یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

73 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ چهارشنبه 29 تیر 1401
از مجموع 54 هزار و 417 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 39 هزار و 716 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 72.9 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه 21 تیر ، از مجموع 57 هزار و 41 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 40 هزار و 770 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 71.4 درصد شد.

  مقایسه معاملات 21 و 29 تیر


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 402029 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,717 ریال
کمترین قیمت400000 ریال
بیشترین قیمت405999 ریال
تقاضا690 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 418744 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه404,107 ریال
کمترین قیمت416416 ریال
بیشترین قیمت424559 ریال
تقاضا90 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 406952 140 140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه386,717 ریال
کمترین قیمت400588 ریال
بیشترین قیمت410500 ریال
تقاضا160 تن
پتروشیمی قائد بصیر
770 770
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 470972 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه470,972 ریال
کمترین قیمت470972 ریال
بیشترین قیمت470972 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470972 192 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,972 ریال
کمترین قیمت470972 ریال
بیشترین قیمت470972 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470972 202 161
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,972 ریال
کمترین قیمت470972 ریال
بیشترین قیمت470972 ریال
تقاضا161 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470972 105 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,972 ریال
کمترین قیمت470972 ریال
بیشترین قیمت470972 ریال
تقاضا63 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 470972 151 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,972 ریال
کمترین قیمت470972 ریال
بیشترین قیمت470972 ریال
تقاضا121 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 454710 1008 564
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه454,710 ریال
کمترین قیمت454710 ریال
بیشترین قیمت454710 ریال
تقاضا564 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1658 989
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 304517 0 80
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا80 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 304517 3100 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا1210 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 305759 209 77
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه305,759 ریال
کمترین قیمت305759 ریال
بیشترین قیمت305759 ریال
تقاضا77 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 304517 550 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا286 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 304517 0 120
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا120 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 304517 1300 740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا840 تن
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 296936 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه295,381 ریال
کمترین قیمت295381 ریال
بیشترین قیمت302890 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 304517 1200 672
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا744 تن
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 304517 528 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه304,517 ریال
کمترین قیمت304517 ریال
بیشترین قیمت304517 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 305759 72 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه305,759 ریال
کمترین قیمت305759 ریال
بیشترین قیمت305759 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی مهاباد
7109 3189
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 311669 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,669 ریال
کمترین قیمت311669 ریال
بیشترین قیمت311669 ریال
تقاضا154 تن
پتروشیمی لاله
154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 239241 0 99
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه239,241 ریال
کمترین قیمت239241 ریال
بیشترین قیمت239241 ریال
تقاضا99 تن
پتروشیمی جم
52518 Jam 239241 3003 1243
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,241 ریال
کمترین قیمت239241 ریال
بیشترین قیمت239241 ریال
تقاضا1419 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 244210 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت244210 ریال
بیشترین قیمت244210 ریال
تقاضا72 تن
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 244210 2280 1344
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت244210 ریال
بیشترین قیمت244210 ریال
تقاضا1416 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 244210 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت244210 ریال
بیشترین قیمت244210 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 271211 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت270029 ریال
بیشترین قیمت272001 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 244210 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت244210 ریال
بیشترین قیمت244210 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV Myan 244210 1008 48
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه244,210 ریال
کمترین قیمت244210 ریال
بیشترین قیمت244210 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی میاندوآب
6531 3070
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 255886 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه255,886 ریال
کمترین قیمت255886 ریال
بیشترین قیمت255886 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 255886 1606 1430
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,886 ریال
کمترین قیمت255886 ریال
بیشترین قیمت255886 ریال
تقاضا1584 تن
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 262612 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,886 ریال
کمترین قیمت261999 ریال
بیشترین قیمت264099 ریال
تقاضا1248 تن
Bl3 Marun 255886 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه255,886 ریال
کمترین قیمت255886 ریال
بیشترین قیمت255886 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 255886 3102 1518
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه255,886 ریال
کمترین قیمت255886 ریال
بیشترین قیمت255886 ریال
تقاضا1694 تن
پتروشیمی مارون
5308 3900
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3030UA 300890 209 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه300,890 ریال
کمترین قیمت300890 ریال
بیشترین قیمت300890 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی تبریز
209 176
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 322610 0 140
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه322,610 ریال
کمترین قیمت322610 ریال
بیشترین قیمت322610 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 322610 2100 1960
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه322,610 ریال
کمترین قیمت322610 ریال
بیشترین قیمت322610 ریال
تقاضا2080 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 360373 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,316 ریال
کمترین قیمت358999 ریال
بیشترین قیمت363999 ریال
تقاضا1958 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 338430 0 330
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه338,430 ریال
کمترین قیمت338430 ریال
بیشترین قیمت338430 ریال
تقاضا330 تن
پتروشیمی جم
CRP100N jam 338430 2508 1177
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,430 ریال
کمترین قیمت338430 ریال
بیشترین قیمت338430 ریال
تقاضا1551 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 359162 1600 1600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه346,316 ریال
کمترین قیمت356698 ریال
بیشترین قیمت362899 ریال
تقاضا2280 تن
پتروشیمی شازند
7220 6219
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 255542 2200 2200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,290 ریال
کمترین قیمت254689 ریال
بیشترین قیمت258200 ریال
تقاضا2728 تن
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 253416 1804 1804
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,290 ریال
کمترین قیمت252789 ریال
بیشترین قیمت257777 ریال
تقاضا2442 تن
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 251290 0 240
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,290 ریال
کمترین قیمت251290 ریال
بیشترین قیمت251290 ریال
تقاضا240 تن
EX5 Bakhtar 251290 1800 1560
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,290 ریال
کمترین قیمت251290 ریال
بیشترین قیمت251290 ریال
تقاضا1944 تن
F7000 Mehr 276353 2816 2816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,290 ریال
کمترین قیمت271290 ریال
بیشترین قیمت298889 ریال
تقاضا4048 تن
پتروشیمی مهر
8620 8620
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 375416 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه375,416 ریال
کمترین قیمت375416 ریال
بیشترین قیمت375416 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
WK801L OSHIDA PETROKIMYA 375416 704 44
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه375,416 ریال
کمترین قیمت375416 ریال
بیشترین قیمت375416 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی OSHIDA PETROKIMYA
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 0 704 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه391,533 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
PET-BG781 407932 1078 1078
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه375,416 ریال
کمترین قیمت406009 ریال
بیشترین قیمت411899 ریال
تقاضا2882 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 403292 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,780 ریال
کمترین قیمت400981 ریال
بیشترین قیمت406369 ریال
تقاضا3564 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 462400 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه391,533 ریال
کمترین قیمت453500 ریال
بیشترین قیمت473456 ریال
تقاضا5434 تن
پتروشیمی تندگویان
6490 5148
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 302591 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 302591 1408 1298
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا1694 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 318942 154 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت317000 ریال
بیشترین قیمت319899 ریال
تقاضا770 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 333017 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت328899 ریال
بیشترین قیمت341989 ریال
تقاضا1890 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 302591 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 302591 1000 980
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا1340 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 303595 744 744
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت303129 ریال
بیشترین قیمت304780 ریال
تقاضا1080 تن
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 303646 144 144
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت303119 ریال
بیشترین قیمت304669 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 303834 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه303,834 ریال
کمترین قیمت303834 ریال
بیشترین قیمت303834 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2426E02 303834 192 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه303,834 ریال
کمترین قیمت303834 ریال
بیشترین قیمت303834 ریال
تقاضا96 تن
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 329825 120 72
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,825 ریال
کمترین قیمت329825 ریال
بیشترین قیمت329825 ریال
تقاضا144 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 302591 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 302591 836 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا572 تن
پتروشیمی لاله
2102TX00-lale 302591 462 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا374 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 302591 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,591 ریال
کمترین قیمت302591 ریال
بیشترین قیمت302591 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 397733 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,825 ریال
کمترین قیمت395889 ریال
بیشترین قیمت398999 ریال
تقاضا264 تن
پتروشیمی لاله
6170 5454
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 383581 0 28
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه384,134 ریال
کمترین قیمت383581 ریال
بیشترین قیمت383581 ریال
تقاضا28 تن
0 28
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
221 HS 447778 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,840 ریال
کمترین قیمت435534 ریال
بیشترین قیمت456111 ریال
تقاضا275 تن
پتروشیمی تبریز
321 HS 412311 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه401,840 ریال
کمترین قیمت410399 ریال
بیشترین قیمت413888 ریال
تقاضا170 تن
پتروشیمی تبریز
230 230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HY01 DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC 0 330 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,362 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
نخ پلی استر SD485D96FAA 0 80 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,145 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
پتروشیمی پشمینه کویر
Super Bright- TG641 347654 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه330,381 ریال
کمترین قیمت346879 ریال
بیشترین قیمت350019 ریال
تقاضا1958 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 372647 1430 1430
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,362 ریال
کمترین قیمت369999 ریال
بیشترین قیمت376879 ریال
تقاضا3124 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 340402 550 550
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,000 ریال
کمترین قیمت339999 ریال
بیشترین قیمت341119 ریال
تقاضا1034 تن
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD250D48FAA 470236 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,236 ریال
کمترین قیمت470236 ریال
بیشترین قیمت470236 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی هشت بهشت کیش
3948 3538
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟