سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 22 اسفند 1402
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 22 اسفند 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌ شنبه 22 اسفند 1402، با 1,512 تن نسبت به 15 اسفند از 70,672 تن به 72,184 تن رسید.

مقایسه عرضه های 15 و 22 اسفند 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 80 تن افزایش داشت و از 700 تن به 780 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,262 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 675,338 ریال به 686,600 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش 131 تن کاهش داشت و از 1,642  تن به 1,511 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 12,369 ریال افزایش داشته و از 690,411 به 702,780 ریال رسید.

2- هرچند گرید 1502 تخت‌جمشید هفته گذشته 131 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 957 تن کاهش داشت و از 9,194 تن به 8,237 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 17,493 ریال افزایش داشته و از 372,655 به 390,418 ریال رسید.

3- هرچند گرید EX3 امیرکبیر هفته گذشته 2,400 تن عرضه نقدی داشت، امروز 2,400 تن عرضه سلف دارد.

4- عرضه گرید 7700M ایلام 957 تن کاهش یافت و از 990 تن به 33 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,492 تن افزایش داشت و از 9,426 تن به 10,918 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 175 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 349,930 ریال به 349,755 ریال رسید.

2- 209 امیرکبیر که هفته گذشته، 4,202 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 800 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی کیسه داشت، امروز 2,794 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌چوبی و 2,300 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی اراک عرضه گرید 209 را 1400 تن افزایش داد و از 1,400 تن به 2,800 تن رساند.

4- هرچند گرید 22B02 پودر مهاباد 1,008 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,008 تن عرضه سلف دارد.

5- هرچند گرید 22B02 مهاباد هفته گذشته 2,016 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 2,016 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک‌تزریقی

1- گرید 1922 لاله که دو هفته غایب بود، امروز 220 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش داشت و از 6,520 تن به 6,510 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,292 ریال افزایش داشته و از 322,132 به 323,424 ریال رسید.

2- 52518 جم که هفته گذشته، 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 2,750 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی و 760 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 22 اسفند: 9,030 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,464 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 330,436 ریال به 325,972 ریال رسید.

2- هرچند گرید BL3 باختر هفته گذشته 2,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌پلاستیکی داشت، امروز 2,400 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت‌چوبی دارد.

3- گرید 5510 آریاساسول که هفته گذشته 1,416 تن عرضه نقدی داشت، امروز 600 تن عرضه نقدی و 816 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 462 تن کاهش داشت و از 2,167 تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 1,418 ریال افزایش داشته و از 353,387 به 354,805 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را 462 تن کاهش داد و از 2,167 تن به 1,705 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 504 تن افزایش داشته است و از 8,932 تن به 9,436 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های 1,002 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 352,297 ریال به 351,295 ریال رسید.

2- عرضه گرید 5110 آریاساسول 504 تن افزایش یافت و از 1,704 تن به 2,208 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش تغییری نداشت. (عرضه 22 اسفند: 4,510 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 20 اسفند: 284,899 ریال)

2- پت 735 که هفته گذشته 198 تن عرضه داشت، امروز غایب است.

3- گرید BG825 تندگویان که دو هفته گذشته غایب بود، امروز 220 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 242 تن کاهش داشته است و از 10,496 تن به 10,254 تن رسید

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,052 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 379,545 ریال به 377,493 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420K با 110 تن کاهش به 160 تن رسید.

3- هرچند گرید 190 آریاساسول هفته گذشته 2,184 تن عرضه نقدی داشت، امروز 2,184 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید 2102 لاله که هفته گذشته مجموعا 2,508 تن عرضه داشت، امروز به 1,848 تن عرضه رسید.

5- گرید 2100 لاله که دو هفته عرضه نداشت، امروز 440 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش تغییری نداشت.(عرضه 22 اسفند: 2,490 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته 1,523 ریال افزایش یافت و از 385,311 ریال به 386,834 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 1,012 تن افزایش داشته است و از 5,500 تن به 6,512 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.( قیمت پایه 20 اسفند: 291,511 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 686,600 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 686,600 230 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
780 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 702,780 181 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 702,780 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 676,811 605 302
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1209 302
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 390,148 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 410,175 33 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 410,175 2002 2002
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 436,030 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
6235 2002
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 349,755 2794 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 349,755 2300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 349,755 2800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 349,755 2016 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 339,262 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
10918 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 388,818 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 323,424 2750 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 323,424 760 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 331,029 1752 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 331,029 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 313,721 1008 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6510 0
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 325,972 816 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
HBM 5510 325,972 600 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 325,972 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 325,972 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 325,972 3014 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
9030 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 410,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 351,295 2208 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 351,295 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 351,295 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 351,295 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 351,295 3504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 351,295 360 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 351,295 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9436 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 284,899 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 279,312 1760 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 298,465 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 289,953 220 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4510 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 377,493 2184 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 429,210 330 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 377,493 792 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 377,493 160 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1403/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 377,493 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 377,493 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 377,493 2400 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 377,493 1584 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 377,493 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 411,467 440 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10254 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 325,972 21 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 351,295 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
71 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 408,602 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 408,602 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 386,834 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/15
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 386,834 180 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 386,834 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2490 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 302,112 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 291,511 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 286,081 2992 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1403/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟