چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 12 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 12 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 12 تیر 1403، با 6,610 تن کاهش نسبت به 6 تیر از 69,123 تن به 62,513 تن رسید.

مقایسه عرضه های 6 و 12 تیر 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 150 تن کاهش داشت و از 805 تن به 655 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,408 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 831,462 به 844,870 ریال رسید.

2- عرضه گرید ABS150 تبریز با 150 تن کاهش به 400 تن رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.( عرضه 12 تیر: 1,612 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 22,769 ریال افزایش داشته و از 825,017 به 847,786 ریال رسید.

2- هرچند SBR1502 بندرامام هفته گذشته با بسته بندی پالت فلزی عرضه شده بود، امروز با بسته‌بندی پالت چوبی عرضه شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 260 تن افزایش داشت و از 7,720 تن به 7,980 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,014 ریال افزایش داشته و از 390,353 به 391,367 ریال رسید.

 ‏2- EX3 امیرکبیر که هفته گذشته تنها 2,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه داشت، امروز 2,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه و 260 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 526 تن افزایش داشت و از 8,874 تن به 9,400 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 993 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 382,512 ریال به 383,506 ریال رسید.

‏2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته فقط 4,510 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید 22B02 را 969 تن افزایش داد و از 1,704 تن به 2,400 تن رساند.

‏4- 22B02KJ مهاباد که هفته گذشته 600 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 104 تن کاهش داشت و از 5,918 تن به 5,814 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 923 ریال افزایش داشته و از 355,645 به 356,568 ریال رسید.

2- عرضه گرید 54B04UV لرستان با 120 تن کاهش به 120 تن رسید.

3- عرضه گرید 62N07UV لرستان 576 تن کاهش یافت و از 1,416 تن به 840 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 488 تن کاهش داشت و از 9,268 تن به 8,780 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,765 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 357,091 ریال به 359,856 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0035 بندرامام با 286 تن کاهش به 1,716 تن رسید.

3- عرضه گرید 5510 آریاساسول با 192 تن افزایش به 1,704 تن رسید.

4- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 6200B را 384 تن کاهش داد و از 1,200 تن به 816 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 120 تن کاهش داشت و از 1,825 تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,012 ریال افزایش داشته و از 389,723 به 390,735 ریال رسید.

2- 3840 لرستان امروز غایب است. این گرید هفته گذشته 120 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 2,426 تن کاهش داشته است و از 7,997 تن به 5,571 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,607 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 374,813 ریال به 377,420 ریال رسید.

2- هرچند EX5 باختر هفته گذشته 1,008 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز با 192 تن افزایش، 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

 ‏3- EX5 امیرکبیر که هفته گذشته برای اولین بار بعد از سال 1401 عرضه شده بود، امروز غایب است.

 ‏4- F7000 میاندوآب که هفته گذشته 1,474 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 340 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,001 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

‏5- 5110 آریاساسول که هفته گذشته 1,488 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 216 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، امروز 1,584 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 216 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

‏6- F7000  مهر امروز غایب است. این گرید هفته گذشته 1,992 تن عرضه نقدی داشت.

‏7- F7000 میاندوآب که هفته گذشته 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 144 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، امروز فقط 120 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

‏8- 3713 آریاساسول که آخرین بار 8 اسفند سال 1402 عرضه شده بود، امروز 110 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 12 تیر: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 2,319 ریال افزایش داشته و از 297,948 ریال به 300,267 ریال رسید.

‏‌‏2- عرضه گرید BG781،‏ 506 تن کاهش یافت و به 1,012 تن رسید.

‏3- PET BG785 تندگویان که هفته گذشته 1,782 تن عرضه داشت، امروز با 506 تن کاهش به 1,012 تن عرضه رسید.

‏4- PET BG821 که هفته گذشته 1,518 تن عرضه داشت، امروز با 110 تن افزایش به 1,628 تن عرضه رسید.

‏5- PET BG841 که آخرین بار 11 اردیبهشت عرضه شده بود، امروز 132 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 1,174 تن کاهش داشته است و از 9,620 تن به 8,446 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,409 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 456,457 ریال به 454,048 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420H امیرکبیر 280 تن کاهش یافت و به 420 تن رسید.

3- 190 آریاساسول که هفته گذشته مجموعا 2,520 تن عرضه داشت، امروز با 312 تن کاهش به 2,208 تن عرضه رسید.

4- عرضه گرید 2100 لاله با 176 تن کاهش به 264 تن رسید.

‍‏5- 2102 لاله که هفته گذشته مجموعا 1,760 تن عرضه داشت، امروز با 264 تن کاهش به 1,496 تن عرضه رسید.

6- پتروشیمی کردستان عرضه گرید 2420E02 را 192 تن کاهش داد و از 2,400 تن به 2,208 تن رساند.

 ‏7- 2420d امیرکبیر که آخرین بار 25 مهر سال 1402 عرضه شده بود، امروز 150 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 2,620 تن کاهش داشت و از 2,910 تن به 290 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,523 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 400,541 ریال به 402,064 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 12 تیر: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 10 تیر : 295,962 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 844,870 400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 965,566 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 844,870 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
655 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 847,786 423 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 847,786 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 818,969 706 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 391,367 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 391,367 260 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 411,759 1892 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 411,759 1628 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 440,375 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7980 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 383,506 3520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 383,506 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 383,506 1360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 383,506 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 372,001 1120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9400 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 467,669 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
198 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 356,568 1518 1496
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040Lorestan (پودر) ‎ 345,871 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 364,737 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 345,871 1280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4318 1496
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 359,856 1704 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 359,856 330 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 359,856 1716 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 359,856 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 359,856 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 359,856 816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8780 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 439,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 377,420 1584 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 377,420 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 444,042 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 377,420 1200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 377,420 1001 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 377,420 1200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 377,420 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
miandoab (پودر) F7000 366,097 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 377,420 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5571 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 300,267 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 294,380 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 314,566 1628 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 305,594 440 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 291,856 132 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 317,089 286 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 454,048 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 454,048 1992 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 454,048 420 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d Amir 476,750 150 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 454,048 700 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 454,048 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 454,048 2208 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 454,048 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 454,048 1232 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 494,912 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
8446 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 377,420 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
50 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 402,064 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 402,064 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 305,453 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 306,730 484 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 1980 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 298,326 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 359,856 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 377,420 1200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
2400 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6040Lorestan (پودر) ‎ 345,871 320 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 364,737 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 345,871 1280 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
2560 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 383,506 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 372,001 1120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3520 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 454,048 2208 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2208 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 377,420 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 359,856 816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
miandoab (پودر) F7000 366,097 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 377,420 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 364,737 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
1256 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟