دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 23 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 23 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 23 اسفند 1401 با 7,152 تن کاهش نسبت به 16 اسفند 1401 از 74,046 تن به 66,894 تن رسید.

مقایسه عرضه های  16 و 23 اسفند 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 110 تن کاهش یافت و از 810 تن به 700 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده و آخرین قیمت پایه 533,000 ریال است.

2- گرید ABS157W2901 تبریز امروز برخلاف هفته پیش که 80 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید N50 قائدبصیر که هفته پیش 180 تن عرضه نقدی داشت، امروز 150 تن عرضه سلف دارد.

4- هر چند گرید ABS150 تبریز که هفته پیش 550 تن عرضه سلف داشت، امروز 550 تن عرضه نقدی دارد.


نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 32 تن کاهش یافت و از 1,342 تن به 1,310 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,361 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 501,442 ریال به 502,803 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 3,714 تن کاهش داشت و از 10,624 تن به 6,910 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,409 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 328,570 ریال به 336,979 ریال رسید.

2- گرید CRP100N جم که هفته پیش 3,212 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 792 تن افزایش 4,004 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 400 تن کاهش 2,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

4- هر چند گرید HEX 4460 آریاساسول هفته گذشته 506 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید CRP100B شازند امروز برخلاف هفته پیش که 3,600 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,410 تن کاهش یافت و از 10,514 تن به 9,104 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 283 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 308,762 ریال به 309,045 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 4,510 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 3,300 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 1,200 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید LLD 209 پتروشیمی شازند ک هفته پیش 2,600 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- هر چند گرید LLD 22b02 مهاباد که هفته سوم اسفند 2,112 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

5- گرید LLD 22B03 مهاباد برخلاف هفته گذشته که 120 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

6- گرید 22B02 لرستان که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 3,504 تن عرضه سلف در جدول عرضه ها قرار گرفت.

7- گرید LL 235F6 جم که هفته پیش 1,100 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 2,036 تن کاهش داشت و از 6,354 تن به 4,318 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده و 259,802 ریال است.

2- گرید 52518 جم که هفته گذشته 3,300 تن عرضه نقدی داشت،  امروز 3,520 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید 62N07UV لرستان امروز در بین عرضه ها حضور ندارد، این گرید هفته قبل 2,304 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 231 تن کاهش داشت و از 9,447 تن به 9,216 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,132 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 259,377 ریال به 260,509 ریال رسید.

2- هر چند گرید Bl3 جم هفته گذشته 231 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید Bl3 مارون که هفته سوم اسفند 1,408 تن عرضه سلف داشت، امروز با 1,408 تن افزایش 2,816 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید HBM 5510 آریاساسول که هفته پیش 1,408 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 153 تن کاهش یافت و از 1,858 تن به 1,705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده و آخرین قیمت پایه 282,954 ریال است.

2- گرید 3030UA لرستان امروز برخلاف هفته قبل که 33 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- هر چند گرید 3840UA لرستان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته قبل 120 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 5,219 تن کاهش داشته است و از 9,223 تن به 4,004 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده و آخرین قیمت پایه 280744 ریال است.

2- هر چند گرید EX5 جم هفته سوم اسفند 77 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید EX5 باختر برخلاف هفته پیش که 720 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 1,804 تن کاهش داد و از 4,004 تن به 2,200 تن رساند.

5- گرید F7000 ایلام برخلاف هفته گذشته که 1,804 تن عرضه سلف داشت، 1,804 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید EX5 مارون که هفته گذشته 1,012 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جدول عرضه ها قرار ندارد.

7- گرید 5110 آریاساسول که هفته سوم اسفند 1,606 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,031 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 300,359 ریال به 303,390 ریال رسید.

2- گرید PET- BG 841 تندگویان امروز 594 تن نسبت به هفته پیش کاهش یافت و از 704 تن به 110 تن رسید.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG821 را 660 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,122 تن به 1,782 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 4,362 تن افزایش داشته و از 260 تن به 4,622 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 370,741 ریال)

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 544 تن کاهش داشت و از 7,056 تن عرضه به 6,512 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 293,153 ریال)

2- گرید 160D48FC تندگویان که هفته پیش 14 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد.

3- هر چند گرید 250D48FC تندگویان هفته گذشته 14 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها حضور ندارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 533,000 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 533,000 150 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
700 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 502,803 423 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 502,803 181 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 498,879 706 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1310 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 336,979 240 2160
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 352,946 506 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 352,946 2992 1012
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
3738 3172
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 309,045 330 2970
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 309,045 1200 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 309,045 880 220
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
22B02 Loresatan 309,045 3504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
5914 3190
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 291,967 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
220 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 259,802 2992 528
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Miandoab 52B18UV LMP 265,192 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265,192 768 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
3790 528
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 260,509 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 260,509 4200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 260,509 2816 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
9216 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 320,000 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 320,000 1199 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1705 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 280,744 1804 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
F7000 Mehr 280,744 2200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
4004 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 303,390 1012 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 297,442 2002 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 317,838 1782 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 308,773 594 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 320,387 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420h Amir 283,857 700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 283,857 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 283,857 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0220AA Tabriz 309,045 220 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2426E02 Kordestan 285,205 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 283,857 2088 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 283,857 2420 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 308,188 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
7736 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 428,616 308 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
HIPS 7240 tabriz 428,616 957 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 428,616 198 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
1463 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 409,937 176 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
1028 petropak 409,937 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1115 petropak 409,937 154 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1540 tabriz 409,937 1001 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz 409,937 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1460 tabriz 409,937 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
GPPS 1160-tabriz 409,937 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 409,937 855 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
24N 409,937 176 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
MP08 qom 409,937 170 30
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی محب پلیمر قم
3544 30
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SE 50-Sahand 374,972 462 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/20
محل تحویل انبار کارخانه
F100 Entekhab 392,627 1700 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 392,627 800 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 370,741 600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/20
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 392,627 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل تهران
R200 Entekhab 370,741 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/20
محل تحویل تهران
HS 221Tabriz 370,741 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 370,741 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 368,975 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
4622 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 303,817 1408 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 293,153 1408 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,691 3586 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 295,494 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟