ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42237 - سقف: 42399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71 درصد

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 66774 - سقف: 68568 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39.4 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 43050 - سقف: 43545 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 44147 - سقف: 44315 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 56462 - سقف: 56899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34874 - سقف: 35734 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36483 - سقف: 37407 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37149 - سقف: 37289 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33435 - سقف: 34158 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 29641 - سقف: 29699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 29498 - سقف: 30130 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38779 - سقف: 39299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 38215 - سقف: 38755 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 30609 - سقف: 30789 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37651 - سقف: 38389 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30783 - سقف: 31100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37146 - سقف: 37555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27042 - سقف: 27999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 33870 - سقف: 33910 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35601 - سقف: 35604 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 24474 - سقف: 25300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34429 - سقف: 34450 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46824 - سقف: 47365 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 35618 - سقف: 35777 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34558 - سقف: 34799 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 34584 - سقف: 34793 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34917 - سقف: 35055 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 27253 - سقف: 27499تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27204 - سقف: 27388 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 25630 - سقف: 25699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37652 - سقف: 38399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36807 - سقف: 37059 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42871 - سقف: 43011 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36261 - سقف: 36536 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.4 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43084 - سقف: 43299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28073 - سقف: 28299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26042 - سقف: 26386 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 38459 - سقف: 38599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.6 درصد
گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 468240 473650 2 تبریز
N50-ghaed-basir 564620 568990 23 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 356180 357770 2.4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 244740 253000 2 امیرکبیر
I4 Amir 244740 253000 2 امیرکبیر
5030EA tabriz 422370 423990 71 تبریز
6040UA-tabriz 270420 279990 20 تبریز
52518 Jam 260420 263860 8.5 جم
52B18UV 256300 256990 5 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Bl3 Bakhtar 272530 274990 5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 272040 273880 5 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 371490 372890 27 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 382150 387550 16 امیرکبیر
CRP100B Jam 376520 383990 6 جم
CRP100N jam 368070 370590 6.6 جم
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX5 AmirKabir 296410 296990 13 امیرکبیر
F7000 Ilam 307830 311000 18 ایلام
F7000 Mehr 306090 307890 17 مهر
f7000 Miandoab 294980 301300 13 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 376510 383890 18 تندگویان
PET-BG785 371460 375550 19 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 345840 347930 2.4 آریا ساسول
0075 Bandar 362610 365360 7.4 بندرامام
020 Bandar 349170 350550 3.4 بندرامام
2420E02-kordestan 345580 347990 2.4 کردستان
2420F8 Kordestan 344290 344500 2 کردستان
2102TX00-lale 338700 339100 0.3 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 430840 432990 8 تبریز
321 HS 428710 430110 7 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 334350 341580 11 تندگویان
TG645 348740 357340 23 تندگویان

رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی ایلام / میانگین: 436,26 - سقف: 437,36 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 439,33- سقف: 439,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 70 درصد

61 تا 70 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 426,08- سقف: 426,08 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی مهر / میانگین:439,34 - سقف: 439,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 310,36 - سقف: 310,36 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین:438,50 - سقف: 438,50 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین:433,16 - سقف: 433,16 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 350,38 - سقف: 350,38 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1- پتروشیمی مارون/میانگین:471,71- سقف: 471,71 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین:400,99 - سقف: 403,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 400,57 - سقف: 400,57 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1- پتروشیمی شازند/میانگین:422,33- سقف: 436,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟