ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 17 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 17 خرداد 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت
 

51 تا 60 درصد رقابت
 

41 تا 50 درصد رقابت
 

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46713 - سقف: 47000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46883 - سقف: 47025 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 45601 - سقف: 46666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 40914 - سقف: 41299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 47261 - سقف: 47599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 353,53- سقف: 353,53 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 47977 - سقف: 47977 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 43968 - سقف: 44199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 42473 - سقف: 42644 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45226 - سقف: 45589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 43382 - سقف: 43978 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34302 - سقف: 34458 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 34411 - سقف: 34459 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34747 - سقف: 34909 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34948 - سقف: 35199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37076 - سقف: 37899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39236 - سقف: 41299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 36848 - سقف: 37689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36778 - سقف: 37177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 47852 - سقف: 47956 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37392 - سقف: 38055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 37677 - سقف: 38089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ
پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی
پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی
پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی
پلی بوتادین رابر 1220 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی
پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی
نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ
پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ
پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ
پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 367780 371770 7 اروند
PVC S65 Bandar 373920 380550 8.6 بندرامام
PVC S65 Ghadir 376770 380890 9.5 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Arak 344110 344590 0.4 شازند
Z30S Marun 347470 349090 1.4 مارون
C30S Marun 343020 344580 0.1 مارون
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 456010 466660 29 پلی پروپیلن جم
440G jam 403000 407990 14 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 433820 439780 20 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 424730 426440 17 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 392360 412990 5.4 پلی پروپیلن جم
C30G 349480 351990 2 مارون
RP340R maron 433820 439780 20 مارون
ZR230-navid 468830 470250 23 نوید زرشیمی
332C navid 452260 455890 18 نوید زرشیمی
ZR340r navid 409140 412990 13 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 370760 378990 4 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 479770 479770 14 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F180DTA 478520 479560 7.7 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 472610 475990 13 پلی اکریل ایران

رقابت های گریدهای off
 

81 تا 90 درصد رقابت


71 تا 80 درصد رقابت61 تا 70 درصد رقابت


51 تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 273,78- سقف: 273,78 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 285,99- سقف: 285,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت11 تا 20 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 362,33- سقف: 365,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 309,85- سقف: 311,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1-پتروشیمی غدیر/ میانگین: 352,97- سقف: 352,97 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 354,97- سقف: 356,20 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 376,49- سقف: 382,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی غدیر  
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3-پلی پروپیلن جم 
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پلی پروپیلن جم  
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - C30G درجه 1-پتروشیمی مارون

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟