ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 24 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 24 خرداد 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 42176 - سقف: 42599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 57642 - سقف: 58589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 30671 - سقف: 31088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 31175 - سقف: 31600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 31550 - سقف: 32078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24.4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 43220 -
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42653 - سقف: 43189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37939 - سقف: 38370 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29.3 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:
پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 44481 - سقف: 44888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 26602 - سقف: 26899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36299 - سقف: 36688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28293 - سقف: 29000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28293 - سقف: 29000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 40376 - سقف: 40699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 29749 - سقف: 33150 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49094 - سقف: 49399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38562 - سقف: 38699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41163 - سقف: 41799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30825 - سقف: 30972 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 33760 - سقف: 33799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33002 - سقف: 33369 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0410AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32599 - سقف: 32599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 34947 - سقف: 35096 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 33571 - سقف: 33699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 33086 - سقف: 33159 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24955 - سقف: 25088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 33956 - سقف: 34059 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 33658 - سقف: 33970 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 33695 - سقف: 33888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25342 - سقف: 26488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 34878 - سقف: 35189 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34593 - سقف: 34631 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34037 - سقف: 34599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34531 - سقف: 35677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 34264 - سقف: 34678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25099 - سقف: 25670 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 34165 - سقف: 34466 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43073 - سقف: 43599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25823 - سقف: 25999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25342 - سقف: 25699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 34631 - سقف: 35299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27083 - سقف: 27589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35333 - سقف: 35579 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 35702 - سقف: 35977 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 25837 - سقف: 26399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 35755 - سقف: 36188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 27471 - سقف: 27800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.6 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 490940 493990 18 تبریز
N50-ghaed-basir 576420 585890 39 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 346310 352990 8 امیرکبیر
0410A A 325990 325990 2 تبریز
LLD 209 Tabriz 340370 345990 6.4 تبریز
LL 235F6 jam 330020 333690 2 جم
LLD 209 Arak 341650 344660 7 شازند
LLD 22b02 Mahabad 342640 346780 7 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 336950 338880 5.3 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 330860 331590 3.4 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 336580 339700 5 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 337600 337990 1 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 253420 256990 8 جم
62N07UV Lorestan 266020 268990 11 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 258230 259990 8 لرستان
54B04UV lorestan 253420 264880 5.8 لرستان
54B04 lorestan 250990 256700 7 لرستان
52B18UV 249550 250880 4 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 258370 263990 10 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 282930 290000 14 بندرامام
Bl3 Marun 270830 275890 9 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 379390 383700 29.3 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 421760 425990 32 امیرکبیر
CRP100B Jam 411630 417990 19 جم
CRP100N jam 426530 431890 27 جم
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 315500 320780 24.4 آریا ساسول
F7000 Ilam 306710 310880 21 ایلام
EX5 Bakhtar 297490 331500 17 پلیمر کرمانشاه
F7000 Mehr 311750 316000 23 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 357550 361880 10 آریا ساسول
LFI 2047A 348780 351890 6.3 آریا ساسول
2420d 349470 350960 2.6 امیرکبیر
0075 Bandar 385620 386990 19 بندرامام
020 Bandar 362990 366880 12 بندرامام
2420E02-kordestan 357020 359770 10 کردستان
2420F8 Kordestan 339560 340590 4.6 کردستان
2426E02 345930 346310 6 کردستان
2426f8 kordestan 335710 336990 3 کردستان
2102TX00-lale 353330 355790 9 لاله
2100lale 403760 406990 16.3 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
321 HS 430730 435990 7.6 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 345310 356770 6.6 تندگویان
TG645 308250 309720 1 تندگویان

رقابت های گریدهای off
 

81 تا 90 درصد رقابت
 پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 462,06 - سقف: 471,55 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 86 درصد


پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 451,72 - سقف: 453,58 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 88.7 درصد

71 تا 80 درصد رقابت61 تا 70 درصد رقابت


51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3- پلی پروپیلن جم / میانگین: 290,58 - سقف: 290,58 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 405,69 - سقف: 405,69 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27.6 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
 پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 351,40 - سقف: 352,11 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14.7 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 358,47 - سقف: 365,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1- پتروشیمی اروند / میانگین: 349,29 - سقف: 351,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.04 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 314,07 - سقف: 318,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام / میانگین: 289,99 - سقف: 289,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.52 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 350,89 - سقف: 350,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.36 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی بندر امام

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1-پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1-پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2-پتروشیمی اروند

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3-پتروشیمی مارون

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟