دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

جستجو حذف ستون سمت چپ

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 375,981 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 آبادان
PVC S65 Arvand 375,981 اروند
E 7242 Arvand 529,954 اروند
E 7244 Arvand 529,954 اروند
E 6644-Arvand 534,251 اروند
E 7044 Arvand 532,818 اروند
E6834 arvand 537,115 اروند
PVC S65 Bandar 375,981 بندرامام
PVC S70 Ghadir 393,885 غدیر
PVC S65 Ghadir 375,981 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SD0150 - W1901 876,921 تبریز
ABS150 Tabriz 844,740 تبریز
ABS157W2901-tabriz 965,417 تبریز
N50-ghaed-basir 844,740 قائد بصیر
Absn 75 844,740 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 872,728 بندرامام
1712-takhe-jamshid 843,316 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 872,728 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 384,517 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 401,071 امیرکبیر
EX6N Amir 419,010 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 421,934 ایلام
7700M Ilam 421,934 ایلام
CRP100 Kermanshah 408,989 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 380,261 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 398,443 جم
CRP100B Jam 450,945 جم
CRP100N jam 421,934 جم
MD 3510 367,837 جم
MD 3520 367,837 جم
ARM PCF55 Shazand 434,744 شازند
CRP100B Arak 450,945 شازند
EX3 Marun 401,071 مارون
CRP100 Maroun 421,934 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 830,853 تخت جمشید
1202 jamshid 872,396 تخت جمشید
PBR Shazand 830,853 شازند
1210S Shazand 872,396 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 587,787 آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 354,982 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 377,758 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 379,835 امیرکبیر
0205AA Amirkabir 390,220 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 379,835 تبریز
0220AA Tabriz 377,758 تبریز
0410AA Tabriz 377,758 تبریز
0220KJ Tabriz 383,989 تبریز
LL 0209KJ tabriz 379,835 تبریز
LLD 209 Tabriz 377,758 تبریز
LL 235F6 jam 377,758 جم
18XF 5N 390,220 جم
32604 UV 364,432 جم
LLD 22501 jam 377,758 جم
22501KJ 379,835 جم
LLD 209 Arak 377,758 شازند
0410AA shazand 377,758 شازند
0209KJ shazand 379,835 شازند
20075AA shazand 377,758 شازند
LLD 18B04 Lorestan 377,758 لرستان
22B02KJ Loresatan 379,835 لرستان
22B02 Loresatan 377,758 لرستان
22B01 Lorestan 377,758 لرستان
22B03 Lorestan 377,758 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 377,758 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 377,758 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 377,758 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 390,220 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 390,220 مهاباد
18B01 mahabad 377,758 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 379,835 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 379,835 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 465,073 آریا ساسول
2200Ilam 348,418 ایلام
1922T lale 465,073 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 348,418 امیرکبیر
2208 ilam 356,727 ایلام
Hi500 Bandar 348,418 بندرامام
I4 Kermanshah 348,418 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 356,727 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 356,727 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 348,418 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 354,366 تبریز
5030EA Tabriz 358,001 تبریز
5218UA Tabriz 356,727 تبریز
4440UA Tabriz 355,387 تبریز
5030SA Tabriz 403,898 تبریز
6070EA Tabriz 348,418 تبریز
6070UA Tabriz 346,274 تبریز
6040UA Tabriz 374,148 تبریز
EA 5218 Tabriz 348,418 تبریز
52518 Jam 348,418 جم
52511 Jam 348,418 جم
52505UV Jam 356,727 جم
60507 Jam 348,418 جم
52502 Jam 365,839 جم
60511 Jam 348,418 جم
SU52502 Jam 374,148 جم
HD534F7 Jam 380,261 جم
60507UV Jam 356,727 جم
60511UV Jam 356,727 جم
52501SU Jam 374,148 جم
52511UV Jam 356,727 جم
HD 50401 380,261 جم
52528 350,495 جم
60505 348,418 جم
52518UV Jam 356,727 جم
60505UV Jam 356,727 جم
5620 Arak 348,418 شازند
62N07UV Lorestan 356,727 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 368,921 لرستان
54B04UV lorestan 356,727 لرستان
54B04 lorestan 348,418 لرستان
62N11UV Lorestan 356,727 لرستان
52B11UV Lorestan 356,727 لرستان
52B18 Lorestan 348,418 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 363,644 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 372,988 لرستان
HD50 B01 Lorestan 372,988 لرستان
62N18 Lorestan 348,418 لرستان
52B07 Lorestan 348,418 لرستان
5030SA Lorestan 403,898 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 348,418 لرستان
62N07 Lorestan 348,418 لرستان
62N18UV 356,727 لرستان
I4UV Marun 356,727 مارون
I4 Marun 348,418 مارون
HD-6040UV mahabad 368,921 مهاباد
6040-HD 348,418 مهاباد
54B04 Mahabad 348,418 مهاباد
62N07 Mahabad 348,418 مهاباد
54B04UV Mahabad 356,727 مهاباد
62N07UV Mahabad 356,727 مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 356,727 میاندوآب
62N07UV Miandoab 356,727 میاندوآب
52B18UV Miandoab 356,727 میاندوآب
52B02UV Miandoab 356,727 میاندوآب
62N07 Miandoab 348,418 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5520 Arya 354,982 آریا ساسول
HBM 5510 Arya 354,982 آریا ساسول
4265Aira 354,982 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 354,982 امیرکبیر
8200 B ilam 354,982 ایلام
0035 Bandar 354,982 بندرامام
Bl3 Bakhtar 354,982 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 354,982 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 354,982 جم
BL4 Jam 354,982 جم
BL3 Arak 354,982 شازند
Bl3 Marun 354,982 مارون
8200B miandoab 354,982 میاندوآب
6200B miandoab 354,982 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 382,456 تبریز
52505Jam 348,418 جم
3840UA Arak 382,456 شازند
3840UA lorestan 382,456 لرستان
HD-3840UA Mahabad 382,456 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110HF Arya 363,644 آریا ساسول
3713 arya 430,472 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 363,644 امیرکبیر
F7000 Ilam 363,644 ایلام
EX5 Bakhtar 363,644 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 363,644 جم
EX5 shazand 363,644 شازند
EX5 Marun 363,644 مارون
F7000 Mehr 363,644 مهر
f7000 Miandoab 363,644 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 306,212 تندگویان
PET-BG785 (780N) 300,208 تندگویان
PET-BG821 (820S) 320,793 تندگویان
PET-BG825 (820N) 311,644 تندگویان
BG 730N 297,634 تندگویان
BG 730S 303,639 تندگویان
BG 840N 314,217 تندگویان
BG 840S 323,366 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 457,758 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 451,527 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 513,386 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 457,758 آریا ساسول
LFI2125A Arya 457,758 آریا ساسول
2420h Amir 451,527 امیرکبیر
2420d Amir 474,103 امیرکبیر
2420K Amir 451,527 امیرکبیر
2420F Amir 451,527 امیرکبیر
0075 Bandar 451,527 بندرامام
020 Bandar 451,527 بندرامام
2420E02 Kordestan 451,527 کردستان
2426E02 Kordestan 453,604 کردستان
2420F8 Kordestan 451,527 کردستان
3020F9 Kordestan 451,527 کردستان
2426f8 Kordestan 453,604 کردستان
2420F3 Kordestan 492,164 کردستان
2102TX00-Lale 451,527 لاله
2100 Lale 492,164 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 363,644 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 354,982 بندرامام
F7000 LMP Mehr 363,644 مهر
F7000 LMP Miandoab 363,644 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 477,528 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 506,179 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 477,528 پلی نار
YI250 Polynar 477,528 پلی نار
SF 060 Polynar 477,528 پلی نار
YI 180 Polynar 477,528 پلی نار
SIF010 Polynar 477,528 پلی نار
CR 380 Polynar 477,528 پلی نار
pi 110 Polynar 477,528 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 477,528 تبریز
V30S JAM 477,528 جم
HP 550P Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
552R Khomin 477,528 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
510L Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 477,528 دی آریا پلیمر
1101M Regal 477,528 رجال
1101XR Regal 477,528 رجال
1102G Regal 477,528 رجال
1102K Regal 477,528 رجال
1102XK Regal 477,528 رجال
1102XL Regal 477,528 رجال
1101s Regal 477,528 رجال
1102L Regal 477,528 رجال
1101SL Regal 477,528 رجال
1102M Regal 477,528 رجال
1101XS Regal 477,528 رجال
1101XXR Regal 477,528 رجال
1102H Regal 477,528 رجال
552R Arak 477,528 شازند
Z30s Arak 477,528 شازند
HP 502N Arak 477,528 شازند
V30S Arak 477,528 شازند
510L Arak 477,528 شازند
HP 550J Arak 477,528 شازند
HP 565S Arak 506,179 شازند
ARP 512A Arak 477,528 شازند
552R Maroun 477,528 مارون
Z30S Marun 477,528 مارون
F 30G Marun 477,528 مارون
Z30G Marun 477,528 مارون
V30G Marun 477,528 مارون
V 30S Marun 477,528 مارون
HP 500J Maroun 477,528 مارون
HP 501D- Maron 477,528 مارون
C30S Marun 477,528 مارون
HP 562S Marun 477,528 مارون
HP 550J Marun 477,528 مارون
565S Marun 506,179 مارون
V 79S Marun 477,528 مارون
F30S Marun 477,528 مارون
552R Navid 477,528 نوید زرشیمی
510L Navid 477,528 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 477,528 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 485,836 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
EP548U Jam 485,836 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440L Jam 485,836 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 486,667 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 485,836 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 485,836 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 514,916 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 514,916 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 550,227 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 519,070 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 485,836 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 550,227 پلی نار
PNR 340R Polynar 514,916 پلی نار
EPD 60R Jam 477,528 جم
HP515J Khomein 477,528 دی آریا پلیمر
3212E Regal 550,227 رجال
3212XE Regal 550,227 رجال
EPC40R Arak 485,836 شازند
RP 210G Arak 508,684 شازند
EPQ30RF Arak 485,836 شازند
EP 2X 83CE Arak 514,916 شازند
RP340 Arak 514,916 شازند
EP 540N Maron 485,836 مارون
MR 240C Marun 566,844 مارون
X30G Marun 477,528 مارون
C30G Marun 477,528 مارون
EP 548R Maron 485,836 مارون
MR230 Marun 550,227 مارون
RP340R Marun 514,916 مارون
RP240G Marun 514,916 مارون
EP1 X30F Marun 514,916 مارون
ZH 500M Navid 477,528 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 496,222 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 485,836 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 485,836 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 485,836 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 550,227 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 566,844 نوید زرشیمی
332C Navid 539,011 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 514,916 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 485,836 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 514,916 نوید زرشیمی
332L Navid 485,836 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 518,239 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP120Ls 681,502 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 479,605 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 681,502 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 479,605 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 674,024 رجال
1104K regal 479,605 رجال
RP 210M 479,605 مارون
HP 525J maron 479,605 مارون
ZH 525J navid 479,605 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 676,932 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 shazand 546,073 شازند
V 30GA shazand 481,682 شازند
Rp 270G shazand 676,932 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 petropak 463,957 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 434,960 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 461,886 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 434,960 تبریز
4512Moheb Qom 434,960 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 415,060 آرتان پترو کیهان
GPPS 1233 petropak 415,060 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 415,060 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 415,060 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 415,060 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 415,060 تبریز
GPPS 1460 tabriz 415,060 تبریز
1460FG tabriz 406,759 تبریز
GPPS 1160-tabriz 415,060 تبریز
takht-jamshid 1461 415,060 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 415,060 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 415,060 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 415,060 تولیدی پلاستیک ایسین
14N eseen 415,060 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 418,222 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS 1109 Moheb baspar 415,060 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 415,060 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 384,831 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 421,003 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 397,244 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 421,003 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 421,003 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 403,269 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 370,548 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 330,351 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 403,269 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 386,604 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 403,269 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 407,140 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 407,140 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 421,003 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 421,003 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 399,018 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 376,099 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 376,099 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 380,160 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 362,561 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 342,269 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 330,351 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 362,561 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 407,140 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 397,244 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 397,244 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 397,244 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 399,018 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 421,003 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 399,018 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 384,831 تبریز
HS 221Tabriz 399,018 تبریز
HS 321Tabriz 399,018 تبریز
FC 422 Tabriz 397,244 تبریز
526WP Tabriz 388,377 تبریز
HS121 Tabriz 399,018 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 320,988 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 330,351 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 342,269 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 293,775 تندگویان
TG 640MOD-SB N 296,114 تندگویان
TG 640MOD N 288,056 تندگویان
TG 640MOD-SB S 304,431 تندگویان
TG 640HB N 297,413 تندگویان
TG 640HB S 305,991 تندگویان
TG 640SB N 295,334 تندگویان
TG 640SB S 303,652 تندگویان
TG 670S 302,388 تندگویان
TG641 (640S) 292,995 تندگویان
PET N 286,198 تندگویان
PET S 289,057 تندگویان
TG645 (640N) 287,536 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟