ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 24 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 24 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 24 خرداد 1401 با 5,115 تن افزایش نسبت به 18 خرداد 1401 از 51,817 تن به 56,932 تن رسید.

 مقایسه عرضه های چهارشنبه 18 و سه‌شنبه 24 خرداد 1401  


نکات عرضه ها

کات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 350 تن کاهش داشته و از 680 تن به 330 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,913 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 406,143 ریال به 415,056 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 48 تن افزایش داشته است و از 1,152 تن به 1,200 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 21,248 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 465,492 ریال به 486,740 ریال رسید.نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 70 تن افزایش یافت و از 9,373 تن به 9,443 تن رسید.
وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 15,658 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 335,572 ریال به 319,914 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 4,400 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 330 تن کاهش نسبت به هفته پیش به 4,070 تن عرضه نقدی رسید.

3- گرید (پودر) LLD 209  شازند برخلاف هفته پیش که 300 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی شازند عرضه گرید LLD 209 را با 700 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,300 تن به 2,000 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 7 تن کاهش یافت و از 5,170 تن به 5,163 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,874 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 232,819 ریال به 234,693 ریال رسید.

2- گرید 54B04 لرستان که از 27 مهر 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار گرفت.

3- گرید 6040UA تبریز برخلاف هفته پیش که 55 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید 6040‎ لرستان امروز برای اولین بار در سال 1401، با 240 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 768 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,248 تن به 480 تن رساند.

6- هر چند گرید 6040UV‎ لرستان هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه ها قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی 1,604 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 7,710 تن به 6,106 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,005 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 249,345 ریال به 248,340 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را با 506 تن افزایش نسبت به هفته سوم خرداد از 2,992 تن به 3,498 تن رساند.

3- گرید 5510 آریاساسول که هفته گذشته 1,606 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- عرضه گرید Bl3 باختر با 504 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 1,704 تن به 1,200 تن رسید.

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 506 تن کاهش یافت و از 1,001 تن به 1,507 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,394 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 283,891 ریال به 293,285 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 506 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,001 تن به 1,507 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 80 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 5,059 تن به 5,139 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,740 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 318,141 ریال به 319,881 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 550 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه و 590 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100N را 495 تن نسبت به هفته سوم خرداد افزایش داد و از 1,012 تن به 1,507 تن رساند.

4- هر چند گرید CRP100B جم هفته قبل 1,287 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 220 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید ARM PCF55 برخلاف هفته پیش که عرضه ای نداشت، امروز با 120 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- عرضه گرید CRP100B شازند امروز با 600 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 1,400 تن به 2,000 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 6,138 تن افزایش داشت و از 1,624 تن به 7,762 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 670 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 252,883 ریال به 253,553 ریال رسید.

2- گرید F7000 مهر که هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز با 2,002 تن عرضه سلف در بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

3- گرید 5110 آریاساسول بعد از 1 ماه غیبت امروز با 2,090 تن عرضه نقدی و با بسته بندی پالت چوبی روانه بورس کالا شد.

4- پتروشیمی ایلام عرضه گرید F7000 را با 1,254 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 616 تن به 1,870 تن رساند.

5- عرضه گرید EX5 باختر امروز 792 تن نسبت به هفته سوم خرداد افزایش یافت و از 1,008 تن به 1,800 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 300 تن افزایش داشته است و از 6,028 تن به 6,328 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,883 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 321,482 ریال به 324,365 ریال رسید.

2- گرید 0075 بندرامام که هفته پیش 900 تن عرضه سلف داشت، امروز 900 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی کردستان عرضه گرید 2426E02 را با 120 تن افزایش نسبت به هفته سوم خرداد از 120 تن به 240 تن رساند.

4- گرید LFI 2047A آریاساسول بعد از دو هفته غیبت امروز با 88 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته بدون تغییر بوده و این هفته 270 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,264 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 386,775 ریال به 400,039 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 22,875 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 319,350 ریال به 342,225 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG781 رابا 418 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,606 تن به 1,188 تن رسید.

3- عرضه گرید PET-BG785 تندگویان با 308 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 2,244 تن به 2,552 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 66 تن کاهش یافت و از 7,084 تن به 7,018 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,939 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 286,533 ریال به 311,472 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان برخلاف هفته قبل که 550 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 415,056 200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 415,056 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
330 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 486,740 272 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 486,740 128 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 479,487 800 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1200 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 319,914 418 3652
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 319,914 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 321,085 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 319,914 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 323,428 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 319,914 2000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 319,914 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 319,914 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 319,914 192 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 321,085 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
5241 4202
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 334,096 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 234,693 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 239,379 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 239,379 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 239,379 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 234,693 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 234,693 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 239,379 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
3172 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 248,340 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 248,340 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 248,340 2992 506
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5600 506
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 293,285 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 319,881 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 346,100 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 335,845 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 345,163 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 345,163 2000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5139 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 253,553 2090 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 253,553 1870 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 253,553 1800 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 253,553 2002 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
7762 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 342,225 1188 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335,374 2552 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 358,863 2552 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 348,424 220 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 324,365 1320 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A 327,879 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 340,583 360 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 324,365 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 324,365 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 324,365 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 324,365 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 325,537 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426f8 kordestan 325,537 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل شادآباد
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 347,071 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 324,365 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 347,071 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6328 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 400,039 160 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 400,039 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
270 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 323,680 1760 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 311,472 2244 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 305,218 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
7018 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟