جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 15 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 15 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های ذوشنبه 15 اسفند 1401 با 294 تن کاهش نسبت به 8 اسفند 1401 از 34,213 تن به 33,919 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 8 و 15 اسفند 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,050 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 13,862 تن به 14,912 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,377 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 306,710 ریال به 312,087 ریال رسید.

2- گرید HP 500J مارون که 7 آذر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 572 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

3- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,320 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,320 تن عرضه نقدی دارد.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 396 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,100 تن به 704 تن رساند.

5- گرید Z30G مارون برخلاف هفته گذشته که 40 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

6- هر چند گرید 552R شازند هفته گذشته 1,300 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 700 تن افزایش 2,000 تن عرضه سلف دارد.

7- عرضه گرید Z30S مارون امروز 176 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 990 تن به 814 تن رسید.

8- گرید 552R پودر شازند امروز عرضه ای ندارد، این گرید هفته قبل 40 تن عرضه نقدی داشت.

9- گرید Z30s شازند برخلاف هفته دوم اسفند که 400 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 100 تن افزایش 500 تن عرضه نقدی دارد.

10- پتروشیمی پلی نار عرضه گرید SF 060 را 100 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 860 تن به 960 تن رساند.

11- گرید 510L نوید برخلاف هفته گذشته که 210 تن عرضه نقدی داشت، امروز 210 تن عرضه سلف دارد.

12- عرضه گرید 552R جم امروز با 144 تن افزایش نسبت به هفته دوم اسفند از 864 تن به 1,008 تن رسید.

13- هر چند گرید ZH 550J نوید هفته پیش 273 تن عرضه نقدی داشت، امروز 210 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 943 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 4,920 تن به 5,863 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,682 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 316,144 ریال به 318,826 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,703 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 359,269 ریال به 363,972 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید RP340R مارون برخلاف هفته پیش که 264 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید EP 548R مارون که از 18 مرداد 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 880 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- پتروشیمی نوید عرضه گرید ZR230 را 105 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 315 تن به 210 تن رساند.

5- گرید 332C نوید امروز برخلاف هفته گذشته که 147 تن عرضه سلف داشت، 168 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید ZB 548R نوید برخلاف هفته قبل که 147 تن عرضه سلف داشت، امروز 147 تن عرضه نقدی دارد.

7- گرید EP 3130UV پودرامروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته قبل 42 تن عرضه نقدی داشت.

8- هر چند گرید EPX-3130UV جم هفته دوم اسفند 88 تن عرهضن نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

9- گرید ZB 445L نوید که هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 63 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

10- گرید EP 3130UV جم که هفته دوم اسفند 88 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 198 تن افزایش 286 تن عرضه سلف دارد.

11- گرید 548R جم امروز برخلاف هفته پیش که 814 تن عرضه سلف داشت، امروز 880 تن عرضه نقدی دارد.

12- پتروشیمی جم عرضه گرید 440L را 110 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 770 تن به 880 تن رساند.

13- گرید ZH 515 MA نویذ برخلاف هفته قبل که 105 تن عرضه سلف داشت، اکروز 105 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 1 تن افزایش داشته و از 11,287 تن عرضه به 11,288 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,146 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 256,142 ریال به 254,996 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 بندرامام که هفته پیش 3,102 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,596 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 500 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- هر چند گرید PVC S65 غدیر هفته دوم اسفند 2,660 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,056 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,600 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته اول اسفند 606 تن افزایش داشت و از 3,442 تن به 4,048 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,377 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 308,058 ریال به 313,435 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP 525J  را 264 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 616 تن به 880 تن رساند.

3- گرید ZH 525J نوید برخلاف هفته قبل که 609 تن عرضه نقدی داشت، امروز 609 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید HP525j جم که هفته پیش 912 تن عرضه نقدی داشت، امروز 840 تن عرضه نقدی و 240 تن عرضه سلف دارد.


عرضه های off


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 280 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 254,996 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 254,996 3256 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 254,996 500 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 254,996 2596 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 254,996 1056 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 254,996 1600 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11288 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 312,087 1008 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 312,087 744 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 312,087 360 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 312,087 960 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 312,087 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 312,087 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 312,087 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 312,087 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 312,087 300 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 312,087 950 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 312,087 1218 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 312,087 1392 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 312,087 435 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 312,087 2000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 312,087 500 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 312,087 704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 312,087 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J Maroun 312,087 572 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 312,087 1320 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 312,087 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 312,087 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 312,087 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
14912 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 341,062 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 340,388 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/26
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 318,826 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 319,365 330 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 318,826 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 318,826 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 341,062 132 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 341,062 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S Jam 341,062 88 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 363,972 300 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 363,972 348 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP 548R Maron 318,826 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 Marun 363,972 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 324,216 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 318,826 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 363,972 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 353,326 168 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 341,062 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 339,849 63 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
5863 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 313,435 240 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
HP525j jam 313,435 840 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 313,435 1479 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 313,435 880 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 313,435 609 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4048 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 625,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 585,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 516,947 95 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 485,017 133 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 475,317 30 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 465,616 45 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 610,000 42 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
DDB280D48FAA 610,000 42 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 637,999 44 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل ایلام
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD160D48FAA 681,999 22 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل ایلام
پتروشیمی قیام نخ
نخ پلی استر SD250D48FAA 545,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 585,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 535,000 40 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
573 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟