مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰ و یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

نام محصول قیمت پایه (ریال)
یکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰ یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ میزان تغییر درصد تغییر
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
BG 730N 224,963 229,450 4487 2%
BG 760N 225,862 230,358 4496 2%
BG 760S 230,582 235,124 4542 2%
BG 780N 226,986 231,493 4507 2%
BG 780S 231,706 236,259 4553 2%
BG 800N 230,582 235,124 4542 2%
BG 800S 237,549 242,160 4611 1.9%
BG 820N 235,976 240,571 4595 1.9%
BG 820S 243,167 247,834 4667 1.9%
BG 840N 237,998 242,614 4616 1.9%
BG 840S 245,190 249,876 4686 1.9%
PET N 218,221 220,372 2151 1%
PET S 220,469 222,642 2173 1%
TG 620N 216,375 218,703 2328 1.1%
TG 620S 214,325 216,630 2305 1.1%
TG 620SB N 213,299 215,594 2295 1.1%
TG 620SB S 215,350 217,667 2317 1.1%
TG 640HB N 221,093 223,471 2378 1.1%
TG 640HB S 227,861 230,312 2451 1.1%
TG 640MOD N 213,709 216,008 2299 1.1%
TG 640MOD S 218,221 220,569 2348 1.1%
TG 640MOD-SB N 220,067 222,435 2368 1.1%
TG 640MOD-SB S 226,630 229,068 2438 1.1%
TG 640N 213,299 215,594 2295 1.1%
TG 640S 217,606 219,947 2341 1.1%
TG 640SB N 219,452 221,813 2361 1.1%
TG 640SB S 226,015 228,446 2431 1.1%
BG 730S - 234,217 - -
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 324,350 329,728 5378 1.7%
PVC S65 Abadan 294,864 299,753 4889 1.7%
PVC S70 Abadan 324,350 329,728 5378 1.7%
PVC S65 Ghadir 294,864 299,753 4889 1.7%
E 6644-Arvand 432,798 427,860 -4938 -1.1%
E 7044 424,014 419,054 -4960 -1.2%
E 7242 421,656 416,656 -5000 -1.2%
E 7244 421,656 416,656 -5000 -1.2%
E6834 arvand 438,325 433,428 -4897 -1.1%
PVC S65 Arvand 294,864 299,753 4889 1.7%
PVC S7042 324,350 329,728 5378 1.7%
PVC S60 Bandar 309,607 314,740 5133 1.7%
PVC S65 Bandar 294,864 299,753 4889 1.7%
PVC S70 Bandar 324,350 329,728 5378 1.7%
PVC S65 Abadan - 299,753 - -
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 490,961 490,635 -326 -0.1%
ABS157 490,961 490,635 -326 -0.1%
ABS157W2901-tabriz 505,747 505,427 -320 -0.1%
Absn 75 495,682 495,352 -330 -0.1%
N50-ghaed-basir 490,961 490,635 -326 -0.1%
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1500 Bandar بندرامام 406,826 423,551 16725 4.1%
SBR-1502 Bandar بندر امام 414,882 431,938 17056 4.1%
1502takhte-jamshid 414,882 431,938 17056 4.1%
1712-takhe-jamshid 400,759 418,137 17378 4.3%
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 384,954 403,386 18432 4.8%
1202 jamshid 384,954 403,386 18432 4.8%
1220Takhte- jamshid 363,832 382,255 18423 5.1%
PBR Shazand - 382,255 - -
پلی کربنات
0407 khozestan 888,711 - - -
PC 1012UR 888,711 906,548 17837 2%
0407UR khozestan - 906,548 - -
اپوکسی رزین
اپوکسی رزین جامد E011P 1,029,236 1,088,872 59636 5.8%
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 986,992 - - -
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,071,480 1,131,135 59655 5.6%
Khozestan-E1X75LC - 1,046,609 - -
پلی اتیلن سنگین - HDPE
EA 5218 209,795 208,992 -803 -0.4%
6366M ilam 230,759 177,934 -52825 -22.9%
8200 B ilam 218,030 215,991 -2039 -0.9%
5020 Arya-sasol 218,030 215,991 -2039 -0.9%
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220KJ 247,920 252,048 4128 1.7%
LL 0209KJ 245,808 249,935 4127 1.7%
LLD 209 Tabriz 244,752 248,878 4126 1.7%
18XF 5N 251,089 255,218 4129 1.6%
22501KJ 245,808 249,935 4127 1.7%
32604 UV 219,243 218,408 -835 -0.4%
LL 235F6 jam 247,920 252,048 4128 1.7%
LLD 22501 jam 244,752 248,878 4126 1.7%
0205AA 251,089 255,218 4129 1.6%
LLD 209 Amir 244,752 248,878 4126 1.7%
LLD 209 KJ Amir 245,808 249,935 4127 1.7%
0209 KJ 245,808 249,935 4127 1.7%
0410 AA 244,752 248,878 4126 1.7%
20075AA 244,752 248,878 4126 1.7%
LLD 209 Arak 244,752 248,878 4126 1.7%
22B01 Lorestan 244,752 248,878 4126 1.7%
22B02 Loresatan 244,752 248,878 4126 1.7%
22B03 Lorestan 244,752 248,878 4126 1.7%
18B01 mahabad 244,752 248,878 4126 1.7%
22 Bf7 Mahabad 251,089 255,218 4129 1.6%
LL 20BF5 251,089 255,218 4129 1.6%
LL 22B01 KJ mahabad 245,808 249,935 4127 1.7%
LL 22B02 KJ 245,808 249,935 4127 1.7%
LLD 22b01 Mahabad 244,752 248,878 4126 1.7%
LLD 22b02 Mahabad 244,752 248,878 4126 1.7%
LLD 22B03 Mahabad 244,752 248,878 4126 1.7%
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200 209,795 208,992 -803 -0.4%
1922T Arya 275,427 280,776 5349 1.9%
1922T lale 275,427 280,776 5349 1.9%
ZB 548U 326,151 327,409 1258 0.4%
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HI0500UA Bandar 214,019 213,218 -801 -0.4%
Hi500 209,795 208,992 -803 -0.4%
4440 EA 214,125 213,288 -837 -0.4%
4440 UA 213,991 213,172 -819 -0.4%
5030EA tabriz 216,299 215,455 -844 -0.4%
5030SA tabriz 218,187 217,352 -835 -0.4%
5218 UA 214,019 213,218 -801 -0.4%
6040UA-tabriz 197,236 196,499 -737 -0.4%
6070 EA 209,795 208,992 -803 -0.4%
6070 UA 207,725 - - -
52501SU 224,509 223,668 -841 -0.4%
52502 220,285 219,442 -843 -0.4%
52502 SU 224,509 223,668 -841 -0.4%
52505UV Jam 214,019 213,218 -801 -0.4%
52511 jam 209,795 208,992 -803 -0.4%
52511UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
52518 Jam 209,795 208,992 -803 -0.4%
52518 UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
52528 210,851 210,049 -802 -0.4%
60505 209,795 208,992 -803 -0.4%
60505 UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
60507 209,795 208,992 -803 -0.4%
60507 UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
60511 209,795 208,992 -803 -0.4%
60511 UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
HD 50401 227,379 228,011 632 0.3%
HD 534 F7 227,379 228,011 632 0.3%
I4 Kermanshah 209,795 208,992 -803 -0.4%
I4 UV kermanshah 214,019 213,218 -801 -0.4%
I3 Kermanshah 209,795 208,992 -803 -0.4%
I3 UV Kermanshah 214,019 213,218 -801 -0.4%
I4 209,795 208,992 -803 -0.4%
I4UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
2208 ilam 214,019 213,218 -801 -0.4%
5620 209,795 215,991 6196 3%
52B07 209,795 208,992 -803 -0.4%
52B11UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
52B18 209,795 208,992 -803 -0.4%
52B18UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
54B04 lorestan 209,795 208,992 -803 -0.4%
54B04UV lorestan 214,019 213,218 -801 -0.4%
6040UV‎ Lorestan‎ 214,019 213,218 -801 -0.4%
6040‎ Lorestan‎ 209,795 208,992 -803 -0.4%
62N07 209,795 208,992 -803 -0.4%
62N07UV Lorestan 214,019 213,218 -801 -0.4%
62N11UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
62N18 209,795 208,992 -803 -0.4%
62N18UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
HD48 BF7 223,000 223,619 619 0.3%
HD50 B01 223,000 223,619 619 0.3%
HD52 BF3 218,930 219,558 628 0.3%
52B18UV 214,019 213,218 -801 -0.4%
62N07 miandoab 209,795 208,992 -803 -0.4%
62N07UV miandoab 214,019 213,218 -801 -0.4%
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 218,030 215,991 -2039 -0.9%
Bl3 Jam 218,030 215,991 -2039 -0.9%
BL4 Jam 218,030 215,991 -2039 -0.9%
Bl3 Bakhtar 218,030 215,991 -2039 -0.9%
BL4 Kermanshah 218,030 215,991 -2039 -0.9%
Bl3 Marun 218,030 215,991 -2039 -0.9%
Bl3 Amir 218,030 215,991 -2039 -0.9%
4265 218,030 215,991 -2039 -0.9%
BL3 Arak 218,030 215,991 -2039 -0.9%
پلی اتیلن سنگین دورانی
3840 Tabriz 230,831 229,984 -847 -0.4%
38504 UV 230,831 229,984 -847 -0.4%
52505 209,795 208,992 -803 -0.4%
3840 Arak 230,831 229,984 -847 -0.4%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 227,379 228,011 632 0.3%
CRP100B Jam 263,181 269,376 6195 2.4%
CRP100N jam 240,951 245,944 4993 2.1%
EX3 Jam 230,759 236,146 5387 2.3%
MD 3510 217,768 222,622 4854 2.2%
MD 3520 217,768 222,622 4854 2.2%
CRP100 239,264 244,223 4959 2.1%
EX2 Kermanshah 227,379 228,011 632 0.3%
CRP 100B 262,336 268,531 6195 2.4%
CRP100 Maroun 239,264 244,223 4959 2.1%
EX3 AmirKabir 234,666 239,527 4861 2.1%
7700M Ilam 234,666 239,527 4861 2.1%
HEX 4460 (PE80) 231,815 237,203 5388 2.3%
CRP100B Arak 262,336 268,531 6195 2.4%
EX3 Arak 230,759 236,146 5387 2.3%
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 218,930 219,558 628 0.3%
EX5 Bakhtar 218,930 219,558 628 0.3%
EX5 Marun 218,930 219,558 628 0.3%
EX5 AmirKabir 218,930 219,558 628 0.3%
F7000 Mehr 218,930 219,558 628 0.3%
F7000 Ilam 218,930 219,558 628 0.3%
3713 arya 229,491 230,124 633 0.3%
5110 Arya 218,930 219,558 628 0.3%
HCH 5110PPA arya 218,930 219,558 628 0.3%
EX5 shazand 218,930 219,558 628 0.3%
f7000 Miandoab 218,930 219,558 628 0.3%
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 267,405 272,598 5193 1.9%
020 Bandar 267,405 272,598 5193 1.9%
0220AA 244,752 248,878 4126 1.7%
2420 K 267,405 272,598 5193 1.9%
2420d 280,776 286,228 5452 1.9%
2420F Amirkabir 267,405 286,228 18823 7%
2420h 267,405 286,228 18823 7%
LF 190 Arya - 2119 267,405 272,598 5193 1.9%
LFI 2047A 270,574 275,768 5194 1.9%
LFI 2130 280,776 286,228 5452 1.9%
LFI2125A-arya-sasol 270,574 275,768 5194 1.9%
2004 TC37 267,405 272,598 5193 1.9%
2004Tc 267,405 272,598 5193 1.9%
2100lale 286,124 291,680 5556 1.9%
2101 TN47 267,405 272,598 5193 1.9%
2102TN 267,405 272,598 5193 1.9%
2102tn 42 267,405 272,598 5193 1.9%
2102TX00-lale 267,405 272,598 5193 1.9%
2404 TC47 267,405 272,598 5193 1.9%
2420E02-kordestan 267,405 272,598 5193 1.9%
2420F3 kordestan 286,124 291,680 5556 1.9%
2420F8 Kordestan 267,405 272,598 5193 1.9%
2426E02 268,461 273,655 5194 1.9%
2426f8 kordestan 268,461 273,655 5194 1.9%
3020F9 267,405 272,598 5193 1.9%
2100 TN42 - 272,598 - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی
52B18 209,795 208,992 -803 -0.4%
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
552R Maroun 280,501 284,584 4083 1.5%
565S maron 295,286 284,584 -10702 -3.6%
C30S Marun 280,501 284,584 4083 1.5%
F 30G 277,493 277,619 126 0%
F30S 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 456J 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 500J 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 501D- Maron 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 550J maron 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 562S 291,907 295,995 4088 1.4%
V 30S 280,501 284,584 4083 1.5%
V 79G 280,501 284,584 4083 1.5%
V 79S 280,501 284,584 4083 1.5%
V30G Marun 280,501 284,584 4083 1.5%
X30S 280,501 284,584 4083 1.5%
Z30S Marun 280,501 284,584 4083 1.5%
510L Arak 280,501 284,584 4083 1.5%
552R Arak 280,501 284,584 4083 1.5%
ARP 512A 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 550J Arak 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 554P 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 565S Arak 295,286 299,376 4090 1.4%
V30S Arak 280,501 284,584 4083 1.5%
Z30s Ar 280,501 284,584 4083 1.5%
510L Navid 280,501 284,584 4083 1.5%
552R Navid 280,501 284,584 4083 1.5%
ZB 545L 310,917 311,058 141 0%
ZH 422H 293,280 293,413 133 0%
ZH 520J 295,392 295,526 134 0%
ZH 550J navid 280,501 284,584 4083 1.5%
CR 380 polynar 287,894 291,980 4086 1.4%
FI 160 polynar 280,501 284,584 4083 1.5%
pi 110 277,493 277,619 126 0%
SF 060 polynar 280,501 284,584 4083 1.5%
SIF010 polynar 280,501 - - -
SIF030 polynar 280,501 284,584 4083 1.5%
YI 180 280,501 284,584 4083 1.5%
YI250 polynar 280,501 284,584 4083 1.5%
1101s rejal 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1101 XN 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1101 XP 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1101 XXR 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1101N 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1101P 280,501 284,584 4083 1.5%
Rg 1101SL 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1102 H 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1102 L 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1102 XK Rejal 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1102M 280,501 284,584 4083 1.5%
RG 1102XL Rejal 280,501 284,584 4083 1.5%
RP 1101 XS 280,501 284,584 4083 1.5%
510L Jam 280,501 284,584 4083 1.5%
550J Jam 280,501 284,584 4083 1.5%
552R Jam 280,501 284,584 4083 1.5%
C30s jam 280,501 284,584 4083 1.5%
HP 500J 280,501 284,584 4083 1.5%
HP500p-jam 280,501 284,584 4083 1.5%
Z30s jam 280,501 284,584 4083 1.5%
Z30G Marun - 284,584 - -
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
C30G 280,501 284,584 4083 1.5%
EP1 X35 AF 282,959 283,753 794 0.3%
EP1X30F 282,959 283,753 794 0.3%
EP548R 315,168 316,420 1252 0.4%
MR230 310,840 311,647 807 0.3%
RP240G maron 310,840 311,647 807 0.3%
T 30G 280,501 284,584 4083 1.5%
T 31SE 280,847 281,640 793 0.3%
X30G marun 280,501 284,584 4083 1.5%
ARP 230 310,840 311,647 807 0.3%
EP2X CE 310,840 311,647 807 0.3%
EP2X CI 310,840 311,647 807 0.3%
EPC40R shazand 315,168 316,420 1252 0.4%
EPQ 30RF 315,168 316,420 1252 0.4%
R 40 arak 315,168 316,420 1252 0.4%
R60 Arak 315,168 316,420 1252 0.4%
RP 210G 310,840 311,647 807 0.3%
RP340arak 317,177 317,987 810 0.3%
332C navid 315,168 316,420 1252 0.4%
332L 315,168 316,420 1252 0.4%
ZB 432L 315,168 316,420 1252 0.4%
ZB 440L-navid 315,168 316,420 1252 0.4%
ZB 445L-navid 328,263 329,522 1259 0.4%
ZB 548R navid 315,168 316,420 1252 0.4%
ZB 548T navid 320,659 321,914 1255 0.4%
ZB532C 315,775 315,918 143 0%
ZH 500M 277,493 311,647 34154 12.3%
ZH 515 MA navid 295,709 295,843 134 0%
ZR 348T 324,224 324,371 147 0%
ZR 348U 331,616 331,767 151 0%
ZR230-navid 310,840 311,647 807 0.3%
ZR340r navid 317,177 317,987 810 0.3%
ZRCT230C navid 321,401 322,213 812 0.3%
PNR 230c polynar 310,840 311,647 807 0.3%
PNR 340R 317,177 311,647 -5530 -1.7%
RG 3212E 310,840 311,647 807 0.3%
RG 3212H 310,840 311,647 807 0.3%
RG 3420 L-rejal 383,111 383,285 174 0%
440G jam 315,168 316,420 1252 0.4%
440L jam 315,168 316,420 1252 0.4%
548R jam 315,168 316,420 1252 0.4%
548T jam 320,659 321,914 1255 0.4%
EPX-3130UV jam 333,755 335,016 1261 0.4%
RP340 jam 317,177 317,987 810 0.3%
RPX 230C 310,418 311,224 806 0.3%
RPX-345S jam 324,570 325,383 813 0.3%
RP340R - 317,987 - -
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP 525J maron 293,227 293,360 133 0%
ZH 525J navid 293,227 293,360 133 0%
RG 1104 K-rejal 293,227 293,360 133 0%
HP525j jam 293,227 293,360 133 0%
RPX 120L-jam 386,913 387,089 176 0%
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 319,923 320,734 811 0.3%
Rp 270G shazand 317,177 317,987 810 0.3%
V 30GA 287,606 287,737 131 0%
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 366,204 365,419 -785 -0.2%
4512 Qom 366,204 365,419 -785 -0.2%
6045prtro-pak 366,204 365,419 -785 -0.2%
پلی استایرن معمولی - GPPS
GPPS 1160-tabriz 283,336 286,162 2826 1%
GPPS 1460 tabriz 298,908 301,888 2980 1%
GPPS 1540 tabriz 305,319 308,364 3045 1%
1161 takht-jamshid 305,319 308,364 3045 1%
takht-jamshid 1461 305,319 308,364 3045 1%
MP08 qom 305,319 308,364 3045 1%
TJPS-G 1551 takht-jamshid 305,319 308,364 3045 1%
GPPS 1115 petropak 305,319 308,364 3045 1%
GPPS 1309 artan-perto 305,319 308,364 3045 1%
32N eseen 307,762 310,831 3069 1%
1460FG - 301,888 - -
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) 196,277 196,366 89 0%
EPS (Uncoated Fine) 177,853 177,934 81 0%
EPS (Uncoated SuperFine) 148,211 148,278 67 0%
526WP 319,339 319,484 145 0%
EPS 200 tabriz 327,128 327,277 149 0%
EPS 300 tabriz 327,128 327,277 149 0%
EPS 400 tabriz 309,993 310,133 140 0%
EPS 500 tabriz 296,422 296,556 134 0%
EPS100 tabriz 327,128 327,277 149 0%
SE-1000 Baniar 323,168 323,314 146 0%
SE-2000 Baniar 323,168 323,314 146 0%
SE-3000 baniar 323,168 323,314 146 0%
SE-4000 Baniar 309,993 310,133 140 0%
SE-5000 Baniar 307,537 307,677 140 0%
Fine 177,853 177,934 81 0%
SE 150 313,821 313,964 143 0%
SE 250 sahand 313,821 313,964 143 0%
SE 350 sahand 300,646 300,783 137 0%
SE 50-Sahand 313,821 313,964 143 0%
W500 287,075 287,206 131 0%
EPS Fine Entekhab 177,853 177,934 81 0%
EPS Oversize Entekhab 196,277 - - -
F100 Entekhab 323,168 323,314 146 0%
F105 Entekhab 317,887 318,031 144 0%
F200 Entekhab 323,168 323,314 146 0%
F300 Entekhab 323,168 323,314 146 0%
F305 Entekhab 317,887 318,031 144 0%
F400 Entekhab 309,993 310,133 140 0%
F405 Entekhab 296,316 296,451 135 0%
F50 309,993 310,133 140 0%
R200 -entekhab 317,781 317,926 145 0%
R220 Entekhab 293,148 293,281 133 0%
R300 Entekhab 317,781 317,926 145 0%
R310 Entekhab 317,781 317,926 145 0%
R320 Entekhab 293,148 293,281 133 0%
R400 Entekhab 309,993 310,133 140 0%
R410 Entekhab 282,587 - - -
R420 Entekhab 282,587 282,715 128 0%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
TG 670S 225,124 227,546 2422 1.1%
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
FG 640 N 230,527 233,007 2480 1.1%
FG 640 S 237,500 240,055 2555 1.1%

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری