معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

جستجو
گریدهای مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP 502N 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,061 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
200 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP2X83CE 0 200 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,754 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
تقاضا0 تن
پتروشیمی شازند
200 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
7055 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,720 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
تقاضا0 تن
6045petro-pak 409697 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت409697 ریال
بیشترین قیمت409697 ریال
درصد رقابت-
تقاضا6 تن
6045petro-pak 409697 550 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت409697 ریال
بیشترین قیمت409697 ریال
درصد رقابت-
تقاضا176 تن
HIPS 7240 tabriz 409697 902 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت409697 ریال
بیشترین قیمت409697 ریال
درصد رقابت-
تقاضا836 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 409697 0 99
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه433,384 ریال
کمترین قیمت409697 ریال
بیشترین قیمت409697 ریال
درصد رقابت-
تقاضا99 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 409920 198 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه429,920 ریال
کمترین قیمت409920 ریال
بیشترین قیمت409920 ریال
درصد رقابت-
تقاضا22 تن
1694 864
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 350917 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا25 تن
GPPS 1309 artan-perto 350917 170 25
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا25 تن
1028 350917 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا44 تن
GPPS 1115 petropak 350917 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا6 تن
GPPS 1115 petropak 350917 220 83
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا105 تن
GPPS 1540 tabriz 367931 957 187
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
درصد رقابت-
تقاضا1122 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 367931 0 143
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت367931 ریال
بیشترین قیمت367931 ریال
درصد رقابت-
تقاضا143 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 350917 55 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 350917 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا11 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 350917 55 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 350917 855 281
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا360 تن
1551 takht-jamshid 350917 0 23
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا23 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
تقاضا0 تن
MP08 qom 350917 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا5 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 qom 350917 300 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,931 ریال
کمترین قیمت350917 ریال
بیشترین قیمت350917 ریال
درصد رقابت-
تقاضا175 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
2832 959
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
FC 422 386801 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه383,456 ریال
کمترین قیمت384259 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
درصد رقابت0.8
تقاضا70 تن
پتروشیمی تبریز
30 30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 447073 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه423,427 ریال
کمترین قیمت443443 ریال
بیشترین قیمت451299 ریال
درصد رقابت5.5
تقاضا198 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 410835 330 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه410,835 ریال
کمترین قیمت410835 ریال
بیشترین قیمت410835 ریال
درصد رقابت-
تقاضا440 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 427000 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه412,729 ریال
کمترین قیمت426999 ریال
بیشترین قیمت427000 ریال
درصد رقابت3.4
تقاضا110 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 402256 54 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,256 ریال
کمترین قیمت402256 ریال
بیشترین قیمت402256 ریال
درصد رقابت-
تقاضا54 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 411406 54 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,293 ریال
کمترین قیمت410669 ریال
بیشترین قیمت412879 ریال
درصد رقابت5.4
تقاضا126 تن
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 349210 14 14
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,210 ریال
کمترین قیمت349210 ریال
بیشترین قیمت349210 ریال
درصد رقابت-
تقاضا28 تن
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 0 14 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه359,913 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
درصد رقابت-
تقاضا0 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 248888 24 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه214,014 ریال
کمترین قیمت248888 ریال
بیشترین قیمت248888 ریال
درصد رقابت16
تقاضا48 تن
پتروشیمی تندگویان
644 612

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟