یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 22 شهریور 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 22 شهریور 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 22 شهریور 1401 با 304 تن کاهش نسبت به 15 شهریور 1401 از 66,569 تن به 66,229 تن رسید.

  مقایسه عرضه های سه‌شنبه 15 و 22 شهریور 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 735 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,000 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 530,000 ریال به 540,000 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 632 تن کاهش یافت و از 2,245 تن عرضه به 1,613 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,002 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 413,959 ریال به 409,957 ریال رسید.

2- گرید 1502 تخت جمشید که هفته گذشته 1,310 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضوز ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,990 تن کاهش یافت و از 9,310 تن به 7,320 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,632 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 255,089 ریال به 257,721 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید LLD 209 را 800 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 4,800 تن به 4,000 تن رساند.

3- گرید LL 0209KJ تبریز برخلاف هفته پیش که 220 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

4- هر چند گرید LL 235F6 جم هفته قبل 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 880 تن کاهش 220 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید LLD 22B03 مهاباد بعد از 1 ماه غیبت امروز با 120 تن عرضه نقدی در بین عرضه سبک خطی قرار گرفت.

6- گرید (پودر) LLD 209 شازند امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته پیش 90 تن عرضه نقدی داشت.

7- گرید 22B02 لرستان که از 27 بهمن 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 504 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

8- عرضه گرید LL 20BF5 مهاباد امروز با 360 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 720 ت نبه 360 تن رسید.

9- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22b02 را 264 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,080 تن به 816 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 9 تن افزایش داشته است و این هفته 7,083 تن به 7,092 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,313 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 225,138 ریال به 226,451 ریال رسید.

2- گرید 52B18UV میاندوآب برخلاف هفته قبل که 504 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها دیده نمی‌شود.

3- گرید 52518 جم که هفته گذشته 3,003 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,662 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 350 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 54B04UV را 168 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 840 تن به 1,008 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته قبل 1,512 تن کاهش یافت و از 7,004 تن به 5,492 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,358 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 227,167 ریال به 230,525 ریال رسید.

2- گرید Bl3 مارون که هفته پیش 3,102 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 2,222 تن کاهش فقط 880 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی باختر عرضه گرید Bl3 را 600 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,416 تن به 2,016 تن رساند.

4- عرضه گرید 5510 آریاساسول امروز 110 تن نسبت به هفته دوم شهریور افزایش داشت و از 880 تن به 990 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 2,211 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,647 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 282,297 ریال به 283,944 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته 1,290 تن افزایش داشته است و از 8,010 تن به 9,300 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,133 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 280,355 ریال به 281,488 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 2,800 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 1,200  تن افزایش 4,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

3- گرید EX6N امیرکبیر بعد از 1 ماه غیبت امروز با 90 تن عرضه نقدی در جدول عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته گذشته 1,026 تن افزایش داشته است و از 8,408 تن به 9,434 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,586 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 225,398 ریال به 227,984 ریال رسید.

2- هر چند گرید EX5 باختر هفته قبل 600 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سنگین فیلم حضور ندارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید EX5  را 1,122 تن نسبت به هفته دوم شهریور افزایش داد و از 1,100 تن به 2,222 تن رساند.

4- عرضه گرید f7000 میاندآب امروز با 504 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 504 تن به 1,008 تن رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 5,500 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,097 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 314,601 ریال به 308,504 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG781 را 132 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,650 تن به 1,518 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 1,584 تن افزایش داشته است و از 7,556 تن به 9,140 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,743 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 259,890 ریال به 267,633 ریال رسید.

2- عرضه گرید LF 190 Arya امروز با 1,408 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 1,408 تن به 2,816 تن رسید.

3- پتروشیمی کردستان عرضه گرید 2420E02 را 144 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,104 تن به 960 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 115 تن کاهش یافت و از 345 تن عرضه به 230 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,376 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 355,027 ریال به 352,651 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش بدون تغییر است و این هفته 8,008 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,613 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 276,470 ریال به 278,083 ریال رسید.

2- گرید Super Bright- TG641 تندگویان که هفته پیش 2,508 تن عرضه سلف داشت، امروز 484 تن عرضه نقدی و 1,518 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید TG645 (640N) تندگویان هفته قبل 4,004 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,496 تن عرضه نقدی و 2,508 تن عرضه سلف دارد.

4- گرید TG 670S تندگویان بعد از 5 هفته غیبت امروز با 572 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 540,000 555 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 540,000 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
735 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 409,957 403 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 409,957 202 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 391,896 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1613 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 257,721 400 3600
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 257,721 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 257,721 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 257,721 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 257,721 816 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 257,721 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 265,346 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/30
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3720 3600
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 275,662 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 226,451 704 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
5030SA tabriz 260,748 352 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 226,451 1012 1650
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52518 Jam 226,451 350 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 231,534 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 231,534 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 226,451 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
5442 1650
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 230,525 990 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 230,525 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 230,525 2016 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 230,525 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5492 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 283,944 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 283,944 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2211 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 281,488 400 3600
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
EX6N 293,666 90 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 295,710 1012 2288
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 249,549 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 304,614 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3412 5888
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 227,984 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 227,984 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 227,984 2222 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 227,984 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 227,984 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
9434 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 308,504 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 302,588 1826 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 322,873 1826 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 313,857 154 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 305,969 176 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5500 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 267,633 2816 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 267,633 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 281,015 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 267,633 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 267,633 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 267,633 960 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 291,720 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 267,633 1298 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 291,720 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
9140 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 352,651 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 352,651 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 287,691 572 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 288,983 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 288,983 484 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 278,083 1078 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 272,500 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 272,500 1496 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 280,476 352 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
8008 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟