مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ و یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

نام محصول قیمت پایه (ریال)
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ میزان تغییر درصد تغییر
پلی اتیلن ترفتالات (PET)
BG 730N 265,237 281,144 15907 6%
BG 730S 270,747 286,984 16237 6%
BG 760N 266,287 282,257 15970 6%
BG 760S 271,796 288,096 16300 6%
BG 780N 267,599 283,647 16048 6%
BG 780S 273,108 289,487 16379 6%
BG 800N 271,796 288,096 16300 6%
BG 800S 279,929 296,717 16788 6%
BG 820N 278,093 294,771 16678 6%
BG 820S 286,488 303,669 17181 6%
BG 840N 280,454 297,273 16819 6%
BG 840S 288,849 306,172 17323 6%
PET N 254,743 270,021 15278 6%
PET S 257,367 272,802 15435 6%
TG 620N 238,507 252,311 13804 5.8%
TG 620S 236,236 249,908 13672 5.8%
TG 620SB N 235,100 248,706 13606 5.8%
TG 620SB S 237,372 251,109 13737 5.8%
TG 640HB N 243,732 257,838 14106 5.8%
TG 640HB S 251,228 265,767 14539 5.8%
TG 640MOD N 235,554 249,187 13633 5.8%
TG 640MOD S 240,552 254,473 13921 5.8%
TG 640MOD-SB N 242,596 256,636 14040 5.8%
TG 640MOD-SB S 249,865 264,326 14461 5.8%
TG 640N 235,100 248,706 13606 5.8%
TG 640S 239,870 253,753 13883 5.8%
TG 640SB N 241,915 255,915 14000 5.8%
TG 640SB S 249,183 263,605 14422 5.8%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 452,194 468,664 16470 3.6%
PVC S65 Abadan 408,292 424,450 16158 4%
PVC S70 Abadan 452,194 468,664 16470 3.6%
E 6644-Arvand 518,116 521,764 3648 0.7%
E 7242 504,877 508,456 3579 0.7%
E 7244 504,877 508,456 3579 0.7%
E 7244 508,389 - - -
E6834 arvand 524,949 528,636 3687 0.7%
PVC S65 Arvand 408,292 424,450 16158 4%
PVC S7042 452,194 468,664 16470 3.6%
PVC S60 Bandar 430,243 446,557 16314 3.8%
PVC S65 Bandar 408,292 424,450 16158 4%
PVC S70 Bandar 452,194 468,664 16470 3.6%
PVC S65 Ghadir - 424,450 - -
E 7044 - 511,993 - -
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 508,276 510,335 2059 0.4%
ABS157 508,276 510,335 2059 0.4%
ABS157W2901-tabriz 523,773 525,895 2122 0.4%
Absn 75 513,163 515,242 2079 0.4%
N50-ghaed-basir 508,276 510,335 2059 0.4%
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1500 Bandar بندرامام 392,879 401,205 8326 2.1%
SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 409,150 8492 2.1%
1502takhte-jamshid 400,658 409,150 8492 2.1%
1712-takhe-jamshid 385,192 393,754 8562 2.2%
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 388,617 396,593 7976 2.1%
PBR Shazand 366,477 374,364 7887 2.2%
1202 jamshid 388,617 396,593 7976 2.1%
1220Takhte- jamshid 366,477 374,364 7887 2.2%
پلی کربنات
0407UR khozestan 974,132 965,852 -8280 -0.8%
PC 1012UR 974,132 965,852 -8280 -0.8%
اپوکسی رزین
Khozestan-E1X75LC 1,152,310 - - -
اپوکسی رزین جامد E011P 1,196,589 1,201,436 4847 0.4%
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,240,867 1,245,894 5027 0.4%
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 - 1,156,978 - -
پلی اتیلن سنگین - HDPE
EA 5218 244,114 253,442 9328 3.8%
6366M ilam 263,126 274,909 11783 4.5%
8200 B ilam 251,060 261,550 10490 4.2%
5020 Arya-sasol 251,060 261,550 10490 4.2%
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220KJ 306,611 311,373 4762 1.6%
LL 0209KJ 304,397 309,151 4754 1.6%
LLD 209 Tabriz 303,290 308,039 4749 1.6%
18XF 5N 309,932 314,708 4776 1.5%
22501KJ 304,397 309,151 4754 1.6%
32604 UV 254,986 264,845 9859 3.9%
LL 235F6 jam 306,611 311,373 4762 1.6%
LLD 22501 jam 303,290 308,039 4749 1.6%
0205AA 309,932 314,708 4776 1.5%
LLD 209 Amir 303,290 308,039 4749 1.6%
LLD 209 KJ Amir 304,397 309,151 4754 1.6%
0209 KJ 304,397 309,151 4754 1.6%
0410 AA 303,290 308,039 4749 1.6%
20075AA 303,290 308,039 4749 1.6%
LLD 209 Arak 303,290 308,039 4749 1.6%
22B01 Lorestan 303,290 308,039 4749 1.6%
22B02 Loresatan 303,290 308,039 4749 1.6%
22B03 Lorestan 303,290 308,039 4749 1.6%
18B01 mahabad 303,290 308,039 4749 1.6%
22 Bf7 Mahabad 309,932 314,708 4776 1.5%
LL 20BF5 309,932 314,708 4776 1.5%
LL 22B01 KJ mahabad 304,397 309,151 4754 1.6%
LL 22B02 KJ 304,397 309,151 4754 1.6%
LLD 22b01 Mahabad 303,290 308,039 4749 1.6%
LLD 22b02 Mahabad 303,290 308,039 4749 1.6%
LLD 22B03 Mahabad 303,290 308,039 4749 1.6%
LLD 209 Arak - 308,039 - -
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200 244,114 253,442 9328 3.8%
1922T Arya 354,937 - - -
1922T lale 354,937 363,816 8879 2.5%
1922T lale - 363,816 - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HI0500UA Bandar 248,542 257,888 9346 3.8%
Hi500 244,114 253,442 9328 3.8%
4440 EA 249,621 259,459 9838 3.9%
4440 UA 248,997 258,588 9591 3.9%
5030EA tabriz 252,143 262,113 9970 4%
5030SA tabriz 253,879 263,734 9855 3.9%
5218 UA 248,542 257,888 9346 3.8%
6040UA-tabriz 229,013 237,303 8290 3.6%
6070 EA 244,114 253,442 9328 3.8%
6070 UA 241,219 250,169 8950 3.7%
52501SU 260,748 270,753 10005 3.8%
52502 256,320 266,307 9987 3.9%
52502 SU 260,748 270,753 10005 3.8%
52505UV Jam 248,542 257,888 9346 3.8%
52511 jam 244,114 253,442 9328 3.8%
52511UV 248,542 257,888 9346 3.8%
52518 Jam 244,114 253,442 9328 3.8%
52518 UV 248,542 257,888 9346 3.8%
52528 245,221 254,553 9332 3.8%
60505 244,114 253,442 9328 3.8%
60505 UV 248,542 257,888 9346 3.8%
60507 244,114 253,442 9328 3.8%
60507 UV 248,542 257,888 9346 3.8%
60511 244,114 253,442 9328 3.8%
60511 UV 248,542 257,888 9346 3.8%
HD 50401 257,592 269,543 11951 4.6%
HD 534 F7 257,592 269,543 11951 4.6%
I4 Kermanshah 248,542 253,442 4900 2%
I4 UV kermanshah 248,542 257,888 9346 3.8%
I3 Kermanshah 244,114 253,442 9328 3.8%
I3 UV Kermanshah 248,542 257,888 9346 3.8%
I4 244,114 253,442 9328 3.8%
I4UV 248,542 257,888 9346 3.8%
I4 Amir 244,114 253,442 9328 3.8%
2208 ilam 248,542 257,888 9346 3.8%
5620 244,114 253,442 9328 3.8%
52B07 244,114 253,442 9328 3.8%
52B11UV 248,542 257,888 9346 3.8%
52B18 244,114 253,442 9328 3.8%
52B18UV 248,542 257,888 9346 3.8%
54B04 lorestan 244,114 253,442 9328 3.8%
54B04UV lorestan 248,542 257,888 9346 3.8%
6040UV‎ Lorestan‎ 248,542 257,888 9346 3.8%
6040‎ Lorestan‎ 244,114 253,442 9328 3.8%
62N07 244,114 253,442 9328 3.8%
62N07UV Lorestan 248,542 257,888 9346 3.8%
62N11UV 248,542 257,888 9346 3.8%
62N18 244,114 253,442 9328 3.8%
62N18UV 248,542 257,888 9346 3.8%
HD48 BF7 252,617 264,223 11606 4.6%
HD50 B01 252,617 264,223 11606 4.6%
52B18UV 248,542 257,888 9346 3.8%
62N07 miandoab 244,114 253,442 9328 3.8%
62N07UV miandoab 248,542 257,888 9346 3.8%
60511 UV - 257,888 - -
52B18UV - 257,888 - -
HD52 BF3 - 260,651 - -
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 251,060 261,550 10490 4.2%
Bl3 Jam 251,060 261,550 10490 4.2%
BL4 Jam 251,060 261,550 10490 4.2%
BL4 Kermanshah 251,060 261,550 10490 4.2%
Bl3 Marun 251,060 261,550 10490 4.2%
Bl3 Amir 251,060 261,550 10490 4.2%
4265 251,060 261,550 10490 4.2%
BL3 Arak 251,060 261,550 10490 4.2%
Bl3 Bakhtar 251,060 261,550 10490 4.2%
پلی اتیلن سنگین دورانی
3840 Tabriz 267,617 277,771 10154 3.8%
38504 UV 267,617 277,771 10154 3.8%
52505 0 253,442 253442 -
3840 Arak 267,617 277,771 10154 3.8%
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 257,592 269,543 11951 4.6%
CRP100B Jam 298,881 300,229 1348 0.5%
CRP100N jam 280,580 286,274 5694 2%
EX3 Jam 263,126 274,909 11783 4.5%
MD 3510 255,544 260,903 5359 2.1%
MD 3520 255,544 260,903 5359 2.1%
CRP100 278,621 284,246 5625 2%
EX2 Kermanshah 257,592 269,543 11951 4.6%
CRP 100B 297,996 299,340 1344 0.5%
CRP100 Maroun 278,621 284,246 5625 2%
EX3 AmirKabir 273,255 278,686 5431 2%
7700M Ilam 273,255 278,686 5431 2%
HEX 4460 (PE80) 264,233 276,020 11787 4.5%
CRP100B Arak 297,996 299,340 1344 0.5%
EX3 Arak 263,126 274,909 11783 4.5%
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 248,736 260,651 11915 4.8%
EX5 Marun 248,736 260,651 11915 4.8%
EX5 AmirKabir 248,736 260,651 11915 4.8%
F7000 Mehr 248,736 260,651 11915 4.8%
F7000 Ilam 248,736 260,651 11915 4.8%
3713 arya 259,806 271,766 11960 4.6%
3713 arya 251,060 - - -
5110 Arya 248,736 260,651 11915 4.8%
HCH 5110PPA arya 248,736 260,651 11915 4.8%
EX5 shazand 248,736 260,651 11915 4.8%
f7000 Miandoab 248,736 260,651 11915 4.8%
EX5 Bakhtar 248,736 260,651 11915 4.8%
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 344,599 353,220 8621 2.5%
020 Bandar 344,599 353,220 8621 2.5%
0220AA 303,290 308,039 4749 1.6%
2420 K 344,599 353,220 8621 2.5%
2420d 361,829 370,881 9052 2.5%
2420F Amirkabir 344,599 353,220 8621 2.5%
2420h 344,599 353,220 8621 2.5%
LF 190 Arya - 2119 344,599 353,220 8621 2.5%
LFI 2047A 347,920 356,554 8634 2.5%
LFI 2130 361,829 370,881 9052 2.5%
LFI2125A-arya-sasol 347,920 356,554 8634 2.5%
2004 TC37 344,599 353,220 8621 2.5%
2004Tc 344,599 353,220 8621 2.5%
2100lale 368,721 377,945 9224 2.5%
2101 TN47 344,599 353,220 8621 2.5%
2102TN 344,599 - - -
2102tn 42 344,599 353,220 8621 2.5%
2102TX00-lale 344,599 353,220 8621 2.5%
2404 TC47 344,599 353,220 8621 2.5%
2420E02-kordestan 344,599 353,220 8621 2.5%
2420F3 kordestan 368,721 377,945 9224 2.5%
2420F8 Kordestan 344,599 353,220 8621 2.5%
2426E02 345,706 354,331 8625 2.5%
2426f8 kordestan 345,706 354,331 8625 2.5%
3020F9 344,599 353,220 8621 2.5%
2102TX00-lale - 353,220 - -
2100 TN42 - 353,220 - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی
52B18 244,114 253,442 9328 3.8%
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
552R Maroun 362,669 371,224 8555 2.4%
565S maron 384,430 393,497 9067 2.4%
C30S Marun 362,669 371,224 8555 2.4%
F 30G 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 500J 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 501D- Maron 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 550J maron 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 562S 362,669 371,224 8555 2.4%
V 30S 362,669 371,224 8555 2.4%
V 79S 362,669 371,224 8555 2.4%
V30G Marun 362,669 371,224 8555 2.4%
Z30G Marun 362,669 371,224 8555 2.4%
Z30S Marun 362,669 371,224 8555 2.4%
510L Arak 362,669 - - -
552R Arak 362,669 - - -
ARP 512A 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 550J Arak 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 565S Arak 384,430 393,497 9067 2.4%
V30S Arak 362,669 371,224 8555 2.4%
Z30s Ar 362,669 371,224 8555 2.4%
510L Navid 362,669 371,224 8555 2.4%
552R Navid 362,669 371,224 8555 2.4%
ZB 545L 371,968 382,339 10371 2.8%
ZH 550J navid 362,669 371,224 8555 2.4%
CR 380 polynar 362,669 371,224 8555 2.4%
pi 110 362,669 371,224 8555 2.4%
SF 060 polynar 362,669 371,224 8555 2.4%
SIF010 polynar 362,669 371,224 8555 2.4%
YI250 polynar 362,669 371,224 8555 2.4%
1101s rejal 362,669 - - -
Rg 1101SL 362,669 371,224 8555 2.4%
RG 1102 L 362,669 371,224 8555 2.4%
RG 1102 XK Rejal 362,669 371,224 8555 2.4%
RG 1102XL Rejal 362,669 371,224 8555 2.4%
510L Jam 362,669 371,224 8555 2.4%
550J Jam 362,669 371,224 8555 2.4%
552R Jam 362,669 371,224 8555 2.4%
564s jam 384,430 393,497 9067 2.4%
C30s jam 362,669 371,224 8555 2.4%
HP 500J 362,669 371,224 8555 2.4%
Z30s jam 362,669 371,224 8555 2.4%
RG 1101P - 371,224 - -
552R Shazand پودر - 371,224 - -
(پودر) HP 510L - 371,224 - -
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
C30G 362,669 371,224 8555 2.4%
EP 548R maron 371,968 382,339 10371 2.8%
EP1X30F 373,739 371,780 -1959 -0.5%
MR230 404,734 402,900 -1834 -0.5%
RP240G maron 380,381 378,448 -1933 -0.5%
RP340R maron 380,381 378,448 -1933 -0.5%
X30G marun 362,669 371,224 8555 2.4%
EP2X CE 380,381 378,448 -1933 -0.5%
EP2X CI 380,381 378,448 -1933 -0.5%
EPC40R shazand 371,968 382,339 10371 2.8%
EPQ 30RF 371,968 382,339 10371 2.8%
R60 Arak 395,879 406,346 10467 2.6%
RP 210G 382,595 - - -
RP340arak 380,381 378,448 -1933 -0.5%
332C navid 395,879 406,346 10467 2.6%
332L 371,968 382,339 10371 2.8%
ZB 432L 371,968 382,339 10371 2.8%
ZB 432L 371,968 - - -
ZB 440L-navid 371,968 382,339 10371 2.8%
ZB 445L-navid 384,809 395,231 10422 2.7%
ZB 548R navid 371,968 382,339 10371 2.8%
ZB 548T navid 371,968 382,339 10371 2.8%
ZB 548T navid 371,968 - - -
ZB532C 395,879 406,346 10467 2.6%
ZH 515 MA navid 374,182 382,339 8157 2.2%
ZR 348T 362,669 378,448 15779 4.4%
ZR230-navid 404,734 402,900 -1834 -0.5%
ZR340r navid 380,381 378,448 -1933 -0.5%
ZRCT230C navid 413,590 411,792 -1798 -0.4%
PNR 230c polynar 404,734 402,900 -1834 -0.5%
PNR 340R 380,381 378,448 -1933 -0.5%
RG 3212E 404,734 402,900 -1834 -0.5%
RG 3420 L-rejal 478,063 488,762 10699 2.2%
440G jam 371,968 382,339 10371 2.8%
440L jam 371,968 382,339 10371 2.8%
548R jam 371,968 382,339 10371 2.8%
548T jam 371,968 382,339 10371 2.8%
EPX-3130UV jam 384,809 395,231 10422 2.7%
RP340 jam 380,381 378,448 -1933 -0.5%
RPX-345S jam 380,381 378,448 -1933 -0.5%
(پودر) RP210G - 380,671 - -
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP 525J maron 365,326 - - -
ZH 525J navid 365,326 373,447 8121 2.2%
RG 1104 K-rejal 365,326 373,447 8121 2.2%
HP525j jam 365,326 373,447 8121 2.2%
HP525j jam 365,326 - - -
RPX 120L-jam 482,048 492,763 10715 2.2%
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 402,520 400,678 -1842 -0.5%
Rp 270G shazand 402,520 413,015 10495 2.6%
V 30GA 364,883 373,447 8564 2.3%
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 404,099 410,737 6638 1.6%
4512 Qom 404,099 410,737 6638 1.6%
6045petro-pak 404,099 410,737 6638 1.6%
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG 332,649 338,566 5917 1.8%
GPPS 1160-tabriz 315,320 320,929 5609 1.8%
GPPS 1460 tabriz 332,649 338,566 5917 1.8%
GPPS 1540 tabriz 339,784 345,828 6044 1.8%
1161 takht-jamshid 339,784 345,828 6044 1.8%
takht-jamshid 1461 339,784 345,828 6044 1.8%
MP08 qom 339,784 345,828 6044 1.8%
TJPS-G 1551 takht-jamshid 339,784 345,828 6044 1.8%
GPPS 1115 petropak 339,784 345,828 6044 1.8%
GPPS 1309 artan-perto 339,784 345,828 6044 1.8%
32N eseen 342,502 348,595 6093 1.8%
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) 204,684 202,396 -2288 -1.1%
EPS (Uncoated Fine) 185,458 194,300 8842 4.8%
EPS (Uncoated SuperFine) 154,548 161,916 7368 4.8%
526WP 333,018 345,759 12741 3.8%
EPS 200 tabriz 341,140 337,326 -3814 -1.1%
EPS 300 tabriz 341,140 337,326 -3814 -1.1%
EPS 400 tabriz 323,271 335,639 12368 3.8%
EPS 500 tabriz 309,096 323,833 14737 4.8%
EPS100 tabriz 341,140 337,326 -3814 -1.1%
SE-1000 Baniar 337,072 356,298 19226 5.7%
SE-2000 Baniar 337,072 356,298 19226 5.7%
SE-3000 baniar 337,072 356,298 19226 5.7%
SE-4000 Baniar 323,271 335,639 12368 3.8%
SE-5000 Baniar 320,755 323,833 3078 1%
Fine 185,458 194,300 8842 4.8%
SE 150 327,325 339,432 12107 3.7%
SE 250 sahand 327,325 339,432 12107 3.7%
SE 350 sahand 313,524 325,519 11995 3.8%
SE 50-Sahand 327,325 339,432 12107 3.7%
W500 299,349 310,954 11605 3.9%
EPS Fine Entekhab 185,458 194,300 8842 4.8%
EPS Oversize Entekhab 204,684 202,396 -2288 -1.1%
EPS Oversize Entekhab 204,684 - - -
F100 Entekhab 337,072 356,298 19226 5.7%
F105 Entekhab 331,537 343,995 12458 3.8%
F200 Entekhab 337,072 356,298 19226 5.7%
F300 Entekhab 337,072 356,298 19226 5.7%
F305 Entekhab 331,537 343,995 12458 3.8%
F400 Entekhab 323,271 335,639 12368 3.8%
F405 Entekhab 308,952 321,151 12199 3.9%
F50 323,271 335,639 12368 3.8%
R200 -entekhab 331,393 337,326 5933 1.8%
R220 Entekhab 305,631 317,817 12186 4%
R300 Entekhab 331,393 337,326 5933 1.8%
R310 Entekhab 331,393 337,326 5933 1.8%
R320 Entekhab 305,631 317,817 12186 4%
R400 Entekhab 323,271 335,639 12368 3.8%
R410 Entekhab 294,562 306,703 12141 4.1%
R420 Entekhab 294,562 306,703 12141 4.1%
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
TG 670S 248,158 262,520 14362 5.8%
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
FG 640 S - 277,061 - -
FG 640 N - 268,891 - -

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری