دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 3 بهمن 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 3 بهمن 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های ذوشنبه 3 بهمن 1401 با 14,872 تن افزایش نسبت به 27 دی 1401 از 60,881 تن به 75,753 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 27 دی و 3 بهمن 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,296 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 12,310 تن به 11,014 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,036 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 269,425 ریال به 280,461 ریال رسید.

2- گرید V 30S مارون برخلاف هفته پیش که 418 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

3- عرضه گرید Z30G مارون امروز 374 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 704 تن به 330 تن رسید.

4- هر چند گرید 510L شازند هفته گذشته 400 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید 550J که هفته قبل 24 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 144 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت،  امروز 168 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

6- گرید Z30s جم برخلاف هفته پیش که 84 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

7- پتروشیمی خمین عرضه گرید 510L را 200 تن نسبت به هفته چهارم دی کاهش داد و از 950 تن به 750 تن رساند.

8-  گرید 552R شازند که هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 1,300  تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

9- گرید V30G که از 7 شهریور تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 594 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

10- عرضه گرید HP500M خمین امروز 100 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 350 تن به 250 تن رسید.

11- گرید 552R که هفته گذشته 24 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 864 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 960 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

12- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را 522 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 435 تن به 957 تن رساند.

13- عرضه گرید RG 1102XL رجال امروز با 348 تن افزایش نسبت به هفته قبل از 609 تن به 957 تن رسید.

14- گرید 564s جم امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 55 تن عرضه نقدی داشت.

15- هر چند گرید HP 565S شازند هفته پیش 2,550  تن عرضه نقدی داشت، امروز در جدول عرضه ها قرار ندارد.

16- گرید Z30s شازند برخلاف هفته پیش که 300 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 300 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 537 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 4,676 تن به 4,139 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,036 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 277,511 ریال به 288,547 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,689 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 316,593 ریال به 326,282 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

- گرید X30G مارون برخلاف هفته گذشته که 154 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید MR230 را 286 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 396 تن به 110 تن رساند.

4- گرید ZB 445L نوید که هفته پیش 63 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید ZR230 نوید برخلاف هفته پیش که 252 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 147 تن کاهش، 105 تن عرضه سلف دارد.

6- گرید 440L جم که هفته پیش 594 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 352 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 308 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

7- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 3212E را 87 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 174 تن به 261 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 166 تن افزایش داشته و از 13,607 تن عرضه به 13,773 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,969 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته افزایش یافت و از 251,236 ریال به 253,205 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته قبل که 814 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,200  تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 704 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,320 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید E6834 اروند برخلاف هفته پیش که 506 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 44 تن افزایش 550 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید PVC S65 اروند که هفته چهارم دی 4,763 تن عرضه نقد با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,200 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 4,455 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,500  تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته چهارم دی 1,279 تن کاهش داشت و از 1,311 تن به 2,590 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,036 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 270,773 ریال به 281,809 ریال رسید.

2- گرید HP 525J مارون بعد از 6 هفته غیبت امروز با 550 تن عرضه سلف در بین عرضه های گرید فیلم قرار گرفت.

3- گرید HP525j جم برخلاف هفته قبل که 432 تن عرضه سلف داشت، امروز با 384 تن افزایش 816 تن عرضه نقدی دارد.

4- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1104 K را 261 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 522 تن به 783 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 332,841 400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 280 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 253,205 4455 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 253,205 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 297,748 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 253,205 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 253,205 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/12/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 288,935 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 288,935 902 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 253,205 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 253,205 2320 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
13773 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 280,461 960 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 280,461 984 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 280,461 168 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 280,461 840 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
HP 550J 280,461 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M khomin 280,461 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S khomin 280,461 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L khomin 280,461 750 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 280,461 957 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 280,461 957 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 280,461 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 280,461 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 280,461 300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 280,461 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 280,461 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 280,461 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V30G Marun 280,461 594 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 280,461 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 280,461 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 280,461 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11014 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 303,371 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
EP 3130UV 310,110 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 288,547 352 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 288,547 308 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 289,086 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 289,086 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 288,547 506 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 288,547 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 288,547 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 303,371 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 303,371 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 303,371 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 310,110 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 326,282 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 326,282 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
MR230 326,282 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R maron 303,371 396 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 440L-navid 288,547 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 288,547 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 326,282 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 323,047 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 303,371 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 292,590 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4139 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 281,809 816 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 281,809 783 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 281,809 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 281,809 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2590 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 512,000 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 96F560DTA 473,510 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 447,321 114 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 438,375 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 411,535 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/11/08
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 510,000 42 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/11/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
274 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟