چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 28 شهریور 1402 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 28 شهریور 1402، با 1,034 تن کاهش نسبت به 21 شهریور از 67,520 تن به 66,486 تن رسید.

مقایسه عرضه های 21 شهریور با 28 شهریور 1402


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت. (عرضه 28 شهریور: 750 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,262 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 569,234 ریال به 576,496 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته پیش 604 تن کاهش داشت و از 1,612 تن به 1,008 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 21,500 ریال افزایش داشته و از 579,875 به 601,375 ریال رسید.

2- گرید 1502 بندر امام که هفته گذشته 181تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت چوبی و 423 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت فلزی داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 600 تن کاهش داشت و از 8,804 تن به 8,204 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 9,673 ریال کاهش داشته و از 381,601 به 371,928 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 3000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، این هفته 2,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش داشت و از 7,442 تن به 7,432 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,354 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 344,769 ریال به 335,415 ریال رسید.

2- گرید 209 امیرکبیر که هفته گذشته 3,520 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت چوبی و 1000 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی جامبوبگ داشت، این هفته فقط 4,510 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 1,109 تن کاهش داشت و از 7,451 تن به 6,432 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 7,105 ریال کاهش داشته و از 307,537 به 300,028 ریال رسید.

2- گرید HI500 بندر امام که هفته پیش 1,012 تن عرضه نقدی داشت، این هفته غایب است.

3- گرید 52518 جم که هفته گذشته 1,562 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی و 1,540 تن عرضه سلف با بسته‌بندی جامبوبگ داشت؛ این هفته 3,102 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- عرضه گرید 62N07UV مهاباد 432 تن افزایش یافت و از 2,808 تن در هفته گذشته به 3,240تن رسید.

5- گرید 52B18UV میادوآب که هفته گذشته 408 تن عرضه نقدی داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت نسبت به هفته گذشته 1,184 تن افزایش داشت و از 7,784 تن به 8,968 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,039 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 328,003 ریال به 316,964 ریال رسید.

2- گرید 0035 بندرامام که هفته گذشته 1,012تن عرضه سلف داشت، امروز با 1,188 تن افزایش، 2,200 تن عرضه دارد.

3- گرید 5510 آریاساسول که هفته گذشته 1,408 تن عرضه سلف داشت، این هفته 1,408 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته نغییری نداشت. (عرضه 28 شهریور: 1,705 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته پیش 7,510 ریال کاهش داشته و از 336,801 به 329,291 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 964 تن کاهش داشته است و از 7,696 تن به 6,732 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,774 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از 353,549 ریال به 343,775 ریال رسید.

2- گرید 5110HF که هفته گذشته 2,618 تن عرضه نقدی با بسته‌بندی پالت چوبی داشت، این هفته با 1,012 تن کاهش، 1,606 تن عرضه سلف با بسته‌بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. (عرضه 28 شهریور: 5,500 تن)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,914ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 273,880 ریال به 277,794 ریال رسید.

2- گرید BG785 با 308 تن افزایش، این هفته 2,002 تن عرضه دارد.

‏3- BG825 که هفته پیش 286 تن عرضه سلف داشت، این هفته غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 300 تن افزایش داشته است و از 10,536 تن به 10,836 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,582 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 351,484 ریال به 342,902 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2420E02 کردستان 240 تن کاهش یافت و از 2,520 تن به 2,280 تن رسید.

3- گرید 2426F8 کردستان که از 3 مرداد امسال عرضه نداشت، امروز با 240تن عرضه نقدی در بین عرضه‌های سبک فیلم قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته پیش 30 تن افزایش داشته است و از 1,200 تن به 1,230 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,137 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 384,550 ریال به 393,687 ریال رسید.

2- گرید 321 تبریز که هفته گذشته غایب بود، این هفته 110تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 692 تن افزایش داشته است و از 6,512 تن به 7,204 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه:نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. قیمت پایه 26 شهریور: 298,930 ریال)


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 576,496 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 576,496 200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1712-takhe-jamshid 584,725 1008 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1008 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 371,928 2400 0
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 390,953 1980 1012
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 390,953 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 415,012 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
7192 1012
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 335,415 4510 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 335,415 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 335,415 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 335,415 1512 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
7432 0
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T Arya 353,189 330 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 353,189 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
550 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 300,028 1562 1540
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Mahabad 307,159 3240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4802 1540
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 316,964 1408 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
Bandar emam 0035 LMP 316,964 24 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 316,964 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Marun 316,964 2816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 316,964 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8968 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 350,000 1705 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 343,775 1606 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 343,775 2016 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 343,775 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 343,775 3000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
6732 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 277,794 1584 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 272,347 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 291,023 1914 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 342,902 2398 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 342,902 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 342,902 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 342,902 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 342,902 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 342,902 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 342,902 2280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426f8 Kordestan 344,685 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 342,902 2222 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 373,763 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
10836 0
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 343,775 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
25 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 415,578 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 393,687 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 393,687 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD250D48FAA 665,100 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 702,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 663,894 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 738,503 38 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 666,466 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 723,733 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 708,963 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
Super Bright- TG641 309,808 1958 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 298,930 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 299,726 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 293,358 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 665,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 695,000 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 250D48FA 665,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 727,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 671,200 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,100 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 700,500 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/08/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
7204 0
عرضه های گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 343,775 2016 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
2016 0
لرستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
22B02 Loresatan 335,415 1512 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1512 0
مهاباد
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 307,159 3240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3240 0
کردستان
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 342,902 2280 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426f8 Kordestan 344,685 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2520 0
میاندوآب
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 343,775 25 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 316,964 2520 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1402/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2545 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟