مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ و یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

نام محصول قیمت پایه (ریال)
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ میزان تغییر درصد تغییر
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
BG 730N 168,279 172,261 3982 2.4%
BG 730S 171,690 175,753 4063 2.4%
BG 760N 168,929 172,926 3997 2.4%
BG 760S 172,340 176,418 4078 2.4%
BG 780N 169,741 173,758 4017 2.4%
BG 780S 173,152 177,249 4097 2.4%
BG 800N 172,340 176,418 4078 2.4%
BG 800S 177,375 181,572 4197 2.4%
BG 820N 176,238 180,409 4171 2.4%
BG 820S 181,436 185,729 4293 2.4%
BG 840N 177,700 181,905 4205 2.4%
BG 840S 182,898 187,226 4328 2.4%
PET N 160,969 164,779 3810 2.4%
PET S 162,594 166,441 3847 2.4%
TG 620N 161,747 164,662 2915 1.8%
TG 620S 160,249 163,137 2888 1.8%
TG 620SB N 159,500 162,375 2875 1.8%
TG 620SB S 160,998 163,900 2902 1.8%
TG 640HB N 165,191 168,169 2978 1.8%
TG 640HB S 170,134 173,200 3066 1.8%
TG 640MOD N 159,800 162,680 2880 1.8%
TG 640MOD S 163,095 166,034 2939 1.8%
TG 640MOD-SB N 164,442 167,406 2964 1.8%
TG 640MOD-SB S 169,235 172,285 3050 1.8%
TG 640N 159,500 162,375 2875 1.8%
TG 640S 162,645 165,577 2932 1.8%
TG 640SB N 163,993 166,949 2956 1.8%
TG 640SB S 168,786 171,828 3042 1.8%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 318,289 327,394 9105 2.9%
PVC S65 Abadan 288,818 327,394 38576 13.4%
PVC S70 Abadan 318,289 327,394 9105 2.9%
PVC S57 Ghadir 318,289 327,394 9105 2.9%
PVC S65 Ghadir 288,818 296,214 7396 2.6%
E 6644-Arvand 301,251 318,148 16897 5.6%
E 7044 291,175 308,063 16888 5.8%
E 7242 288,818 305,568 16750 5.8%
E 7244 288,818 305,568 16750 5.8%
E6834 arvand 307,316 324,326 17010 5.5%
PVC S65 Arvand 288,818 296,214 7396 2.6%
PVC S7042 318,289 327,394 9105 2.9%
PVC S60 Bandar 303,553 311,804 8251 2.7%
PVC S65 Bandar 288,818 296,214 7396 2.6%
PVC S70 Bandar 318,289 327,394 9105 2.9%
PVC S65 Arvand - 296,214 - -
E6834 arvand - 324,326 - -
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 562,245 561,653 -592 -0.1%
ABS157 562,245 561,653 -592 -0.1%
ABS157W2901-tabriz 556,678 556,092 -586 -0.1%
Absn 75 567,811 567,214 -597 -0.1%
N50-ghaed-basir 562,245 561,653 -592 -0.1%
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1500 Bandar بندرامام 432,448 445,107 12659 2.9%
SBR-1502 Bandar بندر امام 441,011 453,921 12910 2.9%
1502takhte-jamshid 287,889 453,921 166032 57.7%
1712-takhe-jamshid 287,889 436,956 149067 51.8%
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 427,291 444,797 17506 4.1%
PBR Shazand 402,578 420,246 17668 4.4%
1202 jamshid 287,889 444,797 156908 54.5%
1220Takhte- jamshid 287,889 420,246 132357 46%
پلی اتیلن سنگین - HDPE
EA 5218 207,033 206,849 -184 -0.1%
6366M ilam 236,486 232,510 -3976 -1.7%
6366M ilam 236,486 - - -
8200 B ilam 216,765 216,695 -70 -0%
5020 Arya-sasol 216,765 216,695 -70 -0%
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 273,144 286,950 13806 5.1%
020 Bandar 273,144 286,950 13806 5.1%
0220AA 216,700 218,822 2122 1%
2420 K 273,144 286,950 13806 5.1%
2420d 287,520 302,545 15025 5.2%
2420F Amirkabir 273,144 286,950 13806 5.1%
2420h 273,144 - - -
LFI 2047A 276,851 290,633 13782 5%
LFI 2119 273,144 286,950 13806 5.1%
LFI 2130 287,520 302,545 15025 5.2%
LFI2125A-arya-sasol 276,851 290,633 13782 5%
2100 TN42 273,144 286,950 13806 5.1%
2004 TC37 273,144 286,950 13806 5.1%
2004Tc 273,144 286,950 13806 5.1%
2100lale 293,270 308,783 15513 5.3%
2101 TN47 273,144 286,950 13806 5.1%
2102TN 273,144 286,950 13806 5.1%
2102tn 42 273,144 286,950 13806 5.1%
2102TX00-lale 273,144 286,950 13806 5.1%
2404 TC47 273,144 286,950 13806 5.1%
2420E02-kordestan 273,144 286,950 13806 5.1%
2420F3 kordestan 273,144 308,783 35639 13%
2420F8 Kordestan 273,144 286,950 13806 5.1%
2426E02 274,380 288,178 13798 5%
2426f8 kordestan 274,380 288,178 13798 5%
3020F9 273,144 286,950 13806 5.1%
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220KJ 220,407 222,504 2097 1%
LL 0209KJ 217,935 220,049 2114 1%
LLD 209 Tabriz 216,700 218,822 2122 1%
LLD 209 Amir 216,700 218,822 2122 1%
LLD 209 KJ Amir 217,935 220,049 2114 1%
0209 KJ 217,935 220,049 2114 1%
0410 AA 216,700 218,822 2122 1%
20075AA 216,700 218,822 2122 1%
LLD 209 Arak 216,700 218,822 2122 1%
22B01 Lorestan 216,700 218,822 2122 1%
22B02 Loresatan 216,700 218,822 2122 1%
22B03 Lorestan 216,700 218,822 2122 1%
18B01 mahabad 216,700 218,822 2122 1%
22 Bf7 Mahabad 225,349 227,415 2066 0.9%
LL 20BF5 225,349 227,415 2066 0.9%
LL 22B01 KJ mahabad 217,935 220,049 2114 1%
LL 22B02 KJ 217,935 220,049 2114 1%
LLD 22b01 Mahabad 216,700 218,822 2122 1%
LLD 22b02 Mahabad 216,700 218,822 2122 1%
LLD 22B03 Mahabad 216,700 218,822 2122 1%
LLD 22501 jam - 218,822 - -
22501KJ - 220,049 - -
18XF 5N - 227,415 - -
32604 UV - 216,921 - -
LL 235F6 jam - 223,732 - -
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200 207,033 206,849 -184 -0.1%
1922T Arya 281,770 290,633 8863 3.1%
1922T lale 281,770 296,307 14537 5.2%
ZB 548U 296,383 296,722 339 0.1%
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HI0500UA Bandar 211,976 211,760 -216 -0.1%
Hi500 207,033 206,849 -184 -0.1%
4440 EA 210,993 210,972 -21 -0%
4440 UA 211,389 211,272 -117 -0.1%
5030 EA 213,261 213,272 11 0%
5030sa tabriz 215,746 215,694 -52 -0%
5218 UA 207,033 211,760 4727 2.3%
6070 EA 194,551 206,849 12298 6.3%
6070 UA 205,441 205,126 -315 -0.2%
52518 Jam 207,033 206,849 -184 -0.1%
I4 Kermanshah 207,033 206,849 -184 -0.1%
I4 UV kermanshah 211,976 - - -
I3 Kermanshah 207,033 206,849 -184 -0.1%
I3 UV Kermanshah 211,976 211,760 -216 -0.1%
I4 207,033 206,849 -184 -0.1%
I4UV 211,976 211,760 -216 -0.1%
2208 ilam 211,976 211,760 -216 -0.1%
5620 207,033 206,849 -184 -0.1%
52B07 207,033 206,849 -184 -0.1%
52B11UV 211,976 211,760 -216 -0.1%
52B18 207,033 206,849 -184 -0.1%
52B18UV 211,976 211,760 -216 -0.1%
54B04 lorestan 207,033 206,849 -184 -0.1%
54B04UV lorestan 211,976 211,760 -216 -0.1%
62N07 207,033 206,849 -184 -0.1%
62N07UV Lorestan 211,976 211,760 -216 -0.1%
62N11UV 211,976 211,760 -216 -0.1%
62N18 207,033 206,849 -184 -0.1%
62N18UV 211,976 211,760 -216 -0.1%
HD48 BF7 221,222 221,887 665 0.3%
HD50 B01 221,222 221,887 665 0.3%
HD52 BF3 215,881 216,701 820 0.4%
60507 - 206,849 - -
60511 - 206,849 - -
52511 jam - 206,849 - -
52505UV Jam - 211,760 - -
6040UA-tabriz - 194,071 - -
52502 - 217,905 - -
52502 SU - 222,815 - -
HD 534 F7 - 226,522 - -
HD 50401 - 226,522 - -
52528 - 208,077 - -
52518 UV - 211,760 - -
60505 - 206,849 - -
60505 UV - 211,760 - -
60507 UV - 211,760 - -
60511 UV - 211,760 - -
52511UV - 211,760 - -
52501SU - 222,815 - -
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 216,765 216,695 -70 -0%
Bl3 Bakhtar 216,765 216,695 -70 -0%
BL4 Kermanshah 216,765 216,695 -70 -0%
Bl3 Marun 216,765 216,695 -70 -0%
Bl3 Amir 216,765 216,695 -70 -0%
BL3 Arak 216,765 216,695 -70 -0%
Bl3 Jam - 216,695 - -
BL4 Jam - 216,695 - -
4265 - 216,695 - -
پلی اتیلن سنگین دورانی
3840 Tabriz 229,987 229,937 -50 -0%
3840 Arak 229,987 229,937 -50 -0%
52505 - 206,849 - -
38504 UV - 229,937 - -
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
CRP100 243,625 244,786 1161 0.5%
EX2 Kermanshah 225,767 226,522 755 0.3%
CRP 100B 267,267 264,659 -2608 -1%
CRP100 Maroun 243,625 244,786 1161 0.5%
CRP100-G 243,625 244,786 1161 0.5%
EX3 AmirKabir 237,726 238,796 1070 0.5%
EX6B (CRP 100 Amir) 267,267 264,659 -2608 -1%
EX6N 243,625 244,786 1161 0.5%
EX6N 243,625 - - -
7700M Ilam 237,726 238,796 1070 0.5%
HEX 4460 (PE80) 237,722 233,738 -3984 -1.7%
CRP100B Arak 267,267 264,659 -2608 -1%
EX3 Arak 236,486 232,510 -3976 -1.7%
EX3 Jam - 232,510 - -
CRP100N jam - 246,535 - -
5000S Jam - 226,522 - -
CRP100B Jam - 265,641 - -
MD 3510 - 220,404 - -
MD 3520 - 220,404 - -
HEX 4460 (PE80) - 233,738 - -
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Bakhtar 215,881 216,701 820 0.4%
EX5 Marun 215,881 216,701 820 0.4%
EX5 AmirKabir 215,881 216,701 820 0.4%
F7000 Mehr 215,881 216,701 820 0.4%
F7000 Ilam 215,881 216,701 820 0.4%
3713 arya 228,238 228,977 739 0.3%
5110 Arya 215,881 216,701 820 0.4%
HCH 5110PPA arya 215,881 216,701 820 0.4%
EX5 shazand 215,881 216,701 820 0.4%
f7000 Miandoab 215,881 216,701 820 0.4%
EX5 Jam - 216,701 - -
HCH 5110PPA arya - 216,701 - -
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
552R Maroun 248,438 249,092 654 0.3%
C30S Marun 248,438 249,092 654 0.3%
F 30G 248,438 249,092 654 0.3%
F30S 248,438 249,092 654 0.3%
HP 456J 248,438 249,092 654 0.3%
HP 500J 248,438 249,092 654 0.3%
HP 501D- Maron 248,438 249,092 654 0.3%
HP 550J maron 248,438 249,092 654 0.3%
HP 562S 261,783 262,350 567 0.2%
V 30S 248,438 249,092 654 0.3%
V 79G 248,438 249,092 654 0.3%
V30G Marun 248,438 249,092 654 0.3%
X30S 248,438 249,092 654 0.3%
Z30G Marun 248,438 249,092 654 0.3%
Z30S Marun 248,438 249,092 654 0.3%
510L Arak 248,438 249,092 654 0.3%
552R Arak 248,438 249,092 654 0.3%
ARP 512A 248,438 249,092 654 0.3%
HP 550J Arak 248,438 249,092 654 0.3%
HP 554P 248,438 249,092 654 0.3%
HP 565S Arak 271,916 272,416 500 0.2%
V30S Arak 248,438 249,092 654 0.3%
Z30s Ar 248,438 249,092 654 0.3%
510L Navid 248,438 249,092 654 0.3%
552R Navid 248,438 249,092 654 0.3%
ZB 545L 283,532 283,955 423 0.1%
ZH 422H 259,452 260,101 649 0.3%
ZH 520J 261,923 262,556 633 0.2%
ZH 550J navid 248,438 249,092 654 0.3%
CR 380 polynar 257,088 257,685 597 0.2%
FI 160 polynar 248,438 249,092 654 0.3%
pi 110 248,438 249,092 654 0.3%
SF 060 polynar 345,608 249,092 -96516 -27.9%
SIF010 polynar 345,608 249,092 -96516 -27.9%
SIF030 polynar 345,608 249,092 -96516 -27.9%
YI 180 248,438 249,092 654 0.3%
YI250 polynar 248,438 249,092 654 0.3%
RG 1102 L 248,438 249,092 654 0.3%
RG 1102 XK Rejal 248,438 249,092 654 0.3%
RG 1102XL Rejal 248,438 249,092 654 0.3%
510L Jam 248,438 249,092 654 0.3%
550J Jam 248,438 249,092 654 0.3%
552R Jam 248,438 249,092 654 0.3%
C30s jam 248,438 249,092 654 0.3%
HP 500J 248,438 249,092 654 0.3%
HP500p-jam 248,438 249,092 654 0.3%
Z30s jam 248,438 249,092 654 0.3%
1101s rejal - 249,092 - -
Rg 1101SL - 249,092 - -
V 79S - 249,092 - -
RG 1101P - 249,092 - -
RG 1101 XN - 249,092 - -
RG 1101 XP - 249,092 - -
RP 1101 XS - 249,092 - -
RG 1101 XXR - 249,092 - -
RG 1102 H - 249,092 - -
RG 1101N - 249,092 - -
RG 1102M - 249,092 - -
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
C30G 248,438 249,092 654 0.3%
EP1 X35 AF 250,909 251,547 638 0.3%
EP1X30F 250,909 251,547 638 0.3%
MR230 283,532 283,955 423 0.1%
RP240G maron 283,532 283,955 423 0.1%
T 30G 248,438 249,092 654 0.3%
T 31SE 248,438 249,092 654 0.3%
X30G marun 248,438 249,092 654 0.3%
ARP 230 283,532 283,955 423 0.1%
EP2X CE 283,532 283,955 423 0.1%
EP2X CI 283,532 283,955 423 0.1%
EPC40R shazand 283,532 283,955 423 0.1%
EPQ 30RF 283,532 283,955 423 0.1%
R 40 arak 283,532 283,955 423 0.1%
R60 Arak 283,532 283,955 423 0.1%
RP 210G 283,532 283,955 423 0.1%
RP340arak 290,946 291,321 375 0.1%
332C navid 283,532 283,955 423 0.1%
332L 283,532 283,955 423 0.1%
ZB 432L 283,532 283,955 423 0.1%
ZB 440L-navid 283,532 283,955 423 0.1%
ZB 445L-navid 298,854 299,177 323 0.1%
ZB 548R navid 283,532 283,955 423 0.1%
ZB 548T navid 289,957 290,338 381 0.1%
ZB532C 289,710 290,093 383 0.1%
ZH 500M 248,438 249,092 654 0.3%
ZH 515 MA navid 264,502 265,050 548 0.2%
ZR 348T 299,595 299,914 319 0.1%
ZR 348U 308,245 308,507 262 0.1%
ZR230-navid 283,532 283,955 423 0.1%
ZR340r navid 290,946 291,321 375 0.1%
ZRCT230C navid 295,888 296,231 343 0.1%
PNR 230c polynar 283,532 283,955 423 0.1%
PNR 340R 290,946 291,321 375 0.1%
RG 3212E 283,532 283,955 423 0.1%
440G jam 283,532 283,955 423 0.1%
440L jam 283,532 283,955 423 0.1%
548R jam 283,532 283,955 423 0.1%
548T jam 283,532 290,338 6806 2.4%
EPX-3130UV jam 305,280 305,560 280 0.1%
RP340 jam 290,946 291,321 375 0.1%
RPX 230C 283,532 283,955 423 0.1%
RPX-345S jam 299,595 299,914 319 0.1%
RG 3212H - 283,955 - -
RG 3420 L-rejal - 342,023 - -
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP 525J maron 261,923 262,556 633 0.2%
ZH 525J navid 261,923 262,556 633 0.2%
RG 1104 K-rejal 261,923 262,556 633 0.2%
HP525j jam 261,923 262,556 633 0.2%
RPX 120L-jam 345,608 346,443 835 0.2%
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 293,381 293,763 382 0.1%
Rp270G shazand 290,946 291,321 375 0.1%
V 30GA 259,523 260,127 604 0.2%
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 314,606 340,284 25678 8.2%
4512 Qom 314,606 340,284 25678 8.2%
6045prtro-pak 314,606 340,284 25678 8.2%
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG 287,889 288,346 457 0.2%
GPPS 1160-tabriz 270,994 271,424 430 0.2%
GPPS 1540 tabriz 294,846 295,314 468 0.2%
GPPS1460 tabriz 287,889 288,346 457 0.2%
1161 takht-jamshid 294,846 295,314 468 0.2%
MP08 qom 294,846 295,314 468 0.2%
TJPS-G1551 takht-jamshid 294,846 295,314 468 0.2%
GPPS 1115 petropak 294,846 - - -
GPPS 1309 artan-perto 294,846 327,394 32548 11%
32N eseen 294,846 - - -
TJPS-G1551 takht-jamshid - 295,314 - -
takht-jamshid 1461 - 295,314 - -
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) 212,754 - - -
EPS (Uncoated SuperFine) 160,193 158,561 -1632 -1%
526WP 287,889 342,479 54590 19%
EPS 200 tabriz 340,642 350,998 10356 3%
EPS 300 tabriz 340,642 350,998 10356 3%
EPS 400 tabriz 335,656 332,256 -3400 -1%
EPS 500 tabriz 320,386 317,122 -3264 -1%
EPS100 tabriz 340,642 350,998 10356 3%
SE-1000 Baniar 342,364 338,943 -3421 -1%
SE-2000 Baniar 342,364 338,943 -3421 -1%
SE-3000 baniar 342,364 338,943 -3421 -1%
SE-4000 Baniar 340,642 337,240 -3402 -1%
SE-5000 Baniar 326,607 323,334 -3273 -1%
Fine 192,231 190,273 -1958 -1%
SE 150 340,642 337,240 -3402 -1%
SE 250 sahand 340,642 337,240 -3402 -1%
SE 350 sahand 325,328 322,032 -3296 -1%
SE 50-Sahand 340,642 337,240 -3402 -1%
W500 310,058 306,899 -3159 -1%
EPS Fine Entekhab 192,231 190,273 -1958 -1%
EPS Fine Entekhab 192,231 - - -
EPS Fine Entekhab 192,231 - - -
EPS Oversize Entekhab 212,754 210,599 -2155 -1%
F100 Entekhab 350,970 347,463 -3507 -1%
F105 Entekhab 335,656 341,325 5669 1.7%
F200 Entekhab 350,970 347,463 -3507 -1%
F300 Entekhab 350,970 347,463 -3507 -1%
F305 Entekhab 344,792 341,325 -3467 -1%
F400 Entekhab 335,656 332,256 -3400 -1%
F405 Entekhab 319,857 316,572 -3285 -1%
R200 -entekhab 354,591 295,314 -59277 -16.7%
R220 Entekhab 316,150 312,889 -3261 -1%
R300 Entekhab 354,591 295,314 -59277 -16.7%
R310 Entekhab 354,591 295,314 -59277 -16.7%
R320 Entekhab 316,150 312,889 -3261 -1%
R400 Entekhab 335,656 332,256 -3400 -1%
R410 Entekhab 303,793 300,614 -3179 -1%
R420 Entekhab 303,793 300,614 -3179 -1%
EPS Oversize Entekhab - 210,599 - -
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
TG 670S 168,265 171,298 3033 1.8%
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
FG 640 N 172,081 175,182 3101 1.8%
FG 640 S 177,173 180,366 3193 1.8%

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار