جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

جستجو حذف ستون سمت چپ

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 296,568 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 آبادان
PVC S65 Arvand 296,568 اروند
E 7242 488,630 اروند
E 7244 488,630 اروند
E 6644-Arvand 492,020 اروند
E 7044 490,890 اروند
E6834 arvand 494,279 اروند
PVC S65 Bandar 296,568 بندرامام
PVC S65 Ghadir 296,568 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 618,491 تبریز
ABS157W2901-tabriz 706,847 تبریز
N50-ghaed-basir 618,491 قائد بصیر
Absn 75 618,491 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 592,768 بندرامام
1712-takhe-jamshid 576,031 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 592,768 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 351,826 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 366,263 امیرکبیر
EX6N Amir 382,457 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 385,124 ایلام
7700M Ilam 385,124 ایلام
CRP100 Kermanshah 373,502 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 341,452 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 357,800 جم
CRP100B Jam 409,924 جم
CRP100N jam 385,124 جم
MD 3510 337,281 جم
MD 3520 337,281 جم
ARM PCF55 395,795 شازند
CRP100B Arak 409,924 شازند
EX3 Marun 366,263 مارون
CRP100 Maroun 385,124 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 550,218 تخت جمشید
1202 jamshid 586,447 تخت جمشید
PBR Shazand 550,218 شازند
1210S Shazand 586,447 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
8200 B ilam 310,115 ایلام
EA 5218 295,841 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 312,107 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 313,919 امیرکبیر
0205AA 322,976 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 313,919 تبریز
0220AA Tabriz 312,107 تبریز
0410AA Tabriz 312,107 تبریز
0220KJ 317,542 تبریز
LL 0209KJ tabriz 313,919 تبریز
LLD 209 Tabriz 312,107 تبریز
LL 235F6 jam 312,107 جم
18XF 5N 322,976 جم
32604 UV 309,486 جم
LLD 22501 jam 312,107 جم
22501KJ 313,919 جم
LLD 209 Arak 312,107 شازند
0410AA shazand 312,107 شازند
0209KJ shazand 313,919 شازند
20075AA 312,107 شازند
22B02KJ Loresatan 313,919 لرستان
22B02 Loresatan 312,107 لرستان
22B01 Lorestan 312,107 لرستان
22B03 Lorestan 312,107 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 312,107 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 312,107 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 312,107 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 322,976 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 322,976 مهاباد
18B01 mahabad 312,107 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 313,919 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 313,919 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 342,031 آریا ساسول
2200 295,841 ایلام
1922T lale 342,031 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 295,841 امیرکبیر
2208 ilam 303,086 ایلام
Hi500 Bandar 295,841 بندرامام
I4 Kermanshah 295,841 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 303,086 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 303,086 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 295,841 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 300,707 تبریز
5030EA Tabriz 303,797 تبریز
5218UA Tabriz 303,086 تبریز
4440UA Tabriz 301,758 تبریز
5030SA Tabriz 343,903 تبریز
6070EA Tabriz 295,841 تبریز
6070UA Tabriz 294,211 تبریز
6040UA Tabriz 317,879 تبریز
52518 Jam 295,841 جم
52511 Jam 295,841 جم
52505UV Jam 303,086 جم
60507 Jam 295,841 جم
52502 Jam 310,633 جم
60511 Jam 295,841 جم
SU52502 Jam 317,879 جم
HD534F7 Jam 341,452 جم
60507UV Jam 303,086 جم
60511UV Jam 303,086 جم
52511UV Jam 303,086 جم
52501SU Jam 317,879 جم
HD 50401 341,452 جم
52528 297,652 جم
60505 295,841 جم
52518UV Jam 303,086 جم
60505UV Jam 303,086 جم
5620 Arak 295,841 شازند
62N07UV Lorestan 303,086 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 303,086 لرستان
54B04UV lorestan 303,086 لرستان
54B04 lorestan 295,841 لرستان
62N11UV Lorestan 303,086 لرستان
52B11UV Lorestan 303,086 لرستان
52B18 Lorestan 295,841 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 326,961 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 334,913 لرستان
HD50 B01 Lorestan 334,913 لرستان
62N18 Lorestan 295,841 لرستان
52B07 Lorestan 295,841 لرستان
5030SA Lorestan 343,903 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 295,841 لرستان
62N07 Lorestan 295,841 لرستان
62N18UV 303,086 لرستان
I4UV Marun 303,086 مارون
I4 Marun 295,841 مارون
54B04 Mahabad 295,841 مهاباد
54B04UV Mahabad 303,086 مهاباد
6040-HD 295,841 مهاباد
HD-6040UV mahabad 303,086 مهاباد
62N07 Mahabad 295,841 مهاباد
62N07UV Mahabad 303,086 مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 303,086 میاندوآب
62N07UV Miandoab 303,086 میاندوآب
52B18UV Miandoab 303,086 میاندوآب
62N07 Miandoab 295,841 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 310,115 آریا ساسول
4265Aira 310,115 آریا ساسول
Bl3 Amir 310,115 امیرکبیر
Bandar emam 0035 LMP 310,115 بندرامام
0035 Bandar 310,115 بندرامام
Bl3 Bakhtar 310,115 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 310,115 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 310,115 جم
BL4 Jam 310,115 جم
BL3 Arak 310,115 شازند
Bl3 Marun 310,115 مارون
8200B miandoab 310,115 میاندوآب
6200B miandoab 310,115 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA 325,124 تبریز
52505Jam 295,841 جم
3840UA Arak 325,124 شازند
3840UA lorestan 325,124 لرستان
HD-3840UA Mahabad 325,124 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110HF Arya 326,961 آریا ساسول
3713 arya 385,693 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 326,961 امیرکبیر
F7000 Ilam 326,961 ایلام
EX5 Bakhtar 326,961 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 326,961 جم
EX5 shazand 326,961 شازند
EX5 Marun 326,961 مارون
F7000 Mehr 326,961 مهر
f7000 Miandoab 326,961 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 273,155 تندگویان
PET-BG785 (780N) 267,799 تندگویان
PET-BG821 (820S) 286,162 تندگویان
PET-BG825 (820N) 278,001 تندگویان
BG 730N 265,503 تندگویان
BG 730S 270,859 تندگویان
BG 840N 280,296 تندگویان
BG 840S 288,458 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 337,503 آریا ساسول
LEC1969 arya 385,687 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 332,069 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 377,563 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 337,503 آریا ساسول
LFI2125A Arya 337,503 آریا ساسول
2420h Amir 332,069 امیرکبیر
2420d Amir 348,673 امیرکبیر
2420K Amir 332,069 امیرکبیر
2420F Amir 332,069 امیرکبیر
0075 Bandar 332,069 بندرامام
020 Bandar 332,069 بندرامام
2420E02 Kordestan 332,069 کردستان
2426E02 Kordestan 333,881 کردستان
2420F8 Kordestan 332,069 کردستان
3020F9 Kordestan 332,069 کردستان
2426f8 Kordestan 333,881 کردستان
2420F3 Kordestan 361,955 کردستان
2102TX00-Lale 332,069 لاله
2100 Lale 361,955 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 326,961 ایلام
F7000 LMP Mehr 326,961 مهر
F7000 LMP Miandoab 326,961 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 341,978 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 362,496 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 341,978 پلی نار
YI250 Polynar 341,978 پلی نار
SF 060 Polynar 341,978 پلی نار
YI 180 Polynar 341,978 پلی نار
SIF010 Polynar 341,978 پلی نار
CR 380 Polynar 341,978 پلی نار
pi 110 Polynar 341,978 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 341,978 تبریز
V30S JAM 341,978 جم
HP 550P Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
552R Khomin 341,978 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
510L Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 341,978 دی آریا پلیمر
1101M Regal 341,978 رجال
1101XR Regal 341,978 رجال
1102G Regal 341,978 رجال
1102K Regal 341,978 رجال
1102XK Regal 341,978 رجال
1102XL Regal 341,978 رجال
1101s Regal 341,978 رجال
1102L Regal 341,978 رجال
1101SL Regal 341,978 رجال
1102M Regal 341,978 رجال
1101XS Regal 341,978 رجال
1101XXR Regal 341,978 رجال
1102H Regal 341,978 رجال
552R Arak 341,978 شازند
Z30s Arak 341,978 شازند
HP 502N Arak 341,978 شازند
510L Arak 341,978 شازند
HP 550J Arak 341,978 شازند
HP 565S Arak 362,496 شازند
V30S Arak 341,978 شازند
ARP 512A Arak 341,978 شازند
552R Maroun 341,978 مارون
Z30S Marun 341,978 مارون
F 30G Marun 341,978 مارون
Z30G Marun 341,978 مارون
V30G Marun 341,978 مارون
V 30S Marun 341,978 مارون
HP 500J Maroun 341,978 مارون
HP 501D- Maron 341,978 مارون
C30S Marun 341,978 مارون
HP 562S Marun 341,978 مارون
HP 550J Marun 341,978 مارون
565S Marun 362,496 مارون
V 79S Marun 341,978 مارون
F30S Marun 341,978 مارون
552R Navid 341,978 نوید زرشیمی
510L Navid 341,978 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 341,978 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 349,223 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L Jam 349,223 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 349,948 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 349,223 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 349,223 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 363,715 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 363,715 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 394,509 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 378,206 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 349,223 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 394,509 پلی نار
PNR 340R Polynar 363,715 پلی نار
EPD 60R Jam 341,978 جم
HP515J Khomein 341,978 دی آریا پلیمر
3212E Regal 394,509 رجال
3212XE Regal 394,509 رجال
EPC40R Arak 349,223 شازند
RP 210G Arak 358,280 شازند
EPQ30RF Arak 349,223 شازند
EP 2X 83CE Arak 363,715 شازند
RP340 Arak 363,715 شازند
EP 540N Maron 349,223 مارون
MR 240C Marun 409,000 مارون
X30G Marun 341,978 مارون
C30G Marun 341,978 مارون
EP 548R Maron 349,223 مارون
MR230 Marun 394,509 مارون
RP340R Marun 363,715 مارون
RP240G Marun 363,715 مارون
EP1 X30F Marun 363,715 مارون
ZH 500M Navid 341,978 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 358,280 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 349,223 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 349,223 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 349,223 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 394,509 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 409,000 نوید زرشیمی
332C Navid 395,596 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 363,715 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 349,223 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 363,715 نوید زرشیمی
332L Navid 349,223 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 377,481 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP120Ls 519,859 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 343,789 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 519,859 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 343,789 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 513,338 رجال
1104K regal 343,789 رجال
RP 210M 343,789 مارون
HP 525J maron 343,789 مارون
ZH 525J navid 343,789 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 406,464 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 390,886 شازند
V 30GA 345,600 شازند
Rp 270G shazand 406,464 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 petropak 378,823 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 377,131 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 355,146 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 355,146 تبریز
4512Moheb Qom 355,146 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 329,702 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 329,702 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 329,702 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 329,702 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 329,702 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 329,702 تبریز
GPPS 1460 tabriz 329,702 تبریز
1460FG tabriz 323,108 تبریز
GPPS 1160-tabriz 329,702 تبریز
takht-jamshid 1461 329,702 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 329,702 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 329,702 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 329,702 تولیدی پلاستیک ایسین
14N eseen 329,702 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 332,214 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 329,702 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 329,702 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 351,048 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 385,352 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 362,372 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 385,352 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 385,352 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 369,174 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 337,544 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 301,351 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 369,174 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 352,665 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 369,174 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 372,112 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 372,112 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 385,352 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 385,352 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 363,990 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 341,538 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 341,538 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 345,599 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 328,000 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 312,222 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 301,351 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 328,000 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 372,112 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 362,372 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 362,372 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 362,372 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 363,990 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 385,352 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 363,990 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 351,048 تبریز
HS 221Tabriz 363,990 تبریز
HS 321Tabriz 363,990 تبریز
FC 422 Tabriz 362,372 تبریز
526WP Tabriz 354,283 تبریز
HS121 Tabriz 363,990 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 292,809 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 301,351 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 312,222 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 296,750 تندگویان
TG 640MOD-SB N 299,114 تندگویان
TG 640MOD N 290,972 تندگویان
TG 640MOD-SB S 307,518 تندگویان
TG 640HB N 300,427 تندگویان
TG 640HB S 309,094 تندگویان
TG 640SB N 298,326 تندگویان
TG 640SB S 306,730 تندگویان
TG 670S 305,453 تندگویان
TG641 (640S) 295,962 تندگویان
PET N 255,302 تندگویان
PET S 257,852 تندگویان
TG645 (640N) 290,447 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟