دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

جستجو حذف ستون سمت چپ

قیمت های پایه محصولات پتروشیمیایی یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 321,110 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 آبادان
PVC S65 Arvand 321,110 اروند
E 7242 538,241 اروند
E 7244 538,241 اروند
E 6644-Arvand 541,911 اروند
E 7044 540,687 اروند
E6834 arvand 544,357 اروند
PVC S65 Bandar 321,110 بندرامام
PVC S60 Bandar 369,276 بندرامام
PVC S70 Ghadir 336,401 غدیر
PVC S65 Ghadir 321,110 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SD0150 - W1901 729,981 تبریز
ABS150 Tabriz 703,192 تبریز
ABS157W2901-tabriz 803,648 تبریز
N50-ghaed-basir 703,192 قائد بصیر
Absn 75 703,192 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 772,241 بندرامام
1712-takhe-jamshid 745,287 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 772,241 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 380,651 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 396,040 امیرکبیر
EX6N Amir 413,489 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 416,371 ایلام
7700M Ilam 416,371 ایلام
CRP100 Kermanshah 403,869 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 364,525 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 381,978 جم
CRP100B Jam 442,635 جم
CRP100N jam 416,371 جم
MD 3510 365,147 جم
MD 3520 365,147 جم
ARM PCF55 427,575 شازند
CRP100B Arak 442,635 شازند
EX3 Marun 396,040 مارون
CRP100 Maroun 416,371 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 765,290 تخت جمشید
1202 jamshid 803,906 تخت جمشید
PBR Shazand 765,290 شازند
1210S Shazand 803,906 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 486,599 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 354,552 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 356,483 امیرکبیر
0205AA 366,137 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 356,483 تبریز
0220AA Tabriz 354,552 تبریز
0410AA Tabriz 354,552 تبریز
0220KJ 360,344 تبریز
LL 0209KJ tabriz 356,483 تبریز
LLD 209 Tabriz 354,552 تبریز
LL 235F6 jam 354,552 جم
18XF 5N 366,137 جم
32604 UV 340,243 جم
LLD 22501 jam 354,552 جم
22501KJ 356,483 جم
LLD 209 Arak 354,552 شازند
0410AA shazand 354,552 شازند
0209KJ shazand 356,483 شازند
20075AA 354,552 شازند
LLD 18B04 Lorestan 354,552 لرستان
22B02KJ Loresatan 356,483 لرستان
22B02 Loresatan 354,552 لرستان
22B01 Lorestan 354,552 لرستان
22B03 Lorestan 354,552 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 354,552 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 354,552 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 354,552 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 366,137 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 366,137 مهاباد
18B01 mahabad 354,552 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 356,483 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 356,483 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
1922T Arya 389,033 آریا ساسول
2200 325,300 ایلام
1922T lale 389,033 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
I4 Amir 325,300 امیرکبیر
2208 ilam 333,024 ایلام
Hi500 Bandar 325,300 بندرامام
I4 Kermanshah 325,300 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 333,024 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 333,024 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 325,300 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 330,886 تبریز
5030EA Tabriz 334,279 تبریز
5218UA Tabriz 333,024 تبریز
4440UA Tabriz 331,806 تبریز
5030SA Tabriz 376,928 تبریز
6070EA Tabriz 325,300 تبریز
6070UA Tabriz 323,265 تبریز
6040UA Tabriz 349,289 تبریز
EA 5218 Tabriz 325,300 تبریز
52518 Jam 325,300 جم
52511 Jam 325,300 جم
52505UV Jam 333,024 جم
60507 Jam 325,300 جم
52502 Jam 341,565 جم
60511 Jam 325,300 جم
SU52502 Jam 349,289 جم
HD534F7 Jam 364,525 جم
60507UV Jam 333,024 جم
60511UV Jam 333,024 جم
52501SU Jam 349,289 جم
52511UV Jam 333,024 جم
HD 50401 364,525 جم
52528 327,231 جم
60505 325,300 جم
52518UV Jam 333,024 جم
60505UV Jam 333,024 جم
5620 Arak 325,300 شازند
62N07UV Lorestan 333,024 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 333,024 لرستان
54B04UV lorestan 333,024 لرستان
54B04 lorestan 325,300 لرستان
62N11UV Lorestan 333,024 لرستان
52B11UV Lorestan 333,024 لرستان
52B18 Lorestan 325,300 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 349,078 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 357,543 لرستان
HD50 B01 Lorestan 357,543 لرستان
62N18 Lorestan 325,300 لرستان
52B07 Lorestan 325,300 لرستان
5030SA Lorestan 376,928 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 325,300 لرستان
62N07 Lorestan 325,300 لرستان
62N18UV 333,024 لرستان
I4UV Marun 333,024 مارون
I4 Marun 325,300 مارون
54B04 Mahabad 325,300 مهاباد
54B04UV Mahabad 333,024 مهاباد
HD-6040UV mahabad 333,024 مهاباد
6040-HD 325,300 مهاباد
62N07 Mahabad 325,300 مهاباد
62N07UV Mahabad 333,024 مهاباد
52B02UV Miandoab 333,024 میاندوآب
Miandoab 52B18UV LMP 333,024 میاندوآب
62N07UV Miandoab 333,024 میاندوآب
52B18UV Miandoab 333,024 میاندوآب
62N07 Miandoab 325,300 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
HBM 5510 Arya 332,734 آریا ساسول
4265Aira 332,734 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 332,734 امیرکبیر
8200 B ilam 332,734 ایلام
0035 Bandar 332,734 بندرامام
Bl3 Bakhtar 332,734 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 332,734 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 332,734 جم
BL4 Jam 332,734 جم
BL3 Arak 332,734 شازند
Bl3 Marun 332,734 مارون
8200B miandoab 332,734 میاندوآب
6200B miandoab 332,734 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 357,012 تبریز
52505Jam 325,300 جم
3840UA Arak 357,012 شازند
3840UA lorestan 357,012 لرستان
HD-3840UA Mahabad 357,012 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
5110HF Arya 349,078 آریا ساسول
3713 arya 411,707 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 349,078 امیرکبیر
F7000 Ilam 349,078 ایلام
EX5 Bakhtar 349,078 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 349,078 جم
EX5 shazand 349,078 شازند
EX5 Marun 349,078 مارون
F7000 Mehr 349,078 مهر
f7000 Miandoab 349,078 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 284,464 تندگویان
PET-BG785 (780N) 278,886 تندگویان
PET-BG821 (820S) 298,010 تندگویان
PET-BG825 (820N) 289,510 تندگویان
BG 730N 276,496 تندگویان
BG 730S 282,073 تندگویان
BG 840N 291,901 تندگویان
BG 840S 300,400 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 383,495 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 377,702 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 429,447 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 383,495 آریا ساسول
LFI2125A Arya 383,495 آریا ساسول
2420h Amir 377,702 امیرکبیر
2420d Amir 396,587 امیرکبیر
2420K Amir 377,702 امیرکبیر
2420F Amir 377,702 امیرکبیر
0075 Bandar 377,702 بندرامام
020 Bandar 377,702 بندرامام
2420E02 Kordestan 377,702 کردستان
2426E02 Kordestan 379,633 کردستان
2420F8 Kordestan 377,702 کردستان
3020F9 Kordestan 377,702 کردستان
2426f8 Kordestan 379,633 کردستان
2420F3 Kordestan 411,695 کردستان
2102TX00-Lale 377,702 لاله
2100 Lale 411,695 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 349,078 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 332,734 بندرامام
F7000 LMP Mehr 349,078 مهر
F7000 LMP Miandoab 349,078 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت تولید کننده نمودار
552R Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 437,904 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 464,179 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 437,904 پلی نار
YI250 Polynar 437,904 پلی نار
SF 060 Polynar 437,904 پلی نار
YI 180 Polynar 437,904 پلی نار
SIF010 Polynar 437,904 پلی نار
CR 380 Polynar 437,904 پلی نار
pi 110 Polynar 437,904 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 437,904 تبریز
V30S JAM 437,904 جم
HP 550P Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
552R Khomin 437,904 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
510L Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 437,904 دی آریا پلیمر
1102K Regal 437,904 رجال
1102G Regal 437,904 رجال
1101XR Regal 437,904 رجال
1101M Regal 437,904 رجال
1102XK Regal 437,904 رجال
1102XL Regal 437,904 رجال
1101s Regal 437,904 رجال
1102L Regal 437,904 رجال
1101SL Regal 437,904 رجال
1102M Regal 437,904 رجال
1101XS Regal 437,904 رجال
1101XXR Regal 437,904 رجال
1102H Regal 437,904 رجال
552R Arak 437,904 شازند
Z30s Arak 437,904 شازند
HP 502N Arak 437,904 شازند
V30S Arak 437,904 شازند
510L Arak 437,904 شازند
HP 550J Arak 437,904 شازند
HP 565S Arak 464,179 شازند
ARP 512A Arak 437,904 شازند
552R Maroun 437,904 مارون
Z30S Marun 437,904 مارون
F 30G Marun 437,904 مارون
Z30G Marun 437,904 مارون
V30G Marun 437,904 مارون
V 30S Marun 437,904 مارون
HP 500J Maroun 437,904 مارون
HP 501D- Maron 437,904 مارون
C30S Marun 437,904 مارون
HP 550J Marun 437,904 مارون
HP 562S Marun 437,904 مارون
565S Marun 464,179 مارون
V 79S Marun 437,904 مارون
F30S Marun 437,904 مارون
552R Navid 437,904 نوید زرشیمی
510L Navid 437,904 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 437,904 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 445,628 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت تولید کننده نمودار
440L Jam 445,628 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 446,400 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 445,628 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 445,628 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 478,451 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 478,451 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 511,275 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 476,520 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 445,628 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 511,275 پلی نار
PNR 340R Polynar 478,451 پلی نار
EP548U Jam 445,628 جم
EPD 60R Jam 437,904 جم
HP515J Khomein 437,904 دی آریا پلیمر
3212E Regal 511,275 رجال
3212XE Regal 511,275 رجال
EPC40R Arak 445,628 شازند
RP 210G Arak 472,659 شازند
EPQ30RF Arak 445,628 شازند
EP 2X 83CE Arak 478,451 شازند
RP340 Arak 478,451 شازند
EP 540N Maron 445,628 مارون
MR 240C Marun 526,721 مارون
X30G Marun 437,904 مارون
C30G Marun 437,904 مارون
EP 548R Maron 445,628 مارون
MR230 Marun 511,275 مارون
RP340R Marun 478,451 مارون
RP240G Marun 478,451 مارون
EP1 X30F Marun 478,451 مارون
ZH 500M Navid 437,904 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 455,282 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 445,628 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 445,628 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 445,628 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 511,275 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 526,721 نوید زرشیمی
332C Navid 495,056 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 478,451 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 445,628 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 478,451 نوید زرشیمی
332L Navid 445,628 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 475,748 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP120Ls 627,509 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 439,835 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 627,509 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 439,835 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 620,558 رجال
1104K regal 439,835 رجال
RP 210M 439,835 مارون
HP 525J maron 439,835 مارون
ZH 525J navid 439,835 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
RP 270G jam 506,641 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 507,413 شازند
V 30GA 441,766 شازند
Rp 270G shazand 506,641 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
4125petropak 446,301 پتروپاک مشرق زمین
7055 petropak 448,302 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 420,284 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 420,284 تبریز
4512Moheb Qom 420,284 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 389,900 آرتان پترو کیهان
1028 petropak 389,900 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1233 petropak 389,900 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 389,900 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 389,900 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 389,900 تبریز
GPPS 1460 tabriz 389,900 تبریز
1460FG tabriz 382,102 تبریز
GPPS 1160-tabriz 389,900 تبریز
takht-jamshid 1461 389,900 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 389,900 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 389,900 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 389,900 تولیدی پلاستیک ایسین
14N eseen 389,900 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 392,871 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 389,900 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 389,900 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 389,237 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 425,653 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 401,793 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 425,653 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 425,653 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 407,716 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 374,853 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 334,134 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 407,716 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 391,031 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 407,716 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 411,709 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 425,653 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 411,709 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 425,653 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 403,587 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 380,607 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 380,607 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 384,668 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 367,069 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 346,188 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 334,134 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 367,069 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 411,709 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 401,793 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 401,793 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 401,793 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 403,587 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 425,653 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 403,587 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 389,237 تبریز
HS 221Tabriz 403,587 تبریز
HS 321Tabriz 403,587 تبریز
FC 422 Tabriz 401,793 تبریز
526WP Tabriz 392,824 تبریز
HS121 Tabriz 403,587 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 324,663 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 334,134 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 346,188 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 296,750 تندگویان
TG 640MOD-SB N 299,114 تندگویان
TG 640MOD N 290,972 تندگویان
TG 640MOD-SB S 307,518 تندگویان
TG 640HB N 300,427 تندگویان
TG 640HB S 309,094 تندگویان
TG 640SB N 298,326 تندگویان
TG 640SB S 306,730 تندگویان
TG 670S 305,453 تندگویان
TG641 (640S) 295,962 تندگویان
PET N 265,871 تندگویان
PET S 268,527 تندگویان
TG645 (640N) 290,447 تندگویان

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟