قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 227,925 آبادان
PVC S70 Abadan 234,763 آبادان
PVC S57 Abadan 229,065 آبادان
PVC S65 Arvand 227,925 اروند
E 7242 255,276 اروند
E 7244 255,276 اروند
E 6644-Arvand 258,011 اروند
E 7044 257,099 اروند
E6834 arvand 259,835 اروند
PVC S7042 239,321 اروند
PVC S65 Bandar 227,925 بندرامام
PVC S70 Bandar 240,461 بندرامام
PVC S60 Bandar 246,159 بندرامام
PVC S65 Ghadir 227,925 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 530,000 تبریز
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 412,033 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 407,953 بندرامام
1712-takhe-jamshid 393,881 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 412,033 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 438,791 تخت جمشید
1202 jamshid 464,336 تخت جمشید
PBR Shazand 438,791 شازند
1210S Shazand 464,336 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 231,821 آریا ساسول
8200 B ilam 231,821 ایلام
6366M ilam 275,390 ایلام
EA 5218 227,598 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 256,791 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 258,068 امیرکبیر
0205AA 264,454 امیرکبیر
0410A A 256,791 تبریز
0220KJ 260,623 تبریز
LL 0209KJ 258,068 تبریز
LLD 209 Tabriz 256,791 تبریز
LL 235F6 jam 256,791 جم
18XF 5N 264,454 جم
32604 UV 237,801 جم
LLD 22501 jam 256,791 جم
22501KJ 258,068 جم
LLD 209 Arak 256,791 شازند
0410 256,791 شازند
0209 KJ 258,068 شازند
20075AA 256,791 شازند
22B02 Loresatan 256,791 لرستان
22B01 Lorestan 256,791 لرستان
22B03 Lorestan 256,791 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 256,791 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 256,791 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 256,791 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 264,454 مهاباد
18B01 mahabad 256,791 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 258,068 مهاباد
LL 22B02 KJ 258,068 مهاباد
LL 20BF5 264,454 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 276,729 آریا ساسول
2200 227,598 ایلام
1922T lale 276,729 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 227,598 امیرکبیر
2208 ilam 232,707 ایلام
Hi500 227,598 بندرامام
HI0500UA Bandar 232,707 بندرامام
4440 EA 231,611 تبریز
5030EA tabriz 233,935 تبریز
5218 UA 232,707 تبریز
4440 UA 232,061 تبریز
5030SA tabriz 262,068 تبریز
6070 EA 227,598 تبریز
6070 UA 226,013 تبریز
6040UA-tabriz 239,401 تبریز
52518 Jam 227,598 جم
52511 jam 227,598 جم
52505UV Jam 232,707 جم
60507 227,598 جم
52502 238,755 جم
60511 227,598 جم
52502 SU 243,864 جم
HD 534 F7 242,294 جم
60507 UV 232,707 جم
60511 UV 232,707 جم
52511UV 232,707 جم
52501SU 243,864 جم
HD 50401 242,294 جم
52528 228,875 جم
60505 227,598 جم
52518 UV 232,707 جم
60505 UV 232,707 جم
5620 227,598 شازند
I4 Kermanshah 227,598 کرمانشاه
I4 UV kermanshah 232,707 کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 232,707 کرمانشاه
I3 Kermanshah 227,598 کرمانشاه
62N07UV Lorestan 232,707 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 232,707 لرستان
54B04UV lorestan 232,707 لرستان
54B04 lorestan 227,598 لرستان
62N11UV 232,707 لرستان
52B11UV 232,707 لرستان
52B18 227,598 لرستان
HD52 BF3 232,076 لرستان
HD48 BF7 237,653 لرستان
HD50 B01 237,653 لرستان
62N18 227,598 لرستان
52B18UV 232,707 لرستان
52B07 227,598 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 227,598 لرستان
62N07 227,598 لرستان
62N18UV 232,707 لرستان
I4UV 232,707 مارون
I4 227,598 مارون
62N07UV miandoab 232,707 میاندوآب
52B18UV Myan 232,707 میاندوآب
62N07 miandoab 227,598 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 231,821 آریا ساسول
4265 231,821 آریا ساسول
Bl3 Amir 231,821 امیرکبیر
0035 Bandar 231,821 بندرامام
Bl3 Bakhtar 231,821 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 231,821 جم
BL4 Jam 231,821 جم
BL3 Arak 231,821 شازند
BL4 Kermanshah 231,821 کرمانشاه
Bl3 Marun 231,821 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA 285,382 تبریز
3840 Tabriz 285,382 تبریز
52505 227,598 جم
38504 UV 251,204 جم
3840 Arak 285,382 شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 276,667 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 282,913 امیرکبیر
EX6N 295,154 امیرکبیر
7700M Ilam 282,913 ایلام
CRP100B Jam 306,157 جم
CRP100N jam 297,208 جم
5000S Jam 253,898 جم
EX3 Jam 275,390 جم
MD 3510 262,477 جم
MD 3520 262,477 جم
ARM PCF55 305,135 شازند
CRP100B Arak 306,157 شازند
EX3 Arak 275,390 شازند
CRP100 Kermanshah 288,515 کرمانشاه
EX2 Kermanshah 242,294 کرمانشاه
مارون CRP 100B 306,157 مارون
CRP100 Maroun 295,154 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110 Arya 232,076 آریا ساسول
3713 arya 244,849 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 232,076 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 232,076 امیرکبیر
F7000 Ilam 232,076 ایلام
EX5 Bakhtar 232,076 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 232,076 جم
EX5 shazand 232,076 شازند
EX5 Marun 232,076 مارون
F7000 Mehr 232,076 مهر
f7000 Miandoab 232,076 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
WK 821 324,069 تندگویان
WK 801L 309,647 تندگویان
PET-BG781 (780S) 309,647 تندگویان
PET-BG785 (780N) 303,709 تندگویان
PET-BG821 (820S) 324,069 تندگویان
PET-BG825 (820N) 315,020 تندگویان
BG 730N 301,164 تندگویان
BG 730S 307,102 تندگویان
BG 760N 302,295 تندگویان
BG 760S 308,233 تندگویان
BG 800N 308,233 تندگویان
BG 800S 317,000 تندگویان
BG 840N 317,565 تندگویان
BG 840S 326,614 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 268,669 آریا ساسول
LFI 2130 282,103 آریا ساسول
LFI 2047A 272,501 آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 272,501 آریا ساسول
2420h 268,669 امیرکبیر
2420d 282,103 امیرکبیر
2420 K 268,669 امیرکبیر
2420F Amirkabir 268,669 امیرکبیر
0075 Bandar 268,669 بندرامام
020 Bandar 268,669 بندرامام
0220AA 256,791 تبریز
2420E02-kordestan 268,669 کردستان
2420F8 Kordestan 268,669 کردستان
2426E02 269,947 کردستان
3020F9 268,669 کردستان
2426f8 kordestan 269,947 کردستان
2420F3 kordestan 292,850 کردستان
2102TX00-lale 268,669 لاله
2100lale 292,850 لاله
2102tn 42 268,669 لاله
2100 TN42 268,669 لاله
2404 TC47 268,669 لاله
2004 TC37 268,669 لاله
2101 TN47 268,669 لاله
2102TN 268,669 لاله
2004Tc 268,669 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
510L khomin 274,660 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
552R Jam 274,660 پلی پروپیلن جم
C30s jam 274,660 پلی پروپیلن جم
510L Jam 274,660 پلی پروپیلن جم
550J Jam 274,660 پلی پروپیلن جم
HP 500J 274,660 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 274,660 پلی پروپیلن جم
564s jam 291,139 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 274,660 پلی نار
SF 060 polynar 274,660 پلی نار
SIF010 polynar 274,660 پلی نار
CR 380 polynar 274,660 پلی نار
pi 110 274,660 پلی نار
1101XR rejal 274,660 رجال
RG 1102G 274,660 رجال
RG 1102K 274,660 رجال
RG 1101M 274,660 رجال
RG 1102 XK Rejal 274,660 رجال
RG 1102XL Rejal 274,660 رجال
RG 1102 L 274,660 رجال
1101s rejal 274,660 رجال
Rg 1101SL 274,660 رجال
RG 1102M 274,660 رجال
RG 1101XS 274,660 رجال
RG 1101 XXR 274,660 رجال
RG 1102 H 274,660 رجال
HP 502N 274,660 شازند
552R Arak 274,660 شازند
Z30s Ar 274,660 شازند
510L Arak 274,660 شازند
HP 550J Arak 274,660 شازند
HP 565S Arak 291,139 شازند
V30S Arak 274,660 شازند
ARP 512A 274,660 شازند
552R Maroun 274,660 مارون
Z30S Marun 274,660 مارون
Z30G Marun 274,660 مارون
F 30G 274,660 مارون
V30G Marun 274,660 مارون
V 30S 274,660 مارون
HP 500J 274,660 مارون
HP 501D- Maron 274,660 مارون
X30G marun 274,660 مارون
C30S Marun 274,660 مارون
HP 562S 274,660 مارون
HP 550J maron 274,660 مارون
565S maron 291,139 مارون
V 79S 274,660 مارون
552R Navid 274,660 نوید زرشیمی
510L Navid 274,660 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 274,660 نوید زرشیمی
ZB 545L 283,600 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L jam 283,600 پلی پروپیلن جم
440G jam 284,111 پلی پروپیلن جم
548R jam 283,600 پلی پروپیلن جم
548T jam 283,600 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 304,036 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 304,036 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 304,036 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 283,600 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 325,750 پلی نار
PNR 340R 304,036 پلی نار
RG 3212E 325,750 رجال
RG 3212XE 325,750 رجال
EPC40R shazand 283,600 شازند
R60 Arak 316,298 شازند
RP 210G 300,205 شازند
EPQ30RF 283,600 شازند
EP2X CI 304,036 شازند
EP2X83CE 304,036 شازند
RP340arak 304,036 شازند
MR 240C 335,968 مارون
C30G 274,660 مارون
EP 548R maron 283,600 مارون
MR230 325,750 مارون
RP340R maron 304,036 مارون
RP240G maron 304,036 مارون
EP1X30F 304,036 مارون
ZB 440L-navid 283,600 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 283,600 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 283,600 نوید زرشیمی
ZR230-navid 325,750 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 335,968 نوید زرشیمی
332C navid 316,298 نوید زرشیمی
ZR340r navid 304,036 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 288,709 نوید زرشیمی
ZB532C 316,298 نوید زرشیمی
ZB 432L 283,600 نوید زرشیمی
ZH 500M 274,660 نوید زرشیمی
ZR 348T 304,036 نوید زرشیمی
332L 283,600 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 303,525 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP525j jam 278,491 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 402,640 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 398,042 رجال
RG 1104 K-rejal 278,491 رجال
RP 210M 278,491 مارون
HP 525J maron 278,491 مارون
ZH 525J navid 278,491 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 323,961 پلی پروپیلن جم
ARP801 323,195 شازند
Rp 270G shazand 323,961 شازند
V 30GA 277,214 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 414,097 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 387,006 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 387,006 تبریز
4512 Qom 387,006 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 342,367 آرتان پترو کیهان
1028 342,367 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 342,367 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 342,367 تبریز
GPPS 1460 tabriz 342,367 تبریز
1460FG 335,177 تبریز
GPPS 1160-tabriz 342,367 تبریز
1161 takht-jamshid 342,367 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 342,367 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 342,367 تخت جمشید پارس
14N 342,367 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 342,367 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 345,105 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 342,367 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-1000 Baniar 380,135 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 380,135 بانیار پلیمر گنبد
SE-5000 Baniar 344,551 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 380,135 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 357,112 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 362,189 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 330,469 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 289,423 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 362,189 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 346,345 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 362,189 پلی استایرن انبساطی سهند
F100 Entekhab 380,135 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 366,570 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 380,135 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 358,907 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 336,919 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 336,919 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 340,751 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 324,147 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 301,482 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 289,423 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 324,147 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 366,570 پلی استایرن انتخاب
F50 357,112 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 357,112 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 357,112 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 358,907 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 380,135 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 358,907 پلی استایرن انتخاب
FC522 344,551 تبریز
FC 422 357,112 تبریز
221 HS 358,907 تبریز
321 HS 358,907 تبریز
526WP 348,140 تبریز
121 HS 358,907 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 279,947 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 289,423 تبریز
EPS (Coated Oversize) 301,482 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HY01 284,836 تندگویان
TG 620N 283,202 تندگویان
TG 620S 280,479 تندگویان
TG 640MOD S 285,653 تندگویان
TG 620SB N 279,117 تندگویان
TG 640MOD-SB N 288,103 تندگویان
TG 620SB S 281,840 تندگویان
TG 640MOD N 279,662 تندگویان
TG 640MOD-SB S 296,817 تندگویان
TG 640HB N 289,465 تندگویان
TG 640HB S 298,451 تندگویان
TG 640SB N 287,286 تندگویان
TG 640SB S 296,000 تندگویان
TG 670S 294,677 تندگویان
TG641 (640S) 284,836 تندگویان
PET N 268,927 تندگویان
PET S 271,754 تندگویان
TG645 (640N) 279,117 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 311,250 تندگویان
FG 640 N 301,991 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟