پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 6 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 386,09- سقف: 386,09 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 56148 - سقف: 56499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38332 - سقف: 38889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 27637 - سقف: 28599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 39937 - سقف: 40190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34502 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35344 - سقف: 35799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 56350 - سقف: 57620 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37478 - سقف: 37888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2- پتروشیمی شازند/ میانگین: 357,50- سقف: 358,01 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27266 - سقف: 27300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26724 - سقف: 27656 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 27531 - سقف: 27586 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24998 - سقف: 25133 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39886 - سقف: 40388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35707 - سقف: 36111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25675 - سقف: 25855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25675 - سقف: 25855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27484 - سقف: 27688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 40564 - سقف: 40899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 27384 - سقف: 27778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 37291 - سقف: 37562 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 28566 - سقف: 37596 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 28566
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 354,72- سقف: 356,80 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 28758 - سقف: 29088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30847 - سقف: 31310 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32011 - سقف: 32830 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 362,99 - سقف: 362,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 363,91- سقف: 363,91 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 29282 - سقف: 29388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30627 - سقف: 30913 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39115 - سقف: 39600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32984 - سقف: 33099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48585 - سقف: 49200 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0410AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 485850 492000 10 تبریز
N50-ghaed-basir 561480 564990 26 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 563500 576200 15 بندرامام
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 372910 375620 4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 249980 251330 1 جم
62N07UV Lorestan 256750 258550 2 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 274840 276880 3 بندرامام
Bl3 Bakhtar 273840 277780 3 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 267240 276560 0.2 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 329840 330990 10 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Jam 391150 396000 10 جم
CRP100N jam 383320 388890 11 جم
CRP100B Arak 399370 401900 13 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 292820 293880 7.5 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 275310 275860 1 امیرکبیر
EX5 Marun 272660 273000 0.1 مارون
F7000 Mehr 287580 290880 5.6 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 353440 357990 14 تندگویان
PET-BG785 345020 350000 14 تندگویان
PET-BG821 374780 378880 15.5 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 357070 361110 2 بندرامام
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 398860 403880 1 تبریز
321 HS 405640 408990 3 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 320110 328300 6 تندگویان
TG641 308470 313100 6 تندگویان
TG645 306270 309130 7.5 تندگویان

رقابت های گریدهای off

51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 388,31- سقف: 390,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 416,96 - سقف: 416,96 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی مهر/ میانگین: 362,31 - سقف: 368,59 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 368,00- سقف: 368,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 334,99- سقف: 343,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 353,81- سقف: 353,81 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 406,96 - سقف: 406,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد


10 تا 20 درصد رقابت


کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 371,81- سقف: 371,81 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 217,20 - سقف: 217,20 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی مارون / میانگین: 361,91 - سقف: 361,91 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 364,99- سقف: 364,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZH500M درجه 1/صنعتی نوید زر شیمی

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500J درجه 1/ پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1/پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1/ پتروشیمی شازند

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری