دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

96.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 3 مهر 1402
از مجموع 29 هزار و 109 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 28 هزار و 50 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 96.3 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 27 شهریور 1402، از مجموع 29 هزار و 456 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 444 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.9 درصد رسید.

 مقایسه معاملات 27 شهریور و 3 مهر 1402


نمودار معاملات


معاملات
 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 297715 1000 180
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت297715 ریال
بیشترین قیمت297715 ریال
تقاضا620 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 305900 4554 4554
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت304999 ریال
بیشترین قیمت307999 ریال
تقاضا5720 تن
دلار کشف شده292,835 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 307619 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت306306 ریال
بیشترین قیمت309500 ریال
تقاضا1750 تن
دلار کشف شده294,481 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 612547 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه493,356 ریال
کمترین قیمت612547 ریال
بیشترین قیمت612549 ریال
تقاضا693 تن
دلار کشف شده353,854 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 305068 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت304179 ریال
بیشترین قیمت305888 ریال
تقاضا1160 تن
دلار کشف شده292,039 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 300689 2618 2618
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت299200 ریال
بیشترین قیمت302888 ریال
تقاضا3762 تن
دلار کشف شده287,847 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 305673 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت305200 ریال
بیشترین قیمت306899 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده292,618 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 304962 1840 1840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت302019 ریال
بیشترین قیمت308999 ریال
تقاضا2820 تن
دلار کشف شده291,937 ریال
پتروشیمی غدیر
12532 11712
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 420568 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت418699 ریال
بیشترین قیمت437569 ریال
تقاضا1008 تن
دلار کشف شده335,610 ریال
510L Jam 468103 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت466000 ریال
بیشترین قیمت472000 ریال
تقاضا1704 تن
دلار کشف شده373,543 ریال
550J Jam 469830 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت466001 ریال
بیشترین قیمت471699 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده374,921 ریال
YI250 Polynar 433609 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت431569 ریال
بیشترین قیمت440879 ریال
تقاضا630 تن
دلار کشف شده346,017 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 479637 378 378
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت476789 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا1155 تن
دلار کشف شده382,747 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 444937 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت443813 ریال
بیشترین قیمت446999 ریال
تقاضا105 تن
دلار کشف شده355,057 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 427209 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت423899 ریال
بیشترین قیمت430519 ریال
تقاضا460 تن
دلار کشف شده340,910 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 423568 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت420888 ریال
بیشترین قیمت425789 ریال
تقاضا460 تن
دلار کشف شده338,004 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 425750 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت423169 ریال
بیشترین قیمت428000 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده339,746 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 444417 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت442999 ریال
بیشترین قیمت445999 ریال
تقاضا570 تن
دلار کشف شده354,642 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 457109 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت454999 ریال
بیشترین قیمت460059 ریال
تقاضا1570 تن
دلار کشف شده364,770 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 456940 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت454999 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا690 تن
دلار کشف شده364,635 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 478339 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت475999 ریال
بیشترین قیمت480999 ریال
تقاضا1718 تن
دلار کشف شده381,711 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 498624 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت495579 ریال
بیشترین قیمت501009 ریال
تقاضا1718 تن
دلار کشف شده397,898 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 471876 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت470238 ریال
بیشترین قیمت473889 ریال
تقاضا522 تن
دلار کشف شده376,554 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 428984 1460 1460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت427889 ریال
بیشترین قیمت432000 ریال
تقاضا2300 تن
دلار کشف شده342,326 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 432056 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت430430 ریال
بیشترین قیمت433999 ریال
تقاضا540 تن
دلار کشف شده344,778 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 434153 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت432999 ریال
بیشترین قیمت436889 ریال
تقاضا1188 تن
دلار کشف شده346,451 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 436719 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت434111 ریال
بیشترین قیمت442879 ریال
تقاضا1518 تن
دلار کشف شده348,499 ریال
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 371110 21 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت363700 ریال
بیشترین قیمت375893 ریال
تقاضا28 تن
دلار کشف شده296,143 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 469095 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت466000 ریال
بیشترین قیمت473893 ریال
تقاضا1452 تن
دلار کشف شده374,335 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 483538 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,574 ریال
کمترین قیمت442999 ریال
بیشترین قیمت490000 ریال
تقاضا990 تن
دلار کشف شده364,020 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 437082 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت435700 ریال
بیشترین قیمت438999 ریال
تقاضا567 تن
دلار کشف شده348,788 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 458357 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت456000 ریال
بیشترین قیمت460888 ریال
تقاضا588 تن
دلار کشف شده365,766 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 445235 252 252
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت443999 ریال
بیشترین قیمت446900 ریال
تقاضا441 تن
دلار کشف شده355,294 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
10860 10860
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 468822 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت462911 ریال
بیشترین قیمت485989 ریال
تقاضا660 تن
دلار کشف شده359,752 ریال
440G Jam 518094 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,120 ریال
کمترین قیمت511850 ریال
بیشترین قیمت523999 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده396,799 ریال
548R Jam 460993 462 462
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت457999 ریال
بیشترین قیمت465519 ریال
تقاضا902 تن
دلار کشف شده353,744 ریال
548T Jam 421336 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت416000 ریال
بیشترین قیمت424999 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده323,313 ریال
RP340 Jam 438999 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت436999 ریال
بیشترین قیمت444088 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده323,662 ریال
RP345S Jam 499024 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت497699 ریال
بیشترین قیمت501689 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده367,917 ریال
EP 3130UV Jam 512449 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,930 ریال
کمترین قیمت510888 ریال
بیشترین قیمت513989 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده365,184 ریال
PNR 230c Polynar 576280 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت573999 ریال
بیشترین قیمت583999 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده393,987 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 622555 174 174
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت618999 ریال
بیشترین قیمت627627 ریال
تقاضا326 تن
دلار کشف شده425,624 ریال
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 422674 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت419999 ریال
بیشترین قیمت428009 ریال
تقاضا594 تن
دلار کشف شده324,340 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 437553 396 396
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت432333 ریال
بیشترین قیمت450789 ریال
تقاضا770 تن
دلار کشف شده322,596 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 373190 0 21
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه373,190 ریال
کمترین قیمت373190 ریال
بیشترین قیمت373190 ریال
تقاضا21 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 373190 147 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,190 ریال
کمترین قیمت373190 ریال
بیشترین قیمت373190 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 377354 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت373000 ریال
بیشترین قیمت380789 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده289,563 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 634619 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت631002 ریال
بیشترین قیمت640999 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده433,872 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 596590 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه417,044 ریال
کمترین قیمت592559 ریال
بیشترین قیمت599999 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده407,698 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 463830 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت455333 ریال
بیشترین قیمت468888 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده341,969 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 441601 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,217 ریال
کمترین قیمت439800 ریال
بیشترین قیمت443001 ریال
تقاضا84 تن
دلار کشف شده315,258 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3746 3746
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 421417 456 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت421287 ریال
بیشترین قیمت421670 ریال
تقاضا720 تن
دلار کشف شده334,618 ریال
RPX 120L-jam 746305 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,207 ریال
کمترین قیمت737737 ریال
بیشترین قیمت767789 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده399,651 ریال
1104K regal 421427 326 326
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت421245 ریال
بیشترین قیمت421827 ریال
تقاضا522 تن
دلار کشف شده334,626 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 421465 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت421259 ریال
بیشترین قیمت421868 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده334,656 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 421712 147 147
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت421242 ریال
بیشترین قیمت423830 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده334,852 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
1391 1391
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4512 Qom 375473 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه375,473 ریال
کمترین قیمت375473 ریال
بیشترین قیمت375473 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710000 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه710,000 ریال
کمترین قیمت710000 ریال
بیشترین قیمت710000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710000 40 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه710,000 ریال
کمترین قیمت710000 ریال
بیشترین قیمت710000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه702,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD485D96FAA 671200 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه671,200 ریال
کمترین قیمت671200 ریال
بیشترین قیمت671200 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 677001 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه663,894 ریال
کمترین قیمت677001 ریال
بیشترین قیمت677001 ریال
تقاضا114 تن
دلار کشف شده290,627 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه696,325 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 666466 76 76
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه666,466 ریال
کمترین قیمت666466 ریال
بیشترین قیمت666466 ریال
تقاضا76 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر 250D48FA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 709055 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت706999 ریال
بیشترین قیمت711111 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده290,764 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 727000 40 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه727,000 ریال
کمترین قیمت727000 ریال
بیشترین قیمت727000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 665000 40 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه665,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695000 80 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت695000 ریال
بیشترین قیمت695000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780000 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت780000 ریال
بیشترین قیمت780000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه712,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 20 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه702,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی هشت بهشت کیش
580 382
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟