یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 7 تیر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 7 تیر 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 69572 - سقف: 70768 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 58134 - سقف: 59085 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33507 - سقف: 34000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42018 - سقف: 42759 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41303 - سقف: 44555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 47699 - سقف: 48138 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 40701 - سقف: 44178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 43119 - سقف: 43299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19.4 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31952 - سقف: 32031 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25716 - سقف: 25899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 24828 - سقف: 24896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی/ میانگین: 26129 - سقف: 26230 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 25249 - سقف: 25399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43626 - سقف: 43870 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25479 - سقف: 25700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.5 درصد

 پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 43276 - سقف: 43889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 27665 - سقف: 29999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34653 - سقف: 35099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.6 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله EX6N -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0410AA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 436260 436260 3 تبریز
ABS157W2901-tabriz 695720 707680 58 تبریز
N50-ghaed-basir 581340 590850 37.5 قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
62N07UV Lorestan 252490 253990 2.5 لرستان
54B04UV lorestan 248280 248960 1 لرستان
54B04 lorestan 254790 257000 5.5 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 257160 258990 1 بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 335070 340000 11 تبریز
3840 Tabriz 335070 340000 11 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Jam 420180 427590 16 جم
CRP100N jam 413030 445550 16.5 جم
CRP100B Arak 431190 432990 19.4 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 276650 299990 7.5 آریا ساسول
F7000 Ilam 281500 283260 9.4 ایلام
EX5 Bakhtar 261290 262300 1.5 پلیمر کرمانشاه
F7000 Mehr 286040 290600 11 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 346530 350990 8.6 بندرامام
020 Bandar 319520 319520 0.2 بندرامام
2100lale 407010 441780 19 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 476990 481380 17 تبریز
321 HS 432760 438890 6 تبریز


رقابت های گریدهای off

81 تا 90 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر/ میانگین: 467,23- سقف: 468,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 82 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام / میانگین: 485,55- سقف: 488,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 89 درصد

71 تا 80 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام / میانگین: 453,43- سقف: 466,46 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 440,54- سقف: 454,33تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 79 درصد

61 تا 70 درصد رقابت

51 تا 60 درصد رقابت

41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون / میانگین: 258,99- سقف: 258,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

11 تا 20 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 333,33- سقف: 333,33 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام / میانگین: 274,99- سقف: 274,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 317,82- سقف: 320,55تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 335,65- سقف: 338,81 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 335,81- سقف: 335,81 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پلی پروپیلن جم

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1- پلی پروپیلن جم

امتیاز مطلب: 75%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟