یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 28 شهریور 1401 را بخوانید.

 81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 577,58 - سقف: 577,97 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 83 درصد

 71تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 574,84 - سقف: 579,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 76.47 درصد

61تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 537,00 - سقف: 546,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 451,199 - سقف: 453,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 484,02 - سقف: 486,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 378,35 - سقف: 386,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33.41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 413,56 - سقف: 417,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 419,94 - سقف: 450,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 347,41 - سقف: 352,65 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 358,11 - سقف: 361,66 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 305,29 - سقف: 307,91 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 304,74 - سقف: 306,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 338,96 - سقف: 340,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.49 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 255,52 - سقف: 256,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 308,47 - سقف: 313,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 307,83 - سقف: 309,26 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 254,54 - سقف: 259,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 327,35 - سقف: 328,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 312,53 - سقف: 316,61 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 315,94 - سقف: 315,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 318,44 - سقف: 396,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 352,72 - سقف: 355,87 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 325,88 - سقف: 326,11 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 325,63 - سقف: 325,70 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 325,83 - سقف: 325,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,589 - سقف: 32,595 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.02 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 357,25 - سقف: 359,35 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 359,34 - سقف: 365,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 362,98 - سقف: 365,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 430,49 - سقف: 434,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 237,35 - سقف: 240,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 287,25 - سقف: 290,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 292,75 - سقف: 296,21 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 293,45 - سقف: 297,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 295,12 - سقف: 296,56 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.45 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 296,52 - سقف: 296,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 298,10 - سقف: 301,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 251,16 - سقف: 253,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 302,52 - سقف: 305,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 301,02 - سقف: 302,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی I110 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 254540 259990 12 اروند
PVC S65 Arvand 255520 256780 12 اروند
PVC S65 Bandar 251160 253780 10 بندرامام
PVC S65 Ghadir 237350 240880 4 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 304740 306990 11 پلی پروپیلن جم
550J Jam 307830 309260 12 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 318440 396000 16 پلی نار
RG 1102XL Rejal 305290 307910 11 رجال
552R Arak 295120 296560 7.5 شازند
Z30s Ar 302520 305000 10 شازند
552R Maroun 301020 302890 10 مارون
V 30S 287250 290990 5 مارون
C30S Marun 308470 313890 12 مارون
552R Navid 298100 301890 9 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 4511990 453990 59 پلی پروپیلن جم
548R jam 378350 386880 33.5 پلی پروپیلن جم
548T jam 358110 361660 26 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 359340 365990 18 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 357250 359350 17.5 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 413560 417880 36 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 484020 486000 49 پلی نار
RG 3212E 537000 546990 65 رجال
RP340R maron 352720 355870 16 مارون
RP340R maron 338960 340000 11.5 مارون
ZB 548R navid 347410 352650 22.5 نوید زرشیمی
ZR230-navid 574840 579990 76.5 نوید زرشیمی
332C navid 577580 577970 83 نوید زرشیمی
ZR340r navid 362980 365000 19 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 327350 328990 13 نوید زرشیمی
ZH 500M 315940 315990 15 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 419940 450890 38 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 325830 325990 17 پلی پروپیلن جم
HP 525J maron 325880 326110 17 مارون
ZH 525J navid 325630 325700 17 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 430490 434990 3 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟