عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 82116 آبادان
PVC S70 Abadan 87043 آبادان
PVC S57 Abadan 87043 آبادان
GPPS 1309 105413 آرتان پترو کیهان
LFI 2130 91668 آریاساسول
LFI 2047A 88878 آریاساسول
LFI 2119 87303 آریاساسول
HCH 5110PPA arya 82935 آریاساسول
5110 arya 82935 آریاساسول
3713 arya 88185 آریاساسول
1922T Arya 88176 آریاساسول
5020 Arya-sasol 80908 آریاساسول
E 7242 84579 اروند
E 7244 84579 اروند
E 6644 85647 اروند
E 7044 85236 اروند
E6834 arvand 86221 اروند
PVC S7042 87043 اروند
PVC S65 Arvand 82116 اروند
PVC S65 Arvand 82116 اروند
EX6b 99883 امیرکبیر
Bl3 Amir 80908 امیرکبیر
EX6N 94997 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 90506 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 82935 امیرکبیر
2420 K 87303 امیرکبیر
2420F Amirkabir 87303 امیرکبیر
2420h 87303 امیرکبیر
2420d 91668 امیرکبیر
LLD 209 Amir 81249 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 81774 امیرکبیر
2208 ilam 81066 ایلام
7700M Ilam 92711 ایلام
F7000 Ilam 82935 ایلام
2200 78965 ایلام
6366M ilam 89613 ایلام
8200 B ilam 80908 ایلام
SE-5000 Baniar 105665 بانیار
SE-1000 Baniar 110998 بانیار
SE-2000 Baniar 110998 بانیار
SE-3000 baniar 110998 بانیار
SE-4000 Baniar 110461 بانیار
0035 80908 بندر امام
Hi500 78965 بندر امام
HI0500UA Bandar 81066 بندر امام
0075 87303 بندر امام
020 87303 بندر امام
PVC S70 Bandar 87043 بندر امام
PVC S60 Bandar 85400 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 135064 بندر امام
GPPS 1115 petropak 105413 پتروپاک مشرق زمین
F405 Entekhab 98362 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 91536 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 91536 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 71884 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 59619 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 110591 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 104686 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 104686 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 110998 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 110998 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 110591 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 110998 پلی استایرن انتخاب
R200 110591 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 96787 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 96787 پلی استایرن انتخاب
SE 150 110998 پلی استایرن سهند
W500 99364 پلی استایرن سهند
Fine 59619 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 110998 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 104686 پلی استایرن سهند
SE 50 110998 پلی استایرن سهند
RPX 120L 158631 پلی پروپیلن جم
552R Jam 97450 پلی پروپیلن جم
510L Jam 97450 پلی پروپیلن جم
550J Jam 97450 پلی پروپیلن جم
440L 112361 پلی پروپیلن جم
440G 112361 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 119187 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 121602 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 115512 پلی پروپیلن جم
548R jam 112361 پلی پروپیلن جم
548T jam 115092 پلی پروپیلن جم
hp525j 102452 پلی پروپیلن جم
pi 110 97450 پلی نار
YI 180 97450 پلی نار
SIF030 polynar 97450 پلی نار
SIF010 polynar 97450 پلی نار
SF 060 polynar 97450 پلی نار
YI250 polynar 97450 پلی نار
FI 160 polynar 97450 پلی نار
CR 380 polynar 101126 پلی نار
pnr 230c 112361 پلی نار
ABS157W2901 146800 تبریز
526WP 107907 تبریز
1460FG 103177 تبریز
4440 EA 80105 تبریز
4440 UA 80545 تبریز
5030 EA 80932 تبریز
5218 UA 81066 تبریز
6040 UA 81066 تبریز
6070 EA 78965 تبریز
6070 UA 81066 تبریز
5030sa 82124 تبریز
0220AA 81249 تبریز
LL 0209KJ 81774 تبریز
LLD 209 Tabriz 81249 تبریز
HIPS 7240 113618 تبریز
GPPS 1160 97746 تبریز
GPPS1460 103177 تبریز
GPPS 1540 105413 تبریز
ABS157 139450 تبریز
ABS150 139450 تبریز
0220KJ 82825 تبریز
3840 Tabriz 86589 تبریز
EPS100 110591 تبریز
EPS 500 99364 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 49682 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 59619 تبریز
EPS (Coated Oversize) 71884 تبریز
EPS 200 110591 تبریز
EPS 300 110591 تبریز
EPS 400 104686 تبریز
EA 5218 78965 تبریز
1202 jamshid 149163 تخت جمشید
TJPS-G1551 105413 تخت جمشید پارس
FG 640 N 92758 تندگویان
TG 640SB S 90938 تندگویان
TG 640HB S 91682 تندگویان
TG 640MOD-SB S 91186 تندگویان
TG 640MOD S 87793 تندگویان
TG 640S 87545 تندگویان
TG 620SB S 86635 تندگویان
TG 620S 86221 تندگویان
BG 840S 96768 تندگویان
BG 820S 96013 تندگویان
BG 800S 93914 تندگویان
BG 780S 91732 تندگویان
BG 760S 91313 تندگویان
BG 730S 90977 تندگویان
FG 640 S 95571 تندگویان
TG 640SB N 88290 تندگویان
TG 640HB N 88952 تندگویان
TG 640MOD-SB N 88538 تندگویان
TG 640MOD N 85973 تندگویان
TG 640N 85807 تندگویان
TG 620SB N 85807 تندگویان
TG 620N 87049 تندگویان
BG 840N 94082 تندگویان
BG 820N 93327 تندگویان
BG 800N 91313 تندگویان
BG 780N 89970 تندگویان
BG 760N 89550 تندگویان
BG 730N 89214 تندگویان
PET N 87116 تندگویان
PET S 87956 تندگویان
32N 105413 تولیدی پلاستیک ایسین
52511UV 81066 جم
BL4 Jam 80908 جم
Bl3 Jam 80908 جم
5000S 87135 جم
MD 3520 84310 جم
MD 3510 84310 جم
CRP100B Jam 99883 جم
EX3 Jam 89613 جم
CRP100N 94997 جم
EX5 Jam 82935 جم
52502 82914 جم
52502 SU 85014 جم
HD 534 F7 87135 جم
HD 50401 87135 جم
52528 79491 جم
52518 UV 81066 جم
60505 78965 جم
60505 UV 81066 جم
60507 UV 81066 جم
60511 UV 81066 جم
52511 jam 78965 جم
52505UV Jam 81066 جم
52518 78965 جم
60507 78965 جم
60511 78965 جم
22501KJ 81774 جم
LLD 22501 jam 81249 جم
LL 235F6 83350 جم
18XF 5N 84925 جم
32604 UV 82649 جم
52505 78965 جم
38504 UV 86589 جم
RG 1101N 97450 رجال
RG 3420 L 158156 رجال
RG 1102M 97450 رجال
1101s 97450 رجال
Rg1101SL 97450 رجال
RG1102XL 97450 رجال
RG 1101P 97450 رجال
RG 1101 XN 97450 رجال
RG 1101 XP 97450 رجال
RP 1101 XS 97450 رجال
RG 1101 XXR 97450 رجال
RG 1102 H 97450 رجال
RG 1102 L 97450 رجال
RG 1102 XK 97450 رجال
RG 1104 K 102452 رجال
RG 3212E 112361 رجال
RG 3212H 112361 رجال
1210S Shazand 149163 شازند (اراک)
ARP801 115512 شازند (اراک)
EPC40R shazand 112361 شازند (اراک)
PBR Shazand 138662 شازند (اراک)
V30GA 101126 شازند (اراک)
BL3 80908 شازند (اراک)
EX3 Arak 89613 شازند (اراک)
CRP100B Arak 99883 شازند (اراک)
EX5 shazand 82935 شازند (اراک)
5620 78965 شازند (اراک)
20075AA 81249 شازند (اراک)
LLD 209 arak 81249 شازند (اراک)
HP 554P 97450 شازند (اراک)
HP 565S 103121 شازند (اراک)
Z30s Ar 97450 شازند (اراک)
V30S Arak 97450 شازند (اراک)
HP 550J Arak 97450 شازند (اراک)
552R Arak 97450 شازند (اراک)
Rp270G shazand 115512 شازند (اراک)
R40 arak 112361 شازند (اراک)
EP2X CI 112361 شازند (اراک)
ARP 230 112361 شازند (اراک)
EP2X CE 112361 شازند (اراک)
RP340arak 115512 شازند (اراک)
R60 Arak 112361 شازند (اراک)
RP 210G 112361 شازند (اراک)
0209 KJ 81774 شازند (اراک)
0410 AA 81249 شازند (اراک)
3840UA 86589 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 82116 غدیر
PVC S57 Ghadir 87043 غدیر
Absn 75 139450 قائد بصیر
N50 139450 قائد بصیر
3020F9 87303 کردستان
2426f8 87828 کردستان
2420F3 91668 کردستان
2420E02 87303 کردستان
2426E02 87828 کردستان
2420F8 87303 کردستان
BL4 Kermanshah 80908 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 80908 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 87135 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 82935 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 78965 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 81066 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 81066 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 78965 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 87303 لاله
2100 TN42 87303 لاله
2404 TC47 87303 لاله
2004 TC37 87303 لاله
2101 TN47 87303 لاله
2102TN 87303 لاله
2102TX00 87303 لاله
2004Tc 87303 لاله
2100 91668 لاله
1922T lale 88176 لاله
52B18UV 81066 لرستان
54B04 78965 لرستان
52B11UV 81066 لرستان
52B18 78965 لرستان
62N18 78965 لرستان
62N18UV 81066 لرستان
62N11UV 81066 لرستان
HD52 BF3 82935 لرستان
HD48 BF7 85476 لرستان
HD50 B01 85476 لرستان
62N07 78965 لرستان
62N07UV 81066 لرستان
54B04UV 81066 لرستان
HP525J 102452 مارون
F30S 97450 مارون
HP550J 97450 مارون
RP240G 112361 مارون
HP 456J 97450 مارون
Bl3 Marun 80908 مارون
CRP 100B 99883 مارون
CRP100 Maroun 94997 مارون
EX5 Marun 82935 مارون
I4UV 81066 مارون
I4 78965 مارون
C30G 97450 مارون
V 79S 97450 مارون
X30S 97450 مارون
V 30S 97450 مارون
F 30G 97450 مارون
V 79G 97450 مارون
Z30S Marun 97450 مارون
Z30G Marun 97450 مارون
V30G Marun 97450 مارون
C30S Marun 97450 مارون
552R Maroun 97450 مارون
X30G marun 97450 مارون
X30G marun 97450 مارون
EP1 X35 AF 98501 مارون
T 31SE 97450 مارون
T 30G 97450 مارون
HP 500J 97450 مارون
MR230 112361 مارون
EP1X30F 98501 مارون
4512 Qom 113618 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 105413 محب پلیمر قم
18B01 mahabad 81249 مهاباد
LL 22B02 KJ 81774 مهاباد
LL 22B01 KJ 81774 مهاباد
LL 20BF5 84925 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 81249 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 81249 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 81249 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 84925 مهاباد
F7000 Mehr 82935 مهر
ZB 548U 117822 نوید زر شیمی
ZB532C 114987 نوید زر شیمی
ZR 348U 122862 نوید زر شیمی
ZB545L 112361 نوید زر شیمی
ZH 422H 101402 نوید زر شیمی
ZH 520J 102452 نوید زر شیمی
ZH 515MA 104276 نوید زر شیمی
ZH 550J 97450 نوید زر شیمی
510L Navid 97450 نوید زر شیمی
552R Navid 97450 نوید زر شیمی
ZR340r 115512 نوید زر شیمی
ZB 548R 112361 نوید زر شیمی
ZB 548T 115092 نوید زر شیمی
ZB 432L 112361 نوید زر شیمی
ZB 440L 112361 نوید زر شیمی
ZH 500M 97450 نوید زر شیمی
ZR 348T 119187 نوید زر شیمی
ZR230 112361 نوید زر شیمی
332C 112361 نوید زر شیمی
332L 112361 نوید زر شیمی
ZB 445L 118872 نوید زر شیمی
ZRCT230C 117612 نوید زر شیمی
ZH525J 102452 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید