پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

84.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 8 بهمن 1402
از مجموع 7 هزار و 930 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 707 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 84.5 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 1 بهمن 1402، از مجموع 6 هزار و 952 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 6 هزار و 281 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 90.3 درصد رسید.

 

مقایسه معاملات 1 و 8 بهمن 1402


نمودار معاملات


معاملات

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 moheb khavaran 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده0 ریال
40 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Rp 270G shazand 491379 560 560
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه491,379 ریال
کمترین قیمت491379 ریال
بیشترین قیمت491379 ریال
تقاضا560 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
560 560
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 392747 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,752 ریال
کمترین قیمت391299 ریال
بیشترین قیمت393699 ریال
تقاضا435 تن
دلار کشف شده297,100 ریال
6045petro-pak 396062 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,752 ریال
کمترین قیمت393999 ریال
بیشترین قیمت397999 ریال
تقاضا468 تن
دلار کشف شده299,607 ریال
HIPS 7240 tabriz 408338 803 803
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه376,752 ریال
کمترین قیمت406999 ریال
بیشترین قیمت411699 ریال
تقاضا1364 تن
دلار کشف شده308,894 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 393448 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,752 ریال
کمترین قیمت389669 ریال
بیشترین قیمت398009 ریال
تقاضا505 تن
دلار کشف شده297,630 ریال
1747 1747
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 343277 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت343277 ریال
بیشترین قیمت343277 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1309 artan-perto 355899 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت355899 ریال
بیشترین قیمت355899 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده295,479 ریال
GPPS 1077 petropak 343277 391 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت343277 ریال
بیشترین قیمت343277 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1077 petropak 343277 209 209
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت343277 ریال
بیشترین قیمت343277 ریال
تقاضا209 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1077 petropak 343277 0 149
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت343277 ریال
بیشترین قیمت343277 ریال
تقاضا149 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1115 petropak 375719 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت375119 ریال
بیشترین قیمت376919 ریال
تقاضا303 تن
دلار کشف شده311,934 ریال
GPPS 1540 tabriz 403539 957 957
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت402229 ریال
بیشترین قیمت407009 ریال
تقاضا1650 تن
دلار کشف شده335,032 ریال
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 394036 99 99
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت382999 ریال
بیشترین قیمت399555 ریال
تقاضا253 تن
دلار کشف شده327,142 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 382608 1001 1001
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت378378 ریال
بیشترین قیمت384999 ریال
تقاضا1913 تن
دلار کشف شده317,654 ریال
24N eseen Plastic 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده0 ریال
MP08 Moheb Qom 396483 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت395709 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا585 تن
دلار کشف شده329,173 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 Moheb Qom 372383 250 250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه343,277 ریال
کمترین قیمت370319 ریال
بیشترین قیمت375669 ریال
تقاضا415 تن
دلار کشف شده309,165 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
3719 3543
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 366920 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,920 ریال
کمترین قیمت366920 ریال
بیشترین قیمت366920 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 368558 700 490
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,558 ریال
کمترین قیمت368558 ریال
بیشترین قیمت368558 ریال
تقاضا620 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 368558 0 80
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه368,558 ریال
کمترین قیمت368558 ریال
بیشترین قیمت368558 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 390002 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه390,002 ریال
کمترین قیمت390002 ریال
بیشترین قیمت390002 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 390002 400 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه390,002 ریال
کمترین قیمت390002 ریال
بیشترین قیمت390002 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 479290 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,920 ریال
کمترین قیمت455455 ریال
بیشترین قیمت493888 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده372,282 ریال
پتروشیمی تبریز
1130 824
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 680214 132 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه680,214 ریال
کمترین قیمت680214 ریال
بیشترین قیمت680214 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 667622 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه667,622 ریال
کمترین قیمت667622 ریال
بیشترین قیمت667622 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 667622 132 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه667,622 ریال
کمترین قیمت667622 ریال
بیشترین قیمت667622 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 669516 110 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه669,516 ریال
کمترین قیمت669516 ریال
بیشترین قیمت669516 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 646203 126 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه646,203 ریال
کمترین قیمت646203 ریال
بیشترین قیمت646203 ریال
تقاضا54 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 634241 126 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه634,241 ریال
کمترین قیمت634241 ریال
بیشترین قیمت634241 ریال
تقاضا54 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 0 42 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه567,479 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 636040 18 18
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه636,040 ریال
کمترین قیمت636040 ریال
بیشترین قیمت636040 ریال
تقاضا18 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 342408 48 24
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه342,408 ریال
کمترین قیمت342408 ریال
بیشترین قیمت342408 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
734 348
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟