یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 مرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 4 مرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 4 مرداد 1401 با 1,979 تن افزایش نسبت به 29 تیر 1401 از 56,989 تن به 58,968 تن رسید.

   مقایسه عرضه های چهارشنبه 29 تیر و سه‌شنبه 4 مرداد 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 630 تن کاهش داشته و از 770 تن به 140 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 28,159 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 386,717 ریال به 414,876 ریال رسید.

2- گرید ABS150 تبریز امروز غایب است. گرید 150 که هفته پیش 550 تن عرضه نقدی پالت پلاستکی داشت، امروز عرضه ای نشده و غایب بزرگ گروه ABS است.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 46 تن کاهش داشته است و از 1,658 تن به 1,612 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,755 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 470,972 ریال به 464,217 ریال رسید.

2- گرید 1502 بندرامام که هفته پیش 151 تن نقدی با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 272 تن افزایش یافت و به 423 تن عرضه نقدی رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 215 تن افزایش یافت و از 7,659 تن به 7,874 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,370 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 304,517 ریال به 292,147 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 3,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز با 310 تن افزایش، 3,410 تن عرضه پالت چوبی دارد.

3- گرید (پودر) LLD 209 شازند برخلاف هفته گذشته که هفته پیش 150 تن عرضه نقدی داشت این هفته عرضه نشد.

4- گرید LLD 209 تبریز که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز 55 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- افزایش عرضه 22B02 مهاباد: هر چند گرید LLD 22b02 مهاباد هفته پیش 1,200 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز با 600 تن افزایش، 1,800 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته  24 تن کاهش داشته است و این هفته 6,531 تن به 6,507 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,215 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 239,241 ریال به 234,026 ریال رسید.

2- گرید 54B04 لرستان برای دومین هفته متوالی عرضه ای ندارد و غایب است.

3- عرضه گرید 62N07UV لرستان امروز با 360 تن کاهش عرضه نسبت به هفته قبل از 2,280 تن به 1,920 تن رسید.

4- گرید 6040 لرستان که هفته پیش در بین عرضه ها نبود، این هفته 144 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی 408 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 5,308 تن به 5,716 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,790 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 255,886 ریال به 249,096 ریال رسید.

2- عرضه گرید Bl3 باختر که هفته قبل 600 تن عرضه داشت، امروز 408 تن افزایش پیدا کرد و این گرید امروز 1,008 تن عرضه نقدی دارد.

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 1,793 تن افزایش داشته است و از 209 تن عرضه به 2,002 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,623 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 300,890 ریال به 295,267 ریال رسید.

2- گرید 3840 تبریز، غایب بزرگ هفته گذشته در گروه سنگین دورانی، امروز 1,826 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و این هفته 7,220 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,310 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 322,610 ریال به 321,300 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 2,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، همان حجم هفته قبل یعنی 2,100 تن را امروز به صورت نقدی و با بسته بندی کیسه عرضه کرده است.

3- پتروشیمی جم گرید CRP100N را با همان حجم هفته قبل یعنی 2,508 عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی را عرضه کرده است.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100B را نسبت به هفته قبل تغییری نداد و امروز هم با همان حجم هفته قبل یعنی 1,012 عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستکی عرضه شده است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 792 تن کاهش داشت و از 8,620 تن به 7,828 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,664 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 251,290 ریال به 242,626 ریال رسید.

2-  عرضه گرید F7000 ایلام، امروز نسب به هفته چهارم تیر تغییری ندارد و با 1,804 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی در بین عرضه های سنگین فیلم قرار گرفت.

3- گرید F7000 مهر که هفته پیش 2,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 616 تن افزایش 2,816 تن به صورت نقدی عرضه شده است.

4- عرضه گرید EX5 باختر امروز با 600 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,200 تن به 1,800 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 22 افزایش داشته است و از 6,490 تن به 6,512 تن رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 33,989 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 375,416 ریال به 341,427 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان برخلاف هفته قبل که غایب بود، امروز 550 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید PET-BG821 را 462 تن کاهش داد و از 2,002 تن به 1,540 تن رساند.

4- گرید PET-BG735 که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز 110 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 146 تن افزایش داشته است و از 6,170 تن به 6,316 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,970 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 302,591 ریال به 297,621 ریال رسید.

2- گرید 2102TX00 لاله که هفته قبل 462 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 836 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 242 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی و 1,506 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است و این هفته 230 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,016 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 401,840 ریال به 388,824 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته گذشته 278 تن افزایش داشته است و از 5,970 تن به 6,248 تن رسده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,627 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 318,362 ریال به 314,735 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG641 را 242 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,430 تن به 1,188 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 414,876 140 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
140 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 464,217 423 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 464,217 181 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 447,778 1008 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1612 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 292,147 352 3058
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 293,391 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 292,147 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 292,147 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 292,147 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 292,147 1800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4266 3608
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 306,550 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
52518 Jam 234,026 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 239,003 1920 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 239,003 192 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 239,003 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 234,026 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 239,003 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4516 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 249,096 1606 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 249,096 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 249,096 3102 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5716 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3030UA 295,267 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 295,267 1826 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
2002 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 321,300 210 1890
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 345,151 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 337,072 2508 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 345,151 1600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5330 1890
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 242,626 2200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 242,626 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 242,626 1008 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
F7000 Mehr 242,626 2816 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
7828 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
WK821 OSHIDA PETROKIMYA 357,329 704 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 341,427 704 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
PET-BG781 (780S) 341,427 902 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 334,879 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 357,329 1540 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 332,073 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 338,621 550 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 297,621 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 297,621 150 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 312,502 150 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 297,621 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 297,621 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 297,621 888 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 298,866 192 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 324,407 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 297,621 1056 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 297,621 242 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 324,407 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6316 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ZH 525J navid 315,778 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
609 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 388,824 120 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 388,824 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HY01 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC 314,735 330 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/04
محل تحویل انبار کارخانه
TG 670S 315,066 550 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 326,672 1980 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 314,735 1188 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 308,620 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6248 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟