جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 22 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 22 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های ذوشنبه 22 اسفند 1401 با 11,847 تن کاهش نسبت به 15 اسفند 1401 از 36,684 تن به 24,837 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 15 و 22 اسفند 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 5,481 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 14,912 تن به 9,431 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: قیمت پایه این گروه نسبت به قیمت پایه هفته قبل بدون تغییر بوده و 312,087 ریال است.

2- گرید 552R مارون که هفته گذشته 704 تن عرضه نقدی داشت، دوشنبه 616 تن افزایش یافت و با 1,320 عرضه سلف در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

3- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,320 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 220 تن کاهش به 1,100 تن رسید.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP 500J را 462 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 572 تن به 110 تن رساند.

5- عرضه گرید Z30S مارون نسبت به هفته گذشته 506 تن افزایش یافت و از 814 تن به 1,320 تن رسید.

6- هر چند گرید 552R شازند هفته گذشته 2,000 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه ها غایب است.

7- گرید Z30S اراک که هفته گذشته 500 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، این هفته عرضه ای ندارد و غایب است.

8- گرید SF 060 پلی نار که هفته قبل 960 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

9- گرید 1102XK رجال که هفته گذشته 1,218 تن عرضه داشت، امروز با 348 تن کاهش 870 تن عرضه نقدی دارد.

10- پتروشیمی رجال عرضه گرید 1102XL را 435 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,392 تن به 957 تن رساند.

11- گرید 510L جم که هفته گذشته 744 تن عرضه نقدی داشت، این هفته با 168 تن کاهش، به 576 تن رسید.

12- عرضه گرید 550J جم امروز با 72 تن کاهش نسبت به هفته سوم اسفند از 360 تن به 288 تن رسید.

13- هر چند گرید 552R جم که هفته پیش 1,008 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 288 تن کاهش به 720 تن عرضه رسید.

14- گرید 510L خمین با 400 تن کاهش نسبت به هفته قبل، از 950 تن به 550 تن رسید.

15- هرچند گرید HP 502N که هفته گذشته 100 تن عرضه داشت، این هفته عرضه ای نداشته و غایب است.

16- گرید HP 550J که هفته گذشته 350 تن عرضه داشت، این هفته با 200 تن کاهش به 150 تن عرضه رسید.

17- پتروشیمی خمین عرضه گرید HP 550P را 50 تن کاهش داد و از 100 تن به 50 تن رساند.

18- گرید HP500M با 200 تن کاهش، از 350 تن به 150 تن عرضه نقدی رسیده است.

19- گرید V30S خمین که هفته گذشته 300 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 200 تن کاهش و حجم 100 تن در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 2,844 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,863 تن به 3,019 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: قیمت پایه این گروه نسبت به قیمت پایه هفته قبل بدون تغییر بوده و 318,826 ریال است. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,369 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 363,972 ریال به 367,341 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید EP 548R مارون که هفته گذشته 880 تن عرضه نقدی داشت این هفته با 594 تن کاهش به 594 تن رسید.

3- گرید MR230 مارون که هفته سوم اسفند 550 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 132 تن کاهش و 418 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- گرید ZB 445L برخلاف هفته گذشته که 63 تن عرضه داشت، این هفته عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید ZB 548R نوید امروز برخلاف هفته گذشته که 147 تن عرضه نقدی داشت، 105 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید ZR340r نوید نسبت به هفته گذشته 42 تن کاهش یافت و از 210 تن به 168 تن رسید.

7- گرید PNR 230c امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته قبل 300 تن عرضه نقدی داشت.

8- هر چند گرید 3212E جم هفته سوم اسفند 348 تن عرضه نقدی داشت، امروز 87 تن کاهش پیدا کرد و به 261 تن رسید.

9- گرید 440G Jam جم که هفته پیش 330 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز نیز 220 تن کاهش داشت و با 110 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

10- گرید 440L Jam جم که هفته گذشته 880 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 484 تن کاهش 396 تن عرضه دارد.

11- گرید 548R جم امروز برخلاف هفته پیش که 880 تن عرضه داشت، امروز 418 تن عرضه نقدی دارد.

12- پتروشیمی جم عرضه گرید 548T را 44 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 110 تن به 66 تن رساند.

13- گرید EP 3130UV جم برخلاف هفته قبل که 286 تن عرضه سلف داشت، امروز 110 تن عرضه نقدی دارد.

14- گرید RP340 جم که هفته گذشته 132 تن عرضه نقدی داشت این هفته 22 تن کاهش یافت و به 110 تن عرضه رسید.

15- گرید RP340 که هفته گذشته 88 تن عرضه نقدی داشت این هفته دربین عرضه ها دیده نمی‌شود.

16- هرچند گرید RPX-345S هفته گذشته 88 تن عرضه داشت، این هفته غایب است و عرضه ای ندارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 726 تن افزایش داشته و از 11,288 تن عرضه به 12,014 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 573 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 254,996 ریال به 255,569 ریال رسید.

2- گرید PVC S70 آبادان که هفته گذشته 280 تن عرضه با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز با 220 تن افزایش و حجم 500 تن روانه بورس کالا شد.

3- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 1,056 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,600 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز تنها 2,640 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- هر چند گرید PVC S65 بندر هفته سوم اسفند 2,596 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 500 تن عرضه با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز نیز 2,112 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.


عرضه های off


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 500 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 255,569 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 255,569 3256 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 300,528 506 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 255,569 1000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 255,569 2112 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 255,569 2640 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
12014 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 312,087 720 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 312,087 576 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 312,087 288 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
HP 550J Khoemin 312,087 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550P Khomein 312,087 50 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 312,087 150 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 312,087 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 312,087 550 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 312,087 870 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 312,087 957 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 312,087 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Maroun 312,087 1320 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 312,087 1320 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 312,087 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312,087 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 312,087 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 312,087 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 312,087 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9431 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 344,431 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 340,388 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 318,826 396 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 319,365 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 318,826 418 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 318,826 66 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 344,431 110 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
3212E Regal 367,341 261 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 318,826 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 Marun 367,341 418 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 324,216 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 318,826 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 367,341 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 353,326 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 344,431 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3019 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 653,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 96F560DTA 516,947 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 485,017 114 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 475,317 30 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 465,616 30 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 625,000 42 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 625,000 21 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 593,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
373 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟