عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

پلی وین

ششمین نمایشگاه عمان پلاست

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 22 مرداد 1398
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 22 مرداد 1398 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 22 مرداد 1398، از 108 گرید؛3 گرید در بازه «11 تا 20 درصد»، 17 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 62 گرید با قیمت پایه معامله شد و برای 26 گرید هم معامله ای انجام نگرفت.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

-

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - پالت چوبی/ کف: 14870- سقف: 16820 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 14756- سقف: 14898 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14255- سقف: 14888 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 11314- سقف: 11456 تومان
با درصد رقابت جزیی معامله شد.

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 13220- سقف: 13406 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 1.3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 13355- سقف: 14689 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ کف: 13666- سقف: 14088 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 9703- سقف: 9739 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 8576- سقف: 8618 تومان
با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد.

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 11279- سقف: 11338 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ کف: 11273- سقف: 11288 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  ناچیز

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 13288- سقف: 13744 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 12399- سقف: 12555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 14015- سقف: 16126 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  9/7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 13452- سقف: 13625 تومان
درصد رقابت  ناچیز نسبت به قیمت پایه

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پالت چوبی/ کف: 11276- سقف: 11299تومان
 با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 8564- سقف: 8584تومان
با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 11272- سقف: 11377 تومان
با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ کف: 11289- سقف: 11416 تومان
با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ کف: 88613- سقف: 88929تومان
با درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه معامله شد

معامله با قیمت پایه

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 400 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی
 

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید E7244 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی V30G - پتروشیمی مارون - کیسه

پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی V79S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت چوبی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1460 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 500 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG3420L - پتروشیمی رجال - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی F30G - پتروشیمی مارون - کیسه

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1551 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 4512 - محب بسپار ایده گستر - کیسه

پلی استایرن معمولی MP08 - محب پلیمر قم - کیسه

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

 

 

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید