جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

80.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 23 اسفند 1401
از مجموع 68 هزارو 140 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 54 هزار و 676 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 80.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 16 اسفند، از مجموع 74 هزارو 46 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 72 هزار و 201 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.5 درصد شد.

 مقایسه معاملات 16 و 23 اسفند 1401 


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 645478 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت643000 ریال
بیشترین قیمت650009 ریال
تقاضا890 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 668970 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه533,000 ریال
کمترین قیمت665000 ریال
بیشترین قیمت674339 ریال
تقاضا200 تن
پتروشیمی قائد بصیر
700 700
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 502803 423 323
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,803 ریال
کمترین قیمت502803 ریال
بیشترین قیمت502803 ریال
تقاضا323 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 508523 181 181
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه502,803 ریال
کمترین قیمت506489 ریال
بیشترین قیمت511200 ریال
تقاضا222 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 502803 0 101
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه502,803 ریال
کمترین قیمت502803 ریال
بیشترین قیمت502803 ریال
تقاضا101 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 0 706 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه498,879 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1310 605
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 377911 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه336,979 ریال
کمترین قیمت372888 ریال
بیشترین قیمت388888 ریال
تقاضا3670 تن
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 367831 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه352,946 ریال
کمترین قیمت362000 ریال
بیشترین قیمت370889 ریال
تقاضا682 تن
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 378173 4004 4004
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,946 ریال
کمترین قیمت372600 ریال
بیشترین قیمت380999 ریال
تقاضا4994 تن
پتروشیمی جم
6910 6910
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 350135 3300 3300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت348000 ریال
بیشترین قیمت358569 ریال
تقاضا4708 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 335406 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت333999 ریال
بیشترین قیمت337889 ریال
تقاضا1940 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 309045 880 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا528 تن
پتروشیمی جم
LL 235F6 jam 309045 0 396
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی جم
22B02 Loresatan 309045 0 672
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا672 تن
پتروشیمی لرستان
22B02 Loresatan 309045 3504 1560
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا1632 تن
پتروشیمی لرستان
8884 7612
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 291967 220 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه291,967 ریال
کمترین قیمت291967 ریال
بیشترین قیمت291967 ریال
تقاضا198 تن
پتروشیمی لاله
1922T lale 291967 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه291,967 ریال
کمترین قیمت291967 ریال
بیشترین قیمت291967 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 259802 3520 2904
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه259,802 ریال
کمترین قیمت259802 ریال
بیشترین قیمت259802 ریال
تقاضا2948 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 259802 0 572
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه259,802 ریال
کمترین قیمت259802 ریال
بیشترین قیمت259802 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی جم
Miandoab 52B18UV LMP 320320 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت320320 ریال
بیشترین قیمت320320 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265192 768 216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت265192 ریال
بیشترین قیمت265192 ریال
تقاضا216 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265192 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه265,192 ریال
کمترین قیمت265192 ریال
بیشترین قیمت265192 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
4318 3746
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 260509 2200 1474
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه260,509 ریال
کمترین قیمت260509 ریال
بیشترین قیمت260509 ریال
تقاضا1474 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 260509 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه260,509 ریال
کمترین قیمت260509 ریال
بیشترین قیمت260509 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 260509 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه260,509 ریال
کمترین قیمت260509 ریال
بیشترین قیمت260509 ریال
تقاضا72 تن
Bl3 Bakhtar 260509 4200 1872
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه260,509 ریال
کمترین قیمت260509 ریال
بیشترین قیمت260509 ریال
تقاضا1920 تن
Bl3 Marun 260509 2816 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه260,509 ریال
کمترین قیمت260509 ریال
بیشترین قیمت260509 ریال
تقاضا1122 تن
پتروشیمی مارون
9216 4540
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 374971 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,000 ریال
کمترین قیمت371559 ریال
بیشترین قیمت380999 ریال
تقاضا781 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 364165 1199 1199
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,000 ریال
کمترین قیمت361001 ریال
بیشترین قیمت369989 ریال
تقاضا1617 تن
پتروشیمی تبریز
1705 1705
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 352444 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت349999 ریال
بیشترین قیمت357999 ریال
تقاضا3586 تن
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 356325 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه280,744 ریال
کمترین قیمت354999 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا4631 تن
پتروشیمی مهر
4004 4004
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 540057 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,390 ریال
کمترین قیمت536999 ریال
بیشترین قیمت546999 ریال
تقاضا2772 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 585627 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه297,442 ریال
کمترین قیمت580999 ریال
بیشترین قیمت591888 ریال
تقاضا4686 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 656709 1782 1782
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,838 ریال
کمترین قیمت641789 ریال
بیشترین قیمت684589 ریال
تقاضا3124 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 596034 594 594
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,773 ریال
کمترین قیمت590000 ریال
بیشترین قیمت609999 ریال
تقاضا1386 تن
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 611373 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه320,387 ریال
کمترین قیمت605100 ریال
بیشترین قیمت619988 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420h Amir 283857 700 590
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت283857 ریال
بیشترین قیمت283857 ریال
تقاضا590 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 283857 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت283857 ریال
بیشترین قیمت283857 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 325326 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت322500 ریال
بیشترین قیمت332699 ریال
تقاضا1710 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 306332 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت303999 ریال
بیشترین قیمت308999 ریال
تقاضا1850 تن
پتروشیمی بندرامام
0220AA Tabriz 309045 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی تبریز
0220AA Tabriz 309045 220 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه309,045 ریال
کمترین قیمت309045 ریال
بیشترین قیمت309045 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تبریز
2420E02 Kordestan 284962 2088 2088
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت284459 ریال
بیشترین قیمت285888 ریال
تقاضا2208 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 Kordestan 285205 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه285,205 ریال
کمترین قیمت285205 ریال
بیشترین قیمت285205 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 Kordestan 285205 120 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه285,205 ریال
کمترین قیمت285205 ریال
بیشترین قیمت285205 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 288280 2420 2420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه283,857 ریال
کمترین قیمت287813 ریال
بیشترین قیمت290999 ریال
تقاضا2728 تن
پتروشیمی لاله
2100 Lale 361977 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه308,188 ریال
کمترین قیمت356889 ریال
بیشترین قیمت369989 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی لاله
7736 7648
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 428616 308 55
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه428,616 ریال
کمترین قیمت428616 ریال
بیشترین قیمت428616 ریال
تقاضا55 تن
HIPS 7240 tabriz 428616 957 770
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه428,616 ریال
کمترین قیمت428616 ریال
بیشترین قیمت428616 ریال
تقاضا814 تن
پتروشیمی تبریز
HIPS 7240 tabriz 428616 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه428,616 ریال
کمترین قیمت428616 ریال
بیشترین قیمت428616 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 0 198 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه428,616 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1463 847
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
1028 petropak 409937 286 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا50 تن
GPPS 1115 petropak 409937 154 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا72 تن
GPPS 1540 tabriz 409937 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 409937 1001 803
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا902 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 409937 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 409937 506 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 409937 110 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا99 تن
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 419519 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت419519 ریال
بیشترین قیمت419519 ریال
تقاضا165 تن
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 409937 855 338
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا394 تن
24N 0 176 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
MP08 qom 409937 170 135
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه409,937 ریال
کمترین قیمت409937 ریال
بیشترین قیمت409937 ریال
تقاضا135 تن
پتروشیمی محب پلیمر قم
3544 1788
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE 50-Sahand 0 462 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه374,972 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
F100 Entekhab 414641 1700 1700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,627 ریال
کمترین قیمت410888 ریال
بیشترین قیمت420000 ریال
تقاضا1840 تن
F200 Entekhab 392627 0 100
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه392,627 ریال
کمترین قیمت392627 ریال
بیشترین قیمت392627 ریال
تقاضا100 تن
F200 Entekhab 392627 800 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,627 ریال
کمترین قیمت392627 ریال
بیشترین قیمت392627 ریال
تقاضا420 تن
R310 Entekhab 370741 0 20
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت370741 ریال
بیشترین قیمت370741 ریال
تقاضا20 تن
R310 Entekhab 370741 600 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت370741 ریال
بیشترین قیمت370741 ریال
تقاضا220 تن
F300 Entekhab 392627 300 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه392,627 ریال
کمترین قیمت392627 ریال
بیشترین قیمت392627 ریال
تقاضا80 تن
R200 Entekhab 408822 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت404000 ریال
بیشترین قیمت420999 ریال
تقاضا600 تن
HS 221Tabriz 525431 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت520559 ریال
بیشترین قیمت549999 ریال
تقاضا230 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 370741 0 10
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت370741 ریال
بیشترین قیمت370741 ریال
تقاضا10 تن
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 370741 110 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه370,741 ریال
کمترین قیمت370741 ریال
بیشترین قیمت370741 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 413298 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,975 ریال
کمترین قیمت403111 ریال
بیشترین قیمت430000 ریال
تقاضا50 تن
پتروشیمی تبریز
4622 3300
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 512862 1914 1914
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,817 ریال
کمترین قیمت507000 ریال
بیشترین قیمت522001 ریال
تقاضا2684 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 402278 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,153 ریال
کمترین قیمت402000 ریال
بیشترین قیمت410009 ریال
تقاضا3696 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 385537 4004 4004
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,691 ریال
کمترین قیمت382000 ریال
بیشترین قیمت466003 ریال
تقاضا6248 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 356400 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,494 ریال
کمترین قیمت351001 ریال
بیشترین قیمت358000 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی تندگویان
8008 8008
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟