دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 22 اسفند 1401
از مجموع 24 هزارو 837 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 24 هزار و 454 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 15 اسفند 1401، از مجموع 36 هزارو 684 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 36 هزار و 400 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.2 درصد شد.


 مقایسه معاملات 15 و 22 اسفند 1401  


نمودار معاملات


  معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332841 0 160
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت332841 ریال
بیشترین قیمت332841 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 332841 500 340
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت332841 ریال
بیشترین قیمت332841 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 335784 3256 3256
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,569 ریال
کمترین قیمت330200 ریال
بیشترین قیمت340009 ریال
تقاضا4873 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 303199 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,569 ریال
کمترین قیمت291001 ریال
بیشترین قیمت310310 ریال
تقاضا2600 تن
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 342053 506 506
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه300,528 ریال
کمترین قیمت342000 ریال
بیشترین قیمت342999 ریال
تقاضا638 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 346149 2112 2112
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه255,569 ریال
کمترین قیمت343069 ریال
بیشترین قیمت352888 ریال
تقاضا3718 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 280881 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,569 ریال
کمترین قیمت278960 ریال
بیشترین قیمت296999 ریال
تقاضا1460 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 294532 2640 2640
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,569 ریال
کمترین قیمت292960 ریال
بیشترین قیمت300009 ریال
تقاضا3120 تن
پتروشیمی غدیر
12014 12014
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 340105 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت337999 ریال
بیشترین قیمت344000 ریال
تقاضا1008 تن
510L Jam 342277 576 576
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت340689 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا840 تن
550J Jam 351097 288 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت350000 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا456 تن
HP 550J Khoemin 349336 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت346258 ریال
بیشترین قیمت350669 ریال
تقاضا190 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 312087 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 312087 50 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا30 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 354696 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت351900 ریال
بیشترین قیمت355998 ریال
تقاضا340 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 355199 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت351999 ریال
بیشترین قیمت356899 ریال
تقاضا170 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 349564 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت347999 ریال
بیشترین قیمت352699 ریال
تقاضا930 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 355464 870 870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت353900 ریال
بیشترین قیمت361789 ریال
تقاضا1153 تن
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 344256 957 957
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت341999 ریال
بیشترین قیمت356889 ریال
تقاضا1305 تن
پتروشیمی رجال
1102L Regal 312087 0 87
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا87 تن
پتروشیمی رجال
1102L Regal 312087 435 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا392 تن
پتروشیمی رجال
552R Maroun 336993 1320 1320
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت335000 ریال
بیشترین قیمت341341 ریال
تقاضا1672 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 338604 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت337000 ریال
بیشترین قیمت340039 ریال
تقاضا1650 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 312087 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 312087 110 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 347983 1100 1100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت346559 ریال
بیشترین قیمت350000 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 312087 0 42
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
552R Navid 312087 315 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 312087 0 21
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 312087 210 189
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا231 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 350835 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت348999 ریال
بیشترین قیمت352999 ریال
تقاضا252 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
9431 9431
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP 3130UV Jam 441462 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه340,388 ریال
کمترین قیمت421009 ریال
بیشترین قیمت450450 ریال
تقاضا264 تن
RP345S Jam 455157 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,431 ریال
کمترین قیمت451029 ریال
بیشترین قیمت456999 ریال
تقاضا264 تن
440L Jam 444011 396 396
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت441441 ریال
بیشترین قیمت448999 ریال
تقاضا814 تن
440G Jam 446920 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,365 ریال
کمترین قیمت444600 ریال
بیشترین قیمت450001 ریال
تقاضا264 تن
548R Jam 449627 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت444111 ریال
بیشترین قیمت457999 ریال
تقاضا1012 تن
548T Jam 527929 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت501789 ریال
بیشترین قیمت545999 ریال
تقاضا132 تن
RP340 Jam 443330 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,431 ریال
کمترین قیمت441851 ریال
بیشترین قیمت446699 ریال
تقاضا286 تن
3212E Regal 591519 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,341 ریال
کمترین قیمت585500 ریال
بیشترین قیمت599899 ریال
تقاضا566 تن
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 403139 286 286
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت401000 ریال
بیشترین قیمت405999 ریال
تقاضا550 تن
پتروشیمی مارون
MR230 Marun 588825 418 418
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,341 ریال
کمترین قیمت585111 ریال
بیشترین قیمت592800 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 436533 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,216 ریال
کمترین قیمت428999 ریال
بیشترین قیمت441889 ریال
تقاضا147 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 437513 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت430999 ریال
بیشترین قیمت446999 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 600028 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه367,341 ریال
کمترین قیمت592089 ریال
بیشترین قیمت602111 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 685519 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,326 ریال
کمترین قیمت677799 ریال
بیشترین قیمت689229 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 425095 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,431 ریال
کمترین قیمت421059 ریال
بیشترین قیمت430600 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
3019 3019
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 653000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه653,000 ریال
کمترین قیمت653000 ریال
بیشترین قیمت653000 ریال
تقاضا20 تن
نخ پلی استر 96F560DTA 588999 76 76
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه516,947 ریال
کمترین قیمت588999 ریال
بیشترین قیمت588999 ریال
تقاضا152 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 527646 114 114
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,017 ریال
کمترین قیمت524879 ریال
بیشترین قیمت530999 ریال
تقاضا171 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 476818 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه475,317 ریال
کمترین قیمت475317 ریال
بیشترین قیمت478318 ریال
تقاضا45 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 465616 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه465,616 ریال
کمترین قیمت465616 ریال
بیشترین قیمت465616 ریال
تقاضا30 تن
DDB280D48FAA 637999 21 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه625,000 ریال
کمترین قیمت637999 ریال
بیشترین قیمت637999 ریال
تقاضا42 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 625000 42 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه625,000 ریال
کمترین قیمت625000 ریال
بیشترین قیمت625000 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 593000 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه593,000 ریال
کمترین قیمت593000 ریال
بیشترین قیمت593000 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
373 352
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟