شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 6 تیر 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 6 تیر 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 6 تیر 1403، با 2,560 تن کاهش نسبت به 30 خرداد از 73,843 تن به 71,283 تن رسید.

مقایسه عرضه های 30 خرداد و 6 تیر 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 6 تیر: 805 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 21,082 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 810,380 به 831,462 ریال رسید.

2- هرچند گرید ABS157W تبریز هفته گذشته 55 تن عرضه سلف داشت، امروز 55 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.( عرضه 6 تیر: 1,612 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 15,778 ریال افزایش داشته و از 809,239 به 825,017 ریال رسید.

2- عرضه گرید 1502 بندرامام از بسته‌بندی پالت‌چوبی به پالت فلزی در هفته اول تیر تغییر کرد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 198 تن کاهش داشت و از 7,918 تن به 7,720 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,631 ریال افزایش داشته و از 387,722 به 390,353 ریال رسید.

‏2- CRP100N جم که هفته گذشته مجموعا 3,718 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 198 تن کاهش به 3,520 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 504 تن کاهش داشت و از 9,378 تن به 8,874 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,316 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 379,197 ریال به 379,197 ریال رسید.

‏2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته 3,014 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 2,000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 4,510 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 302 تن کاهش داشت و از 6,220 تن به 5,918 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,397 ریال افزایش داشته و از 353,248 به 355,645 ریال رسید.

2- هرچند گرید 52518 جم هفته گذشته 3,212 تن عرضه سلف داشت، امروز با 198 تن کاهش 3,014 تن عرضه نقدی دارد.

‏3- 54B04UV لرستان که هفته گذشته غایب بود، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

4- دو کالای 52B18UV و 52B02UV میاندوآب که هفته گذشته عرضه نشدند، امروز 120 تن عرضه نقدی دارند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 40 تن کاهش داشت و از 9,308 تن به 9,268 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,407 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 354,684 ریال به 357,091 ریال رسید.

2- پتروشیمی میاندوآب عرضه گرید 6200B را 1200 تن کاهش داد و به 1,200 تن رساند.

‏3- BL3 باختر که هفته گذشته غایب بود، امروز 1,200 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 120 تن افزایش داشت و از 1,705 تن به 1,825 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,626 ریال افزایش داشته و از 387,097 به 389,723 ریال رسید.

2- 3840 لرستان امروز 120 تن عرضه نقدی دارد. این گرید هفته گذشته غایب بود.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 2,401 تن کاهش داشته است و از 10,398 تن به 7,997 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 907 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 373,906 ریال به 374,813 ریال رسید.

2- عرضه گرید EX5 مارون با 704 تن کاهش از 814 تن به 110 تن رسید.

‏3- 5110 آریاساسول که هفته گذشته فقط 1,704 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 1,488 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 216 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

 ‏4- F7000 میاندوآب که هفته گذشته فقط 3,000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 144 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

 ‏5- EX5 امیرکبیر که آخرین بار 27 اردیبهشت سال 1401 عرضه شده بود، امروز 25 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 6 تیر: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 289 ریال کاهش داشته و از 298,237 ریال به 297,948 ریال رسید.

‏‌‏2- عرضه گرید BG781،‏ 352 تن افزایش یافت و به 1,518 تن رسید.

‏3- PET BG785 تندگویان که هفته گذشته 2,464 تن عرضه داشت، امروز با 682 تن کاهش به 1,782 تن عرضه رسید.

‏4- PET BG825 که هفته گذشته 352 تن عرضه داشت، امروز با 88 تن افزایش به 440 تن عرضه رسید.

‏5- PET BG841 که آخرین بار 8 خرداد عرضه شده بود، امروز 242 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 272 تن افزایش داشته است و از 9,348 تن به 9,620 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,979 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 444,478 ریال به 456,457 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420H امیرکبیر 580 تن افزایش یافت و از 120 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه در هفته گذشته به 700 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ رسید.

‍‏3- 2102 لاله که هفته گذشته مجموعا 2,068 تن عرضه داشت، امروز با 308 تن کاهش به 1,760 تن عرضه رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 50 تن افزایش داشت و از 2,860 تن به 2,910 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,523 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 402,064 ریال به 400,541 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 6 تیر: 6,512 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. ( قیمت پایه 3 تیر : 295,962 ریال


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 270 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
270 0
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 831,462 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 950,242 55 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 831,462 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
805 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 825,017 181 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 825,017 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 796,478 706 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 390,353 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 410,693 1892 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 410,693 1628 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 439,234 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7720 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 382,513 4510 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 382,513 1360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 382,513 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384,550 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371,038 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
8874 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 470,151 242 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
242 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 355,645 1518 1496
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 363,793 1416 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 363,793 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344,976 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Miandoab 363,793 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 363,793 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4422 1496
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 357,091 1512 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 357,091 340 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 357,091 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 357,091 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 357,091 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 357,091 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9268 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 439,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 389,723 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1825 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 374,813 1488 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 374,813 216 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 374,813 25 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 374,813 1474 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 374,813 340 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 374,813 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 374,813 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 374,813 1992 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 374,813 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374,813 144 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7997 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 297,948 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 292,105 1782 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 312,135 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 303,233 440 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 314,639 242 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 456,457 2304 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 456,457 216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 456,457 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 456,457 700 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 456,457 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 456,457 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 456,457 1496 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 456,457 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 497,538 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9620 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 374,813 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
50 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 479,953 744 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 479,953 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 479,953 522 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 479,953 462 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 479,953 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2160 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 422,553 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 400,541 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 400,541 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 400,541 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/04/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2910 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 305,453 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 306,730 1760 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 990 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 295,962 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 290,447 506 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 298,326 242 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 357,091 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 374,813 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
2208 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 363,793 1416 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/05/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 363,793 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 344,976 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3840UA lorestan 389,723 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
2784 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 382,513 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 384,550 600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 371,038 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3004 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 456,457 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2400 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 374,813 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 357,091 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374,813 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 374,813 144 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 363,793 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B02UV Miandoab 363,793 120 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/04/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2834 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟