یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 10 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 10 خرداد 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 303,99- سقف: 303,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 30811 - سقف: 31166 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 50468 - سقف: 52299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24.2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31464 - سقف: 31599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24.4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 31870 - سقف: 32510 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35434 - سقف: 36078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34840 - سقف: 35135 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38563 - سقف: 39389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38628 - سقف: 38999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37007 - سقف: 37988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15.8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32906 - سقف: 34099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35055 - سقف: 35710 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36942 - سقف: 37639 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38437 - سقف: 38600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 55491 - سقف: 58866 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34490 - سقف: 34776 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41163 - سقف: 41599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:
پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 38890 - سقف: 38999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24014 - سقف: 24149 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 25233 - سقف: 25344 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 33583 - سقف: 33700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41298 - سقف: 42399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 24482 - سقف: 24924 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39872 - سقف: 39999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 33145 - سقف: 33149 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29211 - سقف: 29678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33257 - سقف: 33451 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26010 - سقف: 26778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 26234 - سقف: 26399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 33836 - سقف: 33999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 33885 - سقف: 34089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 36407 - سقف: 36715 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34032 - سقف: 34378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 33910 - سقف: 34788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34436 - سقف: 35899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26713 - سقف: 27027 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25004 - سقف: 33588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.4 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 504680 522990 24.2 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 554910 588660 19 بندرامام
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 335830 337000 1.4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
62N07UV Lorestan 244820 249240 3 لرستان
52B18UV Myan 240140 241490 1 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 252330 253440 1 آریا ساسول
0035 Bandar 267130 270270 7 بندرامام
Bl3 Bakhtar 262340 263990 5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 260100 267780 4.3 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 292110 296780 3 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 339100 347880 6.5 امیرکبیر
CRP100B Jam 411630 415990 20 جم
CRP100N jam 386280 389990 15.6 جم
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 308110 311660 22 ایلام
EX5 Marun 314640 315990 24.4 مارون
F7000 Mehr 318700 325100 26 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 370070 379880 15.8 تندگویان
PET-BG785 369420 376390 18 تندگویان
PET-BG821 385630 393890 15 تندگویان
PET-BG825 384370 386000 18 تندگویان
PET-BG735 348400 351350 12 تندگویان
PET-BG731 354340 360780 12 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 338850 340890 5.4 آریا ساسول
0075 Bandar 344360 358990 7 بندرامام
020 Bandar 340320 343780 6 بندرامام
2420E02-kordestan 338360 339990 5.2 کردستان
2420F8 Kordestan 331450 331490 3 کردستان
2102TX00-lale 332570 334510 3.4 لاله
2100lale 364070 367150 5.8 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 388900 389990 0.5 تبریز
321 HS 398720 399990 3 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 350550 357100 17.7 تندگویان
TG641 344900 347760 20 تندگویان
TG645 329060 340990 17.2 تندگویان

رقابت های گریدهای off
 

81 تا 90 درصد رقابت


71 تا 80 درصد رقابت61 تا 70 درصد رقابت


51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 270,27 - سقف: 270,27 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت11 تا 20 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی بندر امام  / میانگین: 315,99- سقف: 315,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 360,99 - سقف: 367,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 333,94- سقف: 335,80 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1-پلی پروپیلن جم

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟