یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 24 آبان 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 24 آبان 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 24 آبان 1401 با 3,085 تن کاهش نسبت به 17 آبان 1401 از 63,638 تن به 60,553 تن رسید.

  مقایسه عرضه های سه‌شنبه 17 و 24 آبان 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 200 تن کاهش داشت و از 890 تن به 690 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5000 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 530,000 ریال به 535,000 ریال رسید.

2- عرضه گرید ABS150 تبریز امروز با 200 تن کاهش نسبت به هفته سوم آبان از 750 تن به 550 تن رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 947 تن افزایش یافت و از 2,318 تن عرضه به 1,371 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,051 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 379,083 ریال به 373,032 ریال رسید.

2- گرید SBR-1502 بندر امام که هفته قبل 1,310 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 1,008 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت فلزی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,426 تن افزایش یافت و از 6,304 تن به 7,730 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 129 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 255,688 ریال به 255,817 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیرعرضه گرید LLD 209 را 506 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 4,004  تن به 4,510 تن رساند.

3- گرید LLD 22b01 مهاباد برخلاف هفته گذشته که 360 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید LLD 22b02 مهاباد که هفته قبل 120 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 720 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید LL 235F6 جم بعد از 1 ماه غیبت امروز با 880 تن عرضه سلف در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

6- هر چند گرید (پودر) LLD 209 شازند که هفته قبل در بین عرضه ها قرار نداشت، امروز 140 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک تزریقی

2- گرید 1922T آریاساسول امروز عرضه ای ندارد  و غایب است، این گرید هفته پیش 110 تن عرضه نقدی داشت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 383 تن کاهش داشته و از 5,804 به 5,421 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,838 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 217,948 ریال به 219,786 ریال رسید.

2- گرید Hi500 بندرامام امروز برخلاف هفته سوم آبان که 220 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 52518 جم که هفته پیش 2,805 تن عرضه نقدی داشت، امروز 2,805 تن عرضه سلف دارد.

4- هر چند گرید 5030SA تبریز هفته پیش 187 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها قرار ندارد.

5- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 744 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 864 تن به 1,608 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 1,584 تن کاهش داشته است و از 7,946 به 6,362 رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,370 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 224,497 ریال به 225,867 ریال رسید.

2- هر چند گرید 5510 آریاساسول هفته گذشته 1,914 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جدول عرضه ها قرار ندارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 330 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,210 تن به 1,540 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 305 تن کاهش یافت و از 1,813 تن عرضه به 1,508 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,720 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 249,596 ریال به 254,316 ریال رسید.

2- عرضه گرید 3840 تبریز امروز 517 تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت و از 1,518   تن به 1,001 تن رسید.

3- گرید 3840 شازند امروز برخلاف هفته قبل که در بین عرضه ها حضور نداشت، 260 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 200 تن کاهش داشت و از 8,711 تن به 8,511 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,379 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 282,264 ریال به 284,643 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 3,600 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 200 تن کاهش 3,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

3- پتروشیمی شازند عرضه گرید CRP100B را 100 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,500 تن به 1,600 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته گذشته 184 تن افزایش داشت و از 8,314 تن عرضه به 8,498 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,815 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 223,071 ریال به 224,886 ریال رسید.

2- گرید EX5 مارون که هفته قبل 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 660 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 30 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- عرضه گرید F7000 مهر امروز 484 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 5,016 تن به 5,500 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,486 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 244,969 ریال به 237,483 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG781 را 330 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,232 تن به 1,562 تن رساند.

3- عرضه گرید PET-BG821 تندگویان امروز با 506 تن کاهش نسبت به هفته سوم آبان از 2,508 تن به 2,002 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 1,496 تن کاهش داشته است و از 8,652 تن به 7,156 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 76 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 254,716 ریال به 254,640 ریال رسید.

2- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته گذشته 1,518 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه ها قرار ندارد.

3- گرید 2102TX00 لاله که هفته پیش 880 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 418 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,298 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- هر چند گرید 2420E02 کردستان هفته پیش 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 768 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,008 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 530 تن افزایش داشت و از 610 تن عرضه به 1,140 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,421 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 328,770 ریال به 324,349 ریال رسید.

2- گرید FC 422 امروز با 70 تن عرضه نقدی در جمع عرضه های پلی استایرن انبساطی قرار گرفت.

3- گرید EPS300 پتروشیمی Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd برای اولین بار با 180 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

4- گرید EPS100 پتروشیمی Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd نیز امروز برای اولین بار با 180 تن عرضه سلف در جمع عرضه ها قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,325 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,657 ریال به 277,982 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان که هفته پیش 374 تن عرضه نقدی و 770 تن عرضه سلف داشت، امروز فقط 484 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید Super Bright- TG641 را 990 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,012  تن به 2,002 تن رساند.

4- هر چند گرید TG641 تندگویان هفته قبل 770 تن عرضه نقدی و 1,232  تن عرضه سلف داشت، امروز 2,508 تن عرضه سلف دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 535,000 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 535,000 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
690 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 373,032 302 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 373,032 706 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 366,948 363 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1371 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 255,817 440 4070
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 255,817 440 440
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 255,817 1000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 248,142 140 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 255,817 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3220 4510
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 262,279 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 219,786 1012 1793
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 225,017 1608 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 225,017 504 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 225,017 504 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3628 1793
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 225,867 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 225,867 3216 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 225,867 1540 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
6362 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 254,316 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 254,316 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Arak 254,316 260 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3840UA lorestan 254,316 192 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1508 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 284,643 340 3060
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 299,077 1012 2189
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 246,593 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 306,170 200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 307,216 1600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3262 5249
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 224,886 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 224,886 30 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 224,886 660 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 224,886 5500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 224,886 504 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8498 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 237,483 1562 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 232,501 1760 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 249,582 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 241,990 132 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 251,717 44 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
2420h 254,640 242 2288
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 267,372 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 254,640 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 254,640 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 254,640 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 254,640 1298 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 277,558 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
4868 2288
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS100 633,966 150 30
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل شادآباد
EPS300 633,966 30 20
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل شادآباد
EPS300 633,966 40 25
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل شادآباد
EPS300 633,966 40 25
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/19
محل تحویل شادآباد
FC 422 322,727 70 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
221 HS 324,349 390 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 324,349 320 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1040 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 288,878 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 277,982 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 272,401 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 280,373 484 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟