دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 10 بهمن 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 10 بهمن 1401 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 63436 - سقف: 64798 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 93 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 60329 - سقف: 60700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 82 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 60520 - سقف: 63589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 83 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 61239 - سقف: 61761 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85 درصد


71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 53939 - سقف: 54899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 48122 - سقف: 48201 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 48491 - سقف: 54098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 48534 - سقف: 51287 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 48055 - سقف: 50078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 43948 - سقف: 44038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 43948 - سقف: 44038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43934 - سقف: 43980 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43946 - سقف: 43975 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 43951 - سقف: 43981 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 45116 - سقف: 45192 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 48686 - سقف: 49092 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 45723 - سقف: 46199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 55 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46132 - سقف: 46899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46639 - سقف: 46701 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 43534 - سقف: 43604 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44052 - سقف: 44677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37485 - سقف: 37799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41446 - سقف: 42320 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37676 - سقف: 38099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37642 - سقف: 38189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  جامبوبگ/ میانگین: 37877 - سقف: 38900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 40389 - سقف: 40940 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39275 - سقف: 39899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42407 - سقف: 42769 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42595 - سقف: 42708 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 43349 - سقف: 43611 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41206 - سقف: 42999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 34975 - سقف: 35754 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 34793 - سقف: 35800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 35384 - سقف: 35499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 35470 - سقف: 37100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 35734 - سقف: 37687 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 35612 - سقف: 36800تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36071 - سقف: 36599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 36352 - سقف: 37199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36464 - سقف: 37090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 36760 - سقف: 37261 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37055 - سقف: 37199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37149 - سقف: 37669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34207 - سقف: 34255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 34056 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34418 - سقف: 35600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 50189 - سقف: 50299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 47535 - سقف: 47535 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26718 - سقف: 29989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 27124 - سقف: 27769 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 27062 - سقف: 27211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 49116 - سقف: 49622 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27367 - سقف: 27700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27177 - سقف: 27661 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27915 - سقف: 28189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید S57 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 279150 281890 10
بسته بندی 2
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 271770 276610 8
بسته بندی 2
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 270620 272110 7
بسته بندی 4
پتروشیمی اروند

E6834 arvand 342070 342550 15
بسته بندی 2
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 267180 299890 6
بسته بندی 2
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 273670 277000 8
بسته بندی 2
پتروشیمی غدیر

PVC S65 Ghadir 271240 277690 7
بسته بندی 4
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 392750 398990 37
بسته بندی 2

510L Jam 370550 371990 30
بسته بندی 2

550J Jam 374850 377990 31
بسته بندی 2

HP 550J 349750 357540 22
بسته بندی 4
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M khomin 357340 376870 25
بسته بندی 4
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S khomin 340560 350000 19
بسته بندی 4
پتروشیمی دی آریا پلیمر

510L khomin 363520 371990 27
بسته بندی 4
پتروشیمی دی آریا پلیمر

RG 1102 XK Rejal 356120 368000 25
بسته بندی 4
پتروشیمی رجال

RG 1102XL Rejal 347930 358000 22
بسته بندی 4
پتروشیمی رجال

RG 1102 L 353840 354990 24
بسته بندی 4
پتروشیمی رجال

552R Arak 371490 376690 30
بسته بندی 2
پتروشیمی شازند

Z30s Ar 360710 365990 26
بسته بندی 2
پتروشیمی شازند

552R Maroun 376760 380990 32
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 376420 381890 32
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 378770 389000 33
بسته بندی 4
پتروشیمی مارون

C30S Marun 364640 370900 28
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

552R Navid 344180 356000 20
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 354700 371000 24
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J navid 367600 372610 29
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L jam 485340 512870 65
بسته بندی 2

440L jam 484910 540980 65
بسته بندی 1

440G jam 457230 461990 55
بسته بندی 1

440G jam 466390 467010 58
بسته بندی 2

548R jam 461320 468990 57
بسته بندی 2

548T jam 451160 451920 54
بسته بندی 2

RP340 jam 433490 436110 40
بسته بندی 1

RP340 jam 425950 427080 38
بسته بندی 2

RPX-345S jam 435340 436040 41
بسته بندی 1

RPX-345S jam 440520 446770 43
بسته بندی 2

EPX-3130UV jam 486860 490920 54
بسته بندی 1

EPX-3130UV jam 480550 500780 52
بسته بندی 2

PNR 230c polynar 539390 548990 63
بسته بندی 1
پتروشیمی پلی نار

RG 3212E 603290 607000 82
بسته بندی 4
پتروشیمی رجال

MR230 605200 635890 83
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

ZB 440L-navid 412060 429990 40
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R navid 481220 482010 64
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230-navid 612390 617610 85
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C navid 634360 647980 93
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r navid 424070 427690 37
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 515 MA navid 403890 409400 36
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 445L-navid 414460 423200 32
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 439340 439800 53
بسته بندی 2

RG 1104 K-rejal 439480 440380 53
بسته بندی 4
پتروشیمی رجال

HP 525J maron 439460 439750 53
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

ZH 525J navid 439510 439810 53
بسته بندی 4
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 501890 502990 4
بسته بندی 1

نخ پلی استر 48F280DTA 491160 496220 7
بسته بندی 1

نخ پلی استر 48F280DTB 475350 475350 5
بسته بندی 1


رقابت های گریدهای off

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 302,89 - سقف: 316,88 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 242,90 - سقف: 245,78 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 248,30 - سقف: 250,11 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 249,42 - سقف: 250,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 2 - پتروشیمی آبادان
 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟