جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

جستجو

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 332,841 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 آبادان
PVC S65 Arvand 252,704 اروند
E 7242 292,404 اروند
E 7244 292,404 اروند
E6834 arvand 297,159 اروند
PVC S7042 264,590 اروند
PVC S65 Bandar 252,704 بندرامام
PVC S70 Bandar 265,779 بندرامام
PVC S60 Bandar 288,363 بندرامام
PVC S65 Ghadir 252,704 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 540,000 تبریز
N50-ghaed-basir 540,000 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 418,413 بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 414,270 بندرامام
1712-takhe-jamshid 412,817 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 418,413 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 299,477 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 309,018 امیرکبیر
EX6N 321,775 امیرکبیر
7700M Ilam 323,910 ایلام
CRP100 Kermanshah 314,833 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 274,545 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 287,105 جم
CRP100B Jam 332,282 جم
CRP100N jam 323,910 جم
MD 3510 287,455 جم
MD 3520 287,455 جم
ARM PCF55 331,204 شازند
CRP100B Arak 332,282 شازند
مارون CRP 100B 332,282 مارون
CRP100 Maroun 323,910 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 376,104 تخت جمشید
1202 jamshid 403,058 تخت جمشید
PBR Shazand 376,104 شازند
1210S Shazand 403,058 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 248,198 آریا ساسول
8200 B ilam 248,198 ایلام
EA 5218 250,179 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 286,687 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 288,035 امیرکبیر
0205AA 294,773 امیرکبیر
0410A A 286,687 تبریز
0220KJ 290,730 تبریز
LL 0209KJ 288,035 تبریز
LLD 209 Tabriz 286,687 تبریز
LL 235F6 jam 286,687 جم
18XF 5N 294,773 جم
32604 UV 261,058 جم
LLD 22501 jam 286,687 جم
22501KJ 288,035 جم
LLD 209 Arak 286,687 شازند
0410 286,687 شازند
0209 KJ 288,035 شازند
20075AA 286,687 شازند
22B02 Loresatan 286,687 لرستان
22B01 Lorestan 286,687 لرستان
22B03 Lorestan 286,687 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 286,687 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 286,687 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 286,687 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 294,773 مهاباد
18B01 mahabad 286,687 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 288,035 مهاباد
LL 22B02 KJ 288,035 مهاباد
LL 20BF5 294,773 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 289,202 آریا ساسول
2200 250,179 ایلام
1922T lale 289,202 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 250,179 امیرکبیر
2208 ilam 255,570 ایلام
Hi500 250,179 بندرامام
HI0500UA Bandar 255,570 بندرامام
I4 Kermanshah 250,179 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 255,570 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 255,570 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 250,179 پلیمر کرمانشاه
4440 EA 254,527 تبریز
5030EA tabriz 257,007 تبریز
5218 UA 255,570 تبریز
4440 UA 254,945 تبریز
5030SA tabriz 286,663 تبریز
6070 EA 250,179 تبریز
6070 UA 248,422 تبریز
6040UA-tabriz 267,483 تبریز
52518 Jam 250,179 جم
52511 jam 250,179 جم
52505UV Jam 255,570 جم
60507 250,179 جم
52502 262,093 جم
60511 250,179 جم
52502 SU 267,483 جم
HD 534 F7 274,545 جم
60507 UV 255,570 جم
60511 UV 255,570 جم
52511UV 255,570 جم
52501SU 267,483 جم
HD 50401 274,545 جم
52528 251,527 جم
60505 250,179 جم
52518 UV 255,570 جم
60505 UV 255,570 جم
5620 250,179 شازند
62N07UV Lorestan 255,570 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 255,570 لرستان
54B04UV lorestan 255,570 لرستان
54B04 lorestan 250,179 لرستان
62N11UV 255,570 لرستان
52B11UV 255,570 لرستان
52B18 250,179 لرستان
HD52 BF3 263,764 لرستان
HD48 BF7 269,521 لرستان
HD50 B01 269,521 لرستان
62N18 250,179 لرستان
52B07 250,179 لرستان
5030SA Lorestan 286,663 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 250,179 لرستان
62N07 250,179 لرستان
62N18UV 255,570 لرستان
I4UV 255,570 مارون
I4 250,179 مارون
62N07UV miandoab 255,570 میاندوآب
52B18UV Myan 255,570 میاندوآب
62N07 miandoab 250,179 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 248,198 آریا ساسول
4265 248,198 آریا ساسول
Bl3 Amir 248,198 امیرکبیر
0035 Bandar 248,198 بندرامام
Bl3 Bakhtar 248,198 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 248,198 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 248,198 جم
BL4 Jam 248,198 جم
BL3 Arak 248,198 شازند
Bl3 Marun 248,198 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA 272,874 تبریز
52505 250,179 جم
3840 UA 272,874 شازند
3840UA lorestan 272,874 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110 Arya 263,764 آریا ساسول
3713 arya 277,240 آریا ساسول
HCH 5110PPA arya 263,764 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 263,764 امیرکبیر
F7000 Ilam 263,764 ایلام
EX5 Bakhtar 263,764 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 263,764 جم
EX5 shazand 263,764 شازند
EX5 Marun 263,764 مارون
F7000 Mehr 263,764 مهر
f7000 Miandoab 263,764 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
WK 821 308,463 تندگویان
WK 801L 294,442 تندگویان
PET-BG781 (780S) 294,442 تندگویان
PET-BG785 (780N) 288,668 تندگویان
PET-BG821 (820S) 308,463 تندگویان
PET-BG825 (820N) 299,665 تندگویان
BG 730N 286,194 تندگویان
BG 730S 291,967 تندگویان
BG 760N 287,294 تندگویان
BG 760S 293,067 تندگویان
BG 800N 293,067 تندگویان
BG 800S 301,590 تندگویان
BG 840N 302,140 تندگویان
BG 840S 310,937 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2185 A 285,212 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 281,169 آریا ساسول
LFI 2130 294,558 آریا ساسول
LFI 2047A 285,212 آریا ساسول
2420h 281,169 امیرکبیر
2420d 294,558 امیرکبیر
2420 K 281,169 امیرکبیر
2420F Amirkabir 281,169 امیرکبیر
0075 Bandar 281,169 بندرامام
020 Bandar 281,169 بندرامام
0220AA 286,687 تبریز
2420E02-kordestan 281,169 کردستان
2420F8 Kordestan 281,169 کردستان
2426E02 282,516 کردستان
3020F9 281,169 کردستان
2426f8 kordestan 282,516 کردستان
2420F3 kordestan 305,269 کردستان
2102TX00-lale 281,169 لاله
2100lale 305,269 لاله
2102tn 42 281,169 لاله
2100 TN42 281,169 لاله
2404 TC47 281,169 لاله
2004 TC37 281,169 لاله
2101 TN47 281,169 لاله
2102TN 281,169 لاله
2004Tc 281,169 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 285,768 پلی پروپیلن جم
C30s jam 285,768 پلی پروپیلن جم
510L Jam 285,768 پلی پروپیلن جم
550J Jam 285,768 پلی پروپیلن جم
HP 500J 285,768 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 285,768 پلی پروپیلن جم
564s jam 302,914 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 285,768 پلی نار
SF 060 polynar 285,768 پلی نار
SIF010 polynar 285,768 پلی نار
CR 380 polynar 285,768 پلی نار
pi 110 285,768 پلی نار
HP 550J 285,768 دی آریا پلیمر
HP500M khomin 285,768 دی آریا پلیمر
V30S khomin 285,768 دی آریا پلیمر
510L khomin 285,768 دی آریا پلیمر
HP515J khomin 285,768 دی آریا پلیمر
RG 1101M 285,768 رجال
1101XR rejal 285,768 رجال
RG 1102G 285,768 رجال
RG 1102K 285,768 رجال
RG 1102 XK Rejal 285,768 رجال
RG 1102XL Rejal 285,768 رجال
1101s rejal 285,768 رجال
Rg 1101SL 285,768 رجال
RG 1102M 285,768 رجال
RG 1101XS 285,768 رجال
RG 1101 XXR 285,768 رجال
RG 1102 H 285,768 رجال
HP 502N 285,768 شازند
552R Arak 285,768 شازند
Z30s Ar 285,768 شازند
510L Arak 285,768 شازند
HP 550J Arak 285,768 شازند
HP 565S Arak 302,914 شازند
V30S Arak 285,768 شازند
ARP 512A 285,768 شازند
552R Maroun 285,768 مارون
Z30S Marun 285,768 مارون
Z30G Marun 285,768 مارون
F 30G 285,768 مارون
V30G Marun 285,768 مارون
V 30S 285,768 مارون
HP 500J 285,768 مارون
HP 501D- Maron 285,768 مارون
C30S Marun 285,768 مارون
HP 562S 285,768 مارون
HP 550J maron 285,768 مارون
565S maron 302,914 مارون
V 79S 285,768 مارون
552R Navid 285,768 نوید زرشیمی
510L Navid 285,768 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 285,768 نوید زرشیمی
ZB 545L 293,853 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L jam 293,853 پلی پروپیلن جم
440G jam 294,393 پلی پروپیلن جم
548R jam 293,853 پلی پروپیلن جم
548T jam 293,853 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 308,678 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 308,678 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 315,416 پلی پروپیلن جم
(EP332L (EPC40R 293,853 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 331,588 پلی نار
PNR 340R 308,678 پلی نار
EPD 60R 285,768 جم
RG 3212E 331,588 رجال
RG 3212XE 331,588 رجال
EPC40R shazand 293,853 شازند
RP 210G 304,635 شازند
EPQ30RF 293,853 شازند
EP2X83CE 308,678 شازند
RP340arak 308,678 شازند
MR 240C 342,369 مارون
X30G marun 285,768 مارون
C30G 285,768 مارون
EP 548R maron 293,853 مارون
MR230 331,588 مارون
RP340R maron 308,678 مارون
RP240G maron 308,678 مارون
EP1X30F 308,678 مارون
ZH 500M 285,768 نوید زرشیمی
ZB 440L-navid 293,853 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 293,853 نوید زرشیمی
ZB 548T navid 293,853 نوید زرشیمی
ZR230-navid 331,588 نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 342,369 نوید زرشیمی
332C navid 328,354 نوید زرشیمی
ZR340r navid 308,678 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 297,896 نوید زرشیمی
ZB532C 328,354 نوید زرشیمی
ZB 432L 293,853 نوید زرشیمی
ZR 348T 308,678 نوید زرشیمی
332L 293,853 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 314,877 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP120Ls 418,108 پلی پروپیلن جم
HP525j jam 287,115 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam 418,108 پلی پروپیلن جم
RG 3420 L-rejal 413,256 رجال
RG 1104 K-rejal 287,115 رجال
RP 210M 287,115 مارون
HP 525J maron 287,115 مارون
ZH 525J navid 287,115 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 336,439 پلی پروپیلن جم
ARP801 328,893 شازند
Rp 270G shazand 336,439 شازند
V 30GA 288,463 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
7055 petropak 446,927 پتروپاک مشرق زمین
4125 پتروپاک 418,994 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 418,994 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 418,994 تبریز
4512 Qom 418,994 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 397,061 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 397,061 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 397,061 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 397,061 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 397,061 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 397,061 تبریز
GPPS 1460 tabriz 397,061 تبریز
1460FG 389,119 تبریز
GPPS 1160-tabriz 397,061 تبریز
takht-jamshid 1461 397,061 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 397,061 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 397,061 تخت جمشید پارس
14N 397,061 تولیدی پلاستیک ایسین
24N 397,061 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 400,086 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 397,061 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 352,534 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 388,301 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 364,750 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 388,301 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 388,301 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 370,849 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 338,417 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 298,921 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 370,849 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 354,279 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 370,849 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 374,582 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 388,301 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 374,582 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 388,301 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 366,496 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 343,740 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 343,740 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 347,783 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 330,264 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 310,649 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 298,921 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 330,264 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 374,582 پلی استایرن انتخاب
F50 364,750 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 364,750 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 364,750 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 366,496 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 388,301 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 366,496 پلی استایرن انتخاب
FC522 352,534 تبریز
HS 221 tabriz 366,496 تبریز
HS 321 tabriz 366,496 تبریز
FC 422 tabriz 364,750 تبریز
526WP 356,024 تبریز
121 HS 366,496 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 289,706 تبریز
EPS (Uncoated Fine) 298,921 تبریز
EPS (Coated Oversize) 310,649 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HY01 293,153 تندگویان
TG 620N 291,593 تندگویان
TG 620S 288,992 تندگویان
TG 640MOD S 293,934 تندگویان
TG 620SB N 287,691 تندگویان
TG 640MOD-SB N 296,275 تندگویان
TG 620SB S 290,292 تندگویان
TG 640MOD N 288,212 تندگویان
TG 640MOD-SB S 304,598 تندگویان
TG 640HB N 297,575 تندگویان
TG 640HB S 306,158 تندگویان
TG 640SB N 295,494 تندگویان
TG 640SB S 303,817 تندگویان
TG 670S 302,553 تندگویان
TG641 (640S) 293,153 تندگویان
PET N 275,197 تندگویان
PET S 277,946 تندگویان
TG645 (640N) 287,691 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
FG 640 S 318,383 تندگویان
FG 640 N 309,540 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟