یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 آبان 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 17 آبان 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 17 آبان 1401 با 3,385 تن کاهش نسبت به 10 آبان 1401 از 67,023 تن به 63,638 تن رسید.

  مقایسه عرضه های سه‌شنبه 10 و 17 آبان 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 195 تن افزایش داشت و از 695 تن به 890 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10000 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 540,000 ریال به 530,000 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 302 تن افزایش یافت و از 2,016 تن عرضه به 2,318 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,242 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 391,325 ریال به 379,083 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,050 تن کاهش یافت و از 7,534 تن به 6,304 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 736 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 256,424 ریال به 255,688 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید LLD 209 را 1,210 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 5,214 تن به 4,004 تن رساند.

3- گرید LLD 22b02 مهاباد که هفته قبل در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 120 تن با بسته بندی پالت چوبی دارد.

4- گرید 22B02 لرستان برخلاف هفته گذشته که 360 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- عرضه گرید LLD 209 شازند امروز با 200 تن کاهش نسبت به هفته دوم آبان از 1,300 تن به 1,200 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 160 تن کاهش داشته و از 5,964 به 5,804 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,983 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 219,931 ریال به 217,948 ریال رسید.

2- گرید 62N07UV لرستان که از 1 شهریور تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 864 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

3- عرضه گرید Hi500 بندرامام امروز 286 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 506 تن به 220 تن رسید.

4- گرید 6040UV لرستان که هفته پیش 1,200 تن عرضه سلف داشت، امروز با 336 تن کاهش 864 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک تزریقی

2- گرید 1922T آریاساسول بعد از دو هفته غیبت امروز با 110 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک تزریقی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 484 تن کاهش داشته است و از 8,430 به 7,946 رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,133 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 227,630 ریال به 224,497 ریال رسید.

2- هر چند گرید Bl3 مارون هفته پیش 1,694 تن عرضه سلف داشت، امروز 484 تن کاهش داشت و 1,210 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش 50 تن افزایش یافت و از 1,763 تن عرضه به 1,813 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,037 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 251,633 ریال به 249,596 ریال رسید.

2- گرید 3840 شازند امروز برخلاف هفته پیش که 300 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید 3840UA لرستان که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین دورانی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 466 تن کاهش داشت و از 9,177 تن به 8,711 رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 617 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 227,630 ریال به 282,264 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 4,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه داشت، امروز با 400 تن کاهش 3,600 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته گذشته 1,342 تن کاهش داشت و از 9,656 تن عرضه به 8,314 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,036 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 225,107 ریال به 223,071 ریال رسید.

2- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 990 تن نسبت به هفته دوم آبان کاهش داد و از 6,006 تن به 5,016 تن رساند.

3- عرضه گرید F7000 ایلام امروز 836 تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت و از 2,640 تن به 1,804 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,735 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 258,704 ریال به 244,969 ریال رسید.

2- گرید PET-BG825 تندگویان برخلاف هفته پیش که عرضه ای نداشت، امروز با 594 تن عرضه سلف در جدول عرضه ها قرار گرفت.

3- گرید PET- BG 841 تندگویان که از 24 دی 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 154 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 726 تن افزایش داشته است و از 7,926 تن به 8,652 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,337 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 262,053 ریال به 254,716 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید 2420h را 726 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,782  تن به 2,508 تن رساند.

3- گرید LF 190 - 2119 آریاساسول که هفته گذشته 770 تن عرضه نقدی و 748 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,518 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید 2102TX00 لاله هفته قبل 1,298 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 880 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 418 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید 2420E02 کردستان که هفته قبل 1,008  تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 240 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 768 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 230 تن افزایش داشت و از 380 تن عرضه به 610 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,223 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 329,993 ریال به 328,770 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 1,496 تن افزایش داشته و از 8,008 تن به 6,512 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 602 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,055 ریال به 275,657 ریال رسید.

2- گرید Super Bright- TG641 که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 1,012  تن عرضه سلف در بین عرضه های ترفتالات نساجی قرار گرفت.


نمودار عرضه ها


عرضه گریدهای off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 530,000 750 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 530,000 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
890 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 379,083 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 379,083 302 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 373,231 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
2318 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 255,688 396 3608
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 255,688 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 255,688 720 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 255,688 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 255,688 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
2696 3608
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T Arya 262,357 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 262,357 154 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
264 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 217,948 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 252,604 187 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 217,948 1012 1793
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 223,136 864 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 223,136 864 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 223,136 864 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
4011 1793
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 224,497 1914 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 224,497 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 224,497 3216 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 224,497 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
7946 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 249,596 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 249,596 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840UA lorestan 249,596 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
1813 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 282,264 360 3240
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 296,577 1012 2189
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 244,600 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 303,869 300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 304,907 1500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3282 5429
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 223,071 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 223,071 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 223,071 5016 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 223,071 504 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
8314 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 244,969 1232 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 239,931 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 257,206 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 249,528 594 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 259,365 154 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 254,716 1518 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 254,716 242 2266
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 267,452 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 254,716 700 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 254,716 1400 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 254,716 768 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 254,716 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 254,716 880 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 254,716 418 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 277,640 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6386 2266
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 328,770 330 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 328,770 280 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
610 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 286,462 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 275,657 1232 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 275,657 770 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 270,123 2354 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 278,029 770 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 278,029 374 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/22
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟