شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

99.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 27 شهریور 1402
از مجموع 29 هزار و 456 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 444 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.9 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 20 شهریور 1402، از مجموع 29 هزار و 150 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 28 هزار و 714 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.5 درصد رسید.

مقایسه معاملات 20 شهریور و 27 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 300400 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت299679 ریال
بیشترین قیمت301301 ریال
تقاضا1990 تن
دلار کشف شده287,570 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 310509 3740 3740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت308559 ریال
بیشترین قیمت313789 ریال
تقاضا4587 تن
دلار کشف شده297,248 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 660313 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه493,356 ریال
کمترین قیمت660110 ریال
بیشترین قیمت665000 ریال
تقاضا748 تن
دلار کشف شده381,447 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 306062 2112 2112
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت305001 ریال
بیشترین قیمت308001 ریال
تقاضا2816 تن
دلار کشف شده292,991 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 297796 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت297715 ریال
بیشترین قیمت299717 ریال
تقاضا1510 تن
دلار کشف شده285,078 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 307924 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت303960 ریال
بیشترین قیمت309800 ریال
تقاضا1540 تن
دلار کشف شده294,773 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 311834 1840 1840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه297,715 ریال
کمترین قیمت308899 ریال
بیشترین قیمت313999 ریال
تقاضا3340 تن
دلار کشف شده298,516 ریال
پتروشیمی غدیر
11512 11512
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 451717 504 504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت450012 ریال
بیشترین قیمت452899 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده360,467 ریال
510L Jam 474743 624 624
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت472009 ریال
بیشترین قیمت477477 ریال
تقاضا1392 تن
دلار کشف شده378,842 ریال
550J Jam 481928 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت478001 ریال
بیشترین قیمت487519 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده384,575 ریال
YI250 Polynar 422274 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت416005 ریال
بیشترین قیمت425799 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده336,972 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 490819 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت486999 ریال
بیشترین قیمت495789 ریال
تقاضا1512 تن
دلار کشف شده391,670 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 455700 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت453899 ریال
بیشترین قیمت457899 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده363,645 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 445549 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت443499 ریال
بیشترین قیمت453009 ریال
تقاضا450 تن
دلار کشف شده355,545 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 437614 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت435879 ریال
بیشترین قیمت441222 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده349,213 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 465598 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت458999 ریال
بیشترین قیمت470789 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده371,544 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 487721 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت485111 ریال
بیشترین قیمت489000 ریال
تقاضا1890 تن
دلار کشف شده389,198 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 485557 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت477001 ریال
بیشترین قیمت491000 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده387,471 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 479259 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت473813 ریال
بیشترین قیمت484998 ریال
تقاضا1001 تن
دلار کشف شده382,445 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 462427 696 696
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت461001 ریال
بیشترین قیمت471999 ریال
تقاضا1327 تن
دلار کشف شده369,013 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 482098 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت480333 ریال
بیشترین قیمت483089 ریال
تقاضا326 تن
دلار کشف شده384,711 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 441897 1460 1460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت440760 ریال
بیشترین قیمت445999 ریال
تقاضا2300 تن
دلار کشف شده352,631 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 435958 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت433999 ریال
بیشترین قیمت438879 ریال
تقاضا460 تن
دلار کشف شده347,891 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 430425 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت426889 ریال
بیشترین قیمت438999 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده343,476 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 435771 880 880
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت433559 ریال
بیشترین قیمت444999 ریال
تقاضا1232 تن
دلار کشف شده347,742 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 455739 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت454000 ریال
بیشترین قیمت459002 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده363,677 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 422174 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه378,574 ریال
کمترین قیمت420000 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده317,823 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 429588 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت420700 ریال
بیشترین قیمت435999 ریال
تقاضا609 تن
دلار کشف شده342,808 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 476764 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت473000 ریال
بیشترین قیمت479001 ریال
تقاضا588 تن
دلار کشف شده380,454 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 476190 252 252
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,146 ریال
کمترین قیمت466900 ریال
بیشترین قیمت478999 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده379,996 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11578 11578
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 502917 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت500559 ریال
بیشترین قیمت508333 ریال
تقاضا814 تن
دلار کشف شده385,914 ریال
440G Jam 530059 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه372,120 ریال
کمترین قیمت529000 ریال
بیشترین قیمت531531 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده405,963 ریال
548R Jam 467629 484 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت461199 ریال
بیشترین قیمت471989 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده358,836 ریال
548T Jam 461522 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت447000 ریال
بیشترین قیمت467089 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده354,150 ریال
RP340 Jam 486408 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت482999 ریال
بیشترین قیمت488999 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده358,615 ریال
RP345S Jam 477468 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت475789 ریال
بیشترین قیمت479699 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده352,024 ریال
EP 3130UV Jam 466502 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,930 ریال
کمترین قیمت462005 ریال
بیشترین قیمت469999 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده332,441 ریال
PNR 230c Polynar 602561 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت600559 ریال
بیشترین قیمت607760 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده411,955 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 650676 174 174
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت650399 ریال
بیشترین قیمت651651 ریال
تقاضا479 تن
دلار کشف شده444,850 ریال
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 438367 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت435999 ریال
بیشترین قیمت440789 ریال
تقاضا638 تن
دلار کشف شده336,382 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 459925 352 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت456000 ریال
بیشترین قیمت467089 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده339,090 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 440031 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,190 ریال
کمترین قیمت435999 ریال
بیشترین قیمت449121 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده336,046 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 439324 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,407 ریال
کمترین قیمت436888 ریال
بیشترین قیمت442010 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده337,116 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 661760 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,866 ریال
کمترین قیمت659559 ریال
بیشترین قیمت672899 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده452,427 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 590454 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه417,044 ریال
کمترین قیمت587199 ریال
بیشترین قیمت595789 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده403,505 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 492523 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,560 ریال
کمترین قیمت491200 ریال
بیشترین قیمت494699 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده363,124 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 452667 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,217 ریال
کمترین قیمت444002 ریال
بیشترین قیمت458000 ریال
تقاضا147 تن
دلار کشف شده323,158 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3750 3750
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 401355 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت401185 ریال
بیشترین قیمت402007 ریال
تقاضا1488 تن
دلار کشف شده318,688 ریال
RPX 120L-jam 641575 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه532,207 ریال
کمترین قیمت641415 ریال
بیشترین قیمت642021 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده343,567 ریال
1104K regal 401388 326 326
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت401204 ریال
بیشترین قیمت401786 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده318,715 ریال
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 401332 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت401152 ریال
بیشترین قیمت401761 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده318,670 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 401404 336 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,928 ریال
کمترین قیمت401235 ریال
بیشترین قیمت401814 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده318,727 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
2030 2030
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 684968 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه655,214 ریال
کمترین قیمت683000 ریال
بیشترین قیمت690529 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده297,942 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 666921 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه642,622 ریال
کمترین قیمت664999 ریال
بیشترین قیمت670999 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده295,776 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 622453 54 54
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه622,453 ریال
کمترین قیمت622453 ریال
بیشترین قیمت622453 ریال
تقاضا54 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 639040 90 90
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه610,491 ریال
کمترین قیمت637000 ریال
بیشترین قیمت641999 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده298,328 ریال
پتروشیمی تندگویان
250D48FC 546230 28 28
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه546,229 ریال
کمترین قیمت546229 ریال
بیشترین قیمت546230 ریال
تقاضا42 تن
دلار کشف شده285,001 ریال
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 636055 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه612,290 ریال
کمترین قیمت635999 ریال
بیشترین قیمت636111 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده296,062 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 329908 48 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,908 ریال
کمترین قیمت329908 ریال
بیشترین قیمت329908 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
586 574
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟