قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
BG 730N 172,261 تندگویان
BG 730S 175,753 تندگویان
BG 760N 172,926 تندگویان
BG 760S 176,418 تندگویان
BG 780N 173,758 تندگویان
BG 780S 177,249 تندگویان
BG 800N 176,418 تندگویان
BG 800S 181,572 تندگویان
BG 820N 180,409 تندگویان
BG 820S 185,729 تندگویان
BG 840N 181,905 تندگویان
BG 840S 187,226 تندگویان
TG 620N 164,662 تندگویان
TG 620S 163,137 تندگویان
TG 620SB N 162,375 تندگویان
TG 620SB S 163,900 تندگویان
TG 640N 162,375 تندگویان
TG 640S 165,577 تندگویان
TG 640MOD N 162,680 تندگویان
TG 640MOD S 166,034 تندگویان
TG 640MOD-SB N 167,406 تندگویان
TG 640MOD-SB S 172,285 تندگویان
TG 640HB N 168,169 تندگویان
TG 640HB S 173,200 تندگویان
TG 640SB N 166,949 تندگویان
TG 640SB S 171,828 تندگویان
PET N 164,779 تندگویان
PET S 166,441 تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 327,394 آبادان
PVC S70 Abadan 327,394 آبادان
PVC S57 Abadan 327,394 آبادان
E 7242 305,568 اروند
E 7244 305,568 اروند
E 6644-Arvand 318,148 اروند
E 7044 308,063 اروند
E6834 arvand 324,326 اروند
E6834 arvand 324,326 اروند
PVC S7042 327,394 اروند
PVC S65 Arvand 296,214 اروند
PVC S65 Arvand 296,214 اروند
PVC S65 Bandar 296,214 بندر امام
PVC S70 Bandar 327,394 بندر امام
PVC S60 Bandar 311,804 بندر امام
PVC S65 Ghadir 296,214 غدیر
PVC S57 Ghadir 327,394 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 556,092 تبریز
ABS157 561,653 تبریز
ABS150 Tabriz 561,653 تبریز
Absn 75 567,214 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 561,653 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 453,921 بندر امام
SBR-1500 Bandar بندرامام 445,107 بندر امام
1712-takhe-jamshid 436,956 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 453,921 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 420,246 تخت جمشید
1202 jamshid 444,797 تخت جمشید
PBR Shazand 420,246 شازند (اراک)
1210S Shazand 444,797 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 216,695 آریاساسول
6366M ilam 232,510 ایلام
8200 B ilam 216,695 ایلام
EA 5218 206,849 تبریز
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2047A 290,633 آریاساسول
LFI2125A-arya-sasol 290,633 آریاساسول
LFI 2130 302,545 آریاساسول
LFI 2119 286,950 آریاساسول
2420 K 286,950 امیرکبیر
2420F Amirkabir 286,950 امیرکبیر
2420d 302,545 امیرکبیر
0075 Bandar 286,950 بندر امام
020 Bandar 286,950 بندر امام
0220AA 218,822 تبریز
3020F9 286,950 کردستان
2426f8 kordestan 288,178 کردستان
2420F3 kordestan 308,783 کردستان
2420E02-kordestan 286,950 کردستان
2426E02 288,178 کردستان
2420F8 Kordestan 286,950 کردستان
2102tn 42 286,950 لاله
2100 TN42 286,950 لاله
2404 TC47 286,950 لاله
2004 TC37 286,950 لاله
2101 TN47 286,950 لاله
2102TN 286,950 لاله
2102TX00-lale 286,950 لاله
2004Tc 286,950 لاله
2100lale 308,783 لاله
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 KJ Amir 220,049 امیرکبیر
LLD 209 Amir 218,822 امیرکبیر
LL 0209KJ 220,049 تبریز
LLD 209 Tabriz 218,822 تبریز
0220KJ 222,504 تبریز
LLD 22501 jam 218,822 جم
22501KJ 220,049 جم
LL 235F6 jam 223,732 جم
18XF 5N 227,415 جم
32604 UV 216,921 جم
0209 KJ 220,049 شازند (اراک)
LLD 209 Arak 218,822 شازند (اراک)
20075AA 218,822 شازند (اراک)
0410 AA 218,822 شازند (اراک)
22B02 Loresatan 218,822 لرستان
22B03 Lorestan 218,822 لرستان
22B01 Lorestan 218,822 لرستان
18B01 mahabad 218,822 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 220,049 مهاباد
LL 22B02 KJ 220,049 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 218,822 مهاباد
LL 20BF5 227,415 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 218,822 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 218,822 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 227,415 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 290,633 آریاساسول
2200 206,849 ایلام
1922T lale 296,307 لاله
ZB 548U 296,722 نوید زر شیمی
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
2208 ilam 211,760 ایلام
Hi500 206,849 بندر امام
HI0500UA Bandar 211,760 بندر امام
4440 EA 210,972 تبریز
4440 UA 211,272 تبریز
5030 EA 213,272 تبریز
5218 UA 211,760 تبریز
6040UA-tabriz 194,071 تبریز
6070 EA 206,849 تبریز
6070 UA 205,126 تبریز
5030sa tabriz 215,694 تبریز
52501SU 222,815 جم
52511UV 211,760 جم
52502 217,905 جم
52502 SU 222,815 جم
HD 534 F7 226,522 جم
HD 50401 226,522 جم
52528 208,077 جم
52518 UV 211,760 جم
60505 206,849 جم
60505 UV 211,760 جم
60507 UV 211,760 جم
60511 UV 211,760 جم
52511 jam 206,849 جم
52505UV Jam 211,760 جم
52518 Jam 206,849 جم
60507 206,849 جم
60511 206,849 جم
5620 206,849 شازند (اراک)
I4 Kermanshah 206,849 کرمانشاه (باختر)
I3 UV Kermanshah 211,760 کرمانشاه (باختر)
I3 Kermanshah 206,849 کرمانشاه (باختر)
62N07 206,849 لرستان
52B07 206,849 لرستان
52B18UV 211,760 لرستان
54B04 lorestan 206,849 لرستان
52B11UV 211,760 لرستان
52B18 206,849 لرستان
62N18 206,849 لرستان
62N18UV 211,760 لرستان
62N11UV 211,760 لرستان
HD52 BF3 216,701 لرستان
HD48 BF7 221,887 لرستان
HD50 B01 221,887 لرستان
62N07UV Lorestan 211,760 لرستان
54B04UV lorestan 211,760 لرستان
I4UV 211,760 مارون
I4 206,849 مارون
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4265 216,695 آریاساسول
Bl3 Amir 216,695 امیرکبیر
0035 Bandar 216,695 بندر امام
BL4 Jam 216,695 جم
Bl3 Jam 216,695 جم
BL3 Arak 216,695 شازند (اراک)
BL4 Kermanshah 216,695 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Bakhtar 216,695 کرمانشاه (باختر)
Bl3 Marun 216,695 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 229,937 تبریز
52505 206,849 جم
38504 UV 229,937 جم
3840 Arak 229,937 شازند (اراک)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 233,738 آریاساسول
HEX 4460 (PE80) 233,738 آریاساسول
EX6N 244,786 امیرکبیر
CRP100-G 244,786 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) 264,659 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 238,796 امیرکبیر
7700M Ilam 238,796 ایلام
MD 3510 220,404 جم
MD 3520 220,404 جم
CRP100B Jam 265,641 جم
EX3 Jam 232,510 جم
CRP100N jam 246,535 جم
5000S Jam 226,522 جم
EX3 Arak 232,510 شازند (اراک)
CRP100B Arak 264,659 شازند (اراک)
CRP100 244,786 کرمانشاه (باختر)
EX2 Kermanshah 226,522 کرمانشاه (باختر)
CRP 100B 264,659 مارون
CRP100 Maroun 244,786 مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 216,701 آریاساسول
HCH 5110PPA arya 216,701 آریاساسول
5110 Arya 216,701 آریاساسول
3713 arya 228,977 آریاساسول
EX5 AmirKabir 216,701 امیرکبیر
F7000 Ilam 216,701 ایلام
f7000 Miandoab 216,701 پتروشیمی میاندوآب
EX5 Jam 216,701 جم
EX5 shazand 216,701 شازند (اراک)
EX5 Bakhtar 216,701 کرمانشاه (باختر)
EX5 Marun 216,701 مارون
F7000 Mehr 216,701 مهر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HP 500J 249,092 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 249,092 پلی پروپیلن جم
C30s jam 249,092 پلی پروپیلن جم
552R Jam 249,092 پلی پروپیلن جم
HP500p-jam 249,092 پلی پروپیلن جم
550J Jam 249,092 پلی پروپیلن جم
510L Jam 249,092 پلی پروپیلن جم
pi 110 249,092 پلی نار
YI 180 249,092 پلی نار
SIF030 polynar 249,092 پلی نار
SIF010 polynar 249,092 پلی نار
SF 060 polynar 249,092 پلی نار
YI250 polynar 249,092 پلی نار
CR 380 polynar 257,685 پلی نار
FI 160 polynar 249,092 پلی نار
RG 1101N 249,092 رجال
RG 1102M 249,092 رجال
1101s rejal 249,092 رجال
Rg 1101SL 249,092 رجال
RG 1102XL Rejal 249,092 رجال
RG 1101P 249,092 رجال
RG 1101 XN 249,092 رجال
RG 1101 XP 249,092 رجال
RP 1101 XS 249,092 رجال
RG 1101 XXR 249,092 رجال
RG 1102 H 249,092 رجال
RG 1102 L 249,092 رجال
RG 1102 XK Rejal 249,092 رجال
HP 554P 249,092 شازند (اراک)
HP 565S Arak 272,416 شازند (اراک)
Z30s Ar 249,092 شازند (اراک)
ARP 512A 249,092 شازند (اراک)
V30S Arak 249,092 شازند (اراک)
552R Arak 249,092 شازند (اراک)
HP 550J Arak 249,092 شازند (اراک)
510L Arak 249,092 شازند (اراک)
F30S 249,092 مارون
HP 562S 262,350 مارون
HP 456J 249,092 مارون
X30S 249,092 مارون
V 79S 249,092 مارون
V 30S 249,092 مارون
F 30G 249,092 مارون
V 79G 249,092 مارون
Z30S Marun 249,092 مارون
V30G Marun 249,092 مارون
C30S Marun 249,092 مارون
Z30G Marun 249,092 مارون
HP 501D- Maron 249,092 مارون
552R Maroun 249,092 مارون
HP 550J maron 249,092 مارون
HP 500J 249,092 مارون
ZB 545L 283,955 نوید زر شیمی
ZH 422H 260,101 نوید زر شیمی
ZH 520J 262,556 نوید زر شیمی
552R Navid 249,092 نوید زر شیمی
ZH 550J navid 249,092 نوید زر شیمی
510L Navid 249,092 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 230C 283,955 پلی پروپیلن جم
440L jam 283,955 پلی پروپیلن جم
440G jam 283,955 پلی پروپیلن جم
548R jam 283,955 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 299,914 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 305,560 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 291,321 پلی پروپیلن جم
548T jam 290,338 پلی پروپیلن جم
PNR 340R 291,321 پلی نار
PNR 230c polynar 283,955 پلی نار
RG 3420 L-rejal 342,023 رجال
RG 3212E 283,955 رجال
RG 3212H 283,955 رجال
EPQ 30RF 283,955 شازند (اراک)
EP2X CI 283,955 شازند (اراک)
ARP 230 283,955 شازند (اراک)
EP2X CE 283,955 شازند (اراک)
R 40 arak 283,955 شازند (اراک)
EPC40R shazand 283,955 شازند (اراک)
RP340arak 291,321 شازند (اراک)
R60 Arak 283,955 شازند (اراک)
RP 210G 283,955 شازند (اراک)
C30G 249,092 مارون
X30G marun 249,092 مارون
EP1 X35 AF 251,547 مارون
T 31SE 249,092 مارون
T 30G 249,092 مارون
RP240G maron 283,955 مارون
MR230 283,955 مارون
EP1X30F 251,547 مارون
ZB532C 290,093 نوید زر شیمی
ZR 348U 308,507 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid 265,050 نوید زر شیمی
ZR340r navid 291,321 نوید زر شیمی
ZB 548T navid 290,338 نوید زر شیمی
ZB 548R navid 283,955 نوید زر شیمی
ZB 432L 283,955 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid 283,955 نوید زر شیمی
ZH 500M 249,092 نوید زر شیمی
ZR 348T 299,914 نوید زر شیمی
ZR230-navid 283,955 نوید زر شیمی
332C navid 283,955 نوید زر شیمی
332L 283,955 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid 299,177 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid 296,231 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 346,443 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 262,556 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 262,556 رجال
HP 525J maron 262,556 مارون
ZH 525J navid 262,556 نوید زر شیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
V 30GA 260,127 شازند (اراک)
ARP801 293,763 شازند (اراک)
Rp270G shazand 291,321 شازند (اراک)
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
6045prtro-pak 340,284 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 340,284 تبریز
4512 Qom 340,284 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 327,394 آرتان پترو کیهان
1460FG 288,346 تبریز
GPPS 1160-tabriz 271,424 تبریز
GPPS1460 tabriz 288,346 تبریز
GPPS 1540 tabriz 295,314 تبریز
1161 takht-jamshid 295,314 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 295,314 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid 295,314 تخت جمشید پارس
TJPS-G1551 takht-jamshid 295,314 تخت جمشید پارس
MP08 qom 295,314 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 323,334 بانیار
SE-1000 Baniar 338,943 بانیار
SE-2000 Baniar 338,943 بانیار
SE-3000 baniar 338,943 بانیار
SE-4000 Baniar 337,240 بانیار
EPS Oversize Entekhab 210,599 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 190,273 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 210,599 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 300,614 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 300,614 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 316,572 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 341,325 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 295,314 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 332,256 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 332,256 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 347,463 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 341,325 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 347,463 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 295,314 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 347,463 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 295,314 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 312,889 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 312,889 پلی استایرن انتخاب
SE 150 337,240 پلی استایرن سهند
W500 306,899 پلی استایرن سهند
Fine 190,273 پلی استایرن سهند
SE 250 sahand 337,240 پلی استایرن سهند
SE 350 sahand 322,032 پلی استایرن سهند
SE 50-Sahand 337,240 پلی استایرن سهند
526WP 342,479 تبریز
EPS100 tabriz 350,998 تبریز
EPS 500 tabriz 317,122 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 158,561 تبریز
EPS 200 tabriz 350,998 تبریز
EPS 300 tabriz 350,998 تبریز
EPS 400 tabriz 332,256 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 670S 171,298 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 180,366 تندگویان
FG 640 N 175,182 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار