عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

ویـکی پـلاسـت

توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعـات

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 86090 آبادان
PVC S70 Abadan 93118 آبادان
PVC S57 Abadan 93118 آبادان
GPPS 1309 114005 آرتان پترو کیهان
HCH 5110PPA arya 97094 آریاساسول
5110 arya 97094 آریاساسول
3713 arya 97094 آریاساسول
LH0030 Arya-sasol 103580 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol 100269 آریاساسول
Lf190 98180 آریاساسول
1922T Arya 99162 آریاساسول
5020 Arya-sasol 96729 آریاساسول
E 7242 88726 اروند
E 7244 88726 اروند
E 6644 89868 اروند
E 7044 89428 اروند
E6834 arvand 88726 اروند
PVC S7042 93118 اروند
PVC S65 Arvand 86090 اروند
EX6N 109712 امیرکبیر
EX6b 116360 امیرکبیر
Bl3 Amir 96729 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 107067 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 97094 امیرکبیر
2420 K 98180 امیرکبیر
2420F Amirkabir 98180 امیرکبیر
2420h 98180 امیرکبیر
2420d 103580 امیرکبیر
LLD 209 Amir 95778 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 96300 امیرکبیر
2208 ilam 90181 ایلام
7700M Ilam 107067 ایلام
F7000 Ilam 97094 ایلام
2200 88093 ایلام
6366M ilam 105584 ایلام
8200 B ilam 96729 ایلام
SE-5000 Baniar 121479 بانیار
SE-1000 Baniar 129709 بانیار
SE-2000 Baniar 129709 بانیار
SE-3000 baniar 129709 بانیار
SE-4000 Baniar 127252 بانیار
0035 96729 بندر امام
Hi500 88093 بندر امام
HI0500UA Bandar 90181 بندر امام
0075 98180 بندر امام
020 98180 بندر امام
PVC S65 Bandar 86090 بندر امام
PVC S70 Bandar 93118 بندر امام
PVC S60 Bandar 91361 بندر امام
SBR-1712 Bandar 132496 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 139430 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 139430 بندر امام
GPPS 1115 petropak 114005 پتروپاک مشرق زمین
EPS Oversize Entekhab 115214 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 69128 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 114537 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 107750 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 107750 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 115214 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 69128 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 124672 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 120987 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 120987 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 124672 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 124672 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 124672 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 124672 پلی استایرن انتخاب
R200 124672 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 112971 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 112971 پلی استایرن انتخاب
SE 150 129709 پلی استایرن سهند
W500 115214 پلی استایرن سهند
Fine 69128 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 129709 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 120987 پلی استایرن سهند
SE 50 129709 پلی استایرن سهند
RPX 120L 175618 پلی پروپیلن جم
552R Jam 111795 پلی پروپیلن جم
510L Jam 111795 پلی پروپیلن جم
550J Jam 111795 پلی پروپیلن جم
440L 126623 پلی پروپیلن جم
564s jam 122394 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 133411 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 135813 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 129756 پلی پروپیلن جم
548R jam 126623 پلی پروپیلن جم
440G 126623 پلی پروپیلن جم
548T jam 129338 پلی پروپیلن جم
hp525j 117662 پلی پروپیلن جم
YI 180 111795 پلی نار
SIF030 polynar 111795 پلی نار
SIF010 polynar 111795 پلی نار
SF 060 polynar 111795 پلی نار
YI250 polynar 111795 پلی نار
FI 160 polynar 111795 پلی نار
CR 380 polynar 115450 پلی نار
pnr 230c 126623 پلی نار
1460FG 111581 تبریز
526WP 124672 تبریز
1460FG 111581 تبریز
ABS157W2901 148231 تبریز
4440 EA 89608 تبریز
4440 UA 89854 تبریز
5030 EA 91616 تبریز
6070 EA 88093 تبریز
6070 UA 90181 تبریز
0220AA 95778 تبریز
5030sa 91408 تبریز
LL 0209KJ 96300 تبریز
LLD 209 Tabriz 95778 تبریز
HIPS 7240 124564 تبریز
GPPS 1160 105696 تبریز
GPPS 1540 114005 تبریز
ABS157 140921 تبریز
ABS150 140921 تبریز
0220KJ 97867 تبریز
3840 Tabriz 90295 تبریز
EPS100 124672 تبریز
EPS 500 115214 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 57607 تبریز
EPS 200 124672 تبریز
EPS 300 124672 تبریز
EPS 400 120987 تبریز
EA 5218 88093 تبریز
1202 jamshid 155540 تخت جمشید
1220 بودتادین رابر 140921 تخت جمشید
1712 132496 تخت جمشید
1502 139430 تخت جمشید
TJPS-G1551 114005 تخت جمشید پارس
BG 840N 120157 تندگویان
BG 820N 119300 تندگویان
BG 800S 119967 تندگویان
BG 800N 117013 تندگویان
BG 780S 117489 تندگویان
TG 620SB N 100467 تندگویان
TG 620N 101854 تندگویان
FG 640 S 111374 تندگویان
TG 640MOD-SB N 103517 تندگویان
TG 640MOD S 102686 تندگویان
TG 640MOD N 100652 تندگویان
TG 640S 102408 تندگویان
TG 640N 100467 تندگویان
TG 620SB S 101392 تندگویان
BG 840S 123207 تندگویان
BG 820S 122349 تندگویان
BG 780N 115488 تندگویان
BG 760S 117013 تندگویان
BG 760N 115012 تندگویان
BG 730S 116632 تندگویان
BG 730N 114631 تندگویان
TG 620S 100929 تندگویان
FG 640 N 108231 تندگویان
TG 640SB S 106198 تندگویان
TG 640SB N 103240 تندگویان
TG 640HB S 107030 تندگویان
TG 640HB N 103979 تندگویان
TG 640MOD-SB S 106475 تندگویان
PET N 101767 تندگویان
PET S 102720 تندگویان
52511UV 90181 جم
BL4 Jam 0 جم
Bl3 Jam 96729 جم
MD 3510 98713 جم
MD 3520 98713 جم
5000S 101271 جم
CRP100B Jam 116360 جم
EX3 Jam 105584 جم
CRP100N 109712 جم
EX5 Jam 97094 جم
52502 92497 جم
52502 SU 94586 جم
HD 534 F7 101271 جم
HD 50401 101271 جم
52528 88615 جم
52518 UV 90181 جم
52518 UV 90181 جم
60505 88093 جم
60505 UV 90181 جم
60507 UV 90181 جم
60511 UV 90181 جم
52511 jam 88093 جم
52505UV Jam 90181 جم
52518 88093 جم
60507 88093 جم
60511 88093 جم
LLD 22501 jam 95778 جم
22501KJ 96300 جم
18XF 5N 99955 جم
32604 UV 89414 جم
52505 88093 جم
38504 UV 90295 جم
RG 3420 L 175618 رجال
RG 1102M 111795 رجال
RG 1101N 111795 رجال
1101s 111795 رجال
Rg1101SL 111795 رجال
RG1102XL 111795 رجال
RG 1101P 111795 رجال
RG 1101 XN 111795 رجال
RG 1101 XP 111795 رجال
RP 1101 XS 111795 رجال
RG 1101 XXR 111795 رجال
RG 1102 H 111795 رجال
RG 1102 L 111795 رجال
RG 1102 XK 111795 رجال
RG 1104 K 117662 رجال
RG 3212E 126623 رجال
RG 3212H 126623 رجال
ARP801 129756 شازند (اراک)
1210S Shazand 0 شازند (اراک)
PBR Shazand 140921 شازند (اراک)
V30GA 115450 شازند (اراک)
EPC40R shazand 126623 شازند (اراک)
BL3 96729 شازند (اراک)
EX3 Arak 105584 شازند (اراک)
CRP100B Arak 116360 شازند (اراک)
EX5 shazand 97094 شازند (اراک)
5620 88093 شازند (اراک)
20075AA 95778 شازند (اراک)
LLD 209 arak 95778 شازند (اراک)
HP 554P 111795 شازند (اراک)
HP 565S 122394 شازند (اراک)
Z30s Ar 111795 شازند (اراک)
V30S Arak 111795 شازند (اراک)
HP 550J Arak 111795 شازند (اراک)
552R Arak 111795 شازند (اراک)
Rp270G shazand 126623 شازند (اراک)
R40 arak 126623 شازند (اراک)
EP2X CI 126623 شازند (اراک)
ARP 230 126623 شازند (اراک)
EP2X CE 126623 شازند (اراک)
RP340arak 129756 شازند (اراک)
R60 Arak 126623 شازند (اراک)
RP 210G 126623 شازند (اراک)
0209 KJ 96300 شازند (اراک)
0410 AA 95778 شازند (اراک)
3840UA 90295 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 86090 غدیر
PVC S57 Ghadir 93118 غدیر
Absn 75 140921 قائد بصیر
N50 140921 قائد بصیر
3020F9 98180 کردستان
2426f8 98180 کردستان
2420F3 103580 کردستان
2420E02 98180 کردستان
2426E02 98702 کردستان
2420F8 98180 کردستان
BL4 Kermanshah 96729 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 96729 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 101271 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 97094 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 88093 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 90181 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 90181 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 88093 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 98180 لاله
2100 TN42 98180 لاله
2404 TC47 98180 لاله
2004 TC37 98180 لاله
2101 TN47 98180 لاله
2102TN 98180 لاله
2102TX00 98180 لاله
2100 103580 لاله
2004Tc 98180 لاله
1922T lale 99162 لاله
52B18UV 90181 لرستان
54B04 88093 لرستان
52B11UV 90181 لرستان
52B18 88093 لرستان
62N18 88093 لرستان
62N18UV 90181 لرستان
62N11UV 90181 لرستان
HD52 BF3 97094 لرستان
HD48 BF7 99329 لرستان
HD50 B01 99329 لرستان
62N07 88093 لرستان
62N07UV 90181 لرستان
54B04UV 90181 لرستان
HP525J 117662 مارون
HP 456J 111795 مارون
F30S 111795 مارون
RP240G 126623 مارون
Bl3 Marun 96729 مارون
CRP 100B 116360 مارون
CRP100 Maroun 109712 مارون
EX5 Marun 97094 مارون
I4UV 90181 مارون
I4 88093 مارون
C30G 111795 مارون
X30S 111795 مارون
V 79S 111795 مارون
V 30S 111795 مارون
F 30G 111795 مارون
V 79G 111795 مارون
Z30S Marun 111795 مارون
Z30G Marun 111795 مارون
V30G Marun 111795 مارون
C30S Marun 111795 مارون
552R Maroun 111795 مارون
X30G marun 111795 مارون
EP1 X35 AF 112839 مارون
T 31SE 111795 مارون
T 30G 111795 مارون
HP 500J 111795 مارون
MR230 126623 مارون
EP1X30F 112839 مارون
4512 Qom 124564 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 114005 محب پلیمر قم
LL 22B02 KJ 96300 مهاباد
18B01 mahabad 95778 مهاباد
LL 22B01 KJ 96300 مهاباد
LL 20BF5 99955 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 95778 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 95778 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 95778 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 99955 مهاباد
F7000 Mehr 97094 مهر
ZB532C 129234 نوید زر شیمی
ZB 548U 132053 نوید زر شیمی
ZH564S 122394 نوید زر شیمی
ZR 348U 137066 نوید زر شیمی
ZB545L 126623 نوید زر شیمی
ZH 422H 116618 نوید زر شیمی
ZH 520J 117662 نوید زر شیمی
ZH 515MA 118583 نوید زر شیمی
ZH 550J 111795 نوید زر شیمی
510L Navid 111795 نوید زر شیمی
552R Navid 111795 نوید زر شیمی
ZR340r 129756 نوید زر شیمی
ZB 548R 126623 نوید زر شیمی
ZB 548T 129338 نوید زر شیمی
ZB 432L 126623 نوید زر شیمی
ZB 440L 126623 نوید زر شیمی
ZH 500M 111795 نوید زر شیمی
ZR 348T 133411 نوید زر شیمی
ZR230 126623 نوید زر شیمی
332C 126623 نوید زر شیمی
332L 126623 نوید زر شیمی
ZB 445L 133098 نوید زر شیمی
ZRCT230C 131845 نوید زر شیمی
ZH525J 117662 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید