شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

48.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ شنبه 11 فروردین 1403
از مجموع 9 هزار و 124 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 4 هزار و 392 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 48.1 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 6 فروردین 1403، از مجموع 8 هزار و 478 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 11 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 59.1 درصد رسید.

مقایسه معاملات 6 و 11 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 0 504 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه734,596 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 734596 600 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه734,596 ریال
کمترین قیمت734596 ریال
بیشترین قیمت734596 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
1104 20
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 1012UR khozestan 1039000 50 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت1039000 ریال
بیشترین قیمت1039000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,219,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
PC W1 khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,192,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
130 20
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین جامد پودری khozestan E12 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,083,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع khozestan E06SPL 1245599 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,131,500 ریال
کمترین قیمت1226001 ریال
بیشترین قیمت1250999 ریال
تقاضا101 تن
دلار کشف شده313,739 ریال
پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1052688 44 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,046,000 ریال
کمترین قیمت1046099 ریال
بیشترین قیمت1056009 ریال
تقاضا75 تن
دلار کشف شده286,822 ریال
پتروشیمی خوزستان
128 88
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 378855 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه378,855 ریال
کمترین قیمت378855 ریال
بیشترین قیمت378855 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0 144
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4125petropak 0 110 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه446,301 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
HIPS 7240 tabriz 420284 0 121
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا121 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 420284 902 528
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا825 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 420284 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه420,284 ریال
کمترین قیمت420284 ریال
بیشترین قیمت420284 ریال
تقاضا300 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 412092 100 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه412,092 ریال
کمترین قیمت412092 ریال
بیشترین قیمت412092 ریال
تقاضا55 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1412 1004
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 386944 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1309 artan-perto 386944 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1233 petropak 0 99 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
GPPS 1077 petropak 0 132 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
GPPS 1077 petropak 0 132 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
GPPS 1115 petropak 386944 682 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 386944 957 957
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا979 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 386944 956 405
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا540 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1551 takht-jamshid 386944 0 23
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا23 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MP08 Moheb Qom 386944 310 305
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا305 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
3666 2132
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 395728 396 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت395728 ریال
بیشترین قیمت395728 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-2000 Baniar 419453 396 330
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE 50-Sahand 401786 462 462
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه401,786 ریال
کمترین قیمت401786 ریال
بیشترین قیمت401786 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 397495 700 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,495 ریال
کمترین قیمت397495 ریال
بیشترین قیمت397495 ریال
تقاضا150 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F400 Entekhab 0 300 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
F300 Entekhab 419453 400 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 403365 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت402209 ریال
بیشترین قیمت403999 ریال
تقاضا35 تن
دلار کشف شده290,500 ریال
پتروشیمی تبریز
2684 1272
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟