هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت

(تأیید نشد) پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41802 - سقف: 42788 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

(تأیید نشد) پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38696 - سقف: 38696 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

(تأیید نشد) پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38311 - سقف: 38999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 75 درصد

 

61 تا 70 درصد رقابت

(تأیید نشد) پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38565 - سقف: 38838 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 70 درصد

(تأیید نشد) پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37054 - سقف: 37800 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 66 درصد


51 تا 60 درصد رقابت

 

41 تا 50 درصد رقابت

 

 

31 تا 40 درصد رقابت

 

 

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27591 - سقف: 28500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 24725 - سقف: 24999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 39475 - سقف: 40692 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 24225 - سقف: 24524 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 24137 - سقف: 24441 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33687 - سقف: 35000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 33776 - سقف: 33999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26290 - سقف: 26599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 33457 - سقف: 34178 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد
 

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24397 - سقف: 24556 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

 پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 34279 - سقف: 34378 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 58529 - سقف: 64555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 (پودر) - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ
نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

 

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید