عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

جستجو
گرید قیمت تولید کننده نمودار
برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید
PVC S65 Abadan 65217 آبادان
PVC S70 Abadan 70541 آبادان
PVC S57 Abadan kaf 70541 آبادان
HCH 5110PPA arya 81103 آریاساسول
5110 arya 88103 آریاساسول
3713 arya 88103 آریاساسول
LH0030 Arya-sasol 87764 آریاساسول
LP0470KJ Arya-sasol 88116 آریاساسول
Lf190 86467 آریاساسول
1922T Arya 87332 آریاساسول
1922T Arya 87332 آریاساسول
5020 Arya-sasol 86867 آریاساسول
E 7242 67214 اروند
E 7244 67214 اروند
E 6644 68079 اروند
E 7044 67746 اروند
E6834 arvand 67214 اروند
PVC S7042 70541 اروند
PVC S65 Arvand 65217 اروند
EX3 AmirKabir 95562 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 88103 امیرکبیر
EX5 AmirKabir 88103 امیرکبیر
2420 K 86467 امیرکبیر
2420F Amirkabir 86467 امیرکبیر
2420h 86467 امیرکبیر
2420d 87764 امیرکبیر
LLD 209 Amir 0 امیرکبیر
LLD 209 Amir 83665 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 84077 امیرکبیر
7700M Ilam 95562 ایلام
F7000 Ilam 88103 ایلام
2200 79907 ایلام
6366M ilam 92578 ایلام
8200 B ilam 86867 ایلام
SE-1000 Baniar 109247 بانیار
SE-2000 Baniar 109247 بانیار
SE-3000 baniar 109247 بانیار
SE-4000 Baniar 107222 بانیار
SE-500 Baniar 102536 بانیار
0035 86867 بندر امام
Hi500 79907 بندر امام
HI0500UA Bandar 81556 بندر امام
0075 86467 بندر امام
020 86467 بندر امام
PVC S65 Bandar 65217 بندر امام
PVC S70 Bandar 70541 بندر امام
PVC S60 Bandar 69210 بندر امام
SBR-1712 Bandar 108498 بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام 111704 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 111704 بندر امام
F405 Entekhab 97144 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 91787 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 97591 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 91819 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 91787 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 105315 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 102277 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 102277 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 105315 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 105315 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 105315 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 105315 پلی استایرن انتخاب
R200 105315 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 95908 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 95908 پلی استایرن انتخاب
SE 150 109247 پلی استایرن سهند
W500 97591 پلی استایرن سهند
F 350 102277 پلی استایرن سهند
Fine 91819 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 109247 پلی استایرن سهند
SE 50 109247 پلی استایرن سهند
552R Jam 96854 پلی پروپیلن جم
510L Jam 96854 پلی پروپیلن جم
550J Jam 96854 پلی پروپیلن جم
440L 108556 پلی پروپیلن جم
564s jam 100974 پلی پروپیلن جم
RPX-345S 113913 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV 115809 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 111029 پلی پروپیلن جم
548R jam 108556 پلی پروپیلن جم
440G 108556 پلی پروپیلن جم
548T jam 110699 پلی پروپیلن جم
hp525j 98914 پلی پروپیلن جم
YI 180 96854 پلی نار
SIF030 polynar 96854 پلی نار
SIF010 polynar 96854 پلی نار
SF 060 polynar 96854 پلی نار
YI250 polynar 96854 پلی نار
FI 160 polynar 96854 پلی نار
CR 380 polynar 99738 پلی نار
pnr 230c 108556 پلی نار
1460FG 104254 تبریز
1460FG 104238 تبریز
526WP 105315 تبریز
ABS157W2901 134291 تبریز
4440 EA 81519 تبریز
4440 UA 81505 تبریز
5030 EA 83147 تبریز
5218 UA 81556 تبریز
6040 UA 81556 تبریز
6070 EA 79907 تبریز
6070 UA 81556 تبریز
0220AA 83665 تبریز
5030sa 83104 تبریز
LLD 209 Tabriz 83665 تبریز
LL 0209KJ 84077 تبریز
HIPS 7240 113493 تبریز
GPPS 1160 98917 تبریز
GPPS 1540 106439 تبریز
ABS157 128523 تبریز
ABS150 128523 تبریز
0220KJ 85314 تبریز
3840 Tabriz 81905 تبریز
EPS100 105315 تبریز
EPS 500 97591 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 91819 تبریز
EPS (Coated Oversize) 97591 تبریز
EPS 200 105315 تبریز
EPS 300 105315 تبریز
EPS 400 102277 تبریز
EA 5218 79907 تبریز
1220 بودتادین رابر 117397 تخت جمشید
1202 jamshid 128935 تخت جمشید
1712 108498 تخت جمشید
1502 111704 تخت جمشید
TJPS-G1551 106439 تخت جمشید پارس
PET N 99300 تندگویان
PET S 100230 تندگویان
BL4 Jam 86867 جم
Bl3 Jam 86867 جم
MD 3520 88969 جم
5000S 91400 جم
MD 3510 88969 جم
CRP100B Jam 102773 جم
EX3 Jam 92578 جم
CRP100N 97926 جم
EX5 Jam 88103 جم
52502 83903 جم
52502 SU 85551 جم
HD 534 F7 91400 جم
HD 50401 91400 جم
52528 80319 جم
52518 UV 81556 جم
60505 79907 جم
60505 UV 81556 جم
60507 UV 81556 جم
60511 UV 81556 جم
52511 jam 79907 جم
52505UV Jam 81556 جم
52518 79907 جم
60507 79907 جم
60511 79907 جم
22501KJ 84077 جم
LLD 22501 jam 83665 جم
18XF 5N 86962 جم
32604 UV 81106 جم
52505 79907 جم
38504 UV 81905 جم
RG 1101N 96854 رجال
RG 1102M 96854 رجال
1101s 96854 رجال
Rg1101SL 96854 رجال
RG1102XL 96854 رجال
RG 1101P 96854 رجال
RG 1101 XN 96854 رجال
RG 1101 XP 96845 رجال
RP 1101 XS 96854 رجال
RG 1101 XXR 96854 رجال
RG 1102 H 96854 رجال
RG 1102 L 96845 رجال
RG 1102 XK 96854 رجال
RG 1104 K 97678 رجال
RG 3212E 108556 رجال
V30GA 99738 شازند (اراک)
1210S Shazand 128935 شازند (اراک)
EPC40R shazand 108556 شازند (اراک)
PBR Shazand 117397 شازند (اراک)
BL3 86867 شازند (اراک)
EX3 Arak 92578 شازند (اراک)
CRP100B Arak 102773 شازند (اراک)
EX5 shazand 88103 شازند (اراک)
5620 79907 شازند (اراک)
20075AA 83665 شازند (اراک)
LLD 209 arak 83665 شازند (اراک)
HP 554P 96854 شازند (اراک)
HP 565S 100974 شازند (اراک)
Z30s Ar 96854 شازند (اراک)
V30S Arak 96854 شازند (اراک)
HP 550J Arak 96854 شازند (اراک)
552R Arak 96854 شازند (اراک)
Rp270G shazand 108556 شازند (اراک)
R40 arak 108556 شازند (اراک)
EP2X CI 108556 شازند (اراک)
ARP 230 108556 شازند (اراک)
EP2X CE 108556 شازند (اراک)
RP340arak 11029 شازند (اراک)
R60 Arak 108556 شازند (اراک)
RP 210G 108556 شازند (اراک)
0209 KJ 84077 شازند (اراک)
0410 AA 83665 شازند (اراک)
3840UA 81905 شازند (اراک)
PVC S65 Ghadir 65217 غدیر
PVC S57 Ghadir 70541 غدیر
Absn 75 128523 قائد بصیر
Absn50 128523 قائد بصیر
3020F9 86467 کردستان
2426E02 86879 کردستان
2426f8 86467 کردستان
2420F3 87764 کردستان
2420E02 86467 کردستان
2420F8 86467 کردستان
BL4 Kermanshah 86867 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 86867 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 91400 کرمانشاه (باختر)
I4 Kermanshah 79907 کرمانشاه (باختر)
I4 UV kermanshah 81556 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 81556 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 79907 کرمانشاه (باختر)
2102tn 42 86467 لاله
2100 TN42 86467 لاله
2404 TC47 86467 لاله
2004 TC37 86467 لاله
2101 TN47 86467 لاله
2102TN 86467 لاله
2004Tc 86467 لاله
2100 91223 لاله
2102TX00 86467 لاله
1922T lale 87332 لاله
52B18UV 81556 لرستان
54B04 79907 لرستان
52B11UV 81556 لرستان
52B18 79907 لرستان
62N18 79907 لرستان
62N18UV 81556 لرستان
62N11UV 81556 لرستان
HD52 BF3 88103 لرستان
HD48 BF7 89638 لرستان
HD50 B01 89638 لرستان
62N07 79907 لرستان
62N07UV 81556 لرستان
54B04UV 81556 لرستان
F30S 96854 مارون
HP525J 98914 مارون
HP 456J 96854 مارون
Bl3 Marun 86867 مارون
CRP 100B 102773 مارون
CRP100 Maroun 97926 مارون
EX5 Marun 88103 مارون
I4UV 81556 مارون
I4 79907 مارون
C30G 96854 مارون
V 79S 96854 مارون
V 30S 96854 مارون
F 30G 96854 مارون
V 79G 96854 مارون
Z30S Marun 96854 مارون
Z30G Marun 96854 مارون
V30G Marun 96854 مارون
C30S Marun 96854 مارون
552R Maroun 96854 مارون
X30G marun 96854 مارون
EP1 X35 AF 97678 مارون
EP1 X35 AF 97678 مارون
T 31SE 96854 مارون
T 30G 96854 مارون
HP 500J 96854 مارون
MR230 108556 مارون
MP08 qom 106439 محب پلیمر قم
LL 22B02 KJ 84077 مهاباد
LL 22B01 KJ 85077 مهاباد
18B01 mahabad 83665 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 83665 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 83665 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 83665 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 86962 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 86962 مهاباد
F7000 Mehr 88103 مهر
ZH564S 100974 نوید زر شیمی
ZB 548U 112842 نوید زر شیمی
ZB 548U 112842 نوید زر شیمی
ZB532C 110617 نوید زر شیمی
ZB 548U 112842 نوید زر شیمی
ZR 348U 116798 نوید زر شیمی
ZB 548U 112842 نوید زر شیمی
ZB545L 108556 نوید زر شیمی
ZH 422H 98090 نوید زر شیمی
ZH 520J 98914 نوید زر شیمی
ZH 515MA 102211 نوید زر شیمی
ZH 550J 96854 نوید زر شیمی
510L Navid 96854 نوید زر شیمی
552R Navid 96854 نوید زر شیمی
ZR340r 111029 نوید زر شیمی
ZB 548R 108556 نوید زر شیمی
ZB 548T 110699 نوید زر شیمی
ZB 432L 108556 نوید زر شیمی
ZB 440L 108556 نوید زر شیمی
ZH 500M 96854 نوید زر شیمی
ZR 348T 113913 نوید زر شیمی
ZR230 108556 نوید زر شیمی
332C 108556 نوید زر شیمی
332L 108556 نوید زر شیمی
ZB 445L 113666 نوید زر شیمی
ZRCT230C 112677 نوید زر شیمی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید