یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

41.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ یکشنبه 5 شهریور 1402
از مجموع 7 هزار و 373 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 47 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 41.3 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 29 مرداد 1402، از مجموع 9 هزار و 884 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 3 هزار و 573 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 36 درصد رسید.

مقایسه معاملات یکشنبه 29 مرداد و 5 شهریور 1402


نمودار معاملات


معاملات

پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4125 پتروپاک 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه387,396 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
7055 petropak 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه389,133 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
6045petro-pak 364812 0 6
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت364812 ریال
بیشترین قیمت364812 ریال
تقاضا6 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
6045petro-pak 364812 253 17
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت364812 ریال
بیشترین قیمت364812 ریال
تقاضا193 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
6045petro-pak 364812 253 6
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت364812 ریال
بیشترین قیمت364812 ریال
تقاضا187 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HIPS 7240 tabriz 364812 902 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت364812 ریال
بیشترین قیمت364812 ریال
تقاضا869 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه364,812 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
1870 513
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 0 180 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا180 تن
دلار کشف شده0 ریال
1028 petropak 331053 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1028 petropak 331053 110 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا94 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1115 petropak 331053 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا11 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1115 petropak 331053 132 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا99 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 341630 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت339899 ریال
بیشترین قیمت342989 ریال
تقاضا2123 تن
دلار کشف شده294,106 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 331053 0 23
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا23 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1551 takht-jamshid 331053 956 473
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا788 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
MP08 qom 331053 110 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 qom 331053 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
MP08 qom 331053 80 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,053 ریال
کمترین قیمت331053 ریال
بیشترین قیمت331053 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
2701 1710
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-2000 Baniar 0 484 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه385,352 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
R310 Entekhab 363990 700 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,990 ریال
کمترین قیمت363990 ریال
بیشترین قیمت363990 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 363990 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه363,990 ریال
کمترین قیمت363990 ریال
بیشترین قیمت363990 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R220 Entekhab 363990 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه363,990 ریال
کمترین قیمت363990 ریال
بیشترین قیمت363990 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R220 Entekhab 363990 600 260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,990 ریال
کمترین قیمت363990 ریال
بیشترین قیمت363990 ریال
تقاضا260 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 385352 400 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه385,352 ریال
کمترین قیمت385352 ریال
بیشترین قیمت385352 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 385352 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه385,352 ریال
کمترین قیمت385352 ریال
بیشترین قیمت385352 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 0 50 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه362,372 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تبریز
2234 420
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 250D48FA 624602 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه486,835 ریال
کمترین قیمت618519 ریال
بیشترین قیمت627999 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده365,651 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 650777 88 88
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه488,729 ریال
کمترین قیمت643109 ریال
بیشترین قیمت656999 ریال
تقاضا352 تن
دلار کشف شده379,498 ریال
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 592104 108 108
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه462,493 ریال
کمترین قیمت591019 ریال
بیشترین قیمت592999 ریال
تقاضا288 تن
دلار کشف شده364,870 ریال
پتروشیمی تندگویان
160D48FC 424513 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه424,513 ریال
کمترین قیمت424513 ریال
بیشترین قیمت424513 ریال
تقاضا56 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تندگویان
568 568
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟