دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 28 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 28 شهریور 1401 را بخوانید.

 81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 577,58 - سقف: 577,97 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 83 درصد

 71تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 574,84 - سقف: 579,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 76.47 درصد

61تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 537,00 - سقف: 546,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 451,199 - سقف: 453,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 484,02 - سقف: 486,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 378,35 - سقف: 386,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33.41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 413,56 - سقف: 417,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 419,94 - سقف: 450,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 347,41 - سقف: 352,65 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 358,11 - سقف: 361,66 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 305,29 - سقف: 307,91 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 304,74 - سقف: 306,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 338,96 - سقف: 340,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.49 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 255,52 - سقف: 256,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 308,47 - سقف: 313,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 307,83 - سقف: 309,26 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 254,54 - سقف: 259,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 327,35 - سقف: 328,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 312,53 - سقف: 316,61 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 315,94 - سقف: 315,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 318,44 - سقف: 396,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 352,72 - سقف: 355,87 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 325,88 - سقف: 326,11 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 325,63 - سقف: 325,70 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 325,83 - سقف: 325,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,589 - سقف: 32,595 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.02 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 357,25 - سقف: 359,35 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 359,34 - سقف: 365,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 362,98 - سقف: 365,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 430,49 - سقف: 434,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 237,35 - سقف: 240,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 287,25 - سقف: 290,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 292,75 - سقف: 296,21 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 293,45 - سقف: 297,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 295,12 - سقف: 296,56 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.45 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 296,52 - سقف: 296,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 298,10 - سقف: 301,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 251,16 - سقف: 253,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 302,52 - سقف: 305,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 301,02 - سقف: 302,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی I110 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 254540 259990 12
بسته بندی 0
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 255520 256780 12
بسته بندی 0
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 251160 253780 10
بسته بندی 0
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 237350 240880 4
بسته بندی 0
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 304740 306990 11
بسته بندی 0

550J Jam 307830 309260 12
بسته بندی 0

SF 060 polynar 318440 396000 16
بسته بندی 0
پتروشیمی پلی نار

RG 1102XL Rejal 305290 307910 11
بسته بندی 0
پتروشیمی رجال

552R Arak 295120 296560 7.5
بسته بندی 0
پتروشیمی شازند

Z30s Ar 302520 305000 10
بسته بندی 0
پتروشیمی شازند

552R Maroun 301020 302890 10
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

V 30S 287250 290990 5
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

C30S Marun 308470 313890 12
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

552R Navid 298100 301890 9
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440G jam 4511990 453990 59
بسته بندی 0

548R jam 378350 386880 33.5
بسته بندی 0

548T jam 358110 361660 26
بسته بندی 0

RP340 jam 359340 365990 18
بسته بندی 0

RPX-345S jam 357250 359350 17.5
بسته بندی 0

EPX-3130UV jam 413560 417880 36
بسته بندی 0

PNR 230c polynar 484020 486000 49
بسته بندی 0
پتروشیمی پلی نار

RG 3212E 537000 546990 65
بسته بندی 0
پتروشیمی رجال

RP340R maron 352720 355870 16
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

RP340R maron 338960 340000 11.5
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

ZB 548R navid 347410 352650 22.5
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230-navid 574840 579990 76.5
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C navid 577580 577970 83
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r navid 362980 365000 19
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 515 MA navid 327350 328990 13
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 500M 315940 315990 15
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 445L-navid 419940 450890 38
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 325830 325990 17
بسته بندی 0

HP 525J maron 325880 326110 17
بسته بندی 0
پتروشیمی مارون

ZH 525J navid 325630 325700 17
بسته بندی 0
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 430490 434990 3
بسته بندی 0

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟