یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 11 مرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 11 مرداد 1401 را بخوانید.

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:
 

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 40317 - سقف: 40711 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27.4 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 41149 - سقف: 41149 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 41529 - سقف: 42578تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33236 - سقف: 33555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 37637 - سقف: 37802تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 36793 - سقف: 37188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 25182 - سقف: 34169 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.6 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 39425 - سقف: 39588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.3 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29639 - سقف: 30059 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24586 - سقف: 24890 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 29095 - سقف: 29120 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 24401 - سقف: 24500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 28948 - سقف: 29659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29270 - سقف: 29389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30410 - سقف: 30500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28866 - سقف: 28873 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24534 - سقف: 24590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 31003 - سقف: 31089تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24175 - سقف: 24200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29165 - سقف: 29211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:


پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پل
ی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

پ
لی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L -  OSHIDA PETROKIMYA -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 -  OSHIDA PETROKIMYA -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52B18 -  پتروشیمی میاندوآب -  جامبوبگ


جدول رقابت های امروز:

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 289480 296590 1 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz 288660 288730 0.7 تبریز
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
6040UV‎ Lorestan‎ 245860 248900 2 لرستان
54B04UV lorestan 244010 245000 1.3 لرستان
54B04UV lorestan 241750 242000 0.4 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Bl3 Bakhtar 245340 245900 0.6 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Mehr 251820 341690 4.6 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 376370 378020 9 تندگویان
PET-BG785 (780N) 367930 371880 9 تندگویان
PET-BG821 (820S) 415290 425780 15 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
2420d 332360 335550 9 امیرکبیر
0075 Bandar 296390 300590 2 بندرامام
020 Bandar 291650 292110 0.4 بندرامام
2102TX00-lale 292700 293890 0.8 لاله
2100lale 403170 407110 27.4 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 394250 395880 2.3 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG641 MOD 310030 310890 0.6 تندگویان
TG645 (640N) 304100 305000 0.7 تندگویان

رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت


پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی ایلام / میانگین: 462,31- سقف: 475,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 92 درصد

81 تا 90 درصد رقابت


پلی اتیلن سنگین LMP- پتروشیمی بندر امام / میانگین: 461,44- سقف: 468,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 89 درصد

71 تا 80 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 425,99- سقف: 425,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 77 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر/ میانگین: 428,34- سقف: 445,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

61 تا 70 درصد رقابت

51 تا 60 درصد رقابت

41 تا 50 درصد رقابت


پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون/ میانگین: 235,99- سقف: 235,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

21 تا 30 درصد رقابت

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 201,20- سقف: 201,20 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2- پتروشیمی شازند/ میانگین: 265,99- سقف: 265,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 238,84- سقف: 240,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 295,91- سقف: 295,91 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 238,15- سقف: 238,96 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پ
لی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پتروشیمی شازند/ میانگین: 282,99- سقف: 282,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 204,32- سقف: 208,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 - پتروشیمی مارون

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 - پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1  - پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم


 

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟