پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56805 - سقف: 58499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58666 - سقف: 58717 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 42596 - سقف: 43779 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51205 - سقف: 52689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 48237 - سقف: 50089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 39531 - سقف: 40251 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39935 - سقف: 40255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 45609 - سقف: 46188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41955 - سقف: 42688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37740 - سقف: 37789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 37874 - سقف: 37920 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37920 - سقف: 38399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 37922 - سقف: 38288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37699 - سقف: 37729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.07 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37939 - سقف: 38300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 38153 - سقف: 38678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 40523 - سقف: 40523 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38314 - سقف: 38389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 49099 - سقف: 49099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.7  درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 40267 - سقف: 41088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42136 - سقف: 42273 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41279 - سقف: 41788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 41667 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 43571 - سقف: 43696 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 42652 - سقف: 43088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42565 - سقف: 43888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

گرید هایی که معامله نشدند

 


رقابت ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 399350 402550 13.4 اروند
PVC S65 Arvand 395310 402510 12 اروند
PVC S65 Bandar 419550 426880 19 بندرامام
PVC S65 Ghadir 425960 437790 21 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 376990 377290 0.07 پلی پروپیلن جم
510L Jam 381530 386780 1 پلی پروپیلن جم
550J Jam 379200 383990 0.6 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 378740 379200 0.5 پلی نار
RG 1102XL Rejal 379220 382880 0.6 رجال
C30S Marun 379390 383000 1 مارون
510L Navid 377400 377890 0.1 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 416670 420990 7 پلی پروپیلن جم
548R jam 482370 500890 24 پلی پروپیلن جم
548T jam 402670 410880 3 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 456090 461880 14 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 435710 436960 9 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand 426520 430880 9.4 شازند
C30G 383140 383890 2 مارون
MR230 586660 587170 40 مارون
ZR230-navid 568050 584990 36 نوید زرشیمی
332C navid 512050 526890 22 نوید زرشیمی
ZR340r navid 412790 417880 3.4 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 425650 438880 10 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 421360 422730 3 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر SD160D48FAA 490990 490990 2.7 هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 405230 405230 1.6 هشت بهشت کیش
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری