ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 3 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 3 خرداد 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34138 - سقف: 35551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 66306 - سقف: 67688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35329 - سقف: 37299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35510 - سقف: 37396 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 53528 - سقف: 55999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 39762 - سقف: 39896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25190 - سقف: 25449 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38713 - سقف: 39067 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 27462 - سقف: 27851 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 29829 - سقف: 29899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34881 - سقف: 35599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 40457 - سقف: 40600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40642 - سقف: 40778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 30784 - سقف: 31135 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 39094 - سقف: 39588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 39032 - سقف: 39299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 31125 - سقف: 31511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34399 - سقف: 36699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43284 - سقف: 43699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 34071 - سقف: 34199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 24948 - سقف: 25099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26431 - سقف: 26640 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34418 - سقف: 34532 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24609 - سقف: 25370 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 26590 - سقف: 26800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34443 - سقف: 34766 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34775 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 25560 - سقف: 25778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27252 - سقف: 27799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42159 - سقف: 42432 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42329 - سقف: 42588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35747 - سقف: 36588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25783 - سقف: 26199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 28127 - سقف: 28250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد
گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 535280 559990 24 تبریز
ABS150 Tabriz 432840 436990 0.5 تبریز
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 663060 676880 40 بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 246090 253700 3 امیرکبیر
5030EA tabriz 341380 355510 38 تبریز
6040UA-tabriz 251900 254490 12 تبریز
52518 Jam 257830 261990 8 جم
62N07UV Lorestan 249480 250990 2 لرستان
54B04UV lorestan 274620 278510 12.5 لرستان
52B18UV Myan 255600 257780 5 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 281270 282500 9 آریا ساسول
0035 Bandar 272520 277990 5.6 بندرامام
Bl3 Marun 264310 266400 2.4 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 355100 373960 22 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 390320 392990 19 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 390940 395880 19 امیرکبیر
CRP100B Jam 406420 407780 15 جم
CRP100N jam 387130 390670 12.4 جم
CRP100B Arak 404570 406000 15 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 307840 311350 18.4 ایلام
EX5 Bakhtar 298290 298990 15 پلیمر کرمانشاه
F7000 Mehr 311250 315110 20 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420h 344430 347660 4 امیرکبیر
0075 Bandar 357470 365880 7 بندرامام
020 Bandar 347750 350000 4 بندرامام
2420E02-kordestan 344180 345320 3 کردستان
2102TX00-lale 340710 341990 2 لاله
2100lale 397620 398960 11 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 423290 425880 7 تبریز
321 HS 421590 424320 6.5 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 348810 355990 15 تندگویان
TG641 353290 372990 21 تندگویان
TG645 343990 366990 20 تندگویان

رقابت های گریدهای off
 

81 تا 90 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 467,22- سقف: 472,4 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 81 درصد

71 تا 80 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 444,99 - سقف: 446,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام / میانگین: 451,99- سقف: 456,80 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی مهر/ میانگین: 466,15- سقف: 466,30 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 80 درصد
61 تا 70 درصد رقابت


51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 395,17- سقف: 396,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 412,38- سقف: 415,79 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 417,99- سقف: 417,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 391,99- سقف: 391,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 409,88- سقف: 414,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 344,99- سقف: 344,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 355,99- سقف: 355,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 354,99- سقف: 354,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 345,99- سقف: 345,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 378,88 - سقف: 378,88تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 360,00- سقف: 360,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد
گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پتروشیمی مارون

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟