ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 17 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای شنبه 17 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPQ30RF درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 422,73- سقف: 422,96 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 55544 - سقف: 56056 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 24.4 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 41255 - سقف: 41299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31504 - سقف: 32401 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 44387 - سقف: 49519تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33680 - سقف: 34088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 32050 - سقف: 32050 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 301,99- سقف: 301,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15.5 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 38001 - سقف: 38599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35831 - سقف: 36188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 58815 - سقف: 59382 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38973 - سقف: 39200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44681 - سقف: 44800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26796 - سقف: 26979 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27402 - سقف: 27476 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27606 - سقف: 27689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 27095 - سقف: 27259 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35681 - سقف: 35999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25361 - سقف: 24736 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 2.5 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 37176 - سقف: 37288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 25770 - سقف: 26189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41551 - سقف: 41899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38617 - سقف: 38689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36534 - سقف: 36989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 28870 - سقف: 27226 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 29041 - سقف: 29470 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31493 - سقف: 32439 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32873 - سقف: 30190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 9 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1- پتروشیمی جم/ میانگین: 262,27- سقف: 263,66 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1- پتروشیمی مهاباد/ میانگین: 341,69- سقف: 343,01 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 38900 - سقف: 39688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


رقابت ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 446810 448000 0.1 تبریز
N50-ghaed-basir 555440 560560 24.4 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 588150 593820 20 بندرامام
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 371760 372880 3.4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
I4 Amir 257700 261890 4 امیرکبیر
52518 Jam 253610 247360 2.5 جم
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 267960 269790 0.5 بندرامام
Bl3 Bakhtar 270950 272590 1.6 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 336800 340880 12.5 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 380010 385990 16 امیرکبیر
CRP100N jam 365340 369890 6 جم
CRP100B Arak 389000 396880 10 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 288700 272260 6 آریا ساسول
3713 arya 320500 320500 13 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 276060 276890 1.4 امیرکبیر
EX5 Marun 274020 274760 0.6 مارون
F7000 Mehr 290410 294700 6.6 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG785 358310 361880 18 تندگویان
PET-BG821 389730 392000 20 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 356810 359990 2 بندرامام
2100lale 412550 412990 10.4 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 415510 418990 5 تبریز
321 HS 443870 495190 12.4 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 328730 301900 9 تندگویان
TG641 314930 324390 8.4 تندگویان
TG645 315040 324010 10.6 تندگویانرقابت های گروه OFF

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی ایلام/ میانگین: 415,55 - سقف: 416,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 419,99- سقف: 421,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

41 تا 50 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی مهر/ میانگین: 394,16 - سقف: 399,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2- پلیمر آریا ساسول/ میانگین: 284,44- سقف: 284,44 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2- پتروشیمی مارون/ میانگین: 260,48- سقف: 263,35 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 2- پتروشیمی جم/ میانگین: 230,77- سقف: 232,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2- پلیمر آریا ساسول/ میانگین: 331,62 - سقف: 332,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 378,84- سقف: 380,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1- پتروشیمی کردستان/میانگین: 340,143 - سقف: 340,96 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:


پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1- پتروشیمی مارون

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3- پتروشیمی شهید تندگویان

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟