ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 18 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 18 خرداد 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 53235 - سقف: 53999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 33249 -
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31.4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 42074 - سقف: 42714 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37626 - سقف: 38089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 34324 - سقف: 42678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41786 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21.7 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41786 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21.7 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - جامبوبگ/ میانگین: 41921 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 42447 - سقف: 42699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 31514 - سقف: 39099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42303 - سقف: 42599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26.6 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 40586 - سقف: 40899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27706 - سقف: 37369 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28019 - سقف: 28228 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36870 - سقف: 37100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33812 - سقف: 33950 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 28013 - سقف: 28199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 28157 - سقف: 34617 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 41460 - سقف: 41888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ/ میانگین: 32591 - سقف: 32769 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34542 - سقف: 34599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31595 - سقف: 31899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32219 - سقف: 32332 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 34197 - سقف: 34299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 34285 - سقف: 34400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 34557 - سقف: 34688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 34873 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 33665 - سقف: 33766 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 24858 - سقف: 25069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35165 - سقف: 35599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34223 - سقف: 34800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34148 - سقف: 34282 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43085 - سقف: 43599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 34272 - سقف: 34287 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 23477 - سقف: 23652 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24949 - سقف: 26018 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 35554 - سقف: 36208 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41816 - سقف: 41999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34885 - سقف: 35288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 34958 - سقف: 35799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.7 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42363 - سقف: 42754 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35313 - سقف: 35595 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ میانگین: 35470 - سقف: 35835 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.3 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوب

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 430850 435990 6 تبریز
N50-ghaed-basir 532350 539990 31 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 351650 355990 5 امیرکبیر
LL 235F6 jam 344560 346200 1.6 جم
LLD 209 Arak 341970 342990 2 شازند
(پودر) LLD 209 arak 325910 327690 0.1 شازند
LLD 22b02 Mahabad 348730 350000 4 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 342850 344000 2 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 345570 346880 3 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 355540 362080 7 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
6040UA-tabriz 234770 236520 7 تبریز
52518 Jam 249490 260180 7 جم
62N07UV Lorestan 281570 346170 18.5 لرستان
54B04UV lorestan 280130 281990 18 لرستان
52B18UV Myan 248580 250690 4.6 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 315140 390990 26 آریا ساسول
0035 Bandar 280190 282280 12.3 بندرامام
Bl3 Bakhtar 279520 288590 12 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 277060 373690 11 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 376260 380890 32.5 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 420740 427140 32 امیرکبیر
EX3 AmirKabir 405860 408990 27.5 امیرکبیر
CRP100B Jam 419210 420990 22 جم
CRP100B Jam 417860 420990 21.7 جم
CRP100N jam 423030 425990 26.6 جم
CRP100B Arak 424470 426990 24 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 343240 426780 36 ایلام
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 322190 323320 1 تندگویان
PET-BG785 315950 318990 1 تندگویان
PET-BG825 342230 348000 5 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 349580 357990 8.7 آریا ساسول
0075 Bandar 368700 371000 14.6 بندرامام
020 Bandar 353130 355950 10 بندرامام
2420E02-kordestan 354700 358350 10.3 کردستان
2420F8 Kordestan 342720 342870 6.6 کردستان
2426E02 341480 342820 6 کردستان
2426f8 kordestan 336650 337660 4.3 کردستان
2420F3 kordestan 345420 345990 0.4 کردستان
2102TX00-lale 348850 352880 8.5 لاله
2100lale 414600 418880 20.5 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 418160 419990 8 تبریز
321 HS 423630 427540 9.5 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 351980 358000 18 تندگویان
TG641 338120 339500 18 تندگویان
TG645 328310 332990 17 تندگویان

رقابت های گریدهای off
 

91 تا 100 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی ایلام/ میانگین: 487,11 - سقف: 489,25 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 93 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 460,99- سقف: 467,67 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 94 درصد

71 تا 80 درصد رقابت61 تا 70 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 3- پتروشیمی تبریز/ میانگین: 260,89- سقف: 260,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 3- پتروشیمی تبریز/ میانگین: 264,98- سقف: 264,98تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 70 درصد

51 تا 60 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 218,99- سقف: 218,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1- پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 320,11- سقف: 335,09 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 320,99 - سقف: 320,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1- پتروشیمی کردستان/ میانگین: 359,64- سقف: 397,69 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2- پتروشیمی مارون/ میانگین: 256,99- سقف: 256,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ میانگین: 27952 - سقف: 28859 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1- پتروشیمی مهاباد/ میانگین: 339,13- سقف: 339,77 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 255,96- سقف: 255,96 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 32831 - سقف: 33299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 295,20- سقف: 296,19 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 41816 - سقف: 41999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0410AA درجه 1- پتروشیمی کردستان/ میانگین: 327,69 - سقف: 327,69 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 3-پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1- پتروشیمی شهید تندگویان  
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پتروشیمی شازند

 

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟