جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

99.2 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 15 اسفند 1401
از مجموع 36 هزارو 684 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 36 هزار و 400 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 99.2 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست،معاملات 8 اسفند 1401، از مجموع 33 هزارو 941 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 33 هزار و 941 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 100 درصد شد.


 مقایسه معاملات 8 و 15 اسفند 1401  


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 456442 280 280
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت448999 ریال
بیشترین قیمت457888 ریال
تقاضا490 تن
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 406981 3256 3256
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت401960 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا5434 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 386024 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت381998 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا3440 تن
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 374399 2596 2596
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت366809 ریال
بیشترین قیمت393000 ریال
تقاضا4532 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 370018 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت375009 ریال
تقاضا1620 تن
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 425161 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت422559 ریال
بیشترین قیمت430500 ریال
تقاضا3560 تن
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 391459 1056 1056
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه254,996 ریال
کمترین قیمت389599 ریال
بیشترین قیمت395619 ریال
تقاضا3036 تن
پتروشیمی غدیر
11288 11288
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 358316 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا1392 تن
510L Jam 358654 744 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت354999 ریال
بیشترین قیمت362999 ریال
تقاضا1344 تن
550J Jam 372584 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت362589 ریال
بیشترین قیمت376999 ریال
تقاضا672 تن
SF 060 Polynar 351960 960 960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت350898 ریال
بیشترین قیمت354001 ریال
تقاضا1600 تن
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 321531 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت318890 ریال
بیشترین قیمت323899 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 355904 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت354850 ریال
بیشترین قیمت356000 ریال
تقاضا560 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 312087 100 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 343715 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت340456 ریال
بیشترین قیمت345900 ریال
تقاضا570 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 342212 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت338879 ریال
بیشترین قیمت346888 ریال
تقاضا400 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 369756 950 950
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت368999 ریال
بیشترین قیمت376779 ریال
تقاضا1640 تن
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 362892 1218 1218
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت360958 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا1566 تن
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 334295 1392 1392
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت318000 ریال
بیشترین قیمت350350 ریال
تقاضا1805 تن
پتروشیمی رجال
1102L Regal 345012 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت341999 ریال
بیشترین قیمت350000 ریال
تقاضا609 تن
پتروشیمی رجال
552R Arak 347061 2000 2000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت345666 ریال
بیشترین قیمت350111 ریال
تقاضا2580 تن
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 351995 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت349349 ریال
بیشترین قیمت356000 ریال
تقاضا1060 تن
پتروشیمی شازند
552R Maroun 353308 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت351513 ریال
بیشترین قیمت356089 ریال
تقاضا1100 تن
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 345329 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت342850 ریال
بیشترین قیمت348789 ریال
تقاضا968 تن
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 312087 572 572
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت312087 ریال
بیشترین قیمت312087 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی مارون
C30S Marun 353576 1320 1320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت346000 ریال
بیشترین قیمت360999 ریال
تقاضا1892 تن
پتروشیمی مارون
552R Navid 352671 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت351850 ریال
بیشترین قیمت360879 ریال
تقاضا441 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 364909 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت358669 ریال
بیشترین قیمت369999 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 347240 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه312,087 ریال
کمترین قیمت344888 ریال
بیشترین قیمت352619 ریال
تقاضا315 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
14912 14852
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 438113 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,062 ریال
کمترین قیمت435555 ریال
بیشترین قیمت440900 ریال
تقاضا242 تن
EP 3130UV Jam 340388 286 242
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه340,388 ریال
کمترین قیمت340388 ریال
بیشترین قیمت340388 ریال
تقاضا242 تن
440L Jam 437479 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت431949 ریال
بیشترین قیمت451999 ریال
تقاضا1606 تن
440G Jam 429545 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,365 ریال
کمترین قیمت424888 ریال
بیشترین قیمت443200 ریال
تقاضا594 تن
548R Jam 440735 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت433009 ریال
بیشترین قیمت470999 ریال
تقاضا1870 تن
548T Jam 534290 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت530000 ریال
بیشترین قیمت541200 ریال
تقاضا286 تن
RP340 Jam 415396 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,062 ریال
کمترین قیمت412678 ریال
بیشترین قیمت421889 ریال
تقاضا286 تن
RP340 Jam 398475 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,062 ریال
کمترین قیمت396699 ریال
بیشترین قیمت400999 ریال
تقاضا154 تن
RPX-345S Jam 362227 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,062 ریال
کمترین قیمت357999 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا132 تن
PNR 230c Polynar 541133 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,972 ریال
کمترین قیمت538911 ریال
بیشترین قیمت545123 ریال
تقاضا720 تن
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 569515 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,972 ریال
کمترین قیمت565565 ریال
بیشترین قیمت580009 ریال
تقاضا522 تن
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 378015 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت370999 ریال
بیشترین قیمت385619 ریال
تقاضا1276 تن
پتروشیمی مارون
MR230 Marun 578510 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,972 ریال
کمترین قیمت574559 ریال
بیشترین قیمت586600 ریال
تقاضا858 تن
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 519672 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,216 ریال
کمترین قیمت516666 ریال
بیشترین قیمت521999 ریال
تقاضا294 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 318826 147 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,826 ریال
کمترین قیمت318826 ریال
بیشترین قیمت318826 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 591966 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,972 ریال
کمترین قیمت588559 ریال
بیشترین قیمت596999 ریال
تقاضا420 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 640190 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه353,326 ریال
کمترین قیمت633559 ریال
بیشترین قیمت646999 ریال
تقاضا273 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 416750 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه341,062 ریال
کمترین قیمت410500 ریال
بیشترین قیمت427000 ریال
تقاضا399 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 422274 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه339,849 ریال
کمترین قیمت422200 ریال
بیشترین قیمت422422 ریال
تقاضا105 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
5863 5798
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HP525j jam 313435 240 168
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,435 ریال
کمترین قیمت313435 ریال
بیشترین قیمت313435 ریال
تقاضا288 تن
HP525j jam 313435 840 840
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,435 ریال
کمترین قیمت313435 ریال
بیشترین قیمت313435 ریال
تقاضا888 تن
1104K regal 438235 1479 1479
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,435 ریال
کمترین قیمت361789 ریال
بیشترین قیمت443361 ریال
تقاضا1849 تن
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 321889 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,435 ریال
کمترین قیمت317919 ریال
بیشترین قیمت343799 ریال
تقاضا1034 تن
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 435247 609 609
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,435 ریال
کمترین قیمت329569 ریال
بیشترین قیمت443271 ریال
تقاضا798 تن
پتروشیمی نوید زرشیمی
4048 3976
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 630999 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه625,000 ریال
کمترین قیمت630999 ریال
بیشترین قیمت630999 ریال
تقاضا60 تن
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 616000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه585,000 ریال
کمترین قیمت616000 ریال
بیشترین قیمت616000 ریال
تقاضا100 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 558679 95 95
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه516,947 ریال
کمترین قیمت558679 ریال
بیشترین قیمت558679 ریال
تقاضا266 تن
نخ پلی استر 48F280DTA 568566 133 133
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,017 ریال
کمترین قیمت562059 ریال
بیشترین قیمت574000 ریال
تقاضا532 تن
نخ پلی استر 48F280DTB 506000 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه475,317 ریال
کمترین قیمت506000 ریال
بیشترین قیمت506000 ریال
تقاضا60 تن
نخ پلی استر 48F280DTC 476335 45 45
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه465,616 ریال
کمترین قیمت469999 ریال
بیشترین قیمت489008 ریال
تقاضا75 تن
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 610000 42 21
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه610,000 ریال
کمترین قیمت610000 ریال
بیشترین قیمت610000 ریال
تقاضا21 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 630760 42 42
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه610,000 ریال
کمترین قیمت626519 ریال
بیشترین قیمت635000 ریال
تقاضا126 تن
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه637,999 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD160D48FAA 0 22 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه681,999 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 634519 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه585,000 ریال
کمترین قیمت634519 ریال
بیشترین قیمت634519 ریال
تقاضا170 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 592000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه545,000 ریال
کمترین قیمت592000 ریال
بیشترین قیمت592000 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 535000 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه535,000 ریال
کمترین قیمت535000 ریال
بیشترین قیمت535000 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
573 486
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟