سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 15 فروردین 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 15 فروردین 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 15 فروردین 1403، با 651 تن کاهش نسبت به 8 فروردین از 71,084 تن به 70,433 تن رسید.

مقایسه عرضه های 8 و 15 فروردین 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 50 تن افزایش داشت و از 700 تن به 750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 690,740 ریال

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.(عرضه 15 فروردین: 1,209 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 760,697 ریال

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 800 تن کاهش داشت و از 8,804 تن به 8,004 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 395,108 ریال

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 3,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 800 تن کاهش، 2,400 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 84 تن افزایش داشت و از 9,236 تن به 9,320 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 352,774 ریال

2- 209 امیرکبیر که هفته اول فروردین، 4,312 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 700 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,510 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 500 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه گرید 22B02 مهاباد 216 تن کاهش یافت و از 2,016 تن عرضه نقدی در هفته گذشته به 1,800 تن عرضه سلف رسید.

4- گرید 18B04 لرستان که آخرین بار 10 بهمن 1402 عرضه داشت، امروز 288 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 16 تن افزایش داشت و از 6,544 تن به 6,560 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 327,694 ریال

2- عرضه گرید 62N07UV لرستان 816 تن کاهش یافت و از 2,016 تن به 1,200 تن رسید.

‏3- 54B04UV لرستان که هفته گذشته عرضه نشده بود، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 100 تن کاهش یافت و از 9,030 تن به 8,930 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 331,951 ریال

2- عرضه گرید 0035 بندرامام 396 تن کاهش یافت و از 2,200 تن عرضه سلف در هفته اول فروردین به 1,804 تن عرضه نقدی رسید.

3- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 5510 را 96 تن افزایش داد و از 1,416 تن عرضه سلف به 1,512 تن عرضه نقدی رساند.

4- گرید BL3 امیرکبیر که آخرین بار 31 تیر سال 1399 عرضه شده بود، امروز با 200 تن عرضه نقدی در میان عرضه‌های سنگین بادی بورس‌کالا قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( عرضه 15 فروردین: 1,705 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 359,489 ریال

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 720 تن افزایش داشت و از 8,716 تن به 9,436 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 350,886 ریال

‏2- EX5 باختر که هفته گذشته غایب بود، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 15 فروردین: 4,510 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 283,304 ریال

2- عرضه گرید BG785 تندگویان با 176 تن افزایش به 1,694 تن رسید.

3- عرضه پت 825 تندگویان 506 تن کاهش یافت و از 550 تن به 44 تن رسید.

‏4- BG731 تندگویان که آخرین بار 14 آذر سال 1402 عرضه شده بود، امروز 198 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 520 تن کاهش داشته است و از 10,438 تن به 9,918 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 378,855 ریال

2- عرضه گرید 020 بندرامام 600 تن کاهش یافت و از 1,100 تن به 500 تن رسید.

3- گرید 2420K که هفته گذشته 140 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

4- 2102 لاله که هفته اول فروردین، 1,848 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز مجموعا 2,068 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 30 تن کاهش داشته است و 2,490 تن به 2,460 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 397,495 ریال

2- هرچند گرید R200 انتخاب هفته گذشته 600 تن عرضه نقدی داشت، امروز 600 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 15 فروردین: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: به دلیل تعطیلی یکشنبه مورخ 1403/01/12 قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام نشد.
قیمت پایه 5 فروردین: 291,511 ریال


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 690,740 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 690,740 200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 760,697 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 760,697 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 733,902 605 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1209 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 395,108 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 415,392 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 415,392 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 441,594 1600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
8004 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 352,774 4510 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 352,774 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 352,774 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 18B04 Lorestan 352,774 288 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 352,774 1800 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342,191 1022 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9320 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 390,221 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
198 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 327,694 2486 1034
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 335,399 1200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 335,339 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 317,863 1600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
5526 1034
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 331,951 1512 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 331,951 200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0035 Bandar 331,951 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 331,951 2400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 331,951 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
8930 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 413,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 350,886 1992 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 350,886 216 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 350,886 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 350,886 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 350,886 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 350,886 1680 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9436 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 283,304 1056 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 277,749 1694 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 296,795 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 288,330 44 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 280,923 198 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4510 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 378,855 2304 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 378,855 216 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 378,855 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 378,855 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 378,855 500 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 378,855 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 378,855 1804 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 378,855 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 412,952 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9918 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 331,951 15 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Mehr 350,886 80 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
F7000 LMP Miandoab 350,886 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
145 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 487,200 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 487,200 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 487,200 348 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 487,200 418 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 487,200 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1788 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 419,453 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 419,453 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/11
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 397,495 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/01
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 397,495 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 397,495 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2460 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 302,112 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 291,511 2156 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 286,081 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 293,838 330 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟