یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 28 تیر 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 28 تیر 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:
 

51 تا 60 درصد رقابت:
 

41 تا 50 درصد رقابت:
 

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 41884 - سقف: 42500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 43532 - سقف: 43799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.3 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41200 - سقف: 41300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 40348 - سقف: 40566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 43912 - سقف: 44171 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 41205 - سقف: 41688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 44990 - سقف: 45699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19.3 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33858 - سقف: 33988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33937 - سقف: 34007 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.8 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 45610 - سقف: 45700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 33982 - سقف: 34001 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28675 - سقف: 28799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28862 - سقف: 29088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 35259 - سقف: 35499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  جامبوبگ/ میانگین: 34226 - سقف: 34258 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 28908 - سقف: 29179 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34256 - سقف: 34657 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.7 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34289 - سقف: 34389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34561 - سقف: 34799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34702 - سقف: 34899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34551 - سقف: 34699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 39134 - سقف: 40000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 34962 - سقف: 35146 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34970 - سقف: 35100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 49799 - سقف: 49799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37968 - سقف: 38499تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 37088 - سقف: 37639 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی 1101XR -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1101S -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم RG3420L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی V30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی


پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پلی پروپیلن نساجی RG1102H -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1101SL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی V30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ


جدول رقابت های امروز:

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 286750 287990 1 اروند
PVC S65 Bandar 288620 290880 1.5 بندرامام
PVC S65 Ghadir 289080 291790 1.7 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 347020 348990 3 پلی پروپیلن جم
510L Jam 342560 346570 1.7 پلی پروپیلن جم
YI250 polynar 339820 340010 1 پلی نار
SF 060 polynar 349620 351460 4 پلی نار
552R Arak 339370 340070 0.8 شازند
Z30s Ar 338580 339880 0.6 شازند
Z30G Marun 342890 343890 2 مارون
C30S Marun 342260 342580 1.6 مارون
C30S Marun 345610 347990 2.6 مارون
552R Navid 349700 351000 4 نوید زرشیمی
510L Navid 345510 346990 2.6 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 412050 416880 19 پلی پروپیلن جم
440G jam 352590 354990 1.6 پلی پروپیلن جم
548R jam 418840 425000 21 پلی پروپیلن جم
548T jam 370880 376390 7 پلی پروپیلن جم
548T jam 370880 376390 7 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 435320 437990 22.3 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 439120 441710 16.5 رجال
RP340R maron 379680 38499 6.7 مارون
332C navid 391340 400000 3.4 نوید زرشیمی
ZR340r navid 403480 405660 13.4 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 412000 413000 12.6 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 497990 497990 5.3 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 456100 457000 0.1 پلی اکریل ایران


رقابت های گریدهای off

81 تا 90 درصد رقابت

71 تا 80 درصد رقابت


61 تا 70 درصد رقابت


51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3- پلی پروپیلن جم / میانگین: 270,62- سقف: 270,62 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد


31 تا 40 درصد رقابت


21 تا 30 درصد رقابت11 تا 20 درصد رقابت


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم / میانگین: 345,12- سقف: 348,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 372,15 - سقف: 372,15 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی اروند / میانگین: 268,16- سقف: 270,00تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 - پلی پروپیلن جم

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟