سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 8 فروردین 1403
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 8 فروردین 1403 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 8 فروردین 1403، با 3,037 تن کاهش نسبت به 22 و 23 اسفند 1402 از 74,435 تن به 71,084 تن رسید.

مقایسه عرضه های 22 و 23 اسفند 1402 و 8 فروردین 1403


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پایانی اسفند 80 تن کاهش داشت و از 780 تن به 700 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,572 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 688,168 ریال به 690,740 ریال رسید.

2- هرچند گرید N50 قائدبصیر آخرین هفته سال 1402، 230 تن عرضه نقدی داشت، امروز 150 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پایانی اسفند 302 تن کاهش داشت و از 1,511 تن به 1,209 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 23,681 ریال افزایش داشته و از 737,016 به 760,697 ریال رسید.

2- گرید 1712 تخت‌جمشید که ۀخرین هفته سال 1402، 907 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی داشت، امروز 605 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌ فلزی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته پایانی اسفند 567 تن افزایش داشت و از 8,237 تن به 8,804 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,252 ریال افزایش داشته و از 392,856 به 395,108 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که ۀخرین هفته سال 1402، 2,400 تن عرضه سلف داشت، امروز با 800 تن افزایش، 3,200 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید 7700M ایلام که آخرین هفته سال 1402، 33 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

4- عرضه گرید CRP100B اراک با 200 تن کاهش به 1,600 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته پایانی اسفند 1,682 تن کاهش داشت و از 10,918 تن به 9,236 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,011 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 350,763 ریال به 352,774 ریال رسید.

2- 209 امیرکبیر که آخرین هفته سال 1402، 2,794 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 2,300 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,312 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 700 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه گرید 209 اراک 1600 تن کاهش یافت و از 2,800 تن به 1,200 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته پایانی اسفند 34 تن افزایش داشت و از 6,510 تن به 6,544 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,868 ریال افزایش داشته و از 325,826 به 327,694 ریال رسید.

2- 52518 جم که دو هفته گذشته، 2,750 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 760 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

3- عرضه گرید 62N07UV لرستان با 264 تن افزایش به 2,016 تن رسید.

4- گرید 54B04UV لرستان که هفته گذشته 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته پایانی اسفند تغییری نداشت. (عرضه 8 فروردین: 9,030 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,558 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از 328,393 ریال به 331,951 ریال رسید.

2- گرید 5510 آریاساسول که دو هفته گذشته 600 تن عرضه نقدی و 816 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,416 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پایانی اسفند تغییری نداشت. (عرضه 8 فروردین: 1,705 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 2,049 ریال افزایش داشته و از 357,440 به 359,489 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پایانی اسفند 720 تن کاهش داشته است و از 9,436 تن به 8,716 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های 1,984 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 352,870 ریال به 350,886 ریال رسید.

2- گرید EX5 باختر که هفته چهارم اسفند 120 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 240 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز غایب است.

3- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 5110HF را 504 تن کاهش داد و از 2,208 تن به 1,704 تن رساند.

‏4- F7000 میاندوآب که هفته چهارم اسفند، 360 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 1,200 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 1,704 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پایانی اسفند تغییری نداشت. (عرضه 8 فروردین: 4,510 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 فروردین: 283,304 ریال)

2- عرضه گرید BG785 تندگویان با 242 تن کاهش به 1,518 تن رسید.

3- عرضه پت 825 تندگویان 330 تن افزایش یافت و از 220 تن به 550 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پایانی اسفند 184 تن افزایش داشته است و از 10,254 تن به 10,438 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,259 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 377,596 ریال به 378,855 ریال رسید.

2- عرضه 2420H امیرکبیر 198 تن افزایش یافت و به 990 تن رسید.

3- گرید 190 آریاساسول که دو هفته گذشته 2,184 تن عرضه سلف داشت، امروز 2,520 تن عرضه نقدی دارد.

4- 2130 آریاساسول امروز عرضه نشد. این گرید دو هفته گذشته 330 تن عرضه نقدی داشت.

5- هرچند گرید 2420E02 کردستان دو هفته گذشته 2,400 تن عرضه سلف داشت، امروز 2,400 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پایانی اسفند تغییری نداشت.(عرضه 8 فروردین: 2,490 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 فروردین: 397,495 ریال)

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پایانی اسفند 1,012 تن کاهش داشته است و از 6,512 تن به 5,500 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 5 فروردین: 291,511 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 690,740 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 690,740 150 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
700 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 760,697 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 760,697 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 733,902 605 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1209 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 395,108 3200 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 415,392 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 415,392 2002 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 441,594 1600 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
8804 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 352,774 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 352,774 4312 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 352,774 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 352,774 2016 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 342,191 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
9236 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 390,221 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 327,694 2486 1034
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 335,399 2016 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 317,863 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
5510 1034
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 331,951 1416 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 331,951 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 331,951 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 331,951 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
9030 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 413,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 350,886 1704 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 350,886 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 350,886 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 350,886 1704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8716 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 283,304 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 277,749 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 296,795 1430 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 288,330 550 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4510 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 378,855 2520 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 378,855 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 378,855 140 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 378,855 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 378,855 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 378,855 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 378,855 1848 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 412,952 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10438 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 331,951 15 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 350,886 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
45 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 483,888 696 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 483,888 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 483,888 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 483,888 418 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 483,888 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1937 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 419,453 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 419,453 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/08
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 397,495 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 397,495 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 397,495 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2490 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 302,112 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 291,511 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 286,081 2178 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 293,838 286 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/02/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟