پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 11 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1- پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 260,99 - سقف: 260,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50880 - سقف: 51581 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 51359 - سقف: 52052 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51989 - سقف: 52379 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 48333 - سقف: 48999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52157 - سقف: 52399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39571 - سقف: 40159 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 44203 - سقف: 44889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 40990 - سقف: 41788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41787 - سقف: 42188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37699 - سقف: 37721 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.07 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37993 - سقف: 39099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 38137 - سقف: 38399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39346 - سقف: 39708 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 38214 - سقف: 38389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 46741 - سقف: 46741 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 500D96FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 39532 - سقف: 39789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38700 - سقف: 38700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39970 - سقف: 40178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

نخ پلی استر 500D96FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 37505 - سقف: 37987 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

نخ پلی استر 250D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 39564 - سقف: 39729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.3 درصد

نخ پلی استر 160D48FC - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 35362 - سقف: 35688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42846 - سقف: 43552 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 42448 - سقف: 42999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

نخ پلی استر 250D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 38457 - سقف: 38627 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 42835 - سقف: 43281 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42953 - سقف: 43200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.6 درصد

نخ پلی استر 160D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 42582 - سقف: 42799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 42409 - سقف: 42500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 38413 - سقف: 38939 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند
پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

نخ پلی استر 160D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

گرید هایی که معامله نشدند

 


رقابت ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 395710 401590 12 اروند
PVC S65 Arvand 384130 389390 9 اروند
PVC S65 Bandar 417870 421880 19 بندرامام
PVC S65 Ghadir 409900 417880 16 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
RG 1102 XK Rejal 382140 383890 1.4 رجال
RG 1102XL Rejal 381370 383990 1.2 رجال
Z30S Marun 387000 387000 3 مارون
C30S Marun 379930 390990 1 مارون
552R Navid 376990 377210 0.07 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 424090 425000 9 پلی پروپیلن جم
548R jam 483330 489990 24 پلی پروپیلن جم
548T jam 399700 401780 3 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 428350 432810 7 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 424480 429990 6 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand 442030 448890 13.4 شازند
MR230 513590 520520 23 مارون
MR230 521570 523990 25 مارون
ZR230-navid 519890 523790 24 نوید زرشیمی
332C navid 508800 515810 21 نوید زرشیمی
ZR340r navid 429530 432000 7.6 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 393460 397080 1.3 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 428460 435520 5 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 160D48FA 425820 427990 7.6 تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 395640 397290 3.3 تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 395320 397890 3 تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 384570 386270 6 تندگویان
160D48FC 353620 356880 5 تندگویان
500D96FB 375050 379870 3 تندگویان
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 467410 467410 2 هشت بهشت کیش

رقابت های گروه OFF

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون / میانگین: 284,99 - سقف: 284,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر / میانگین: 406,90 - سقف: 407,51 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
 

کمتر از 10 درصد رقابت
 

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1- پلی پروپیلن جم
 

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟