قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
BG 730N 230,358 تندگویان
BG 730S 235,143 تندگویان
BG 760N 231,270 تندگویان
BG 760S 236,054 تندگویان
BG 780N 232,409 تندگویان
BG 780S 237,194 تندگویان
BG 800N 236,054 تندگویان
BG 800S 243,118 تندگویان
BG 820N 241,523 تندگویان
BG 820S 248,814 تندگویان
BG 840N 243,574 تندگویان
BG 840S 250,865 تندگویان
TG 620N 229,005 تندگویان
TG 620S 226,835 تندگویان
TG 620SB N 225,749 تندگویان
TG 620SB S 227,920 تندگویان
TG 640N 225,749 تندگویان
TG 640S 230,308 تندگویان
TG 640MOD N 226,183 تندگویان
TG 640MOD S 230,959 تندگویان
TG 640MOD-SB N 232,912 تندگویان
TG 640MOD-SB S 239,859 تندگویان
TG 640HB N 233,998 تندگویان
TG 640HB S 241,161 تندگویان
TG 640SB N 232,261 تندگویان
TG 640SB S 239,207 تندگویان
PET N 225,801 تندگویان
PET S 228,080 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 343,032 آبادان
PVC S70 Abadan 378,396 آبادان
PVC S57 Abadan 360,714 آبادان
E 7242 357,178 اروند
E 7244 357,178 اروند
E 6644-Arvand 369,596 اروند
E 7044 360,007 اروند
E6834 arvand 375,831 اروند
PVC S7042 378,396 اروند
PVC S65 Arvand 343,032 اروند
PVC S65 Bandar 343,032 بندر امام
PVC S70 Bandar 378,396 بندر امام
PVC S60 Bandar 360,714 بندر امام
PVC S65 Ghadir 343,032 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 586,171 تبریز
ABS157 570,277 تبریز
ABS150 Tabriz 570,277 تبریز
Absn 75 575,760 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 570,277 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 425,641 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 417,376 بندر امام
1712-takhe-jamshid 410,065 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 425,641 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 376,421 تخت جمشید
1202 jamshid 399,127 تخت جمشید
PBR Shazand 376,421 شازند (اراک)
1210S Shazand 399,127 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 249,140 آریاساسول
6366M ilam 247,836 ایلام
8200 B ilam 249,140 ایلام
EA 5218 231,968 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 KJ Amir 261,562 امیرکبیر
LLD 209 Amir 260,427 امیرکبیر
LL 0209KJ 261,562 تبریز
LLD 209 Tabriz 260,427 تبریز
0220KJ 263,833 تبریز
LLD 22501 jam 260,427 جم
22501KJ 261,562 جم
LL 235F6 jam 264,968 جم
18XF 5N 268,374 جم
32604 UV 242,669 جم
0209 KJ 261,562 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 260,427 شازند (اراک)
20075AA 260,427 شازند (اراک)
0410 AA 260,427 شازند (اراک)
22B02 Loresatan 260,427 لرستان
22B03 Lorestan 260,427 لرستان
22B01 Lorestan 260,427 لرستان
18B01 mahabad 260,427 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 261,562 مهاباد
LL 22B02 KJ 261,562 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 260,427 مهاباد
LL 20BF5 268,374 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 260,427 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 260,427 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 268,374 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 335,139 آریاساسول
2200 231,968 ایلام
1922T lale 335,139 لاله
ZB 548U 438,473 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 236,509 ایلام
Hi500 231,968 بندر امام
HI0500UA Bandar 236,509 بندر امام
62N07 miandoab 231,968 پتروشیمی میاندوآب
62N07UV miandoab 236,509 پتروشیمی میاندوآب
4440 EA 237,167 تبریز
4440 UA 236,751 تبریز
5030 EA 239,641 تبریز
5218 UA 236,509 تبریز
6040UA-tabriz 217,378 تبریز
6070 EA 231,968 تبریز
6070 UA 229,335 تبریز
5030sa tabriz 241,534 تبریز
52501SU 248,466 جم
52511UV 236,509 جم
52502 243,925 جم
52502 SU 248,466 جم
HD 534 F7 254,215 جم
HD 50401 254,215 جم
52528 233,103 جم
52518 UV 236,509 جم
60505 231,968 جم
60505 UV 236,509 جم
60507 UV 236,509 جم
60511 UV 236,509 جم
52511 jam 231,968 جم
52505UV Jam 236,509 جم
52518 Jam 231,968 جم
60507 231,968 جم
60511 231,968 جم
5620 231,968 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 231,968 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 236,509 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 231,968 کرمانشاه (باختر)
62N07 231,968 لرستان
52B07 231,968 لرستان
52B18UV 236,509 لرستان
54B04 lorestan 231,968 لرستان
52B11UV 236,509 لرستان
52B18 231,968 لرستان
62N18 231,968 لرستان
62N18UV 236,509 لرستان
62N11UV 236,509 لرستان
HD52 BF3 245,133 لرستان
HD48 BF7 249,161 لرستان
HD50 B01 249,161 لرستان
62N07UV Lorestan 236,509 لرستان
62N07UV Lorestan 236,509 لرستان
54B04UV lorestan 236,509 لرستان
I4UV 236,509 مارون
I4 231,968 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4265 249,140 آریاساسول
Bl3 Amir 249,140 امیرکبیر
0035 Bandar 249,140 بندر امام
BL4 Jam 249,140 جم
BL4 Jam 249,140 جم
Bl3 Jam 249,140 جم
BL3 Arak 249,140 شازند (اراک)
Bl3 Bakhtar 249,140 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 249,140 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 255,399 تبریز
52505 231,968 جم
38504 UV 255,399 جم
3840 Arak 255,399 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 248,971 آریاساسول
EX6N 257,441 امیرکبیر
CRP100-G 257,441 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) 273,514 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 251,165 امیرکبیر
7700M Ilam 251,165 ایلام
MD 3510 234,303 جم
MD 3520 234,303 جم
CRP100B Jam 274,422 جم
EX3 Jam 247,836 جم
CRP100N jam 259,265 جم
5000S Jam 254,215 جم
EX3 Arak 247,836 شازند (اراک)
CRP100B Arak 273,514 شازند (اراک)
CRP100 257,441 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 254,215 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 273,514 مارون
CRP100 Maroun 257,441 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 245,133 آریاساسول
5110 Arya 245,133 آریاساسول
3713 arya 256,486 آریاساسول
EX5 AmirKabir 245,133 امیرکبیر
F7000 Ilam 245,133 ایلام
f7000 Miandoab 245,133 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Jam 245,133 جم
EX5 shazand 245,133 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 245,133 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 245,133 مارون
F7000 Mehr 245,133 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 328,591 آریاساسول
LFI2125A-arya-sasol 328,591 آریاساسول
LFI 2130 341,776 آریاساسول
LFI 2119 325,185 آریاساسول
2420 K 325,185 امیرکبیر
2420F Amirkabir 325,185 امیرکبیر
2420F Amirkabir 325,185 امیرکبیر
2420h 325,185 امیرکبیر
2420d 341,776 امیرکبیر
0075 Bandar 325,185 بندر امام
020 Bandar 325,185 بندر امام
0220AA 260,427 تبریز
3020F9 325,185 کردستان
2426f8 kordestan 326,320 کردستان
2420F3 kordestan 348,412 کردستان
2420E02-kordestan 325,185 کردستان
2426E02 326,320 کردستان
2420F8 Kordestan 325,185 کردستان
2102tn 42 325,185 لاله
2100 TN42 325,185 لاله
2404 TC47 325,185 لاله
2004 TC37 325,185 لاله
2101 TN47 325,185 لاله
2102TN 325,185 لاله
2102TX00-lale 325,185 لاله
2004Tc 325,185 لاله
2100lale 348,412 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 394,423 پلی پروپیلن جم
552R Jam 394,423 پلی پروپیلن جم
C30s jam 394,423 پلی پروپیلن جم
510L Jam 394,423 پلی پروپیلن جم
550J Jam 394,423 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 394,423 پلی پروپیلن جم
HP500p-jam 394,423 پلی پروپیلن جم
pi 110 394,423 پلی نار
P-FI-160 polynar 394,423 پلی نار
YI 180 394,423 پلی نار
SIF030 polynar 394,423 پلی نار
SIF010 polynar 394,423 پلی نار
SF 060 polynar 394,423 پلی نار
YI250 polynar 394,423 پلی نار
CR 380 polynar 402,370 پلی نار
FI 160 polynar 394,423 پلی نار
RG 1101N 394,423 رجال
RG 1102M 394,423 رجال
1101s rejal 394,423 رجال
Rg 1101SL 394,423 رجال
RG 1101P 394,423 رجال
RG 1101 XN 394,423 رجال
RG 1101 XP 394,423 رجال
RP 1101 XS 394,423 رجال
RG 1101 XXR 394,423 رجال
RG 1102 H 394,423 رجال
RG 1102 L 394,423 رجال
RG 1102XL Rejal 394,423 رجال
RG 1102 XK Rejal 394,423 رجال
552R Arak 394,423 شازند (اراک)
Z30s Ar 394,423 شازند (اراک)
510L Arak 394,423 شازند (اراک)
HP 550J Arak 394,423 شازند (اراک)
HP 554P 394,423 شازند (اراک)
ARP 512A 394,423 شازند (اراک)
V30S Arak 394,423 شازند (اراک)
F30S 394,423 مارون
565S maron 420,996 مارون
HP 562S 406,685 مارون
HP 456J 394,423 مارون
552R Maroun 394,423 مارون
X30S 394,423 مارون
Z30S Marun 394,423 مارون
V 79S 394,423 مارون
C30S Marun 394,423 مارون
HP 550J maron 394,423 مارون
V 30S 394,423 مارون
F 30G 394,423 مارون
V 79G 394,423 مارون
V30G Marun 394,423 مارون
Z30G Marun 394,423 مارون
HP 501D- Maron 394,423 مارون
HP 500J 394,423 مارون
ZB 545L 426,666 نوید زر شیمی
552R Navid 394,423 نوید زر شیمی
510L Navid 394,423 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 394,423 نوید زر شیمی
ZH 422H 409,430 نوید زر شیمی
ZH 520J 411,701 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 426,666 پلی پروپیلن جم
440L jam 426,666 پلی پروپیلن جم
440G jam 426,666 پلی پروپیلن جم
548R jam 426,666 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 441,424 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 446,647 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 433,477 پلی پروپیلن جم
548T jam 432,569 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 433,477 پلی نار
PNR 230c polynar 426,666 پلی نار
RG 3420 L-rejal 539,152 رجال
RG 3212E 426,666 رجال
RG 3212H 426,666 رجال
EPQ 30RF 426,666 شازند (اراک)
ARP 230 426,666 شازند (اراک)
EP2X CE 426,666 شازند (اراک)
R 40 arak 426,666 شازند (اراک)
EPC40R shazand 426,666 شازند (اراک)
RP340arak 433,477 شازند (اراک)
R60 Arak 426,666 شازند (اراک)
RP 210G 426,666 شازند (اراک)
C30G 394,423 مارون
X30G marun 394,423 مارون
EP1 X35 AF 396,694 مارون
T 31SE 394,423 مارون
T 30G 394,423 مارون
RP240G maron 426,666 مارون
MR230 426,666 مارون
EP1X30F 396,694 مارون
ZB532C 432,342 نوید زر شیمی
ZR 348U 449,371 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 409,182 نوید زر شیمی
ZR340r navid 433,477 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 432,569 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 426,666 نوید زر شیمی
ZB 432L 426,666 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid 426,666 نوید زر شیمی
ZH 500M 394,423 نوید زر شیمی
ZR 348T 441,424 نوید زر شیمی
ZR230-navid 426,666 نوید زر شیمی
332C navid 426,666 نوید زر شیمی
332L 426,666 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid 440,743 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 438,018 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 543,239 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 411,701 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 411,701 رجال
HP 525J maron 411,701 مارون
ZH 525J navid 411,701 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
V 30GA 406,237 شازند (اراک)
ARP801 437,344 شازند (اراک)
Rp270G shazand 433,477 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045prtro-pak 374,494 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 374,494 تبریز
4512 Qom 374,494 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 317,623 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 317,623 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 310,886 تبریز
GPPS 1160-tabriz 294,524 تبریز
GPPS1460 tabriz 310,886 تبریز
GPPS 1540 tabriz 317,623 تبریز
takht-jamshid 1461 317,623 تخت جمشید
1161 takht-jamshid 317,623 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid 317,623 تخت جمشید پارس
32N eseen 317,623 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 317,623 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 303,194 بانیار
SE-1000 Baniar 317,551 بانیار
SE-2000 Baniar 317,551 بانیار
SE-3000 baniar 317,551 بانیار
SE-4000 Baniar 315,986 بانیار
EPS Fine Entekhab 178,436 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 197,117 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 282,080 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 282,080 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 296,839 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 319,696 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 328,529 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 311,320 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 311,320 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 325,373 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 319,696 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 325,373 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 328,529 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 325,373 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 328,529 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 293,433 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 293,433 پلی استایرن انتخاب
SE 150 315,986 پلی استایرن سهند
W500 288,006 پلی استایرن سهند
Fine 178,436 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 315,986 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 301,934 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand 315,986 پلی استایرن سهند
526WP 320,707 تبریز
EPS100 tabriz 328,529 تبریز
EPS 500 tabriz 297,393 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 148,696 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 178,436 تبریز
EPS (Coated Oversize) 197,117 تبریز
EPS 200 tabriz 328,529 تبریز
EPS 300 tabriz 328,529 تبریز
EPS 400 tabriz 311,320 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 670S 238,265 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 251,363 تندگویان
FG 640 N 243,983 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید