یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 29 تیر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 29 تیر 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 29 تیر 1401 با 602 تن کاهش نسبت به 21 تیر 1401 از 57,591 تن به 56,989 تن رسید.

   مقایسه عرضه های سه‌شنبه 21 تیر و چهارشنبه 29 تیر 1401  


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 530 تن افزایش داشته و از 240 تن به 770 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 19,997 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 406,714 ریال به 386,717 ریال رسید.

2-  گرید ABS150 تبریز برخلاف هفته پیش که در بین عرضه ها حضور نداشت، فردا با 550 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 216 تن افزایش داشته است و از 1,442 تن به 1,658 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,288 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 479,260 ریال به 470,972 ریال رسید.

2- گرید 1502 بندرامام که هفته پیش 696 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز علاوه بر 343 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی، 307 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت فلزی نیز دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,700 تن کاهش یافت و از 9,359 تن به 7,659 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,420 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 305,937 ریال به 304,517 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 4,950 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز با 1,850 تن کاهش نسبت به هفته قبل 3,100 تن عرضه جامبوبگ دارد.

3- گرید (پودر) LLD 209 شازند برخلاف هفته گذشته که عرضه ای نداشت، امروز 150 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید LLD 22b02 مهاباد هفته پیش 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته  1,099 تن افزایش داشته است و این هفته 5,432 تن به 6,531 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,532 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 242,773 ریال به 239,241 ریال رسید.

2-  پتروشیمی جم عرضه گرید 52518 را 979 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 2,024 تن به 3,003 تن رساند.

3- گرید 54B04 لرستان که هفته سوم تیر 120 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- عرضه گرید 62N07UV لرستان امروز با 240 تن افزایش عرضه نسبت به هفته قبل از 2,040 تن به 2,280 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی 996 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 6,304 تن به 5,308 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 686 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 255,200 ریال به 255,886 ریال رسید.

2- عرضه گرید Bl3 باختر که هفته قبل 1,200 تن عرضه داشت، امروز 600 تن کاهش داشت و فقط 600 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید 0035 را 396 تن نسبت به هفته سوم تیر کاهش داد و از 2,002 تن به 1,606 تن رساند.

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 2,002 تن کاهش داشته است و از 2,211 تن عرضه به 209 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,516 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 303,406 ریال به 300,890 ریال رسید.

2- گرید 3840 تبریز که هفته گذشته 2,002 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سنگین دورانی قرار نگرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 689 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 7,909 تن به 7,220 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,939 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 325,549 ریال به 322,610 ریال رسید.

2- هرچند گرید EX3 امیرکبیر هفته گدشته 2800 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز با 700 تن کاهش، 2100 تن عرضه با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه گرید CRP100N جم امروز 506 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 2,002 تن به 2,508 تن رسید.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100B را 495 تن کاهش داد و از 1,507 تن هفته گذشته به 1,012 تن امروز رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 3,020 تن افزایش داشت و از 5,600 تن به 8,620 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,607 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 254,897 ریال به 251,290 ریال رسید.

2- هرچند گرید F7000 ایلام هفته سوم تیر عرضه ای نداشت، امروز با 1,804 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

3- گرید F7000 مهر که هفته پیش 2,200 تن عرضه نقدی داشت، امروزبا 616 تن افزایش 2,816 تن عرضه نقدی دارد.

4- عرضه گرید EX5 باختر امروز با 600 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,200 تن به 1,800 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 154افزایش داشته است و از 6,644 تن به 6,490 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,926 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 377,385 ریال به 375,416 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان برخلاف هفته قبل که 242 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG821 را 110 تن افزایش یافت و از 1,892 تن به 2,002 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 66 تن کاهش داشته است و از 6,236 تن به 6,170 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,681 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 315,272 ریال به 302,591 ریال رسید.

2- هر چند گرید 2426E02 هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 192 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک فیلم قرار گرفت.

3- گرید 2102TX00 لاله که هفته قبل 770 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 528 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 462 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 836 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و این هفته 230 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,935 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 409,775 ریال به 401,840 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته گذشته 140 تن افزایش داشته است و از 5,830 تن به 5,970 تن رسده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,791 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 324,153 ریال به 318,362 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG641 را 418 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,012 تن به 1,430 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 386,717 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 404,107 80 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 386,717 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
770 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 470,972 202 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470,972 151 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470,972 192 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470,972 105 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 454,710 1008 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1658 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 304,517 310 2790
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 305,759 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 304,517 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 304,517 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 295,381 150 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 304,517 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 304,517 528 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 305,759 72 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4319 3340
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 311,669 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 239,241 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244,210 2280 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244,210 120 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 244,210 120 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244,210 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4540 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 255,886 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 255,886 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 255,886 3102 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5308 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 300,890 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
209 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 322,610 210 1890
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 346,316 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 338,430 2508 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 346,316 1600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5330 1890
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 251,290 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 251,290 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 251,290 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 251,290 2816 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
8620 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 375,416 704 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 391,533 704 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/29
محل تحویل انبار کارخانه
PET-BG781 (780S) 375,416 1078 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 368,780 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 391,533 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6490 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 302,591 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 302,591 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 302,591 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 302,591 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 302,591 744 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 302,591 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 303,834 192 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 329,825 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 302,591 836 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 302,591 462 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 329,825 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6170 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 401,840 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 401,840 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HY01 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC 318,362 330 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/29
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD485D96FAA 464,145 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
Super Bright- TG641 330,381 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 318,362 1430 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 312,206 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 321,000 550 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD485D96FAA 513,033 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 470,236 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
5970 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟