قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640SB S 263,605 تندگویان
TG 640SB N 255,915 تندگویان
TG 640HB S 265,767 تندگویان
TG 640HB N 257,838 تندگویان
TG 640MOD-SB S 264,326 تندگویان
TG 640MOD-SB N 256,636 تندگویان
TG 640MOD S 254,473 تندگویان
TG 640MOD N 249,187 تندگویان
TG 640S 253,753 تندگویان
TG 640N 248,706 تندگویان
TG 620SB S 251,109 تندگویان
TG 620SB N 248,706 تندگویان
TG 620S 249,908 تندگویان
TG 620N 252,311 تندگویان
BG 840S 306,172 تندگویان
BG 840N 297,273 تندگویان
BG 820S 303,669 تندگویان
BG 820N 294,771 تندگویان
BG 800S 296,717 تندگویان
BG 800N 288,096 تندگویان
BG 780S 289,487 تندگویان
BG 780N 283,647 تندگویان
BG 760S 288,096 تندگویان
BG 760N 282,257 تندگویان
BG 730S 286,984 تندگویان
BG 730N 281,144 تندگویان
PET N 270,021 تندگویان
PET S 272,802 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 424,450 آبادان
PVC S70 Abadan 468,664 آبادان
PVC S57 Abadan 468,664 آبادان
E 7242 508,456 اروند
E 7244 508,456 اروند
E 6644-Arvand 521,764 اروند
E 7044 511,993 اروند
E6834 arvand 528,636 اروند
PVC S7042 468,664 اروند
PVC S65 Arvand 424,450 اروند
PVC S65 Bandar 424,450 بندرامام
PVC S70 Bandar 468,664 بندرامام
PVC S60 Bandar 446,557 بندرامام
PVC S65 Ghadir 424,450 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 525,895 تبریز
ABS157 510,335 تبریز
ABS150 Tabriz 510,335 تبریز
Absn 75 515,242 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 510,335 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 409,150 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 401,205 بندرامام
1712-takhe-jamshid 393,754 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 409,150 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 374,364 تخت جمشید
1202 jamshid 396,593 تخت جمشید
1210S Shazand 396,593 شازند
PBR Shazand 374,364 شازند
پلی کربنات
گرید قیمت تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 965,852 خوزستان
PC 1012UR 965,852 خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,245,894 خوزستان
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 1,156,978 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P 1,201,436 خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 261,550 آریا ساسول
6366M ilam 274,909 ایلام
8200 B ilam 261,550 ایلام
EA 5218 253,442 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
0205AA 314,708 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 309,151 امیرکبیر
LLD 209 Amir 308,039 امیرکبیر
LL 0209KJ 309,151 تبریز
LLD 209 Tabriz 308,039 تبریز
0220KJ 311,373 تبریز
LLD 22501 jam 308,039 جم
22501KJ 309,151 جم
LL 235F6 jam 311,373 جم
18XF 5N 314,708 جم
32604 UV 264,845 جم
0209 KJ 309,151 شازند
LLD 209 Arak 308,039 شازند
LLD 209 Arak 308,039 شازند
20075AA 308,039 شازند
0410 AA 308,039 شازند
22B03 Lorestan 308,039 لرستان
22B02 Loresatan 308,039 لرستان
22B01 Lorestan 308,039 لرستان
18B01 mahabad 308,039 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 309,151 مهاباد
LL 22B02 KJ 309,151 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 308,039 مهاباد
LL 20BF5 314,708 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 308,039 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 308,039 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 314,708 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2200 253,442 ایلام
1922T lale 363,816 لاله
1922T lale 363,816 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 253,442 امیرکبیر
2208 ilam 257,888 ایلام
Hi500 253,442 بندرامام
HI0500UA Bandar 257,888 بندرامام
4440 EA 259,459 تبریز
4440 UA 258,588 تبریز
5030EA tabriz 262,113 تبریز
5218 UA 257,888 تبریز
6040UA-tabriz 237,303 تبریز
6070 EA 253,442 تبریز
6070 UA 250,169 تبریز
5030SA tabriz 263,734 تبریز
52511UV 257,888 جم
52501SU 270,753 جم
52502 266,307 جم
52502 SU 270,753 جم
HD 534 F7 269,543 جم
HD 50401 269,543 جم
52528 254,553 جم
52518 UV 257,888 جم
60505 253,442 جم
60505 UV 257,888 جم
60507 UV 257,888 جم
60511 UV 257,888 جم
60511 UV 257,888 جم
52511 jam 253,442 جم
52505UV Jam 257,888 جم
52518 Jam 253,442 جم
60507 253,442 جم
60511 253,442 جم
5620 253,442 شازند
I4 Kermanshah 253,442 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 257,888 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 257,888 کرمانشاه
I3 Kermanshah 253,442 کرمانشاه
6040UV‎ Lorestan‎ 257,888 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 253,442 لرستان
52B07 253,442 لرستان
62N07 253,442 لرستان
52B18UV 257,888 لرستان
52B18UV 257,888 لرستان
54B04 lorestan 253,442 لرستان
52B11UV 257,888 لرستان
52B18 253,442 لرستان
62N18 253,442 لرستان
62N18UV 257,888 لرستان
62N11UV 257,888 لرستان
HD52 BF3 260,651 لرستان
HD48 BF7 264,223 لرستان
HD50 B01 264,223 لرستان
62N07UV Lorestan 257,888 لرستان
54B04UV lorestan 257,888 لرستان
I4UV 257,888 مارون
I4 253,442 مارون
52B18UV 257,888 میاندوآب
62N07 miandoab 253,442 میاندوآب
62N07UV miandoab 257,888 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4265 261,550 آریا ساسول
Bl3 Amir 261,550 امیرکبیر
0035 Bandar 261,550 بندرامام
Bl3 Bakhtar 261,550 پلیمر کرمانشاه
BL4 Jam 261,550 جم
Bl3 Jam 261,550 جم
BL3 Arak 261,550 شازند
BL4 Kermanshah 261,550 کرمانشاه
Bl3 Marun 261,550 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 277,771 تبریز
52505 253,442 جم
38504 UV 277,771 جم
3840 Arak 277,771 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 276,020 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 278,686 امیرکبیر
7700M Ilam 278,686 ایلام
MD 3520 260,903 جم
MD 3510 260,903 جم
CRP100B Jam 300,229 جم
EX3 Jam 274,909 جم
CRP100N jam 286,274 جم
5000S Jam 269,543 جم
EX3 Arak 274,909 شازند
CRP100B Arak 299,340 شازند
CRP100 284,246 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 269,543 کرمانشاه
CRP 100B 299,340 مارون
CRP100 Maroun 284,246 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 260,651 آریا ساسول
5110 Arya 260,651 آریا ساسول
3713 arya 271,766 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 260,651 امیرکبیر
F7000 Ilam 260,651 ایلام
EX5 Bakhtar 260,651 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 260,651 جم
EX5 shazand 260,651 شازند
EX5 Marun 260,651 مارون
F7000 Mehr 260,651 مهر
f7000 Miandoab 260,651 میاندوآب
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 356,554 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 356,554 آریا ساسول
LFI 2130 370,881 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 353,220 آریا ساسول
2420 K 353,220 امیرکبیر
2420F Amirkabir 353,220 امیرکبیر
2420h 353,220 امیرکبیر
2420d 370,881 امیرکبیر
0075 Bandar 353,220 بندرامام
020 Bandar 353,220 بندرامام
0220AA 308,039 تبریز
3020F9 353,220 کردستان
2426f8 kordestan 354,331 کردستان
2420F3 kordestan 377,945 کردستان
2420E02-kordestan 353,220 کردستان
2426E02 354,331 کردستان
2420F8 Kordestan 353,220 کردستان
2102tn 42 353,220 لاله
2100 TN42 353,220 لاله
2404 TC47 353,220 لاله
2004 TC37 353,220 لاله
2101 TN47 353,220 لاله
2102TX00-lale 353,220 لاله
2102TX00-lale 353,220 لاله
2100lale 377,945 لاله
2004Tc 353,220 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
52B18 253,442 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 371,224 پلی پروپیلن جم
552R Jam 371,224 پلی پروپیلن جم
C30s jam 371,224 پلی پروپیلن جم
510L Jam 371,224 پلی پروپیلن جم
550J Jam 371,224 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 371,224 پلی پروپیلن جم
564s jam 393,497 پلی پروپیلن جم
pi 110 371,224 پلی نار
SIF010 polynar 371,224 پلی نار
SF 060 polynar 371,224 پلی نار
YI250 polynar 371,224 پلی نار
CR 380 polynar 371,224 پلی نار
Rg 1101SL 371,224 رجال
RG 1101P 371,224 رجال
RG 1102 L 371,224 رجال
RG 1102 XK Rejal 371,224 رجال
RG 1102XL Rejal 371,224 رجال
Z30s Ar 371,224 شازند
HP 550J Arak 371,224 شازند
HP 565S Arak 393,497 شازند
552R Shazand پودر 371,224 شازند
V30S Arak 371,224 شازند
ARP 512A 371,224 شازند
(پودر) HP 510L 371,224 شازند
565S maron 393,497 مارون
HP 562S 371,224 مارون
552R Maroun 371,224 مارون
Z30S Marun 371,224 مارون
V 79S 371,224 مارون
C30S Marun 371,224 مارون
HP 550J maron 371,224 مارون
V 30S 371,224 مارون
F 30G 371,224 مارون
V30G Marun 371,224 مارون
Z30G Marun 371,224 مارون
HP 501D- Maron 371,224 مارون
HP 500J 371,224 مارون
ZB 545L 382,339 نوید زرشیمی
552R Navid 371,224 نوید زرشیمی
510L Navid 371,224 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 371,224 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L jam 382,339 پلی پروپیلن جم
440G jam 382,339 پلی پروپیلن جم
548R jam 382,339 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 378,448 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 395,231 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 378,448 پلی پروپیلن جم
548T jam 382,339 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 378,448 پلی نار
PNR 230c polynar 402,900 پلی نار
RG 3420 L-rejal 488,762 رجال
RG 3212E 402,900 رجال
(پودر) RP210G 380,671 شازند
EPQ 30RF 382,339 شازند
EP2X CI 378,448 شازند
EP2X CE 378,448 شازند
EPC40R shazand 382,339 شازند
RP340arak 378,448 شازند
R60 Arak 406,346 شازند
C30G 371,224 مارون
X30G marun 371,224 مارون
EP 548R maron 382,339 مارون
RP240G maron 378,448 مارون
RP340R maron 378,448 مارون
MR230 402,900 مارون
EP1X30F 371,780 مارون
ZB532C 406,346 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 382,339 نوید زرشیمی
ZR340r navid 378,448 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 382,339 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 382,339 نوید زرشیمی
ZB 432L 382,339 نوید زرشیمی
ZB 440L-navid 382,339 نوید زرشیمی
ZR 348T 378,448 نوید زرشیمی
ZR230-navid 402,900 نوید زرشیمی
332C navid 406,346 نوید زرشیمی
332L 382,339 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 395,231 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 411,792 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 492,763 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 373,447 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 373,447 رجال
ZH 525J navid 373,447 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ARP801 400,678 شازند
V 30GA 373,447 شازند
Rp 270G shazand 413,015 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045petro-pak 410,737 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 410,737 تبریز
4512 Qom 410,737 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 345,828 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 345,828 پتروپاک مشرق زمین
1460FG 338,566 تبریز
GPPS 1160-tabriz 320,929 تبریز
GPPS 1540 tabriz 345,828 تبریز
GPPS 1460 tabriz 338,566 تبریز
1161 takht-jamshid 345,828 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 345,828 تخت جمشید
TJPS-G 1551 takht-jamshid 345,828 تخت جمشید پارس
32N eseen 348,595 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 345,828 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 323,833 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 356,298 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 356,298 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 356,298 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 335,639 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 339,432 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 310,954 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 194,300 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 339,432 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 325,519 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 339,432 پلی استایرن انبساطی سهند
EPS Fine Entekhab 194,300 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 202,396 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 306,703 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 306,703 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 321,151 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 343,995 پلی استایرن انتخاب
F50 335,639 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 337,326 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 335,639 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 335,639 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 356,298 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 343,995 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 356,298 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 337,326 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 356,298 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 337,326 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 317,817 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 317,817 پلی استایرن انتخاب
526WP 345,759 تبریز
EPS100 tabriz 337,326 تبریز
EPS 500 tabriz 323,833 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 161,916 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 194,300 تبریز
EPS (Coated Oversize) 202,396 تبریز
EPS 200 tabriz 337,326 تبریز
EPS 300 tabriz 337,326 تبریز
EPS 400 tabriz 335,639 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 670S 262,520 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 N 268,891 تندگویان
FG 640 S 277,061 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری