پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 5 بهمن 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 5 بهمن 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 72741 - سقف: 73299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 66 درصد

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35313 - سقف: 36245 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58912 - سقف: 59599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39114 - سقف: 39399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

 

11 تا 20 درصد رقابت

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49096 - سقف: 49279 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

لی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30858 - سقف: 31652 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34744 - سقف: 35899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30785 - سقف: 31330 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26054 - سقف: 26870 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34224 - سقف: 34568 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 25140 - سقف: 25299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد 

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 32720 - سقف: 32999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 31288 - سقف: 31455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26598 - سقف: 26726 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24893 - سقف: 25011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24953 - سقف: 25199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25390 - سقف: 25513 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 36465 - سقف: 36726 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34126 - سقف: 34219 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33708 - سقف: 33758 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 26653 - سقف: 26779 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 32699 - سقف: 33222 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36949 - سقف: 37199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 37105 - سقف: 37287 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24071 - سقف: 24189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 37785 - سقف: 37879 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39491 - سقف: 39699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25711 - سقف: 25749 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 490960 492790 12 تبریز
ABS157W2901-tabriz 589120 595990 29 تبریز
N50-ghaed-basir 727410 732990 66 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 326990 332220 6 امیرکبیر
LLD 209 Arak 327200 329990 7 شازند
LLD 22b02 Mahabad 311200 316790 1 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 312880 314550 2 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 364650 367260 5 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Hi500 260540 268700 12 بندرامام
52518 Jam 249530 251990 7 جم
62N07UV miandoab 240710 241890 1 میاندوآب
52B18UV 248930 250110 5 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 253900 255130 2 بندرامام
Bl3 Bakhtar 251400 252990 1 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX5 Jam 265980 267260 1 جم
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 347440 358990 18 تندگویان
PET-BG785 353130 362450 23 تندگویان
PET-BG821 391140 393990 27 تندگویان
PET-BG731 342240 345680 17 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420d 369490 371990 4 امیرکبیر
0075 Bandar 341260 342190 1 بندرامام
2100lale 371050 372870 3 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz 377850 378790 3 تبریز
EPS 300 tabriz 394910 394910 8 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 282200 282790 2 تندگویان
TG645 308580 316520 18 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری