جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 9 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 9 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 9 اسفند 1401 با 3,568 تن کاهش نسبت به 2 اسفند 1401 از 61,756 تن به 58,188 تن رسید.

مقایسه عرضه های  2 و 9 اسفند 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 20 تن افزایش یافت و از 770 تن به 790 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده و 530,000 ریال است.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 806 تن افزایش یافت و از 585 تن به 1,391 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 14,973 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 474,219 ریال به 489,192 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 694 تن کاهش داشت و از 9,012 تن به 8,318 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 328,570 ریال)

2- گرید 7700M ایلام بعد از دو هفته غیبت امروز با 506 تن عرضه سلف در بین عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

3- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 4,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 1,200 تن کاهش 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,320 تن کاهش یافت و از 9,290 تن به 7,970 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,679 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 302,960 ریال به 306,639 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 2,816 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 2,000 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,202 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید LLD 209 تبریز برخلاف هفته پیش که 506 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- هر چند گرید (پودر) LLD 209 شازند که هفته اول اسفند 200 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها وجود ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 168 تن کاهش داشت و از 7,034 تن به 6,866 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 260,085 ریال)

2- گرید 54B04UV لرستان که هفته پیش در بین عرضه ها وجود نداشت، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 408 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 2,496 تن به 2,088 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 1,012 تن افزایش داشت و از 5,944 تن به 6,956 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 141 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 259,802 ریال به 259,943 ریال رسید.

2- گرید Bl3 مارون بعد از 3 هفته غیبت امروز با 1,012 تن عرضه سلف در بین عرضه های سنگین بادی قرار گرفت.

3- گرید Bl3 باختر برخلاف هفته پیش که 3,216 تن عرضه سلف داشت، امروز 3,216 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 120 تن کاهش یافت و از 1,561 تن به 1,441 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 283,251 ریال)

2- گرید 3840UA لرستان امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 120 تن عرضه نقدی داشت.

3- هر  چند گرید 3840 تبریز هفته گذشته 1,408 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1,408 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته قبل 920 تن کاهش داشته و از 6,334 تن به 5,414 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,122 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 277,207 ریال به 279,329 ریال رسید.

2- گرید 5110 آریاساسول که هفته گذشته 1,210 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 726 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی و 48 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید EX5 را 924 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 2,420 تن به 1,496 تن رساند.

4- گرید 3713 آریاساسول که از 29 آذر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 440 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,732 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 305,411 ریال به 307,143 ریال رسید.

2- گرید PET-BG825 که هفته اول اسفند 814 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 2,174 تن کاهش داشته است و از 8,778 تن به 6,604 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 288,951 ریال)

2- گرید 2420h امیرکبیر برخلاف هفته گذشته که 506 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- هر چند گرید 2420d امیرکبیر هفته اول اسفند 1,518 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها قرار ندارد.

4- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته قبل 1,716 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 1,650 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 48 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید 0220AA تبریز امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 132 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 10 تن کاهش داشته و از 260 تن به 250 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,537 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 377,108 ریال به 373,571 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: نسبت به هفته گذشته تغییری نیافت یافت. (آخرین قیمت پایه: 293,153 ریال)
2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG645 را 462 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و در مقابل عرضه گرید TG641 را 484 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 533,000 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 613,000 80 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 533,000 160 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
790 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 489,192 81 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 489,192 242 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 489,192 483 0
بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 484,998 585 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1391 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 328,570 280 2520
بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 344,213 506 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
CRP100N jam 344,213 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 344,213 2200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 352,022 1800 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5798 2520
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 306,639 440 3762
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 306,639 550 550
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 306,639 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 306,639 1248 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 306,639 120 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3658 4312
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 297,207 176 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
176 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 260,085 704 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 260,085 1012 2200
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52511 Jam 260,085 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 265,475 2088 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 265,475 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
Miandoab 52B18UV LMP 265,475 30 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Miandoab 265,475 504 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4666 2200
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 259,943 1012 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 259,943 1716 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 259,943 3216 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 259,943 1012 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6956 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 283,251 33 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 312,000 1408 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1441 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 279,329 726 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
5110 Arya 279,329 48 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 292,806 440 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 Bakhtar 279,329 504 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 279,329 1496 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 279,329 2200 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
5414 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 307,143 1386 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 301,121 2508 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 321,769 1606 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 288,951 1650 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 288,951 48 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0075 Bandar 288,951 1000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 288,951 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 288,951 1200 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 288,951 1496 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100 Lale 313,719 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6604 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 373,571 120 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 373,571 110 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
FC 422 Tabriz 371,792 20 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
250 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 303,817 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 293,153 1518 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 287,691 3476 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟