پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

94.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 27 دی 1400
از مجموع 23 هزار و 489 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 22 هزار و 121 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 94.1 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات دوشنبه هفته گذشته، از مجموع 20 هزار و 320 تن عرضه محصولات پتروشیمی، 19 هزار و 231 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 95 درصد شد.

 مقایسه معاملات دوشنبه 20 دی و 27 دینمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 414165 1716 1716
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,902 ریال
کمترین قیمت412889 ریال
بیشترین قیمت416789 ریال
تقاضا3641 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 431897 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,902 ریال
کمترین قیمت427789 ریال
بیشترین قیمت436858 ریال
تقاضا1590 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 407682 3520 3520
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,902 ریال
کمترین قیمت405999 ریال
بیشترین قیمت410789 ریال
تقاضا6424 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 407261 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه361,902 ریال
کمترین قیمت404000 ریال
بیشترین قیمت409758 ریال
تقاضا1840 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 387857 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه361,902 ریال
کمترین قیمت384960 ریال
بیشترین قیمت392893 ریال
تقاضا1600 تن
پتروشیمی غدیر
7836 7836
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 406432 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت405899 ریال
بیشترین قیمت406999 ریال
تقاضا936 تن
510L Jam 377177 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت375000 ریال
بیشترین قیمت380279 ریال
تقاضا1728 تن
550J Jam 349300 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت341780 ریال
بیشترین قیمت365000 ریال
تقاضا456 تن
SF 060 polynar 381921 1020 1020
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت380299 ریال
بیشترین قیمت384719 ریال
تقاضا2100 تن
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 370819 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت367000 ریال
بیشترین قیمت373899 ریال
تقاضا1066 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 379465 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت377869 ریال
بیشترین قیمت381799 ریال
تقاضا740 تن
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 340248 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت340000 ریال
بیشترین قیمت341299 ریال
تقاضا283 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 397692 800 800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت395999 ریال
بیشترین قیمت401799 ریال
تقاضا2100 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 371788 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت369369 ریال
بیشترین قیمت373999 ریال
تقاضا520 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 382701 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت380299 ریال
بیشترین قیمت386999 ریال
تقاضا1540 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 374925 44 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت374760 ریال
بیشترین قیمت375089 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 385643 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت384833 ریال
بیشترین قیمت389208 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 368701 660 660
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت366369 ریال
بیشترین قیمت370579 ریال
تقاضا1034 تن
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 334358 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 334358 242 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 334358 0 682
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J 334358 990 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا308 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 387796 714 714
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت386699 ریال
بیشترین قیمت389999 ریال
تقاضا1092 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 362814 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت360666 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا651 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 334358 0 63
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 334358 273 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت334358 ریال
بیشترین قیمت334358 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
10528 10528
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440G jam 398879 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه347,149 ریال
کمترین قیمت397099 ریال
بیشترین قیمت401899 ریال
تقاضا616 تن
RP340 jam 402142 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,853 ریال
کمترین قیمت401899 ریال
بیشترین قیمت402927 ریال
تقاضا924 تن
RPX-345S jam 393709 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,853 ریال
کمترین قیمت392089 ریال
بیشترین قیمت394813 ریال
تقاضا704 تن
MR230 397286 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,671 ریال
کمترین قیمت396813 ریال
بیشترین قیمت398546 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 510363 210 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,680 ریال
کمترین قیمت508859 ریال
بیشترین قیمت510999 ریال
تقاضا693 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 394830 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,671 ریال
کمترین قیمت393960 ریال
بیشترین قیمت395899 ریال
تقاضا378 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 423348 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,028 ریال
کمترین قیمت422489 ریال
بیشترین قیمت424960 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 395948 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,853 ریال
کمترین قیمت393019 ریال
بیشترین قیمت398700 ریال
تقاضا210 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 386271 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,680 ریال
کمترین قیمت385679 ریال
بیشترین قیمت386899 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 345764 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,358 ریال
کمترین قیمت345455 ریال
بیشترین قیمت346999 ریال
تقاضا189 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2071 1966
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 337292 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا600 تن
RG 1104 K-rejal 337292 0 218
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا218 تن
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 337292 870 653
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا718 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 337292 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 337292 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 525J navid 337292 0 147
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 525J navid 337292 336 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 525J navid 337292 378 231
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه337,292 ریال
کمترین قیمت337292 ریال
بیشترین قیمت337292 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
2756 2757
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F400HD 319198 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه319,198 ریال
کمترین قیمت319198 ریال
بیشترین قیمت319198 ریال
تقاضا5 تن
0 5
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F180DTA 414284 32 32
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه393,043 ریال
کمترین قیمت410119 ریال
بیشترین قیمت418449 ریال
تقاضا80 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 381156 176 176
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه371,263 ریال
کمترین قیمت379030 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا272 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 361262 30 30
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه356,412 ریال
کمترین قیمت359999 ریال
بیشترین قیمت363789 ریال
تقاضا40 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 342156 60 15
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه342,156 ریال
کمترین قیمت342156 ریال
بیشترین قیمت342156 ریال
تقاضا15 تن
298 253
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری