عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 68077 آبادان
PVC S70 Abadan 73635 آبادان
PVC S57 Abadan 73635 آبادان
HCH 5110PPA arya 83664 آریاساسول
5110 arya 83664 آریاساسول
3713 arya 83664 آریاساسول
LH0030 Arya-sasol 82314 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol 82696 آریاساسول
Lf190 81097 آریاساسول
1922T Arya 81908 آریاساسول
5020 Arya-sasol 82764 آریاساسول
E 7242 70161 اروند
E 7244 70161 اروند
E 6644 71065 اروند
E 7044 70717 اروند
E6834 arvand 70161 اروند
PVC S7042 73635 اروند
PVC S65 Arvand 68077 اروند
EX3 AmirKabir 87782 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 83664 امیرکبیر
2420 K 81097 امیرکبیر
2420F Amirkabir 81097 امیرکبیر
2420h 81097 امیرکبیر
2420d 82314 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 80138 امیرکبیر
LLD 209 Amir 79738 امیرکبیر
7700M Ilam 87782 ایلام
F7000 Ilam 83664 ایلام
2200 75892 ایلام
6366M ilam 85967 ایلام
8200 B ilam 82764 ایلام
SE-5000 Baniar 98899 بانیار
SE-1000 Baniar 105381 بانیار
SE-2000 Baniar 105381 بانیار
SE-3000 baniar 105381 بانیار
SE-4000 Baniar 103428 بانیار
0035 82764 بندر امام
Hi500 75892 بندر امام
HI0500UA Bandar 77491 بندر امام
0075 81097 بندر امام
020 81097 بندر امام
PVC S65 Bandar 68077 بندر امام
PVC S70 Bandar 73635 بندر امام
PVC S60 Bandar 72245 بندر امام
SBR-1712 Bandar 110993 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 115852 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 115852 بندر امام
R420 Entekhab 88458 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 94101 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 93655 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 88458 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 88535 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 101559 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 98630 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 98630 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 101559 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 101559 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 101559 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 101559 پلی استایرن انتخاب
R200 101559 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 92456 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 92456 پلی استایرن انتخاب
W500 94101 پلی استایرن سهند
F 350 98630 پلی استایرن سهند
Fine 88535 پلی استایرن سهند
552R Jam 87350 پلی پروپیلن جم
510L Jam 87350 پلی پروپیلن جم
550J Jam 87350 پلی پروپیلن جم
440L 98705 پلی پروپیلن جم
564s jam 91348 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 103902 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 105741 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 101104 پلی پروپیلن جم
548R jam 98705 پلی پروپیلن جم
440G 98705 پلی پروپیلن جم
548T jam 100784 پلی پروپیلن جم
hp525j 88150 پلی پروپیلن جم
YI 180 87350 پلی نار
SF11060 polynar 87350 پلی نار
SIF030 polynar 87350 پلی نار
SIF010 polynar 87350 پلی نار
SF060 polynar 87350 پلی نار
YI250 polynar 87350 پلی نار
CR380 polynar 90149 پلی نار
pnr230c 98705 پلی نار
526WP 101559 تبریز
ABS157W2901 123901 تبریز
1460FG 100953 تبریز
4440 EA 77390 تبریز
4440 UA 77410 تبریز
5030 EA 78937 تبریز
5218 UA 77491 تبریز
6040 UA 77491 تبریز
6070 EA 75892 تبریز
6070 UA 77491 تبریز
5030sa 78927 تبریز
0220AA 79738 تبریز
LL 0209KJ 80138 تبریز
LLD 209 Tabriz 79738 تبریز
HIPS 7240 108485 تبریز
GPPS 1160 95785 تبریز
GPPS1460 100938 تبریز
GPPS 1540 103069 تبریز
ABS157 118303 تبریز
ABS150 118303 تبریز
0220KJ 81337 تبریز
3840 Tabriz 77789 تبریز
EPS100 101559 تبریز
EPS 500 94101 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 88535 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 88535 تبریز
EPS (Coated Oversize) 94101 تبریز
EPS 200 101559 تبریز
EPS 300 101559 تبریز
EPS 400 98630 تبریز
EA 5218 75892 تبریز
1202 jamshid 127099 تخت جمشید
1220 jamshid 115905 تخت جمشید
1712 110993 تخت جمشید
1502 115852 تخت جمشید
TJPS-G1551 103069 تخت جمشید پارس
TG 641 Hombright 112178 تندگویان
FG 641 116149 تندگویان
Super Bright- TG641 111418 تندگویان
TG641 106181 تندگویان
TG641 MOD 108208 تندگویان
TG645 107955 تندگویان
Super Bright TG645 108715 تندگویان
TG 645 MOD 106350 تندگویان
PET-BG731 113556 تندگویان
PET-BG732 111684 تندگویان
PET-BG741 113913 تندگویان
PET-BG845 116854 تندگویان
PET- BG 841 119706 تندگویان
PET-BG781 114358 تندگویان
PET-BG785 112486 تندگویان
PET-BG821 118904 تندگویان
PET-BG825 116052 تندگویان
PET N 95194 تندگویان
PET S 96086 تندگویان
BL4 Jam 82764 جم
Bl3 Jam 82764 جم
5000S 86863 جم
CRP100B Jam 94019 جم
EX3 Jam 85967 جم
CRP100N 89953 جم
EX5 Jam 83664 جم
52502 79686 جم
52502 SU 81286 جم
HD 534 F7 86863 جم
HD 50401 86863 جم
52528 76292 جم
52518 UV 77491 جم
60505 75892 جم
60505 UV 77491 جم
60507 UV 77491 جم
60511 UV 77491 جم
52511 jam 75892 جم
52505UV Jam 77491 جم
52518 75892 جم
60507 75892 جم
60511 75892 جم
LLD 22501 jam 79738 جم
22501KJ 80138 جم
18XF 5N 82936 جم
32604 UV 77030 جم
52505 75892 جم
38504 UV 77789 جم
RG 1101 XXS 87350 رجال
RG 1102M 87350 رجال
RG 1101N 87350 رجال
1101s 87350 رجال
Rg1101SL 87350 رجال
RG1102XL 87350 رجال
RG 1101P 87350 رجال
RG 1101 XN 87350 رجال
RG 1101 XP 87350 رجال
RP 1101 XS 87350 رجال
RG 1102 H 87350 رجال
RG 1102 L 87350 رجال
RG 1102 XK 87350 رجال
RG 1104 K 88150 رجال
RG 3212E 98705 رجال
RG 3212H 98705 رجال
PBR Shazand 115905 شازند (اراک)
1210S Shazand 127099 شازند (اراک)
V30GA 90149 شازند (اراک)
BL3 82764 شازند (اراک)
EX3 Arak 85067 شازند (اراک)
CRP100B Arak 94019 شازند (اراک)
EX5 shazand 83664 شازند (اراک)
5620 75892 شازند (اراک)
LLD 209 arak 79738 شازند (اراک)
20075AA 79738 شازند (اراک)
HP 554P 87350 شازند (اراک)
HP 565S 91348 شازند (اراک)
Z30s Ar 87350 شازند (اراک)
V30S Arak 87350 شازند (اراک)
552R Arak 87350 شازند (اراک)
HP550J Arak 87350 شازند (اراک)
Rp270G shazand 98705 شازند (اراک)
R40 arak 98705 شازند (اراک)
EP2X CI 98705 شازند (اراک)
ARP 230 98705 شازند (اراک)
EP2X CE 98705 شازند (اراک)
RP340arak 101104 شازند (اراک)
R60 Arak 98705 شازند (اراک)
RP 210G 98705 شازند (اراک)
0209 KJ 80138 شازند (اراک)
0410 AA 79738 شازند (اراک)
3840UA 77789 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 68077 غدیر
PVC S57 Ghadir 73635 غدیر
Absn 75 118303 قائد بصیر
Absn50 118303 قائد بصیر
2420F9 81097 کردستان
2426E02 81497 کردستان
2420E02 81097 کردستان
2426f8 81097 کردستان
2420F3 82314 کردستان
2420F8 81097 کردستان
BL4 Kermanshah 82764 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 82764 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 86863 کرمانشاه (باختر)
EX5 Bakhtar 83664 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 75892 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 77491 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 77491 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 75892 کرمانشاه (باختر)
2100 TN42 81097 لاله
2404 TC47 81097 لاله
2004 TC37 81097 لاله
2101 TN47 81097 لاله
2102TN 81097 لاله
2004Tc 81097 لاله
2102TX00 81097 لاله
2100 85152 لاله
1922T lale 81908 لاله
52B18UV 77491 لرستان
54B04 75892 لرستان
52B11UV 77491 لرستان
52B18 75892 لرستان
62N18 75892 لرستان
62N18UV 77491 لرستان
62N11UV 77491 لرستان
HD52 BF3 83664 لرستان
HD48 BF7 85189 لرستان
HD50 B01 85189 لرستان
62N07 75892 لرستان
62N07UV 77491 لرستان
54B04UV 77491 لرستان
F30S 87350 مارون
Bl3 Marun 82764 مارون
CRP 100B 94019 مارون
CRP100 Maroun 89953 مارون
EX5 Marun 83664 مارون
I4UV 77491 مارون
I4 75892 مارون
C30G 87350 مارون
V 79S 87350 مارون
V 30S 87350 مارون
F 30G 87350 مارون
V 79G 87350 مارون
Z30S Marun 87350 مارون
Z30G Marun 87350 مارون
V30G Marun 87350 مارون
C30S Marun 87350 مارون
552R Maroun 87350 مارون
X30G marun 87350 مارون
EP1 X35 AF 88150 مارون
T 31SE 87350 مارون
T 30G 87350 مارون
HP 500J 87350 مارون
MR230 98705 مارون
4512 Qom 108485 محب بسپار ایده گستر
MP08 qom 103069 محب پلیمر قم
LL 22B01 KJ 80138 مهاباد
18B01 mahabad 79738 مهاباد
LL 22B02 KJ 80138 مهاباد
22B01 79738 مهاباد
22B03 79738 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 79738 مهاباد
F7000 Mehr 83664 مهر
ZR 348U 106701 نوید زر شیمی
ZB 548U 102863 نوید زر شیمی
ZB532C 100704 نوید زر شیمی
ZH564S 91348 نوید زر شیمی
ZB545L 98705 نوید زر شیمی
ZH 422H 88550 نوید زر شیمی
ZH 520J 88150 نوید زر شیمی
ZH515MA 92548 نوید زر شیمی
ZH550J 87350 نوید زر شیمی
510L Navid 87350 نوید زر شیمی
552R Navid 87350 نوید زر شیمی
ZR340r 101104 نوید زر شیمی
ZB548R 98705 نوید زر شیمی
ZB548T 100784 نوید زر شیمی
ZB 432L 98705 نوید زر شیمی
ZB 440L 98705 نوید زر شیمی
ZH 500M 87350 نوید زر شیمی
ZR 348T 103902 نوید زر شیمی
ZR230 98705 نوید زر شیمی
332C 98705 نوید زر شیمی
332L 98705 نوید زر شیمی
ZB 445L 103662 نوید زر شیمی
ZRCT230C 102703 نوید زر شیمی
ZH525J 88150 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید