یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 23 آبان 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 23 آبان 1401 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 62481 - سقف: 82951 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 126 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 67889 - سقف: 70000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 129 درصد

111 تا 120 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 63220 - سقف: 63599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 113 درصد

100 تا 110 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 64173 - سقف: 65351 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 108 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 54013 - سقف: 54689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 96 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 64920 - سقف: 65110 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 97 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 65126 - سقف: 65388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 98 درصد

81 تا 90درصد رقابت:71 تا 80درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33596 - سقف: 33955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 31717 - سقف: 31911 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 54087 - سقف: 54654 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31948 - سقف: 32999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 46278 - سقف: 46757 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 42105 - سقف: 42199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 29995 - سقف: 31000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31273 - سقف: 32189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37521 - سقف: 37787 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37669 - سقف: 37837 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 40803 - سقف: 41226 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 34947 - سقف: 35877 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 35413 - سقف: 35688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 35644 - سقف: 35899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 36026 - سقف: 36299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36063 - سقف: 36600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 36118 - سقف: 36890 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 36497 - سقف: 36788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 36513 - سقف: 36699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36877 - سقف: 36889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37219 - سقف: 37400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 37336 - سقف: 37599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 37255 - سقف: 37656 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27123 - سقف: 32800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 38027 - سقف: 38190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37964 - سقف: 38089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 38733 - سقف: 38800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 33664 - سقف: 34134 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 32883 - سقف: 34500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 35617 - سقف: 35887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35782 - سقف: 36098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر SD485D96FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی/ میانگین: 44568 - سقف: 44568 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 42603 - سقف: 42699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28843 - سقف: 29518 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28702 - سقف: 29029 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 29166 - سقف: 29719 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 29145 - سقف: 29729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA -  تولیدی سیرنگ -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102H -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 317170 319110 63 اروند
PVC S65 Arvand 312730 321890 60 اروند
PVC S65 Bandar 335960 339550 72 بندرامام
PVC S60 Bandar 271230 328000 21 بندرامام
PVC S60 Bandar 257720 257730 15 بندرامام
PVC S65 Ghadir 299950 310000 54 غدیر
PVC S65 Ghadir 319480 329990 64 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
510L khomin 360260 362990 35 پتروشیمی خمین (دی آریاپلیمر)
552R Jam 376690 378370 41 پلی پروپیلن جم
510L Jam 360630 366000 35 پلی پروپیلن جم
510L Jam 375210 377870 41 پلی پروپیلن جم
550J Jam 368770 368890 38 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 372550 376560 40 پلی نار
RG 1102K 336640 341340 26 رجال
RG 1102 XK Rejal 349470 358770 31 رجال
RG 1102XL Rejal 365130 366990 37 رجال
RG 1102 L 356440 358990 34 رجال
510L Arak 364970 367880 37 شازند
HP 565S Arak 328830 345000 16 شازند
Z30S Marun 372190 374000 40 مارون
HP 500J 287020 290290 8 مارون
552R Navid 373360 375990 40 نوید زرشیمی
510L Navid 361180 368900 36 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 354130 356880 33 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
RP345S jam 379640 380890 24 پلی پروپیلن جم
440L jam 540130 546890 96 پلی پروپیلن جم
440G jam 624810 829510 126 پلی پروپیلن جم
548R jam 462780 467570 68 پلی پروپیلن جم
548T jam 421050 421990 53 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 380270 381900 24 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 387330 388000 26 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 632200 635990 113 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 678890 700000 129 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 540870 546540 64 پلی نار
RG 3212E 651260 653880 98 رجال
RP340R maron 357820 360980 17 مارون
ZB 548R navid 408030 412260 48 نوید زرشیمی
ZR230-navid 649200 651100 97 نوید زرشیمی
332C navid 641730 653510 108 نوید زرشیمی
ZR340r navid 356170 358870 16 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 291450 297290 9 پلی پروپیلن جم
HP 525J maron 288430 295180 8 مارون
ZH 525J navid 291660 297190 9 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر SD485D96FAA 445680 445680 1 پشمینه کویر
نخ پلی استر 48F280DTA 426030 426990 2 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟