جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 آبادان
E 7242 317,590 اروند
E 6644-Arvand 320,148 اروند
E 7044 319,296 اروند
E6834 arvand 321,853 اروند
PVC S7042 237,234 اروند
PVC S65 Bandar 226,576 بندرامام
PVC S70 Bandar 238,299 بندرامام
PVC S60 Bandar 258,548 بندرامام
PVC S65 Ghadir 226,576 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 496,624 تبریز
ABS157W2901-tabriz 567,570 تبریز
N50-ghaed-basir 496,624 قائد بصیر
Absn 75 496,624 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 437,532 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 433,200 بندرامام
1712-takhe-jamshid 432,252 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 437,532 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 314,276 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 325,268 امیرکبیر
EX6N 338,554 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 340,798 ایلام
7700M Ilam 340,798 ایلام
CRP100 Kermanshah 331,395 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 277,492 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 290,190 جم
CRP100B Jam 348,780 جم
CRP100N jam 340,798 جم
MD 3510 303,608 جم
MD 3520 303,608 جم
ARM PCF55 347,697 شازند
CRP100B Arak 348,780 شازند
EX3 Marun 325,268 مارون
مارون CRP 100B 348,780 مارون
CRP100 Maroun 340,798 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 401,590 تخت جمشید
1202 jamshid 428,665 تخت جمشید
PBR Shazand 401,590 شازند
1210S Shazand 428,665 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 255,717 آریا ساسول
8200 B ilam 255,717 ایلام
EA 5218 239,782 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 266,377 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 267,731 امیرکبیر
0205AA 274,500 امیرکبیر
0220AA Tabriz 266,377 تبریز
0410A A 266,377 تبریز
0220KJ 270,439 تبریز
LL 0209KJ 267,731 تبریز
LLD 209 Tabriz 266,377 تبریز
LL 235F6 jam 266,377 جم
18XF 5N 274,500 جم
32604 UV 250,271 جم
LLD 22501 jam 266,377 جم
22501KJ 267,731 جم
LLD 209 Arak 266,377 شازند
0410 266,377 شازند
0209 KJ 267,731 شازند
20075AA 266,377 شازند
22B02 Loresatan 266,377 لرستان
22B01 Lorestan 266,377 لرستان
22B03 Lorestan 266,377 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 266,377 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 266,377 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 266,377 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 274,500 مهاباد
18B01 mahabad 266,377 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 267,731 مهاباد
LL 22B02 KJ 267,731 مهاباد
LL 20BF5 274,500 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 250,742 آریا ساسول
2200 239,782 ایلام
1922T lale 250,742 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 239,782 امیرکبیر
2208 ilam 245,197 ایلام
Hi500 Bandar 239,782 بندرامام
HI0500UA Bandar 245,197 بندرامام
I4 Kermanshah 239,782 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 245,197 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 245,197 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 239,782 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 243,710 تبریز
5030EA Tabriz 246,092 تبریز
5218UA Tabriz 245,197 تبریز
4440UA Tabriz 244,350 تبریز
5030SA Tabriz 275,992 تبریز
6070EA Tabriz 239,782 تبریز
6070UA Tabriz 238,346 تبریز
6040UA Tabriz 256,615 تبریز
52518 Jam 249,800 جم
52511 Jam 239,782 جم
52505UV Jam 245,197 جم
60507 Jam 239,782 جم
52502 Jam 251,200 جم
60511 Jam 239,782 جم
HD534F7 Jam 277,492 جم
60507UV Jam 245,197 جم
60511UV Jam 245,197 جم
52511UV Jam 245,197 جم
52501SU Jam 256,615 جم
HD 50401 277,492 جم
52528 241,136 جم
60505 239,782 جم
52518UV Jam 255,215 جم
60505UV Jam 245,197 جم
5620 Arak 239,782 شازند
62N07UV Lorestan 245,197 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 245,197 لرستان
54B04UV lorestan 245,197 لرستان
54B04 lorestan 239,782 لرستان
62N11UV Lorestan 245,197 لرستان
52B11UV Lorestan 245,197 لرستان
52B18 Lorestan 249,800 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 266,662 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 272,412 لرستان
HD50 B01 Lorestan 272,412 لرستان
62N18 Lorestan 239,782 لرستان
52B07 Lorestan 239,782 لرستان
5030SA Lorestan 275,992 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 239,782 لرستان
62N07 Lorestan 239,782 لرستان
62N18UV 245,197 لرستان
I4UV Marun 245,197 مارون
I4 Marun 239,782 مارون
62N07UV Mahabad 245,197 مهاباد
62N07UV Miandoab 245,197 میاندوآب
52B18UV Miandoab 255,215 میاندوآب
62N07 Miandoab 239,782 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 255,717 آریا ساسول
4265 255,717 آریا ساسول
Bl3 Amir 255,717 امیرکبیر
Bandar emam 0035 LMP 255,717 بندرامام
0035 Bandar 255,717 بندرامام
Bl3 Bakhtar 255,717 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 255,717 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 255,717 جم
BL4 Jam 255,717 جم
BL3 Arak 255,717 شازند
Bl3 Marun 255,717 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA 262,030 تبریز
52505 239,782 جم
3840 UA 262,030 شازند
3840UA lorestan 262,030 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110 Arya 266,662 آریا ساسول
3713 arya 280,199 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 266,662 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 266,662 امیرکبیر
F7000 LMP Ilam 266,662 ایلام
F7000 Ilam 266,662 ایلام
EX5 Bakhtar 266,662 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 266,662 جم
EX5 shazand 266,662 شازند
EX5 Marun 266,662 مارون
7000F LMP 266,662 مهر
F7000 Mehr 266,662 مهر
F7000 LMP Miandoab 266,662 میاندوآب
f7000 Miandoab 266,662 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 352,358 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 247,838 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 243,777 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 247,838 آریا ساسول
LFI2125A Arya 247,838 آریا ساسول
2420h Amir 243,777 امیرکبیر
2420d Amir 255,385 امیرکبیر
2420K Amir 243,777 امیرکبیر
2420F Amir 243,777 امیرکبیر
0075 Bandar 243,777 بندرامام
020 Bandar 243,777 بندرامام
2420E02 Kordestan 243,777 کردستان
2426E02 Kordestan 245,130 کردستان
2420F8 Kordestan 243,777 کردستان
3020F9 Kordestan 243,777 کردستان
2426f8 Kordestan 245,130 کردستان
2420F3 Kordestan 264,672 کردستان
2102TX00-Lale 243,777 لاله
2100 Lale 243,777 لاله
2102tn 42 Lale 243,777 لاله
2100 TN42 Lale 264,672 لاله
2404 TC47 Lale 243,777 لاله
2004 TC37 Lale 243,777 لاله
2101 TN47 Lale 243,777 لاله
2102TN Lale 243,777 لاله
2004Tc Lale 243,777 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
C30s Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
510L Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
550J Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
HP 500J Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
Z30s Jam 281,445 پلی پروپیلن جم
564s Jam 298,331 پلی پروپیلن جم
YI250 Polynar 281,445 پلی نار
SF 060 Polynar 281,445 پلی نار
SIF010 Polynar 281,445 پلی نار
CR 380 Polynar 281,445 پلی نار
pi 110 Polynar 281,445 پلی نار
HP 550J Khoemin 281,445 دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
552R Khomin 281,445 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
510L Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
1101M Regal 281,445 رجال
1101XR Regal 281,445 رجال
1102G Regal 281,445 رجال
1102K Regal 281,445 رجال
1102XK Regal 281,445 رجال
1102XL Regal 281,445 رجال
1101s Regal 281,445 رجال
1102L Regal 281,445 رجال
1101SL Regal 281,445 رجال
1102M Regal 281,445 رجال
1101XS Regal 281,445 رجال
1101XXR Regal 281,445 رجال
1102H Regal 281,445 رجال
552R Arak 281,445 شازند
Z30s Arak 281,445 شازند
HP 502N Arak 281,445 شازند
510L Arak 281,445 شازند
HP 550J Arak 281,445 شازند
HP 565S Arak 298,331 شازند
V30S Arak 281,445 شازند
ARP 512A Arak 281,445 شازند
552R Maroun 281,445 مارون
Z30S Marun 281,445 مارون
Z30G Marun 281,445 مارون
F 30G Marun 281,445 مارون
V30G Marun 281,445 مارون
V 30S Marun 281,445 مارون
HP 500J Maroun 281,445 مارون
HP 501D- Maron 281,445 مارون
C30S Marun 281,445 مارون
HP 562S Marun 281,445 مارون
HP 550J Marun 281,445 مارون
565S Marun 298,331 مارون
V 79S Marun 281,445 مارون
F30S Marun 281,445 مارون
552R Navid 281,445 نوید زرشیمی
510L Navid 281,445 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 281,445 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 286,860 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP345S Jam 311,227 پلی پروپیلن جم
EP 3130UV Jam 308,520 پلی پروپیلن جم
440L Jam 286,860 پلی پروپیلن جم
440G Jam 287,401 پلی پروپیلن جم
548R Jam 286,860 پلی پروپیلن جم
548T Jam 286,860 پلی پروپیلن جم
RP340 Jam 311,227 پلی پروپیلن جم
RPX 230C Jam 334,241 پلی پروپیلن جم
PNR 230c Polynar 334,241 پلی نار
PNR 340R Polynar 311,227 پلی نار
EPD 60R Jam 281,445 جم
HP515J Khomein 281,445 دی آریا پلیمر
3212E Regal 334,241 رجال
3212XE Regal 334,241 رجال
EPC40R Arak 286,860 شازند
RP 210G Arak 307,166 شازند
EPQ30RF Arak 286,860 شازند
EP2X83CE Arak 311,227 شازند
RP340 Arak 311,227 شازند
MR 240C Marun 345,071 مارون
X30G Marun 281,445 مارون
C30G Marun 281,445 مارون
EP 548R Maron 286,860 مارون
MR230 Marun 334,241 مارون
RP340R Marun 311,227 مارون
RP240G Marun 311,227 مارون
EP1 X30F Marun 311,227 مارون
ZH 500M Navid 281,445 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 293,628 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 286,860 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 286,860 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 286,860 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 334,241 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 345,071 نوید زرشیمی
332C Navid 321,516 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 311,227 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 286,860 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 311,227 نوید زرشیمی
332L Navid 286,860 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 307,978 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP120Ls 414,383 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 282,798 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 414,383 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 409,509 رجال
1104K regal 282,798 رجال
RP 210M 282,798 مارون
HP 525J maron 282,798 مارون
ZH 525J navid 282,798 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 329,638 پلی پروپیلن جم
ARP801 331,533 شازند
V 30GA 284,152 شازند
Rp 270G shazand 329,638 شازند
پلی وینیل کلراید S70 593,909 هگمتانه
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 petropak 389,360 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 387,622 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 365,025 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 365,025 تبریز
4512 Qom 365,025 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 337,805 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 337,805 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 337,805 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 337,805 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 337,805 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 337,805 تبریز
GPPS 1460 tabriz 337,805 تبریز
1460FG 331,049 تبریز
GPPS 1160-tabriz 337,805 تبریز
takht-jamshid 1461 337,805 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 337,805 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 337,805 تخت جمشید پارس
24N 337,805 تولیدی پلاستیک ایسین
14N 337,805 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 340,378 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 337,805 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 335,080 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 369,303 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 346,357 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 369,303 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 369,303 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 353,193 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 321,610 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 285,591 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 353,193 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 336,691 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 353,193 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 356,090 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 356,090 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 369,303 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 369,303 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 347,968 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 325,536 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 325,536 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 329,598 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 311,999 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 296,417 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 285,591 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 311,999 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 356,090 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 346,357 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 346,357 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 346,357 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 347,968 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 369,303 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 347,968 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 335,080 تبریز
HS 221Tabriz 347,968 تبریز
HS 321Tabriz 347,968 تبریز
FC 422 Tabriz 346,357 تبریز
526WP Tabriz 338,302 تبریز
HS121 Tabriz 347,968 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 277,086 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 285,591 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 296,417 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 299,726 تندگویان
TG 640MOD-SB N 302,114 تندگویان
TG 640MOD N 293,888 تندگویان
TG 640MOD-SB S 310,604 تندگویان
TG 640HB N 303,440 تندگویان
TG 640HB S 312,196 تندگویان
TG 640SB N 301,318 تندگویان
TG 640SB S 309,808 تندگویان
TG 670S 308,519 تندگویان
TG641 (640S) 298,930 تندگویان
TG645 (640N) 293,358 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟