جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 8 اسفند 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 8 اسفند 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های ذوشنبه 1 اسفند 1401 با 294 تن کاهش نسبت به 1 اسفند 1401 از 34,213 تن به 33,919 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 1 و 8 اسفند 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 819 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 13,148 تن به 13,967 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,830 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 303,880 ریال به 306,710 ریال رسید.

2- گرید C30S مارون که هفته قبل 484 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 836 تن افزایش 1,320 تن عرضه سلف دارد.

3-  گرید HP 550P خمین که تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 100 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 220 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,320 تن به 1,100 تن رساند.

5-عرضه گرید Z30G مارون امروز 334 تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت و از 374 تن به 40 تن رسید.

6- گرید Z30S مارون که هفته اول اسفند 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 110 تن کاهش 990 تن عرضه نقدی دارد.

7- هر چند گرید 552R پودر شازند هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 40 تن عرضه نقدی در جدول عرضه ها قرار گرفت.

8- پتروشیمی نوید عرضه گرید 552R را 105 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 210 تن به 315 تن رساند.

9- عرضه گرید 1102XK رجال امروز 261 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 1,044 تن به 1,305 تن رسید.

10- گرید 550J جم که هفته گذشته 168 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 120 تن افزایش 288 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 657 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,430 تن به 4,773 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,830 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 313,314 ریال به 316,144 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,916 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 348,353 ریال به 359,269 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید C30G مارون که هفته قبل 308 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها قرار نگرفت.

3- گرید 332C نوید برخلاف هفته گذشته که 315 تن عرضه نقدی داشت، امروز 147 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید 440L جم که هفته پیش 528 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 308 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 770 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید 548R جم برخلاف هفته گذشته که 792 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 22 تن افزایش 814 تن عرضه سلف دارد.

6- هر چند گرید ZB 548R نوید هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 147 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 556 تن کاهش داشته و از 11,843 تن عرضه به 11,287 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,146 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 257,288 ریال به 256,142 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 بندرامام که هفته پیش 2,508 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 600 تن جامبوبگ داشت، امروز 3,102 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- هر چند گرید E6834 اروند هفته پیش 550 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته سوم بهمن 72تن کاهش داشت و از 3,514 تن به 3,442 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,830 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 305,228 ریال به 308,058 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP 525J را 264 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 880 تن به 616 تن رساند.

3- گرید ZH 525J نوید که هفته قبل 504 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 105 تن افزایش 609 تن عرضه نقدی دارد.


عرضه های off


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 280 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 256,142 3245 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 256,142 2000 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 256,142 3102 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 256,142 2660 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
11287 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 306,710 864 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 306,710 744 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 306,710 288 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 Polynar 306,710 860 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 306,710 100 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 306,710 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 306,710 60 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 306,710 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 306,710 350 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 306,710 950 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 306,710 1305 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 306,710 1305 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
1102L Regal 306,710 348 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 306,710 1300 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 306,710 400 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Shazand پودر 297,509 40 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 306,710 1100 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 306,710 990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 306,710 40 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 306,710 1320 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 306,710 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 318,839 105 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 306,710 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 306,710 273 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
13967 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 336,359 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV Jam 337,706 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
440L Jam 316,144 770 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
440G Jam 316,683 286 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
548R Jam 316,144 814 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/19
محل تحویل انبار کارخانه
548T Jam 316,144 110 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 336,359 132 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 Jam 336,359 88 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S Jam 336,359 88 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV Jam 337,706 88 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c Polynar 359,269 240 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 359,269 348 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 359,269 550 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 336,359 264 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R Navid 316,144 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 359,269 315 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 350,644 147 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 336,359 210 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4773 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 308,058 912 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
1104K regal 308,058 1305 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 308,058 616 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 308,058 609 0
بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3442 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 585,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 565,000 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 574,100 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 492,330 76 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 461,921 152 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 452,683 30 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 434,575 30 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
DDB280D48FAA 560,000 22 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1402/01/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 574,100 20 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 519,100 60 0
بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/12/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
450 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟